Брой 07-08, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Проведе се третото заседание на петнайсетото общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на Съюза на слепите в България свика 3–то заседание на 15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25 юни от 14.00 часа в Старозагорски минерални бани, хотел “Ропотамо”.
Заседанието се проведе на 25-и, 26-и и 27-и юни 2008 при следния дневен ред:
1. Анализ на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им.
2. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през  периода 01.01. 2007 г. – 31.12. 2007 г.
3. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01. 2007 г. – 31.12. 2007 г. и  програма за дейността му през периода м. юни 2007 г. - м.май 2008 г.
4. Годишен финансов отчет на ССБ през 2007 г.
5. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м.юни 2007 г. - м.май   2008 г. Попълване състава на КС на ССБ.
6.  Обсъждане на бюджета на ССБ за 2008 г.
7.  Обсъждане на вътрешносъюзни нормативни документи.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХV Общо събрание на ССБ.

Безспорно е, че най-проблемната точка от дневния ред бе точката посветена на стопанската дейност на Съюза. Неведнъж по тази проблематика са провеждани тежки и продължителни заседания и неведнъж по повод на нея са се разменяли особено остри реплики между делегатите на конгресите и пълномощниците на общите събрания.
Не направи изключение и тазгодишното заседание. На пълномощниците на общото събрание беше предоставен обширен и много подробен аналитичен материал, изготвен от г-н Долапчиев. Преди да достигне до петнайсетото общо събрание на пълномощниците, анализът на стопанската дейност беше обстойно обсъден на заседанието на комисията по стопанските въпроси и естествено на заседание на управителния съвет на организацията.
В уводната част на материала се обръща внимание на общите условия и специфичните проблеми на нашата стопанска дейност:

“Необходимо е да направим анализ на процесите, характеризиращи настоящото състояние и обозримото бъдеще на икономическата среда, в която трябва да вградим успешно нашия бизнес. България вече е член на Европейския съюз и й предстои да се развива според единните правила и регулативни механизми, действащи в общността. Почти не е възможно реализирането на национално-протекционистична политика в определени икономически области. Трябва да работим при условията на свободно движение на човешки, материални и финансови ресурси в рамките на пазар от 500 милиона потенциални клиенти на стоки и услуги. Същевременно върху нашата стопанска дейност ще оказват въздействие търговските условия, договорени на паритетен принцип между ЕС, нашата държава и останалите икономически субекти от световния пазар. На общия фон трябва да откроим навлизането на нашия и на европейския пазар на мощни производители от Китай, Индия и други бързоразвиващи се страни. Анализаторите прогнозират навлизането през следващите години на световната икономика в дълбока рецесия. През последните години сме свидетели на безпрецедентен скок на цените на петрола и производните от него продукти, цветните и черни метали, електроенергията, природния газ и други основни суровини и материали, влагани в производството и определящи пазарните ценови нива. Спрямо 2001 доларът загуби 44% от стойността си. От Брюксел се налагат ясни правила на свободната конкуренция, ограничаващи до минимум или забраняващи всякаква държавна подкрепа на търговски дружества. Ще бъдем свидетели на фалити на фирми и процеси на обединяване на водещи компании. На успех могат да разчитат фирми, които реагират гъвкаво и бързо на динамично променящите се световни икономически условия. При тази обстановка ще функционират на пазара само стопански субекти, които намерят воля и финансови ресурси за системно обновяване на производството си чрез внедряване на модерни ефективни технологии и конкурентни изделия в конструктивно, дизайнерско и ценово отношение. Процесът на концентрация и глобализация на европейската и световна икономика ще бъде съпътстван от създаването на втори и трети ешалон от мобилни, средни и малки, на високо технологично ниво, предприятия, които ще обслужват икономическите мастодонти или ще организират бизнес, покриващ пазарни ниши, или ще действат в области извън интересите на големите компании. Тук е мястото да отбележим, че, с изключение на Испания, в Европейската общност от 27 държави няма промишлени предприятия от нашия вид и мащаб към съюзите на слепите. Съществуващите в ЕС защитени предприятия за трудова реализация на хора с увреждания са общинска или държавна собственост, поради което европейските директиви и регламенти разрешават действието на различни дотиращи модели с цел осъществяване на социална политика. Въведена е практиката да се заплащат 80-100% от трудовото възнаграждение на работещите хора с различни видове увреждания от държавни фондове, а също така и значима част от режийните разходи за организиране на производство. Държавата е постигнала договореност с големи фирми да изнесат части от своето производство в тези предприятия и да поемат ангажименти за   реализацията на готовата продукция. От няколко десетилетия там действат законови актове и икономически инструменти, стимулиращи работодателите да наемат хора с увреждания. Трябва да направим всичко необходимо Българската държава, с активното участие на национално представените организации на хора с увреждания, през следващите 3-5 години да формира своята визия и политика в областта на трудовата реализация на лицата със специфични възможности и да определи ролята и мястото на специализираните предприятия в този модел и обема на подкрепата си за тях.”
