Брой 05, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Не пренебрегвайте брайловата грамотност


Брайловият код като релефно графична система за кодиране и декодиране на информация по тактилно беззрителен начин обслужва невиждащите хора по цялото земно кълбо вече 180 години. Той не е език, но е универсален способ, който дава възможност да може да се пише и да се чете на всички познати езици. За невиждащите граждани именно тази уникална система е толкова важна по своето значение, колкото съответния им национален език - тя е като майчин дар.

За Луи Брайл и за сътворената от него релефно-графична система е писано и говорено многократно през десетилетията, водени са и още продължават да се водят спорове от методологично и тифлопедагогическо естество. В навечерието на 200 годишния юбилей от рождението на големия френски творец, учител и музикант вече се осъществяват и в бъдеще ще се реализират множество инициативи във всички страни по света, тъй като неговата значимост и заслугите му за хората с тотално загубено зрение, а също така и за тези, чийто увреждане е до степен, че не им позволява самостоятелно да четат спокойно с остатъчното си зрение, е извънредно голяма. Ще се организират изложби, конкурси за четене и писане, а също така демонстрационни показни уроци за възможностите при тактилното декодиране на информация. Брайловият код се усвоява в класните стаи на специалните училища за слепи деца и юноши, в рехабилитационните центрове, в курсовете, които се провеждат при регионалните и местните организации на съюзите на слепите и при самостоятелни занимания на отделни съсъдбеници.
Писането на брайл по най-елементарен начин се осъществява с плоча и шило. От страна на виждащите хора този процес изглежда доста труден и мъчителен. Но това, разбира се, в действителност не е така, особено ако невиждащият човек се обучава от дете в тифлопедагогическа среда. Като бивш учител в Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив, много виждащи родители са ме питали за колко време може да се усвои брайловото писмо и самото тактилно четене. Моят отговор беше, че необходимото време за тази цел е толкова, колкото е било необходимо за тях като деца - когато самите те са усвоявали писането и четенето в училището им. Сега на всеки от нас е известно, че има брайлови пишещи машини, принтери за релефно точков печат и дисплеи за тактилно четене на подаваната от компютрите информация, които извънредно много улесняват слепите и им разширяват възможностите за използването на този универсален код, за неограничения им достъп до разнообразната информация в текстуализирана версия, като стават реално достъпни за тях таблици, схеми, диаграми, а също така атласи с географски и исторически карти, албуми с изображения от ботаниката, зоологията, анатомията и културното наследство от изобразителното изкуство и паметниците на архитектурата, поднесени в тактилен вариант. Тактилният достъп до всичко това е възможен за всеки брайлист чрез релефния изказ и адаптираната символика.

Възприемането на релефно изпъкналия изказ на обектите и телата в тяхната тактилна версия до известна степен компенсират липсата на зрението при достъпа до информация. Но, разбира се, на всеки от нас е известно, че нито едно от посочените по-горе технически приспособления, апарати и устройства не можем да носим в джоба си, в ръчната чанта или сака, който сме метнали през рамо. На всеки от нас брайлистите е пределно ясно, че обикновената на пръв поглед брайлова плоча и самото ръчно шило винаги, при каквито и да било обстоятелства, могат да бъдат с нас, което ни дава възможност при нужда и наложила се потребност да ги използваме, да ги употребим за да регистрираме желаната в самия момент информация и по този начин да я съхраним в нейния точен и конкретен вид за използването й в даден бъдещ момент от нас, или в случаи, когато това се налага тя може да бъде използвана и от други брайлово грамотни съсъдбеници, което надхвърля обсега на личното удовлетворение - този способ се превръща във взаимност за общуването и информираността.
Разбира се, не е възможно и не трябва да се преувеличава значението и ролята на брайловата грамотност за слепите хора. Това все пак е един уникален ключ към знанието и информираността за тази категория инвалиди - чрез него те откриват реално пътя към детайлното познаване на околния свят, природата и обществените взаимоотношения. В този необятен обсег от хиляди информационни потоци адаптираните символи на брайловия код се превръщат в солиден мост над бушуващия океан към познанието и културната съкровищница на народите. Без този солиден мост, сътворен от неспокойния дух на Луи Брайл, невиждащият човек дълго време щеше да бъде жив удавник и никога нямаше да може да стигне до поставената си цел и до обятията на голямата наука.
Невероятно е да се отбележи, но това е реален факт в живота и историческото развитие - невиждащите хора са част от националната духовност на всяка отделна страна, което се базира на култура и интелектуално усъвършенстване в един не повече от 180 годишен период. Няма да бъде натрапчиво да посоча пак, че брайловата грамотност си остава уникалния ключ към независимост, самостоятелност и свобода, образование и работа, а също така и възможност за истинско реализиране в нашето общество днес.

Всичко това носи наслада и истинско удовлетворение на невиждащия човек със специфични потребности. Не само в тези неща от живота, но брайловата грамотност, като нетрадиционен феномен и оригинално явление, допринася за определянето на същността на обществената оценка за човека с увредено зрение, определя неговата ценностна система и всичко това му помага сам той да осъзнае незаменимостта на брайловата грамотност в реалните условия на житейската събитийност.
Някои наши съсъдбеници ще кажат, че усвояването на този код е много трудна работа и че тактилното четене е едно мъчително занимание, или изобщо е невъзможно и че не си струва да се усвоява след определена възраст. Съгласен съм, че наистина е трудно, но разбира се не е невъзможно, стига да се прояви воля и упоритост, за да се удовлетворят духовните потребности на индивида с изгубено зрение.

