Брой 06, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Петдесетгодишна традиция

Брайловата грамотност вече в продължение на 180 години дава сравнително добра самостоятелност на невиждащите хора спокойно и уверено да си записват всякакъв вид информация и да четат по тактилен начин текстове, които са адаптирани чрез знаковата символика на големия френски просветител Луи Брайл. Независимо от обстоятелствата, че напоследък реално се чувства отстъпление при използването на този уникален релефно-графичен код, все пак той се употребява във всекидневието от нашите съсъдбеници - брайлисти, което им предоставя възможност за самостоятелност и те се възползват от нея най-рационално в своята житейска практика. Примерите за постигната висока скорост на четене, бързина на писане с плоча и шило са много, а ние брайлистите си ги знаем. След тези въвеждащи думи от моя страна, искам да се спра на една петдесетгодишна пловдивска традиция, която през десетилетията на социалистическото извисяване, някои крайни увлечения и настъпилите след това дълбоки промени успя да се съхрани като културна инициатива в града на тепетата. Това като факт е много важно за брайловата грамотност, за нейното място в живота на невиждащите и връзката й с тяхното интелектуално самоусъвършенстване.
През втората половина на месец май, в навечерието на големия празник на славянските просветители - солунските братя Кирил и Методий, през 1958 в Пловдив се проведе първото в нашия край състезание за бързо четене на брайлов текст. Организатор на тази културна инициатива беше Христо Белобрадов - тогавашен председател на РСО - Пловдив и управител на клона на ПП "Успех" в нашия град. Той носеше в себе си пламъка за осъществяването на културните изяви, увличаше невиждащите, проявяваше управленчески умения в съюзните дела и производствената организация. Спомням си, че тогава участваха в състезанието само брайлисти, които са усвоили грамотността си в Института за слепи в София. Ако не греша, отличилите се в това първо пловдивско състезание за бързо четене на брайлов текст бяха: Велко Гълъбов, Иван Антонов и Георги Димитров - Томбула... Това начало предизвика голям интерес сред слепите в нашия район и се превърна в една културна традиция, тъй като в организираните състезания през годините често участваха не само пловдивчани, но и представители от други населени места в нашия край. Този наш празник на брайловата грамотност през десетилетията стана една значима културна изява и инициатива за проверка на активността на съюзните организации в нашия град. Състезанието е приятен повод за среща на брайлистите, дава им възможност да покажат своите умения и да се подкрепят в стремежа си да прочитат интересни книги на брайл.
Тази година на 21 май, няколко дни преди празника на Светите братя Кирил и Методий, РСО Пловдив проведе поредния традиционен брайлов конкурс. Отново се събраха брайлистите, срещнаха се като стари приятели и се впуснаха със своите индивидуални възможности, показвайки уменията си в поредното състезание под погледа на журито, да мерят мегдан на съвършенството при използването на брайловата грамотност.
Поредният конкурс имаше два състезателни етапа - бързо четене и правилно писане чрез използване на брайловия код. От друга страна брайлистите бяха разделени на две групи - усвоили брайловата грамотност в училищата за деца с нарушено зрение и самообучилите се в различни курсове.
При четенето беше предложен един и същи текст от "Малкият принц" на Антоан Екзюпери, който съдържаше пряка реч, започваше от четната страница и се прехвърляше на следващата - чрез което се проверяваха различните умения и практически сръчности при тактилното декодиране на информация - бързина, точен изказ на думите в отделната фраза, яснота на съставните морфеми във всяка словна единица, без предъвкване и неразбираемост на авторовата мисъл. С хронометър се засичаше времетраенето на прочитането на предложения текст от всеки отделен състезател. При усвоилите грамотността си в училищата скоростта се различаваше само със секунди, допускаха се минимални грешки при точния изказ на словните единици и се проявяваха някои паразитни своенравия на фонословната говорна практика.
При усвоилите грамотността си в курсове четивната скорост беше сравнително по-ниска, имаше ненужни преповтаряния на изчетени вече думи или части от тях, донагласяване на думите и разпокъсване на изчитаната фраза, което водеше до неяснота на авторовата мисъл и до неточно предаване на отделната фраза.
При състезанието по писане на брайлова плоча с шило беше предложен един и същи текст за двете групи едновременно - пак от "Малкият принц", който съдържаше пряка реч, която изисква съответното пунктуационно оформление. Това постави брайлистите при еднакви условия на състезанието. Диктуването на предложения текст се осъществяваше при сравнително приемлива скорост за всички участници. Това даде възможност на всеки брайлист да покаже индивидуалната си писмена грамотност чрез употреба на брайловата символоизразна графична адаптация, което е уникален способ за самостоятелно кодиране на информация от невиждащите.
Първата група допусна в своите писмени работи сравнително малко правописни грешки - в оформлението на пряката реч, някои неточности при пунктуационните знаци и добавяне на излишни точки при буквените графични символи.
При втората група правописните грешки бяха извънредно много - непълно изписване на думи, пунктуационни неточности, недовършеност на отделната фраза, прибавяне на излишни точки и неразчитаемост на написаното.
Състезанието в двата си варианта - четене и писане, показа, че всеки брайлист трябва да полага лична воля, усилия и упоритост за повишаване на своята тактилно четивна и писмена култура. Трябва да се съжалява, че тази година интегрираните невиждащи ученици в Пловдив не взеха участие в състезанието, което е минус при реализирането на инициативата.

Оценяването на брайлистите, участващи в състезанието, беше осъществено от компетентно жури в състав: Петър Стайков - председател и членове Данчо Данчев и Костадин Дечев.
Резултатите от тазгодишното състезание са:
За четене при завършилите училищата за деца с нарушено зрение бяха присъдени следните награди: първа - Елисавета Стоянова, втора - Мария Кирова и трета - Донка Байкова.
При завършилите курсове и самообучили се: първа награда - Снежана Кирчева, втора - Кирил Дамянов, трета - Кирил Симеонов и поощрение - Иван Шопов.
Резултатите при писане са следните:
При завършилите специализираните училища за слепи: първа - Елисавета Стоянова, втора - Мария Кирова и трета - Донка Байкова.
При завършилите курсове или самообучили се: първа - Снежана Кирчева, втори - Кирил Дамянов и трети - Петър Караиванов.
Фондация "Рехабилитация на слепи" раздаде парични награди на отличилите се в състезанието за бързо четене и правилно писане на брайл. Нека да се надяваме, че повече брайлисти ще проявят повишен интерес към инициативите на Пловдивската регионална организация. За участие в Националния брайлов конкурс от нашата РСО са определени от посоченото жури Елисавета Стоянова и Снежана Кирчева. Конкурсът ще се проведе в София през есента на тази година. Нека да им пожелаем успех и по-добро представяне на поредното състезание.

Данчо ДАНЧЕВНазад

Всички статии на Брой 06, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Честит нов клуб, Перничани!
ССБ и СБП връчиха литературната награда "Георги Братанов"
Петдесетгодишна традиция
ГЛОБУС
Филмовото изкуство става по-достъпно за слепите
Доларите накърняват правата на слепите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Долни Дъбник
Семинар в Шипково
Добрич
ИНТЕРВЮ
За плодотворните контакти
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЯВА
Компютърни курсове и консултации
ПРОЕКТИ
Подкрепа за развитие на неправителствени организации на и за хора с увреждания
С БЛАГОДАРНОСТ
Моето ехо
СПОРТ
Монтана – домакин на републикански турнир по шахмат
Рибите кълват през пролетта
Победител - Стефан Гергов
Спортен празник "Лято - 2008"
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Неочаквана среща
Концертино
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6