На тази основа започнаха дебатите по точка първа от дневния ред. Преди да бъде предоставена думата на пълномощниците за изказвания, те бяха запознати с текстовете на три писмени обръщения, изготвени от синдикалните организации и подкрепени от трудовите колективи на предприятията във Варна, Дряново и София. В тях се изразява протест срещу сегашното много тежко положение, в което се намират предприятията, за което те обвиняват ръководството на ССБ и на холдинга, и се настоява за решителни мерки за промяна. От една страна се иска оставката на Васил Долапчиев от заеманите от него длъжности в организацията; на второ място се настоява предприятията да получат от холдинга парите, с които те на практика са кредитирали дейността на други предприятия. От Варна и Дряново искат да се възстанови системата на разплащания с дистрибуторите на стоките на “Успех”, според която те са се разплащали директно в предприятието, от което са купували съответните изделия. Колективите настояват да се води активна политика по отношение на всички държавни институции с цел те да започнат да оказват сериозна и истинска подкрепа на нашите специализирани предприятия.
След това на вниманието на пълномощниците бяха представени внесените писмени становища на Стефан Пенчев, Янаки Градев и Спас Карафезов.
В изказването на г-н Пенчев се критикува ръководството на ССБ и в частност ръководствата на стопанската дейност за целия период от началото на промените. Той ги обвинява, че са създали една цяла нова „Стопанска номенклатура”. Според него решението за създаване на холдинг е трябвало да се вземе още в началото на деветдесетте години, а създаването му сега вече е нова грешка. Той вижда решение на някои от проблемите в закриването на холдинга, преструктуриране на предприятията, като те следва да се сведат до четири – за производство на филтри, за метален амбалаж и литография, за електроинсталационни изделия и база за инструментална и развойна дейност.

В депозираното писмено изказване г-н Градев изразява становище, че „През всичките тези години Съюзът доказа, че не е бил добър стопанин и не е управлявал далновидно материалните си ресурси. В същото време се води политика от най-високо равнище, че, видите ли, тези предприятия нямат бъдеще, че Съюзът на слепите не може да  бъде работодател, че в другите страни не е било така и прочие. Последното твърдение може и да е вярно, но в цитираните страни съюзите на слепите не са разполагали с такива материални ресурси и нямат никакъв стопански опит. Нещо повече - те винаги са проявявали огромен интерес към  нашата стопанска дейност. Може би една от огромните причини за това състояние е и самият ни устав. Той е разработен и приет така, че да не служи на съюзните членове, а само на ръководните кадри. Какво имам предвид? Първо - собственикът на цялата тази материална база, на паричните средства, се сля със субекта на тяхното управление. Принизена  бе личната отговорност, която пък се сля с колективната отговорност, в резултат на което можем да направим извода, че тези огромни материални ресурси на съюза са се управлявали недостатъчно ефикасно, професионално и далновидно.”
Градев предложи на пълномощниците да се ангажират с неотложни промени на устава на ССБ, с което да се гарантира, че съюзните органи на управление ще могат да се разграничат  - т.е. да не се сливат принципалът /собственикът/ от една страна със субектите на управление на съюзната собственост от друга. Той предложи в управителния съвет на съюза да не участват повече от една трета от щатния състав на организацията, както и председателят на ССБ да си остане председател на съюза като се разграничи от управителя на холдинга. „Управителят на холдинга да си бъде само управител на холдинга като носи персонална отговорност за своите действия или бездействия. Броят на членовете на управителния съвет да се намали от единадесет на седем или девет, но затова пък същите да получават някакво определено от Общото събрание възнаграждение с цел да се повиши тяхната отговорност и да се засили тяхната инициативност.”
Спас Карафезов се извини на пълномощниците за това, че е възпрепятстван да присъства лично на заседанието и в предоставеното на тяхното внимание писмено становище припомни, че той още на конгреса през 1994 г. е настоявал да се забрани на директорите на дъщерните клонове да участват в ръководните органи на ССБ. В това, че тези негови предложения не  са били приети, той вижда една от основните причини за сегашното неблагоприятно състояние на предприятията.  
Карафезов вижда слабост на материала за стопанската дейност и в това, че в него не се разглежда въпросът за съкращаване на административните структури на  предприятията.
Критични мнения по предоставените материали, по направените в тях предложения и по-общо - по цялостното ръководство на стопанската дейност, изразиха още Радко Диков и председателят на контролния съвет на ССБ Маньо Алексиев.
