Брой 05, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Извънредно Общо събрание на пълномощниците от регион София

Моралната страна на въпроса

Не подминахме и тази година

По сякаш наложила се вече от година и половина традиция в РСО София и тази пролет, на 10 май, бе проведено извънредно Общо събрание на пълномощниците от регион София, или както сме свикнали да го наричаме Конференция. Както е тръгнало, тези форуми вече започват да стават обичайни за София, тъй като в рамките на година и половина се сблъскахме с няколко случая на предсрочно освобождаване от длъжност на организационни кадри. През 2006 РУС освободи Боян Чонос от длъжността председател на РСО и избра за временно изпълняващ длъжността Надя Томбушева. Година по-късно РКС установи някакви нарушения в работата на г-жа Томбушева, описани в един твърде пародиен откъм съдържание документ, което наложи нейното освобождаване на извънредно общо събрание. Длъжността председател на РСО, след избор от страна на пълномощниците от район София, пое Асен Алтънов. За цялагодина той действително успя да съживи софийската организация, успя да организира множество мероприятия, създаде много полезни връзки с общината и осигури много средства за ремонтирането и подобряването на някои проблемни участъци, което значително улесни придвижването на незрящите софиянци.
Всичко тръгна сякаш по мед и масло в софийската организация и точно тогава се случи събитието, довело до свикването на следващото извънредно Общо събрание на пълномощниците от София.
В началото на ноември 2007 постъпи жалба от Росица Кирилова, незрящо момиче от Казанлъшкото село Копринка, в която тя твърди, че служителят на ССБ Сергей Дубина, упълномощен да разпространява говорещата компютърна програма "SpeachLab", и е предоставил софтуера срещу сумата от 30 лв., въпреки ангажимента на ССБ да разпространява програмата безплатно, според волята на дарилите я институции.
Жалбата бе адресирана, освен до председателя на Контролния съвет на ССБ, и до множество инстанции - председател на ССБ, председател на РСО София, Българска асоциация за компютърна лингвистика, "Майкрософт България", Национално читалище на слепите "Луи Брайл" и фондация "Хоризонти". След като разгледа жалбата, председателят на КС на ССБ Маньо Алексиев я предостави на г-н Дубина, като изиска от него писмени обяснения по нея. Дубина заема длъжността председател на РКС. След като получи писмените обяснения, които изглежда не бяха оценени като удовлетворителни, КС на ССБ излезе с решение Сергей Дубина да бъде предсрочно освободен от заеманата длъжност председател на РКС по чл. 13 от Устава на ССБ и за временно изпълняващ бе избран един от членовете на РКС.
Според последните изменения в Устава на ССБ това наложи свикването на извънредно Общо събрание на пълномощниците от София в 6-месечен срок от освобождаването.
Както вече стана дума, то се проведе на 10 май с една единствена точка - избор на председател на РКС.
От 92-ма пълномощници на събранието присъстваха 65 - изглежда за занижения кворум допринесе не само съботният ден, а и слабата заинтересованост.
Затова пък като гост присъства председателят на ССБ Васил Долапчиев.
В началото председателят на КС на ССБ Маньо Алексиев разясни обстоятелствата и причините, довели до предсрочното освобождаване на Дубина от заеманата от него длъжност председател на РКС. Оказа се, че месеци преди постъпването на писмената жалба от Росица Кирилова в Контролния съвет на ССБ, в публичното пространство са се вихрили оживени дискусии по този въпрос. Проблемът е бил разискван в различни форуми на сайтове, където нееднократно се е поставял въпросът какви мерки ще предприеме Съюзът на слепите в България. Едва след като сигналът е постъпил писмено, КС се заема да го разгледа и да излезе със становище по този проблем.
В писмените обяснения, дадени от г-н Дубина пред Контролния съвет на ССБ, той не отрича факта на получаването на сумата от 30 лв., като посочва обаче съвсем други причини за това, а именно, че месеци наред е обучавал незрящото момиче на работа с компютър дистанционно - по телефона и през skype. Според същото обяснение парите са били и с цел покриване на пътни разноски на Дубина до село Копринка, където той гостува в края на юни миналата година, за да обучава Росица.
Това налага момичето да изпрати второ писмо с допълнителни пояснения, като в него опровергава някои от твърденията на г-н Дубина и уточнява някои несъвпадения във фактите, а именно, че при гостуването си в Копринка Дубина е предпочел да се отдаде на далеч по-приятното занимание риболов и че всъщност посещението му е било чиста форма самопокана. Следват срещи с председателя на ССБ и очни ставки с трети лица, ангажирани със случая, на които се изяснява, че разходите по пътуването на Дубина до Копринка не са били за негова сметка. В крайна сметка е установен единствено фактът на получаването на сумата, но остават неясноти около това за какво именно тя е заплатена. Истината е, че от една страна никога не може да се докаже плащане, извършено на 4 очи, а от друга - всеки има право да извършва услуга срещу заплащане, стига това да не е в работно време. Остава разбира се моралната страна на въпроса доколко е редно при оказване на помощ на незрящ човек да му бъдат вземани пари, но това е въпрос на личен морал, който едва ли подлежи на административно наказание.
