Брой 02, 2007

Тема: ИНФОРМАЦИЯ ОТ МТСП

Харта на клиента

Кои сме ние и какво вършим?
Основните функции и задачи на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са да разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, безопасността и здравето при работа, социалната закрила и социалната интеграция на рисковите групи и равните възможности за жените и мъжете.
Изпълнението на държавна политика в посочените области се осъществява от второстепенните разпоредители на бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика - Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за чуждестранна помощ и териториалните им звена.
Обект на социалната политика са хората на България - работниците и служителите, работодателите, пенсионерите, безработните, децата и майките, семействата, хората с ниски доходи, хората с увреждания, хората в неравностойно положение, етническите групи.
С Хартата на клиента ние искаме да Ви информираме за формите на административно обслужване, които можем да Ви предложим във връзка с прилагането на принципа "едно гише" и да очертаем основните правила, по които бихме желали да работим заедно.

Цели, които си поставяме:
1. Да отговорим на въпросите Ви, свързани с дейността на министерството и да Ви консултираме относно прилагането на нормативните актове, за които компетентна администрация е Министерството на труда и социалната политика, както и да Ви информираме своевременно за измененията в тези актове.
2. Да Ви уведомим за реда, регламентиран със Закона за достъп до обществена информация и как да подадете Вашите заявления за достъп.
Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са: преглед на информацията - оригинал или копие; устна справка; копия на хартиен носител; копия на технически носител.
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Когато не разполагаме с исканата информация, но имаме данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението, същото ще бъде препратено до компетентния орган или юридическо лице, за което ще Ви уведомим. Заявителят ще бъде уведомен и в случай на липса на исканата обществена информация.
В Министерство на труда и социалната политика заявления за достъп до обществена информация се приемат на гише "деловодство", което е с работно време от 9,00 до 12,30 ч. и от 13,00 до 17,20 ч. и по електронен път - електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в рубриката "е-услуги" - mail&mlsp.government.bg.
Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи в касата на МТСП, съгласно заповед № 10/10.01.2001 г. на министъра на финансите и представяне на платежен документ.
За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.
3. Да Ви помогнем да отправите до съответната инстанция своите запитвания, предложения и сигнали, чието решение не е в нашите правомощия, като Ви дадем информация как да го направите и коя е администрацията, компетентна да реши Вашия въпрос.
4. Да Ви информираме за различните проекти и програми, реализирани от МТСП:
- за проекти и програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от Световна банка съвместно с българското правителство, се обръщайте към дирекция "Европейски фондове международни програми и проекти" в МТСП - на електронен адрес - k.popov&mlsp.government.bg;
- за проекти и програми за предоставяне на социални услуги, извършвани от общините, физически и юридически лица - Фонд "Социално подпомагане" - на тел. 02/81-19-681;
- за проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите, както и проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия - фонд "Условия на труд" – на тел. 02/986-53-58; 986-14-58;
- за проекти със социален характер за покриване на текущи разходи за самонаемане, инфраструктурни проекти и разходи за реализиране на проекти, създаващи нови работни места - Социалноинвестициония фонд - на тел. 02/981-01-83.
5. Да Ви запознаем с каналите за достъп до административно обслужване в МТСП:
Приемна на МТСП - тук наши експерти извършват лична консултация по трудовоправни въпроси и въпроси по социалното осигуряване. Приемната работи всеки вторник и сряда от 14 до 16 ч. без предварително записване.
Телефон 090032111 (за цялата страна) и тел. 987-16-22 (за София) - на двата горещи телефона любезни служители на Центъра за социална информация ще Ви информират веднага по всички въпроси от компетенциите на МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика и териториалните им поделения. На тези телефони може да подадете и сигнал за нарушаване на трудови и осигурителни права.
Интернет страницата на министерството:
- в рубриката "Въпроси и отговори" на адрес - www.mlsp.government.bg;
- в рубриката "Програми" на адрес - www.mlsp.government.bg и http//ef.mlsp.government.bg.
Електронна поща - електронни документи, подписани с универсален електронен подпис се приемат в рубриката "е-услуги" - mail&mlsp.government.bg.
Поща - когато ни пишете и въпросът Ви e от компетенциите на МТСП, ще получите отговор в срок до 30 дни. Писмата, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, се насочват към съответната администрация в срок от 7 дни и ние се ангажираме да Ви информираме писмено за това.
Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му. Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години.
6. Да Ви насочим към най-близкото териториално поделение на агенцията, от чиято компетентност е разрешаването на поставения въпрос.