Г-н Алексиев помоли пълномощниците да разберат правилно неговата позиция и да престанат спекулациите за това, че той, преследвайки свои лични интереси, иска да се сложи край на дейността на съюзните предприятия. Алексиев наблегна на това, че не е против тази дейност, но е против нея такава, каквато е в момента. „Уважавам колегите управители на предприятия за тяхната позиция, те имат право да защитават своето поприще, но ние, другите, които сме тук все пак не можем да не потърсим обяснение, не можем да не поискаме отговор на въпроса за причините за огромните загуби, които реализират повечето от нашите предприятия. В стопанската дейност се наливат милиони. През последните години са продадени може би повече от десет имота и парите от тях са налети в стопанската дейност, а къде са резултатите. Как да си обясним милионите загуби, натрупани за много години от Плевен, Шумен, Стара Загора Сливен, София и т.н.” Г-н Алексиев изрази становище, че стопанската дейност “С тези хора, с това управление не може да продължи да съществува. Необходими са промени и на ръководителите, и на устава.” По тези причини той подкрепи предложенията за свикване на извънредно заседание на общото събрание на пълномощниците, на което да бъдат приети промени в устава, а също така подкрепи и предложението да се създаде експертна група, която да включва и външни специалисти, които по-задълбочено и по-професионално да анализират стопанската дейност и да направят предложения за нейното по-нататъшно функциониране.
Непосредствено след прочитането на изказванията на г-н Градев и г-н Карафезов, противоположни  позиции защитиха Соня Иванова, Георги Терзиев и Нина Нейкова. Г-жа Иванова в едно много емоционално и аргументирано изказване се противопостави на едно, неизказано на глас, но според нея тихомълком налагано впечатление, че варненското предприятие е вече обречено. Тя поясни, че то в момента е наистина в много тежко положение, но това се дължи на многогодишното източване на предприятието от страна на централата на дружеството и поиска да бъдат върнати паричните средства, които са получени от продажбите на произведена от „Успех” Варна продукция, които са били отклонени за решаване на други проблеми на други предприятия. В същата посока беше и патосът на изказванията на председателите на регионалните организации на ССБ в Дряново и Варна.
На отправените от споменатите по-горе пълномощници критики реагираха и Георги Терзиев, Нина Нейкова, Павлин Ангелов.
Дебатите по тази точка продължиха с изказвания на други пълномощници, като често се стигаше и до директна размяна на реплики между отделните участници в дискусията.
Едва ли има смисъл подробно да се спираме на всички детайли от направените изказвания. Списъкът на направените, но неприети предложения, както и списъкът на приетите от пълномощниците решения всъщност ще ни дадат най-кратка и много точна картина за дискусията и резултатите от нея. 

По точка първа - Анализ на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им - пълномощниците на петнайсетото общо събрание на Съюза на слепите в България приеха следните решения:
1. Приема анализа на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им. Гласували 46 за и 4 въздържали се.
2. Съюзът на слепите в България да продължи организирането и развитието на стопанска дейност в областта на филтри за вентилационни и климатични инсталации, производство на метален амбалаж и електроинсталационнни изделия. Гласували 53 за.
3. Приема за най-целесъобразен третия вариант, разработен в Анализа за състоянието на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им. Гласували за трети вариант – 28, за втори вариант – десет, при кворум петдесет пълномощници.  
4. Дава мандат на управителния съвет на ССБ да работи за реализирането му.
5. Възлага на управителния съвет на ССБ да приеме програма за преструктуриране на електроинсталационното производство. Срок 30.09.2008. Гласували 47 за.
6. В срок до петнадесети юли 2008 Управителният съвет на ССБ, съвместно с управителите на дъщерните дружества, да обсъди състоянието на кредитната задлъжнялост и да даде точни разчети и ангажименти на всяко предприятие. Да се изготви финансов план за обслужването на кредитите на дъщерните дружества в „Елком” Варна и „Техноком” Дряново. Гласували 44 за.
7. Общото събрание на пълномощниците дава съгласието си да се продадат следните производствени филиали на ССБ: Добрич, прието с 48 гласа за и 4 против, Попово - 43 гласа за и 7 против, Гоце Делчев - 43 гласа за и 9 против.
8. През месец септември 2008 г. да се проведе конкурс за управител на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД. До провеждането на конкурса Васил Долапчиев, председател на съюза, да изпълнява функциите на управител.
9. Необходимите промени на устава на ССБ да се подготвят и да се приемат на четвъртото заседание на петнайсетото общо събрание на пълномощниците на ССБ. Прието с трийсет гласа за.
 
Бяха прогласувани и други предложения, които не получиха необходимата подкрепа. А именно:
1. Да се закрие “Успех ССБ Холдинг” ЕООД. Гласували 5 за.
2. Да се насрочи и проведе до края на 2008 г. заседание на петнайсетото общо събрание на пълномощниците на ССБ за промяна на устава на ССБ. Гласували 14 за.
3. Да се преобразува стопанската дейност на ССБ в акционерно дружество. Гласувал 1 за.
4. Дистрибуторите да се отчитат директно във Варна и Дряново до възстановяване на дължимите суми от “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД.
5. Да се наложи мораториум върху продажбата на имоти на ССБ. Гласували 4 за.

Читателите ни вече знаят, че от предложените варианти за развитие на стопанската дейност на ССБ е приет вариант три. За по-добрата им информираност публикуваме с незначителни съкращения трети вариант така, както е представен в анализа на състоянието на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД. 

