Брой 04, 2008

Тема: В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Заседание на 3 и 4 април


На трети и четвърти април в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Съюза на слепите в България.
Като първа точка в дневния ред бе поставено разглеждането на отчета за дейността на “Релакстур ССБ”ЕООД за 2007 и предстоящи задачи за изпълнение през периода 2008 – 2009.
В отчета на ръководството на фирмата е направен анализ на финансовите резултати само от дейността на базата на ССБ в Обзор – хотел “Хоризонт”, тъй като базите в Дряново и на Шипковски минерални бани не функционираха поради извършващ се в тях ремонт.
За 2007 хотелски комплекс “Хоризонт” реализира 92 дни активен туристически сезон, считано от 25 юни до 25 септември, срещу 87 дни през 2006г. При тази продължителност на сезона комплексът предостави услуги на общо 1170 почиващи, в т.ч.:
- 358 неорганизирани български граждани;
- 431 организирани чуждестранни туристи;
- 381 членове и служители на ССБ.
Реализирани бяха общо 10137 туродни, в т.ч.:
- 3536 туродни от неорганизирани български граждани;
- 4879 туродни от организирани чуждестранни туристи;
- 1722 туродни от членове и служители на ССБ.
Тези резултати са в значителна степен по-ниски от постигнатите през периода 2004-2006. Това се дължи единствено на факта, че, за разлика от упоменатия период, през 2007 за времето от януари до май базата беше празна поради липсата на клиенти строителни работници. Този негативен факт е свързан с обстоятелството, че строителството на нови туристически обекти се изнесе на около 3 – 4 км извън пределите на града, в посока Бургас. При това положение предпочитаните от строителите места за настаняване станаха вече частните квартири в южния край на града, разположени сравнително по-близко до работните им обекти.
Друг неблагоприятен момент, който не отмина и х-л “Хоризонт”, беше отливът от нашето черноморско крайбрежие на външни неорганизирани клиенти (чужденци и българи) почти през целия месец август.
Съвсем естествено горните обстоятелства доведоха до снижаване на приходите по основните дейности “настаняване” и “хранене”, а оттам и на финансовия резултат като цяло. Същевременно цените на всички хранителни и санитарно-хигиенни стоки се увеличиха значително, особено в периода след 1 юни 2007, като процентът на увеличението достигна 18-20. Специално някои от основните хранителни продукти, като олио, брашно, ориз, сирене, кашкавал и др., както и почти всички зеленчуци поскъпнаха средно с 80-85% в сравнение със същия период на 2006. Следва да се има предвид, че тези изменения в цените на предлагането на вътрешния стоков пазар се извършиха в момент, когато договорите с нашите контрагенти в Русия и Румъния за приемането на техни групи бяха вече подписани, а цените за настаняване на неорганизирани членове и служители на ССБ бяха утвърдени от УС на ССБ още през  февруари 2007.
Така или иначе в края на отчетния период базата в Обзор отчита положителен финансов резултат както следва:
ОБЩО РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ – 218 881.96 лв.;
ОБЩО ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ -  208 302.51 лв. ;
ОБЩО РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА – 10 579.45 лв.
Членовете на управителния съвет разгледаха отчета, както и предложените в него цени за почивка през настоящата година. Любомирка Лазарова изрази своите опасения от това, че предлаганите цени са високи спрямо възможностите на съюзните членове, а това означава, че няма да могат масово да ползват нашите бази и следователно отново ще имаме затруднения при реализиране на печалба от тяхната работа.
Тодор Радев обърна внимание, че, когато формираме цените за почивка, ние трябва задължително да имаме предвид, че поддържането на базите и предоставянето им за ползване от съюзните членове е част от социалната дейност на организацията. 
