Брой 05, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Изявление

По повод проведеното извънредно Общо събрание, председателят на КС на ССБ направи изявление, което предоставяме на вашето внимание.

Случилото се на 10 май 2008 бе добре режисиран и целенасочен удар срещу дейността на Контролния съвет на ССБ. Стратезите на това деяние, без да се посвенят, най-хладнокръвно погазиха Устава на ССБ, възползвайки се от факта, че голяма част от делегатите не познават Устава и приетите на последното Общо събрание на ССБ промени в него. Преизбирането на Сергей Дубина за председател на РКС - София е красноречиво доказателство за това.
С преизбирането му се зае небезизвестната териториална председателка в РСО София - г-жа Пиринка Горанова, която успя да убеди повече от половината от присъствалите на събранието пълномощници да преизберат Сергей Дубина. Същата винаги се е изживявала като неформален лидер на всички останали териториални председатели в РСО София.
Г-жа Горанова успя да убеди председателите на ТСО и голяма част от делегатите от РСО София в невинността на Сергей Дубина. "Какво толкова е направил? Взел е 30 лв. Та нима други служители на ССБ, бивши директори, не са правили същото, не присвоиха по 30 000 и повече лева! Струва ли си заради такава дреболия изобщо да го наказваме? Не може Контролният съвет и най-вече г-н Алексиев да наказва за щяло и нещяло, да кадрува в организацията."
Свалям шапка на г-жа Горанова за умението й да манипулира хората. Удивен бях, че е успяла да накара Боян Чонос и Надя Томбушева да присъстват на конференцията и да гласуват за Сергей Дубина, който преди време бе организирал тяхната подмяна. Помня как Боян Чонос със сълзи на очи напусна заседанието на РУС през февруари 2006, кълнейки се, че г-н Дубина е изпечен лъжец и интригант. Тогава никой от членовете на РУС не се усъмни в честността на г-н Чонос, във връзка с твърденията на Сергей Дубина, че Чонос му е поискал половината сума, придружаваща наградата "Златна значка". Изглежда паметта на народа е къса.
Делегатите, които на 10 май преизбраха Сергей Дубина, не си спомняха предишното извънредно Общо събрание, на което почти всички се изказваха за недобрата работа на РКС София и по-специално за слабия отчетен доклад за извършена от Дубина проверка.
Моето мнение е, че гласувалите за преизбирането на Сергей Дубина пълномощници го възприемат само като бушон от веригата. На всички стана ясно, че случаят Дубина не е от такова значение за тях. Същите вероятно не осъзнаха, че застъпниците на Дубина умело успяха да ги подведат, че с преизбирането му не нарушават устава на ССБ, а само дават урок на Контролния съвет да не наказва за щяло и нещяло.
Тълкуванията, че преизбирането на Сергей Дубина не отменя решение на Контролния съвет по никакъв начин не променят нещата на практика. Това си е 100-процентова отмяна на решението на КС и заобикаляне на текстовете от Устава. Същият този Устав предвижда, че в рамките на мандата може да има предсрочно прекратяване на мандат и това правомощие е дадено на Контролния съвет на ССБ според чл.21, ал. 1, т.6. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на РКС и последващото му преизбиране в рамките на същия мандат този текст на практика се обезсмисля. Едва ли Общото събрание на ССБ е имало предвид точно това, приемайки този текст, но там е посочено категорично, че правомощията се прекратяват в рамките на мандата.
Освен това Уставът изрично посочва, че Контролният съвет на ССБ е висш орган, че се отчита единствено пред Общото събрание на ССБ и то е органът, в чиито правомощия е да касира решенията му. Контролният съвет има правото дори да спира решенията на равен по ранг на него орган, какъвто е Управителният съвет на ССБ. Следователно няма как орган, който стои в йерархията далеч под Контролния съвет да отменя негови решения, независимо от това, че в Устава не е посочено изрично, че лицето, чиито правомощия са прекратени няма право да се кандидатира в рамките на мандата.
Ако Общото събрание на ССБ не отменя подобни решения, то законност и ред в организацията няма да има. Известна е максимата, че е прието да се счита, че добри или лоши, законите следва да се спазват, както се казва - лош закон, но закон. Несъобразените с Устава на организацията решения на РУС, РКС и УС могат да бъдат спирани или отменяни от Контролния съвет и подлежат на обжалване пред Общото събрание на ССБ.
По тази причина Контролният съвет ще се възползва от правомощията, дадени му от Устава, и ще спре решенията на Общото събрание на пълномощниците от регион София, като внесе въпроса за разглеждане от Общото събрание на ССБ. Считам, че Уставът е ясен и категоричен по този въпрос, въпреки твърденията за допуснати в него "бели петна".
Всеки член или орган на нашата организация, който счита едно решение за противоуставно, в случая решението на Контролния съвет на ССБ за предсрочното прекратяване мандата на г-н Дубина, има право да го оспорва пред съответния орган, какъвто е Общото събрание на ССБ, но не и да го отменя, защото това на практика е нарушаване и непризнаване на Устава.
Контролният съвет има правомощията и е призван да следи и осигурява спазването на Устава и вътрешносъюзните нормативни документи и няма да допусне никой да се поставя над Устава и над законите. Затова подобни противоуставни действия трябва да бъдат спирани, санкционирани и оспорвани, защото това е една от основните функции на Контролния съвет - да следи и контролира спазването на нормативната база.
В случая Контролният съвет е категоричен, че е налице нарушение на Устава, незачитане върховенството на органите и техните решения. Затова, с цел да бъде спазен Устава на организацията, ние, спирайки решението на Общото събрание на РСО София, даваме възможност на върховния ръководен орган - Общото събрание на ССБ, което е приело този Устав и следователно има правото единствено и най-вярно да го тълкува, да се произнесе - не по казуса за вината или невинността на Сергей Дубина, а има ли право Общото събрание на РСО да отменя решения на Контролния съвет на ССБ, преизбирайки го.
По отношение на г-н Дубина искам да кажа, че впечатленията ми от работата му не са добри. До момента, с изключение на незначителните рутинни проверки на териториалните организации, той нищо съществено не е извършил. Освен това, личните ми впечатления са, че г-н Дубина също слабо познава Устава на ССБ.

Маньо АЛЕКСИЕВ
Председател на Контролния съвет на ССБ


Назад

Всички статии на Брой 05, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Извънредно Общо събрание на пълномощниците от регион София
Изявление
Не пренебрегвайте брайловата грамотност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
Бургас
Плевен
Пловдив
Русе
Велинград
София
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Американка с изкуствени "очи" играе баскетбол с внука си
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
От Автора
В търсене на белите лястовици или концерт за пиано и оркестър
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
Паметникът на Априлци
МАЛКА ОБЯВА
Относно тифлотехнически помощни средства
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на пълномощниците на ССБ
ПРАЗНИЧНО
24 юни - Еньовден
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Всичко е любов
ПРЕМИЕРА
В плетката на съдбата
В догонване на пропуснатото време
СЪОБЩЕНИЕ
Относно обучение в Медицинския колеж
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Конфликт
Архив на изданието
1 2