Трети вариант

Този вариант включва добрите страни на предходните два и добавя нови области на действие. Голямата стойност на нашето имущество се формира приблизително 60-65% от цената на земята, основно намираща се в градовете София, Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Плевен, Дряново, Стара Загора и в много по-малка степен от сградния фонд /наша собственост/ в страната. На този етап ние не получаваме никакъв доход от собствеността върху земята, а приходите от недвижимо имущество, отдавано под наем за производствени и рядко за търговски цели, варират от 2 до 5 лв. на кв.м., като средният приход е около 3 лв. Считаме за целесъобразно в перспектива от 5 до 8 години да бъде разгледана възможността за поетапна продажба на по-голям дял от наличната ни собственост - 35-40%. Посочената цифра има своята условност, тъй като нямаме яснота по възможностите за парцелиране на имотите ни. Необходимо е да имаме предвид и потребностите от сграден фонд, необходими за функциониране на предприятията ни. В настоящия материал основната ни цел е да се обединим около ефективна политика, а едва след детайлни разчети и нерядко твърде сложни и продължителни процедури ще преминем към реализация на набелязаните мероприятия. Придобитите средства от тези сделки, в размер на 60-70 милиона лева, могат да бъдат използвани за:
1. Покупка на атрактивни търговски, офис и други обекти при условията на вариант 1, за която да бъдат изразходвани 25-30% от получените средства.
2. Инвестиране в развитие на наличната стопанска дейност – 30-33% от получената сума.
3. След задълбочено проучване - инвестиране в действащи финансови инструменти. Тази непозната досега за нас дейност се изразява в покупката на ценни книжа, предлагани на фондовата борса или от действащите в страната финансови фондове. Формирането и управлението на създадените портфейли от ниско-, средно- или високорискови ценни книжа ще се извършва от специализирани финансови къщи на база сключени договори и при условията на действащото законодателство, регламентиращо капиталовия пазар. От проведени срещи с представители на подобни институции получихме информация, че в страната ни действа нормативна база, изцяло съответстваща на тази в Европа, дори поради новосформирания национален пазар в тази област са взети по-големи мерки за защита на интересите на клиентите. Споделяйки предходната информация, обаче трябва да отбележим, че и в тази дейност са възможни сривове, дори провали при изпадане на фондовия пазар в криза, каквато се наблюдава в настоящия момент. Като цяло специалистите считат, че при разумно и среднорисково инвестиране европейската практика доказва твърде ограничена и рядка възможност за неуспех. При вземане на решение да действаме и в тази посока няма да поемем по-голям риск, отколкото при инвестирането в производство или недвижими имоти с друга функция. Трябва да отбележим, че в публичното пространство има достатъчно информация, с която всеки желаещ може свободно да се запознае, че доходността на подобна дейност е по-висока от предходните две. Поради изложените аргументи, след допълнително събиране на информация и обсъждането й, е целесъобразно да вложим останалата част от средствата от продажби на недвижимо имущество във финансови инструменти. Дейността на много водещи европейски компании показва, че след осигуряване на необходимия финансов ресурс за организиране на производствената им дейност останалите свободни средства се инвестират във финансови инструменти с цел придобиване на допълнителна печалба, която при необходимост могат да използват за последващо разрастване на бизнеса.

Реализацията на всеки от посочените варианти трябва да бъде предхождана от продажбата на част от недвижимото ни имущество при изгодни условия, съгласно действащите вътрешносъюзни нормативни документи, регламентиращи реда, условията и пълномощията на органите. Средствата трябва да бъдат налични, за да можем да купим, при отдала се възможност, интересуващия ни имот, тъй като никой продавач няма да ни чака. Трябва да преодолеем нашата нерешителност по този въпрос и да сме наясно, че щом имотът е интересен за нас, той е атрактивен и за други купувачи. Относно инвестициите в стопанската ни дейност е валиден същият принцип - докажем ли, че трябва  да се инвестира днес, последващите ни действия не бива да бъдат отлагани във времето, тъй като в следващия момент това ще бъде безсмислено, поради развитието на други фирми и затваряне на пазарната ниша. Предполагам, че всички ще се съгласите, че сериозно обмислената, но и задължително бърза реакция са гаранция за успех на всяко начинание в условията на свободен пазар.

По точка втора - Отчет за стопанската дейност за 2007 - Общото събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България реши: Приема информацията за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ.
Приема информацията за дейността на “Успех ССБ холдинг” ЕООД за 2007 г. Гласували: 37 за, при кворум 49. Приема информация за дейността на “Релакстур” за 2007 г. Гласували 44 за.  

Пълномощниците обсъдиха и отчета за дейността на ССБ за периода 1 януари-31 декември 2007 г.
Изминалата 2007г. ще остане в историята като годината, в която България стана пълноправен член на Европейския съюз. Тази първа година на нашето членство беше белязана с голям скок в цените и отчетена инфлация 12,5%. Административният капацитет на правителството бе ориентиран към създаването на правила и условия за стартиране на оперативни програми, чрез които да бъдат финансирани различни социални и икономически проекти, подобряващи стандарта на живот в страната и увеличаващи конкурентоспособния й потенциал.