Стана ясно, че ремонтът на базата в Шипково вече е приключил, а също така, че там вече е назначен нов управител – младият съюзен член Велизар Хинков. Във връзка с назначаването на управителя Васил Долапчиев информира членовете на управителния съвет, че са били подадени четири заявки за участие в обявения конкурс. След отправяне на покани до кандидатите на конкурса са се явили двама, от които е избран новият управител.
Управителният съвет получи уверения, че до средата на септември ще приключи и ремонтът на базата в Дряново и тя отново ще бъде предложена за почивка на членовете на организацията.
Много внимание бе отделено на обсъждането на предложението за цените за почивка през тази година. Членовете на управителния съвет приеха нови цени, като характерно е това, че те са по-ниски в сравнение с първоначално предложените.
Работата по тази точка приключи с решение за утвърждаване на цените за почивка и решение за приемане на информацията и предстоящите задачи за изпълнение от Релакстур. Нашите читатели могат да се запознаят с приетите цени, които ще бъдат публикувани отделно на страниците на списанието.
След това на заседанието беше разгледан проектът за бюджет на ССБ за 2008.
Неговата приходна част възлиза на 1 311 392 лева  и е формирана от следните източници:
Субсидия от Републикански бюджет:
550 000 лв.
Приходи от членски внос:
37 274 лв.
Приходи от наеми  РСО:
83 977 лв.
Приходи от дарения и съвм. дейност
РСО в.т.ч. за награди:
69 292 лв.
Приходи от наеми в  ЦУ на ССБ:
228 000 лв.
Приходи от ЕООД:
245 000  лв.
Приходи от консумативи:
24 000 лв.
Налични парични средства в РСО:
73 849 лв.
Общо:
1 311 392 лв.
По приходната част на бюджета е важно да се знае, че в получаваната субсидия от републиканския бюджет са включени и средствата, които се получават като субсидия за Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив, които за тази година са в размер 200 000 лв. 
Други по-сериозни източници на приходи са приходите от наеми по договори, сключени от ЦУ на  ССБ за 2008 година. По тях би трябвало да се получи сума, възлизаща на 228 000 лв при 210 000 лева за предходната година. Фирмите, от които са по-големите суми, са съответно ф-ма «Булмар», ф-ма «Бест Фуудс», «Дусман» и др.
Приходите от ЕООД, съгласно Наредба за наемите, заложени в проектобюджета, възлизат на 245 000 лв. Сумата е заложена на базата на реалните постъпления.
По приходната част Маньо Алексиев изрази своите опасения относно това, че предвидените в бюджета приходи от стопанската дейност трудно ще бъдат достигнати поради влошаващото се състояние на съюзните предприятия.
Разходната част на бюджета на Съюза на слепите в България е формирана по следните две основни направления:
1.Разходи по видове дейности, осъществявани пряко от Централно управление    на ССБ, в размер на  361 290  лв.
2. Разходи, извършвани от регионалните съюзни организации. Разходите за РСО са определени на база предоставени разчети за прогнозен бюджет 2008-а година. Към размера на хонорарите е включена и сумата за здравна осигуровка, която е за сметка на работодателя.
Очакваните приходи, както и предложените разходи по направления в РСО, са разгледани и определени в зависимост от конкретната ситуация на проведено работно съвещание с председателите на РСО, на което индивидуално са били уточнени проектобюджетите на всяка организация.
Поради този факт по тази точка дискусията беше кратка и завърши с решение за приемане на проекта за бюджет на Съюза на слепите в България.
Следващата точка беше «Приемане на отчета за финансовата дейност на ССБ». Ясно е, че тя е пряко свързана с предходната и може би поради това по нея нямаше на практика почти никакви разисквания. Отчетът бе приет и заедно с проектът за бюджет ще бъде предоставен на вниманието на Общото събрание на пълномощниците.