Така или иначе Контролният съвет на ССБ преценява, че г-н Дубина трябва да освободи заеманата длъжност, поради факта, че сумата от 30 лв. е платена в момента на получаването на диска с програмите. В този случай, дори сумата да е получена за обучение, Дубина е допуснал да остави впечатлението, че продава говорещия софтуер.
До предсрочното освобождаване се стига и поради факта, че по случая взимат отношение и останалите организации, ангажирани с изработването и безплатното разпространение на програмата, още повече, че като председател на контролен орган Дубина би трябвало да санкционира подобни прояви, а не да ги осъществява.
На специално поискана среща с председателя на ССБ председателят на фондация "Хоризонти" Хюсеин Исмаил е изказал опасения, че заради деянието на Дубина, лицензът за разпространяване на говорещия софтуер може да бъде отнет от ССБ. Вследствие на това г-н Долапчиев взе решение да отнеме на Сергей Дубина правото да разпространява програмата от името на Съюза, като възложи тази задача на Недялко Димов - служител от звукозаписното студио на ССБ.
След разясненията по случая, дадени от г-н Алексиев, бяха прочетени и съответните документи - жалбата на Росица Кирилова, обясненията на г-н Дубина и допълнителните пояснения по случая, дадени писмено от Росица.
След това думата бе дадена на Сергей Дубина.
Той не отрече факта на получаването на сумата от 30 лв., като в общи линии преповтори писмените си обяснения по случая, предоставени на КС. Преди това, обаче, недвусмислено подчерта, че поводът за освобождаването му е лично отношение от страна на г-н Алексиев, с когото са имали някакви служебни спорове. Дубина за пореден път подчерта, че е получил сумата от 30 лв., но не за програмата, както е написано в жалбата, а за провежданото от него обучение. Остава открит въпросът защо г-н Дубина е взел сумата в края на ноември 2006 - в момента на предоставянето на диска с програмите, едва месец, след като Росица е закупила компютъра си. В рамките на този месец никакво обучение не е провеждано, според категоричното твърдение на потърпевшата.
Възникнаха оживени дискусии около служебните спречквания между председателя на КС Маньо Алексиев и Сергей Дубина, като междувременно центърът се измести и към по-общи проблеми на организацията. Всички изказали се пълномощници обаче се бяха обединили около становището, че г-н Дубина е безупречен служител на ССБ и никой не постави под съмнение неговата честност. Затова, когато се стигна до издигането на кандидатури за председател на РКС, изборът естествено беше в полза на Дубина, който получи 43 гласа и за опонента му, предложен от КС на ССБ, Любчо Янкулов, който е и пълномощник на Общото събрание на ССБ, не останаха никакви шансове.
Въпросът дали е уставно да бъде издигната кандидатурата на освободения от длъжност г-н Дубина не подлежеше на сериозно обсъждане, тъй като никъде в устава на ССБ не е посочено, че той няма право да се кандидатира в рамките на мандата, през който е освободен. Може би Общото събрание трябва да преразгледа за пореден път Устава на организацията, за да бъдат изчистени подобни "бели петна". На практика се получи така, че от една страна изборът на освободения г-н Дубина е изцяло съобразен с Устава, но от друга страна Конференцията с вота си отменя решение на Контролния съвет на ССБ, което не влиза в правомощията й като по-нисшестоящ орган. Вероятно въпросът ще търпи развитие и ще бъде преразгледан от Общото събрание на ССБ.
Истината е, че председателят на РКС бе преизбран с мнозинство от същите тези делегати, които точно преди година го критикуваха на извънредно Общо събрание на софийската организация за слабата му работа и смехотворния отчет, който бе предоставил във връзка с работата на г-жа Томбушева.
Остава и моралната страна на въпроса - парите така или иначе са платени, независимо дали за програмата, или за обучение от разстояние. Може да става дума за 30 лв., но за хората от провинцията това не са малко пари. Редно ли е, оказвайки помощ на нуждаещ се човек, той да заплаща тази услуга, при това на човек, който е в същото положение като незрящ и служител на организацията, която е създадена да бъде в помощ на незрящите. Още повече - Росица Кирилова е категорична, че подобна услуга не е получавала.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Извънредно Общо събрание на пълномощниците от регион София
Изявление
Не пренебрегвайте брайловата грамотност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
Бургас
Плевен
Пловдив
Русе
Велинград
София
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Американка с изкуствени "очи" играе баскетбол с внука си
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
От Автора
В търсене на белите лястовици или концерт за пиано и оркестър
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
Паметникът на Априлци
МАЛКА ОБЯВА
Относно тифлотехнически помощни средства
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на пълномощниците на ССБ
ПРАЗНИЧНО
24 юни - Еньовден
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Всичко е любов
ПРЕМИЕРА
В плетката на съдбата
В догонване на пропуснатото време
СЪОБЩЕНИЕ
Относно обучение в Медицинския колеж
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Конфликт
Архив на изданието
1 2