През този период нашата организация полагаше системни усилия да участва активно в обществените процеси и на база получената актуална информация се стремеше да вземе адекватни и правилни решения за бъдещото ни развитие.
В края на отчетния период в страната бяха проведени и общински избори, които формираха нови ръководства на органите на местно самоуправление. Този факт наложи нашите регионални и териториални структури да започнат системно изграждане на ползотворни партньорски взаимоотношения с новоизбраните общински екипи.
През юни 2007 г. бе проведено второто заседание на 15-о Общо събрание на пълномощниците на ССБ, на което бяха приети едногодишни програми за развитието на дейността на организацията ни и търговските й дружества. На това заседание върховният орган прие и промени в Устава на ССБ, произтичащи от измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които впоследствие бяха регистрирани в съда.
През есента на 2007 г. се проведоха заседания на общите събрания на ТСО, които протекоха при добра организация.
В началото на периода в ССБ са членували 19 052 човека, а към 31 декември 2007 г. те са 18 637, от които 6 зрящи.
За втора поредна година се отбелязва спад в числеността на организацията, което се дължи на отнемане на групата инвалидност на съюзни членове със срочни експертни решения, вследствие на нови критерии на ТЕЛК, както и на големия брой членове на преклонна възраст.
Поради голямата вероятност тенденцията на спад в числеността да се задълбочи, се налага необходимостта всички ръководители на структурни звена в системата да увеличат усилията си за издирването и приобщаването на новоосвидетелствани от ТЕЛК лица.
От отчета се налага изводът, че преобладаващата група съюзни членове са хора от третата възраст и с нисък образователен ценз. Това обстоятелство оказва значително въздействие върху вида на решаваните проблеми, които са от голямо значение за кадровия ресурс на ССБ и ефективността от дейността му.
От членуващите работещи 546 човека, едва 180 работят в системата на ССБ.
Отчетено е, че организациите ни в цялата страна продължават да предоставят традиционните социални, рехабилитационни, административно-правни и други услуги на нашите членове и да им съдействат да ползват правата си в пълен обем.
В отчета подробно е отразена дейността на регионалните организации през отчетния период. Всички ръководства на организацията ни по места са се стремили структурата й да функционира, съгласно ясни и валидни за всички правила, както и да провеждат единна политика в диалога с институциите и обществото в полза на нашите членове.
Обобщените данни от отчетената дейност по региони показват, че общо предоставените административно-правни услуги на съюзни членове са 11492, а по проекти са осигурени средства в размер на 45 844 лв. За различни мероприятия на структурите на организацията е осъществена трудовата реализация на 58 съюзни членове във фирми, извън структурите на ССБ. Като цяло, от отчетите на регионалните ни организации е видно, че ръководствата по места са полагали и непрекъснато полагат усилия максимално да улесняват и да създават благоприятни условия за членовете си. На много места са създадени тесни контакти с местните органи на управление, полагат се усилия за създаване на достъпна градска среда, развива се културна и спортна дейност, подпомагат се съюзни членове и им се оказва максимално съдействие при решаването на проблеми от административно естество, както и за тяхната рехабилитация и социална интеграция в обществото.
По отношение на правозащитната дейност и партньорството със сродни организации е отчетено, че през 2007 г. ръководството на нашата организация продължи да прилага девиза „Съединението прави силата” чрез активното си участие в НСХУ, както и самостоятелно да отстоява интересите и правата на хората със зрителни увреждания в България.
Доказателство за това са проведените множество мероприятия и инициативи, свързани с проблемите и дейността на хората с увреждания, както в национален, така и в Европейски и световен мащаб.
Най-значимото събитие за хората с увреждания е приемането от ООН на международната конвенция за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания. Чрез представителите си в борда на Европейския съюз на слепите и комисията по човешките права към него, нашата организация се включи в световния диалог по повод изработването на този фундаментален документ.
Във връзка с приемането му от ООН са проведени срещи и разговори с отговорни фактори от държавната власт с цел лобиране в полза на ратифицирането на конвенцията от българското правителство.
В резултат през месец август България подписа международната конвенция. Сега дейността на НСХУ трябва да се насочи към лобиране за подписване и на допълнителния протокол.
Председателят на ССБ участва във всички заседания на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, отстоявайки позициите на организацията ни за нова социална политика, реално променяща жизнения статус на лицата със зрителни увреждания. В отчета са посочени конкретните обсъждани въпроси за бъдещи действия в краткосрочен и дългосрочен план.
По повод изменения в данъчното законодателство, свързано с облагането на доходите на физически лица и въвеждането на така наречения плосък данък, ССБ организира и реализира срещи с президента, премиера, председателя на бюджетна комисия на парламента, министрите на социалната политика и финансите, депутати и др. В резултат на тази силна лобистка кампания са защитени лицата с увреждания с месечен необлагаем доход в размер на 660 лв.
На 25 октомври 2007 ССБ се включи, чрез представители от РСО София, в национален протестен митинг срещу провежданата политика към хората с увреждания.
