Брой 03, 2024

Тема: *ОБЯВА

Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"


Съюзът на слепите в България обявява Национален творчески конкурс за лица със зрителни увреждания "Графити от думи и звуци".

Патрон на Националния творчески конкурс за хора със зрителни увреждания е г-жа Десислава Радева.

Жури на Националния творчески конкурс:

Председател:
д-р Петя Йосифова - Хънкинс – актриса, продуцент, режисьор, заместник-директор на университетския театър "Алма Алтер", доктор по история на изкуството.

Членове:
Георги Бърдаров - писател, доктор по география
Петър Чухов - поет, музикант
Георги Арсов - композитор, музикант, актьор.

Творчески уредник на Националния творчески конкурс: д-р Иван Янев

Организатор на конкурса: Съюз на слепите в България.


РЕГЛАМЕНТ

I. Общи условия
1. Конкурсът се провежда в четири категории – разказ, есе, стихотворение, песен.
2. Настоящият регламент се отнася и за четирите категории.
3. В конкурса участват хора със зрителни увреждания, включително деца. Наличието на зрително нарушение се доказва или с членство в Съюза на слепите в България, или с легитимен документ.
4. В конкурса участват авторски и непубликувани творби, които се изпращат по електронна поща на 6tochki@gmail.com. Разказ - до 7 стандартни страници, есе - до 3 стандартни страници, стихотворение - до 2 стандартни страници, песен - до 5 мин. в цялостен демозапис.
5. Творбите се изпращат до 31 юли 2024 г.
6. Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в четирите категории.
7. Участието на всеки от авторите е индивидуално, с изключение в категорията за песен, в която са допустими формации, в чийто състав преобладават творците със зрителни увреждания.
8. Оценяване на творбите – извършва се от жури, съставено от експерти в различните категории.
9. Класиралите се на първо място в четирите категории ще бъдат наградени през месец октомври 2024 г.
10. Награден фонд - класиралите се на първо място в четирите категории - по 300 лв., две поощрителни награди по 200 лева.
11. Организаторите публикуват творбите, на победилата песен се осигурява възможност за студиен запис.
II. Други условия
1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка творба на организаторите.
2. Творбите в конкурса ще бъдат използвани за интернет страници, плакати и други публикации.
3. С явяването за получаване на награда участниците и родителите на участниците до 18 години се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на организатора.
4. Условия за участие на творбите в конкурса:
– Творбите трябва да бъдат подадени според регламента – по брой и срок за получаване.
– Всяка творба трябва да е придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт. Формулярът е приложен към настоящия регламент – файловете с творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, публикации и други.
5. В случай че при изпращането на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на "Формуляр за участие", а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:
– Информация за автора на творбата – трите имена, възраст, телефон, e-mail.
– Да включи в свободния текст на документа следното: "С настоящото декларираме своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса".
6. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.
7. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на произведения, чието авторство е некоректно заявено.
8. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с антихуманно или друго, нарушаващо грубо добрите нрави, съдържание.
9. Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло на участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник организаторът има право да откаже да публикува съответната творба на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.
10. Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
11. Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса.
12. Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

ИМЕ: ……………………………...……………………
(собствено, бащино и фамилно име на участника)
ВЪЗРАСТ: ………………...

Месторабота, училище, ако участникът е до 18 години:
................................................

Родител (ако участникът е до 18 години):
................................................
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: .......................
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: ..........................
Забележки: ………….......……………...
Творбите - разказ, есе и стихотворение са в един от следните формати:
- doc, dox, rtf, txt; песента е във формат mp3.
Формулярът и творбите, в отделни файлове, се изпращат на електронния адрес на конкурса: 6tochki@gmail.com

______________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

За участие в Национален творчески конкурс за хора със зрителни увреждания

Долуподписаният/ата ...........................
(име, презиме, фамилия)
В качеството ми на участник в Националния творчески конкурс за хора със зрителни увреждания ДЕКЛАРИРАМ, че:
- запознат/та съм с регламента и условията за провеждане на конкурса;
- съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на конкурса;
- съгласен/на съм да бъда сниман за целите на конкурса и материалите да бъдат използвани от организаторите;
- предоставям авторските права на моето/моите произведение/я, с което/които участвам в конкурса, на организаторите, които имат право да го публикуват в сборници, списания, интернет и други.


Дата: ..................... Подпис:...................

______________________________


ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

Аз, долуподписаният/-ата
....................................................................
(трите имена на родителя)
родител на
..................................................................
(трите имена на детето)
заявявам своето съгласие, че:
- С участието в конкурса авторските права върху творбата на моето дете се предоставят на организаторите.
- С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалите да бъдат излъчвани/публикувани в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на организатора.
- Предаденото произведение може да бъде сканирано, снимано, публикувано и използвано в различни издания, свързани с интернет страници и други некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса.
- Предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.


Дата:................... Подпис:...................


Назад

Всички статии на Брой 03, 2024

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Април
*ОБЯВА
Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"
146 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
На Шипка
8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Приказка за краля, който успял да разбере какво искат жените
ГЛОБУС
Бариерите в образованието - историята на незрящ учител в Банкок
ДОСТЪПНОСТ
Само 25-30% от туристическите обекти са достъпни за хора с увреждания
ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Съветът и Парламентът проправят пътя към европейската карта за хора с увреждания и европейската карта за паркиране за хора с увреждания
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Силистра
ЛИЧЕН ОПИТ
Какво е да си незрящ журналист
МОБИЛНОСТ
Как слепите хора се ориентират в пространството?
ОБЩЕСТВО
За различните умения и неумения, и още нещо
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Адриян Георгиев:
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Какво представлява тактилната табла за незрящи
Какво представлява доминото за незрящи
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СВЕТЪТ ДНЕС
ИИ - 2024: Пет тенденции, с които работещите трябва да са наясно
СПОРТ
Национален отборен турнир по спортна табла
ТЕХНОЛОГИИ
Как да преглеждаме и изпращаме SMS-съобщения в Windows
Архив на изданието
1 2 3 4 5