Да, наистина е трудно, но когато този код се усвоява в детско-юношеската възраст е много по-лесно и се постигат великолепни резултати при неговата употреба при писането и тактилното четене. Имаме наши съсъдбеници, които с четивната си техника успешно мерят мегдан с виждащите хора. Моето разбиране по този дискусионен проблем е, че винаги си струва да се усвои тази грамотност при положение, че не съществува абсолютно никаква възможност да си служим със зрително възприемане на текстуализирана информация, регистрирана в плоскообразен писмен вариант. Полезно е да се усвоява брайловата грамотност, дори невиждащият да си прави само етикирането на нещата за домашно улесняване в избата, кухнята и личната фонотека - това все пак са стъпки към самостоятелност и постигане до известна степен на спокойствие във всекидневието. Колкото и в малък обем човек сам да се подпомага в своята самостоятелност, си струва да се полагат усилия. Брайловият код е полезен и ни улеснява, дава ни известен простор независимост, за което всеки от нас мечтае през целия си живот.
Често чуваме наши съсъдбеници да казват, че брайловата грамотност е изживяла времето си и че тя ще бъде всецяло заменена и в скоро време изместена от възможностите на синтетичната реч, която се появи в електронен вариант. Разбира се, новите технологии са голяма крачка напред в техническия прогрес. Всичко това до голяма степен улеснява невиждащите хора, които никога няма да усвоят брайловата грамотност, която да им дава възможност за самостоятелно релефно графично писане и тактилно четене. Но на никого не е позволено да убеждава нашите съсъдбеници, че брайловата грамотност вече не е полезна и че нейната необходимост е чисто и просто една отживелица.
Това културно постижение, формирано върху усвояването на самия универсален код за писане и четене, е било и си остава незаменимо средство за директен и детайлен контакт с текстуализираната информация от различните потоци на познанието. Точно това се изисква в процеса на обучението и професионалната подготовка, каквито и да са те по степен и обхват, вид и съдържание.
Това е нужно при осъществяването на преводи от един на друг език, при тълкуването на правни и други документи, а също така при изнасянето на слово в тържествени случаи. Тази грамотност ни дава възможност да си подготвяме текста на речта, изказването по даден проблем, или позицията по въпросите в дискусионния клуб, да конспектираме поредността на мислите си и да си създадем предварителна схема от порядък на нашата съсредоточеност при изразяването на конкретното ни становище в областта на съответната проблематика. Това ни дава прекрасна възможност да бъдем атрактивни при изказа си, да правим впечатление с поднасяната компетентност и да напипваме в последователност болните места при дискутирания проблем.
Моят повик към управителните съвети на регионалните и териториалните съюзни организации в страната днес е съвсем обикновен и чуван от много други преди мен, че ако вие, членовете на всяка местна организация на ССБ, желаете напредъка, подобряването стандарта на невиждащите във всекидневието и качеството на техния живот дайте приоритет на брайловата грамотност, дайте приоритет на нейните възможности, като поощрявате продуктите на брайлографираната информация в книги, периодични списания и справочна литература. С всички средства на положителния пример стимулирайте усвояването на този универсален код в курсове, малки групи и индивидуални занимания. Ето това е най-добрият път за образование на слепите, за интелектуалното им израстване и за тяхното квалификационно усъвършенстване във всекидневието. Невиждащите граждани като цяло чрез брайловата грамотност имат реалната възможност да заемат своето достойно място в обществото като пълноценни индивиди. Оттук се стига до по-големи шансове за намиране на работни места за младите ни съсъдбеници и по този начин те няма да бъдат в тежест на семействата си и на обществото. Брайловата грамотност не е нищо друго, а само един универсален ключ към свободата, самостоятелността и независимостта на невиждащите хора във всекидневието и към надвиването на трудностите и несгодите, които ги съпътстват в обятията на житейската съдбовност. Нека всички във взаимната си съпричастност да бъдем упорити и да не допускаме в никакъв случай пренебрегването на брайловата грамотност.

Данчо ДАНЧЕВ


Назад

Всички статии на Брой 05, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Извънредно Общо събрание на пълномощниците от регион София
Изявление
Не пренебрегвайте брайловата грамотност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
Бургас
Плевен
Пловдив
Русе
Велинград
София
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Американка с изкуствени "очи" играе баскетбол с внука си
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
От Автора
В търсене на белите лястовици или концерт за пиано и оркестър
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
Паметникът на Априлци
МАЛКА ОБЯВА
Относно тифлотехнически помощни средства
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на пълномощниците на ССБ
ПРАЗНИЧНО
24 юни - Еньовден
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Всичко е любов
ПРЕМИЕРА
В плетката на съдбата
В догонване на пропуснатото време
СЪОБЩЕНИЕ
Относно обучение в Медицинския колеж
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Конфликт
Архив на изданието
1 2