Финал на този аспект от дейността на ССБ през отчетния период бе проведената среща с министър-председателя по повод Деня на инвалидите 3 декември. На нея в продължение на 2 часа е обсъден широк кръг от наболели проблеми и са коментирани възможностите за осигуряване на допълнителни финансови ресурси за провеждане на по-ефективна социална политика. На срещата председателят на ССБ е мотивирал необходимостта от по-чувствително увеличение на пенсиите на хората с увреждания и гарантирания минимален доход.
По отношение на рехабилитационната дейност на ССБ и професионалното обучение на зрителнозатруднените лица е отчетено, че през изминалата 2007 г. услугите на НЦРС Пловдив са ползвали 260 клиенти във вид на основна рехабилитация в различни форми на обучение. Създадена е и продължава да се поддържа база данни за  лица със зрителни увреждания, които са потенциални клиенти на центъра. Към края на отчетния период листата на чакащите е наброявала 202 лица с увредено зрение.
Дългосрочната стратегия на центъра е непрекъснато да повишава квалификацията на човешкия ресурс и да подобрява качеството на предлаганите рехабилитационни услуги и професионалното обучение.
Екипът на НЦРС Пловдив непрекъснато поддържа връзки с екипите на дневните центрове за рехабилитация в страната, като им оказва необходимата консултантска помощ.
Дневните центрове за рехабилитация и социална интеграция в градовете Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Ямбол, Тополовград, Шумен, Габрово и Силистра са организирали 61 курса с общ брой на клиентите 462.
За тях РСО са осигурили 726 технически помощни средства – DVD и CD плейъри, часовници, будилници, бастуни, слухови апарати, брайлови карти, игловдевачки, пихтови машини, лупи, очила.
През изминалата година са предприети редица мерки за максимална разгласа и популяризация на дейността на рехабилитационните центрове – поддържане на уебстраница, издаване на дипляни с информация за предлаганите услуги, публикации, репортажи и интервюта в местни и национални медии.
Не на последно място са добрите контакти със сродни организации от други страни за обмяна на опит и осигуряване на възможности за финансиране по различни проекти.
В отчета е посочено, че ССБ продължава да поддържа издателската си дейност, като броят на абонатите за различните издания за 2007 г. е 667. Тенденцията е към намаляване на читателите на брайловите издания, което се дължи вероятно на навлизането на новите компютърни технологии и на чувствително повишения обем и разширената тематика на списанията, излизащи в аудиовариант. С цел намаляване на тази тенденция и популяризиране на брайловото писмо през отчетния период бе проведен национален конкурс за четене и писане на брайл.
В студиото за звукозапис през изминалата година са записани 124 нови заглавия, а възстановените са 151. Централната фонобиблиотека в настоящия момент разполага с 3820 заглавия на касети и 803 на дискове, а електронната библиотека предоставя на читателите 2230 заглавия.
Продължава и развитието на културната дейност на ССБ, много от съюзните членове участват в различни художествени и певчески състави. Общият брой на любителите на поетичното и певческото изкуство е 352, от които 110 са индивидуални изпълнители, а останалите са участници в творчески състави. През изминалата година те са представили организацията ни в 168 обществени изяви.
Отчетено е, че 305 членове на организацията продължават активно да спортуват в основните видове спорт – шахмат, лека атлетика, голбал и спортен риболов. В тези видове спорт през изминалата година бяха проведени вътрешносъюзни национални първенства със средства, осигурени от агенцията за хората с увреждания.
Организиран и проведен бе международен турнир по голбал за купата на България с подкрепата на ССБ и с участието на отбори от Белгия, Холандия, Сърбия, Румъния и Гърция. В отчета е посочено и участието на наши спортисти в международни състезания.
В голяма част от градовете са учредени спортни клубове, регистрирани като спортна федерация с цел осигуряване на финансиране за спортната ни дейност.
Продължават и усилията на ССБ да подпомага финансово и натурално своите членове. За отчетния период парична помощ са получили 1284 съюзни членове на обща сума 43 272 лв. Натурално подпомогнатите са 7464, а включените в патронажно обслужване са 438. На 80 студенти са изплатени ежемесечни стипендии.
В отчета е отделено достатъчно място на международната ни дейност. Отбелязани са участията ни в различни международни форуми и множеството създадени ползотворни контакти със сродни организации от други страни.
След няколко изказвания и кратки коментари отчетът за дейността на ССБ за 2007 г. бе приет от пълномощниците.
Бе приет и бюджетът на организацията за 2008 г., с една поправка в него, която е свързана с възстановяване на удържаните суми от хонорарите на сътрудниците на ТСО, вследствие на въвеждането на плоския данък.
С мнозинство бе приета и програмата от мероприятия за дейността на ССБ през 2008-2009 г., в изпълнение на програмата, приета от 15-о Общо събрание на ССБ. Тя предвижда активно участие на представители на организацията в работните групи към Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС за преглед на законодателството, отнасящо се до правата на хората с увреждания и участие на ССБ и регионалните и териториалните му структури в съвместна работа с държавните и общинските власти за изпълнение на приетия от МС план за действия през 2008-2009 г., насочен към осигуряване на подобряване на условията за живот и реализация на хората с увреждания и преодоляването на социалните и физическите бариери.