По предложение на Васил Долапчиев и Павлин Ангелов бе разгледано искане за разрешение за получаване на банков кредит за оборотни средства за нуждите на производството на метални капачки тип “Туист-оф”. Отчетено беше, че през миналата година имаме увеличаване на продажбите и реализиране на печалба. Това е добра база за тази година и вече има сключени договори за доставка на капачки с такива сериозни клиенти като «Олинеза» и «Дерони». За да може да устои на поетите в договорите ангажименти предприятието трябва да разполага със значителни количества бяло тенеке. Именно за осигуряването на този основен за производството материал се налага и получаването на искания банков кредит. След задълбочена и на места силно разгорещена дискусия членовете на управителния съвет дадоха своето съгласие да бъде изтеглен кредит в размер на 100 000 евро.
По следващата точка бяха обсъдени резултатите от извършена от контролния съвет проверка на дейността на “Успех-металпринт” Шумен. Информацията беше приета. Обсъден и приет беше и сборният организационен отчет за 2007 на Съюза на слепите в България.
След това членовете на управителния съвет взеха решение за участието на представители на ССБ на предстоящия конгрес на Световния съюз на слепите. Конгресът ще се проведе в Швейцария. Както обикновено и този път той  ще бъде предхождан от така наречения женски форум. Приетото от управителния съвет решение предвижда участието на Живка Павлова на форума на жените и на председателя на ССБ на заседанията на конгреса.
В тази връзка трябва да споменем и за това, че управителният съвет прие решение за създаването на комисия, работеща по проблемите на незрящите жени. Това е практика, която все повече се налага в международните организации на незрящите и ние не можем да си позволим да изоставаме от нея. Така че комисията беше създадена в състав - Живка Павлова – председател, и Бинка Монева и Любомирка Лазарова – членове.
По случай навършването на кръгли годишнини управителният съвет взе решение за награждаване със съюзно отличие сребърна значка на Димитрина Михайлова – редактор в списание «Зари»; Иван Евтимов - специалист капитално строителство в централата на холдинга и Стефка Пенчева – председател на териториалната съюзна организация в Габрово.
От много години пред ръководството на ССБ стои проблемът за отделяне на електроснабдяването на жилищния комплекс в Дряново от електроснабдяването на предприятието. През годините са водени различни преговори и най-сетне има постигната принципна договореност със съответното електроразпределително дружество за реализирането на това начинание. В тази връзка управителният съвет реши да упълномощи управителя на «Успех» Дряново да извърши необходимите правноизискуеми действия по учредяване право на строеж и осигуряване на преход в полза на електроразпределителното предприятие. Вече може да се каже, че този толкова костелив проблем е пред своето трайно и благоприятно решение за живущите в комплекса в Дряново наши съюзни членове и техните семейства.
И в края на заседанието, в изпълнение на изискванията на устава на ССБ, членовете на управителния съвет решиха да бъде свикано извънредно  регионално събрание на пълномощниците в РСО Сливен за избор на председател на регионалния контролен съвет и попълване на състава на регионалния управителен съвет. Също така се реши да се свика регионално събрание на пълномощниците в РСО София за избор на председател на регионалния контролен съвет и попълване на неговия състав.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 04, 2008

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Заседание на 3 и 4 април
Сборeн отчет на ССБ за 2007
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Червен бряг
Добрич
Пловдив
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слепите ще „гледат” уеб видео
КОНСУЛТАЦИЯ
Подготвените промени за медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане от Националния съвет
МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Какво е медиация и кои са медиаторите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лекува ли се болестта на Бехчет?
ПОЧИВКА
Единни пакетни цени за базите на ССБ
ПРАЗНИЧНИ
За шегата, но не на шега!
Да се преклоним пред делото на Светите братя Кирил и Методий
ПРЕМИЕРА
Небе за утре или нестроен опит за предговор
На теб с обич!
ПРОЕКТИ
Най-новият спечелен проект на фондация „Хоризонти”
СПОРТ
Бронз в Литохоро
СЪОБЩЕНИЕ
Стартира още едно говорящо списание
ЮБИЛЕЙ
Да оставиш диря в сърцата на хората
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6