Брой 04, 2008

Тема: В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Сборeн отчет на ССБ за 2007


Предоставяме на вашето внимание статистически данни, получени от регионалните и териториални организации, чрез които се добива представа за дейността и състоянието на Съюза на слепите за 2007.
Общият брой на съюзните членове в края на 2007  е 18 637, в сравнение с 2006 – 19 052. Забелязва се известно намаляване на членския състав. От направения анализ е видно, че намаляването на членския състав идва от по – малкия брой приети нови  членове, като те са 1 136 през 2007, а през 2006 са 1 652. Вероятните причини за това са, че компетентните медицински органи все по-трудно  определят над 71 процента загубена работоспособност по зрение, както и намаленият интерес, и липсата на желание за членуване в Съюза на слепите.
През отчетната година няма новоприети от квотата на зрящите, предвидена по ред и условия в Устава и вътрешно нормативните документи, така че в общия членски състав се включват шестима зрящи.
Напусналите Съюза на слепите през годината по различни известни причини са общо 1687. За радост, починалите  членове през 2007 – 1 189, са сравнително по – малко от тези през 2006 – 1 437.
Прекратилите членството в ССБ през годината са 369, поради неплатен членски внос или отнет процент на загубена работоспособност по зрение, като за предходната 2006 г. са били 390.
От общо 18 637 членове с увредено зрение с над 90 процента загубена работоспособност са 14 083, а от 71 до 90 процента са 4 548.
Жените с увредено  зрение, членуващи в ССБ са  9 758 в т.ч. 4 зрящи, а мъжете са 8 879, от тях са 2–ма зрящите.
По възраст съюзните членове се разпределят както следва:
- до 30 години – 751; от 30 до 60 години - 5 599, от тях зрящи са трима; над 60 години - 12 287, от тях зрящи трима.
По образование съюзните членове се разделят по следния начин:
- с начално образование са 3 456, с основно образование са 8 340, със средно образование – 5 535, с полувисше – 528, с висше са 778.
Регионалните съюзни организации са 16 и според броя на членския състав и съгласно процентното увеличение или намаление в сравнение с предходната година  картината е следната:
1. РСО Пловдив – 2 997, увеличение 1.6% . 2. РСО София – 2 152, намаление 4.4%. 3. РСО Монтана – 1 814, намаление 6.3%. 4. РСО Стара Загора – 1 682, намаление 0.8%. 5. РСО Варна -1 571, намаление 2.7%. 6. РСО Плевен – 1 567, намаление 2.9%. 7. РСО Дряново – 1 225, намаление 2.7%. 8. РСО Сливен – 1 164, намаление 4.4%. 9. РСО Смолян – 795, увеличение  3.2%. 10. РСО Бургас – 729, намаление 3.05%. 11. РСО Шумен – 710, намаление 3.9%. 12. Русе – 567, намаление 5.4%. 13. РСО Кърджали – 489, намаление 0.2%. 14. РСО Кюстендил – 473, увеличение 1.5%. 15. РСО Благоевград – 405, увеличение 2.1%. 16. РСО Силистра – 297, увеличение 1.02%.
Работещите съюзни членове в ССБ и извън Съюза са 605, като в тях се включват работещите в съюзните предприятия – 180, в организационните звена са 41, а извън ССБ са 366.
Съюзните членове, които се нуждаят от жилища са 117.
В рехабилитационните бази на ССБ, са укрепвали своето здраве 137, а в санаториуми – 700 души.
Получилите през годината парични помощи от ССБ са 1284, а натурално подпомогнати са 7464.
Самотните съюзни членове са 3090.
Преминалите курсове по обучение в НЦРС Пловдив са 177, а в дневните рехабилитационни центрове са 239.
През годината обучаващите се в средни и висши учебни заведения са 172.
Съюзните членове, владеещи брайловото писмо са 707.
Читателите на фонотеките и пунктовете към тях са 573.
Участвалите в художествената самодейност през годината са 325, като изнесените концерти  в ССБ са 39, а извън ССБ са 168.
През 2007 активно спортуващите са 305, а проведените състезания са 95.
По отношение на контролната дейност, провеждана през годината, ще отбележим, че извършените проверки на РСО са 15, а тези на ТИС – 57.

Живка ПАВЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 04, 2008

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Заседание на 3 и 4 април
Сборeн отчет на ССБ за 2007
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Червен бряг
Добрич
Пловдив
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Слепите ще „гледат” уеб видео
КОНСУЛТАЦИЯ
Подготвените промени за медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане от Националния съвет
МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Какво е медиация и кои са медиаторите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лекува ли се болестта на Бехчет?
ПОЧИВКА
Единни пакетни цени за базите на ССБ
ПРАЗНИЧНИ
За шегата, но не на шега!
Да се преклоним пред делото на Светите братя Кирил и Методий
ПРЕМИЕРА
Небе за утре или нестроен опит за предговор
На теб с обич!
ПРОЕКТИ
Най-новият спечелен проект на фондация „Хоризонти”
СПОРТ
Бронз в Литохоро
СЪОБЩЕНИЕ
Стартира още едно говорящо списание
ЮБИЛЕЙ
Да оставиш диря в сърцата на хората
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6