В програмата е предвидено осигуряване на специализиран софтуер в помощ на регионалните и териториални структури, обновяване на сайта на ССБ, обучение на представители на регионалните структури на работа със специализиран софтуер и интернет, консултации на местните структури на ССБ по нормативната уредба за хора с увреждания, провеждане на семинари. Предвидено е и провеждането на летен стаж за студентите в ССБ, РСО, дъщерните дружества на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД, „Релакстур” ЕООД и НЦРС.
Програмата предвижда и довършване на обновяването на материалната база на НЦРС и увеличаване на асортимента на предлаганите услуги, които да задоволят нуждите на съюзните членове. Трябва да продължи и предоставянето на технически помощни средства за членовете на Съюза на достъпни цени.
Планирано е и организирането на конкурси по брайлова грамотност, както и провеждането на различни спортни състезания и участието на наши членове в международни спортни прояви, а също и осигуряването на средства за участието на наши изпълнители и художествени състави в различни вътрешносъюзни и национални културни прояви.
Според програмата ще продължават да се търсят източници за подпомагането на нуждаещи се съюзни членове в пари и натура, да им се оказва помощ при попълване на необходимите документи за отпускане на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки, данъчни задължения и т.н.
И през следващия период ССБ ще продължи да поддържа международните си контакти и да участва със свои представители в различни международни форуми.
Относно финансирането на дейността и управлението на съюзното имущество, Управителният съвет трябва да обсъди и изготви гъвкав модел за по-доходоносното му експлоатиране, включващ рентиране на атрактивни налични фондове, продажба на безперспективни за ползване обекти и инвестиционни схеми с цел инвестиране в стопанската дейност, придобиване на ново имущество и продажба на изградени нови активи.
През периода трябва да се довърши ремонта на рехабилитационната база в Дряново, както и да се работи за разнообразяване на схемите за почивка в почивните ни бази и да се разширят предлаганите там услуги.
Пълномощниците приеха и финансовия отчет на ССБ за 2007г.
Приет бе и отчетът на Контролния съвет на ССБ за периода юни 2007 - май 2008 г. През отчетния период КС на ССБ е провел 3 заседания, на които са били обсъдени програма за дейността на КС и вътрешносъюзни нормативни документи, отнасящи се до дейността му. В периода са били разглеждани жалби от съюзни членове, чието членство в ССБ е било прекратено, жалби за прекратени правомощия на териториални председатели и други жалби, по които КС е взел съответно становище.
На заседанието си от 7 декември 2007 г. КС прие наредбата, утвърдена след това от УС на ССБ, за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества, и разходване на получените средства от сделките.
През периода е извършена проверка в Казанлък, във връзка с жалби от съюзни членове за продажба на производствен филиал на ССБ. След извършената проверка и множество консултации с експерти КС счете продажбата за некомпетентна и пораждаща съмнения за злоупотреби, което наложи изработването на гореспоменатата наредба.
В края на 2007 г. КС разгледа жалба от Росица Кирилова във връзка с неправомерни действия от страна на Сергей Дубина, който е предоставил на жалбоподателката говорещата програма “спичлаб” срещу сумата от 30 лв. По решение на КС г-н Дубина бе отстранен от заеманата длъжност председател на РКС София.
На проведеното на 10 май Общо събрание на пълномощниците от район София г-н Дубина бе преизбран, което КС на ССБ счете за практическа отмяна на свое решение, което не е в правомощията на този по-нисшестоящ орган. Затова КС спря решението на Конференцията, като остави въпроса за разглеждане от Общото събрание на пълномощниците на ССБ.
След извършени проверки в РСО Сливен и РСО Шумен КС даде добри оценки за дейността им. В отчета фигурират подробните резултати от извършена през месец юли миналата година проверка в „Успех Металпринт ССБ” ЕООД Шумен, както и от проверки, извършени в клон Стара Загора и „Успех лайтССБ” ЕООД Сливен.
От отчета на Контролния съвет на ССБ е видно, че в изпълнение на дадените му от Устава на ССБ правомощия КС отговорно и задълбочено изпълнява приетата от 15-о Общо събрание програма, като контролира и изисква спазването на устава на организацията и вътрешносъюзните нормативни документи, както и решенията на органите на ССБ и спазването на финансовата дисциплина.
Пълномощниците дадоха висока оценка на работата на Контролния съвет и приеха отчета с голямо мнозинство.
Междувременно бе извършен избор за попълване на състава на Контролния съвет, тъй като един от членовете му - Руска Иванова е била избрана на длъжността председател на териториална организация. От направените предложения се оформиха две кандидатури – на Стефан Пенчев от Русе и на Александър Гогов, който след проведеното тайно гласуване бе избран за член на КС с 37 гласа.