От нас можете да очаквате:
Равнопоставеност при достъпа до услуги независимо от Вашия пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или всякакви други признаци;
Конфиденциалност при разглеждането на личните Ви проблеми и по отношение на информацията, която ни предоставяте;
Внимание и загриженост към Вашите проблеми, любезно, търпеливо и отзивчиво отношение;
Ясен, точен и достъпен език при общуването;
Приветлива среда, съобразена с нуждите Ви;
Нашите отговорности към Вас при предоставянето на услуги;
Да се отнасяме с внимание и уважение към Вас;
Да бъдем любезни и отзивчиви;
Да зачитаме личното Ви достойнство;
Да работим професионално;
Да поддържаме актуални всички отворени канали за достъп до информация;
Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите, които сме заявили, че предоставяме.

Какво очакваме от Вас?
Да се отнасяте към служителите на министерството учтиво и с уважение.
Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти.
Да посочвате имената си и своя точен адрес в писмата, които ни пишете, за да можем да Ви отговорим.
Да бъдете активни и искрени в отговорите на предоставените от нас анкети за обратна връзка, които можете да намерите на интернет страницата на министерството или на хартиен носител в сградата на министерството.

Ако имате предложение:
В случай, че не сте удовлетворени от начина на обслужване, Вие имате възможност да отправите своето предложение за неговото усъвършенстване пред главния секретар на МТСП. Това можете да направите писмено в деловодството на министерството, по пощата, чрез обявената анкета на интернет страницата или е-mail адреса на министерството.
Ние се ангажираме периодично да обобщаваме и анализираме получените от Вас предложения и коментари, както и да приемем конкретни решения и действия, за да удовлетворим Вашите очаквания и потребности.

Важно е да знаете, че...
Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат.
МТСП си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции.
МТСП няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защитата на личните данни и класифицираната информация.

Уважаеми граждани,
Министерството на труда и социалната политика откри телефон, на който можете да изпратите сигнал за конкретна корупционна проява на служител в МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика и териториалните им поделения.
На телефон 0800-11-617 може да подадете сигнал за корумпиран служител, но задължителното условие е обаждането да не е анонимно. Телефонът ще работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. За да разгледаме Вашия сигнал, трябва да съобщите Вашите имена, адрес и/или телефон за обратна връзка.

Молим Ви да имате предвид следното:
1.Подавайте сигнали за корупция, които са свързани само и единствено със служители от министерство на МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика и териториалните им поделения.
2. Подавайте сигнали, които наистина са по темата "Корупция"!

Забележки:
- Ако сигналът Ви за корупция не е свързан с Министерство на труда и социалната политика, а засяга друго звено от държавната администрация, същият ще бъде препратен на компетентните органи в 7-дневен срок от постъпването му.
- Няма да бъдат проверявани сигнали, които не са свързани с темата "Корупция".
Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения. Анонимността Ви е гарантирана!

Свържете се с нас на денонощния ни безплатен телефон 0800-11-617!

Сигнали за корупция и противодействие на корупцията можете да подавате и по електронен път чрез програмата "Сигнали за корупция", публикувана на интернет страницата на МТСП, както и чрез предоставената кутия на двата входа на МТСП_- ул. "Триадица" № 2.