На вниманието на пълномощниците бе предоставена наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества, и разходване на получените средства от сделките, като целта бе ако възникнат предложения по документа, те да бъдат внесени за разглеждане от Управителния съвет на ССБ. Оформи се предложение в наредбата да бъде включен текст, определящ и регламентиращ размер на капаро, което да се внася от потенциалните купувачи при обявяване на търг за даден имот от съюзната собственост, което да не се връща на загубилите търга кандидат-купувачи, в съответствие с действащото законодателство. Този текст ще бъде обсъден и приет от Управителния съвет.
Последният въпрос, разгледан от пълномощниците, бяха постъпили в комисията по жалбите на Общото събрание две жалби от Сергей Дубина и от Управителния съвет на РСО София, както и заявление от Асен Стоянов за възстановяване на членството му в ССБ.
В жалбата си от дата 28 май г-н Дубина, изтъквайки многобройните си лични и професионални положителни качества и припомняйки обстоятелствата около предсрочното прекратяване на правомощията му като председател на РКС, настоява, че с досегашната си дейност никога не е уронвал престижа на организацията, като се опитва да докаже всичко това със задаването на риторични въпроси. В заключение той моли пълномощниците да „направят необходимото за възстановяване на доброто ми име и чест”.
След като разгледа жалбата на г-н Дубина, комисията по жалбите установи, че тя по същество не третира отмяна на решение на Контролния съвет. Жалбоподателят не оспорва решението на Контролния съвет за спиране на решенията на Общото събрание на пълномощниците от регион София. Затова комисията счете жалбата за неоснователна, поради липса на искане.
В защита на г-н Дубина се изказа г-жа Лиляна Елицина, която направи опит да възстанови „доброто му име и чест”. Жалко за ентусиазма на г-жа Елицина, в чиято компетентност и висока ерудиция едва ли някой би се усъмнил.
Последвалото изказване направи на пух и прах всички опити да се докаже, че Сергей Дубина е безупречен служител и честен и всеотдаен човек. Г-жа Руска Иванова, пълномощник от 15-о Общо събрание на ССБ, бивш член на КС на ССБ и понастоящем председател на ТСО Ямбол, най-отговорно заяви пред всички пълномощници, че преди време г-н Дубина й е предоставил говорещия софтуер срещу малко по-скромната сума от 20 лв. И подчерта, че явно практиката му е да се възползва от неведението на хората от провинцията. Това сложи край на всички дебати по темата, защото не може да се очаква други да правят всичко възможно за възстановяването на доброто име на някого, който сам се компрометира, а е и под въпрос дали някога изобщо се е ползвал с такова, имайки предвид последното обстоятелство.
Логично възниква въпросът дали това не е чиста форма на уронване на престижа на ССБ и дали подобни действия не подлежат на по-сериозни санкции. Нормално е в този случай да последва прекратяване на членството в ССБ, тъй като през годините сме били свидетели на изключване от Съюза на хора, уронили престижа на организацията с далеч по-незначителни действия или просто пропуснали да платят членския си внос.
Комисията по жалбите отхвърли и жалбата на РУС София, оспорваща решението на КС за спиране решенията на Общото събрание на РСО София, поради липса на подписите на всички членове на РУС, но бе установено, че копие от нея с всички подписи е внесено допълнително. Възникнаха спорове по решението на комисията, тъй като е достатъчен подписът на председателя на РСО като вносител на жалбата.
С гласа си пълномощниците отхвърлиха и двете жалби, като потвърдиха решенията на комисията. Отхвърлено бе и заявлението на Асен Стоянов за възстановяване на членството му в ССБ.
С това третото заседание на петнайсетото Общо събрание на пълномощниците на ССБ изчерпа дневния ред и бе закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА
Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2008

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
В памет на Владимир КРИВОШИЕВ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Проведе се третото заседание на петнайсетото общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Еньовден в Стария Добрич
„И те могат"
Сляпо –глухите с награди от Републиканския фестивал в Перник
Честит рожден ден „Антица”!
Старопланински преходи
Жените от дамски клуб "Орхидея" гостуваха на детски дом
Събра ни празникът на розата
Който си го може, го може
ИНТЕРВЮ
Заповядайте на почивка в Шипково
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ
Стиви Уондър направи видеоклип за слепи
Пчелите говорят на различни езици
Японец създаде телефон за слепи и глухи
Шапка помага на слепи хора чрез технология на ехолот
Откриха уязвимо място на вируса на СПИН
Динята като "виагра", но без странични ефекти
Бирата и виното намаляват риска от рак на бъбреците
Сокът от червени боровинки може да замени антибиотиците
ИСТОРИЯ
Малко известно за Петър Дънов
105 години от Илинденско-Преображенското въстание
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ПРАЗНИЧНО
Илинден
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Стефка СТОЙЧЕВА: Вярвам, че Бог е създал за всяка болка и билка
ПРОЕКТИ
Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица
Учредена е мрежа на и за сътрудничество между организации за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Любов с главно "Л"
ФЕСТИВАЛ
Втори национален туристически фестивал за хора с увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6