Полезна информация:
Ако се интересувате от:
а) курсовете за квалификация и преквалификация, както и подходящото място за организиране на Вашето обучение, за целта е необходимо да потърсите услугите на:
Националния център за професионално развитие - гр. София, район "Кремиковци" на тел. 02/994-70-18;
Българо-германските центрове за професионално обучение - гр. Стара Загора на тел. 042/600-394; 601-156; гр. Плевен на тел. 064/882-822, 882-826 и гр. Пазарджик на тел. 034/404-501, 404-522;
б) разрешаването на колективен трудов спор чрез посредническа процедура и процедури на доброволен и задължителен арбитраж обърнете се към Националния институт за помирение и арбитраж на тел. 02/955-97-25, 955-97-26;

Държавната агенция за закрила на детето реализира държавната политика за закрила на детето. Председателят на агенцията е специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол на дейностите по закрила на детето. Специализиран орган за провеждане на тези дейности в общините е дирекция "Социално подпомагане", в която са създадени отдели за закрила на детето.

Гореща телефонна линия на Държавна агенция за закрила на детето - 02/986-18-88

Агенцията по заетостта и териториалните й структури предоставят информация и съвети, които ще помогнат на безработния и търсещ работа гражданин да си намери работа или да се включи в подходяща програма за заетост. С посредничеството на агенцията работодателят може да наеме подходящите за неговата дейност работници, като се възползва от различните преференции, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта.

Гореща телефонна линия на Агенцията по заетостта - 02/980-87-19

Агенцията за социално подпомагане чрез териториалните си поделения отпуска или отказва различните видове социални помощи, предоставя социални услуги в специализираните институции за деца, възрастни и хора с увреждания и следи за спазването на утвърдените критерии и стандарти за извършване на социални услуги.

Гореща телефонна линия на Агенцията за социално подпомагане - 02/935-05-50

Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" осъществява цялостен контрол по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите правоотношения, както и специализиран контрол по спазване изискванията на закона за насърчаване на заетостта.

Гореща телефонна линия на Изпълнителната агенция "Главна инспекция труда" - 02/986-18-88

Агенцията за хората с увреждания осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, подпомага и стимулира хората с увреждания в процеса на социалната им интеграция, като контролира спазването на утвърдените критерии и стимулира чрез различни програми и проекти работодателите при наемането на хора с увреждания и развитието на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Телефони на Агенцията за хората с увреждания - 02/931-80-95 и 02/832-90-73

Агенцията за чуждестранна помощ организира и координира държавната политика по приемане и предаване на дарения от чужди държави и организации.

Допълнителна информация за Хартата
Хартата на клиента можете да намерите на входа на министерството. Същата е публикувана и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.
Тази Харта е утвърдена през месец август 2004 г., изменена и допълнена през месец март 2005 г., месец март 2006 г. и месец август 2006 г. и ще се преразглежда периодично.

Република България

Министерство на труда и социалната политика
1051 София, ул. "Триадица" № 2,
тел. 811-94-43, факс 988-44-05,
www.mlsp.government.bg

Утвърждавам,
Министър: (п)
Емилия Масларова


Назад

Всички статии на Брой 02, 2007

АНКЕТА
Допитване до читателите на "Зари"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бабин ден в Добрич
От нищо нещо
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Дайджест
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МТСП
Харта на клиента
ИСТОРИЯ
Национален център за рехабилитация на слепи - създаване, развитие и перспективи
ОБЩЕСТВО
Общото събрание на ООН прие "Конвенция за правата на хората с увреждания"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очите - огледало на здравето
ОЧЕРК
Да съградиш чешма
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Да надвиеш съдбата си
ПРЕМИЕРА
Литературна вечер
"От бездната на мрака до звездите с Георги Братанов", хомогенна сплав от обзор и спомени
Талант, предопределен от съдбата
ПРИЗНАНИЕ
Спортист на годината - 2006
Личност на годината - 2006
ТВОРБИ НА СЛЕПИ АВТОРИ
Прилика
Архив на изданието
1 2 3 4 5