Брой 07-08, 2008

Тема: ПРОЕКТИ

Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица


Съюзът на слепите в България разработи проект „Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица”, с който кандидатства и беше одобрен за финансиране от социална програма на Мобилтел ЕАД - „Грант М-тел”. Проектът стартира на 1 юли 2008 и е с шестмесечен срок за изпълнение.
Основната цел на проекта е подпомагане на социалното включване на зрителнозатруднени лица – деца и възрастни – в обществения живот чрез осигуряване на по-добра училищна подготовка и възможности за трудова реализация.

Специфичните подцели на проекта са:
1/ Изравняване на възможностите за учебна подготовка на децата със зрителни увреждания с тези на останалите от общообразователните училища чрез подобряване на достъпа до учебен материал, включен в задължителната училищна програма от І до ІV клас;
2/ Подобряване на качеството на издаваните «говорещи» книги в единственото за страната специализирано студио, работещо в системата на ССБ, чрез осигуряване на необходимата техника – брайлов принтер;
3/ Осигуряване на възможности за професионална реализация на зрителноувредени хора от активна икономическа възраст посредством провеждането на професионално-подготвителен курс по тапицерство от НЦРС Пловдив;
4/ Снижаване на дистанцията между хората с увреждания и останалите членове на обществото, в това число на потенциалните работодатели и колеги, чрез разкриване на техните професионални умения.

Целеви групи на настоящия проект:
1/ Ученици със зрителни увреждания от І до ІV клас на възраст от 7 до 12 години от двете специализирани училища за деца с нарушено зрение в страната /София и Варна/ и от ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на зрителнозатруднени деца и ученици;
2/ Хора с нарушено зрение от икономически активна възраст;
3/ Всички зрителнозатруднени читатели в страната, тъй като подобряването на качествата на издаваните книги в Специализираното звукозаписно студио ще има резултат за всички реални и потенциални ползватели на „говорещи” книги от Фонотеката към ССБ.

Основни дейности:
1/ Запис на учебна литература на компакт дискове, включена в цикъла "Библиотека на ученика" и изучавана от учениците от І до ІV клас;
2/ Подобряване на качеството на „говорещите книги”, записвани в Специализираното студио към ССБ чрез осигуряване на брайлов принтер за отпечатване на хартия на етикети и обложки на релефно-точков /брайлов/ шрифт;
3/ Провеждане на курс по тапицерство за зрителнозатруднени лица в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив;
4/ Повишаване на информираността на обществото за проблемите и възможностите на целевата група чрез организиране на изложба на произведените в хода на проведения професионален курс продукти и текущо разгласяване на целите, дейностите и резултатите от проекта.

Основните очаквани резултати са:
Със записването на учебна литература за децата от І до ІV клас ще се постигнат следните по-важни социални резултати:
1/ Издадени 50 заглавия говорещи книги за деца /и възрастни/ на световно известни автори, записани на СD.
2/ Осигурен свободен достъп за 123 незрящи ученици до литературната съкровищница и равнопоставеност при запознаване с литературните произведения за деца, включени в „Библиотека на ученика”;
3/ Създадени подходящи условия в двете специализирани училища за нормална подготовка на учениците със специфични образователни потребности и за пълноценно протичане на учебния процес в часовете по литература.
4/ Създадена практически нова среда за ефективно социално включване на млади, учещи се хора още от най-ранната им възраст.
Закупуването на брайлов принтер ще осигури качествено подобряване на говорещите книги, записвани в Специализираното студио към ССБ и ще даде възможност на слепия читател да се запознава веднага, без разход на време и усилия, със заглавието и съдържанието на книгата, която държи в ръцете си.
В резултат на провеждането на курса по тапицерство за зрителнозатруднени 3 лица с нарушено зрение ще придобият трайни практически умения и възможност за практикуване на нова професия.
Дейността по информиране на обществеността за проектните цели и резултати с включените изложба и пресконференции ще подсигури желания отзвук и информацията за потенциала и възможностите на целевата група ще достигне до обществото като цяло и в частност – до потенциалните работодатели, колеги, хора от обкръжението на незрящите.

Очакваното въздействие от проекта и след приключването му е най-вече върху нагласите на обществото към хората с увреждания. Тенденцията на толериране на различието, която е водеща за страните от Европейския съюз, чийто член е вече и България, се подкрепя от настоящия проект чрез дейностите му за разгласа на резултатите и пропаганда на потенциала на целевата група сред евентуалните работодатели. Информираността на всички обществени групи за проблемите и възможностите на целевата група създава условия за необратимост на резултатите от проекта.
Зрителнозатруднените лица, преминали през курса по тапицерство, ще придобият професионална квалификация, осигуряваща им реална възможност за трудова реализация в дългосрочен план в съвременните пазарни условия.
Преките бенефициенти по проекта - 123 деца от класовете от І до ІV, ще имат осигурен подходящ за специфичните им образователни потребности достъп до заглавия от световната литературна съкровищница за деца. Това ще позволи на незрящите ученици да се запознаят в съдържателно отношение с всички произведения, които са включени в учебния процес, да ги изучават самостоятелно, да се подготвят по различни теми, да израстват в културно и духовно отношение. Пълноценното стартиране на учебната им подготовка по български език и литература е предпоставка за оформяне на техния кръгозор и оттам – за бъдещата им цялостна социална интеграция, намираща израз в реализацията им в живота. Това е прогнозираният дългосрочен ефект от проекта по това направление.
Записаната литература ще бъде и на разположение във Фонотеката при ССБ – всичките й подразделения - за всички незрящи читатели в страната, които биха проявили интерес към нея.
Наред с това настоящият проект е пример за стратегическо развитие, тъй като компонентът, включващ запис на учебна литература е доразвиване на дейност, финансирана от друг източник /Агенция за хората с увреждания – проект „Библиотека на ученика”/. Това изразява стремежа на организацията да следва приоритетно и последователно целите си и да защитава интересите на хората със зрителни увреждания в страната.
Подсигуряването на материален ресурс за подпомагане на дейностите по книгоиздаване, осъществявани от ССБ, дава възможност за трайно подобряване на качествата на произвеждания продукт –«говорещи» книги, които всички членове на ССБ /повече от 18 600 към момента/ получават безвъзмездно като заплащат само членски внос или абонамент, покриващ пощенските разходи.

Нужното финансиране за всички предвидени дейности оформя окончателния бюджет от 24 070 лева.

Дейностите ще се извършват в Специализираното студио за звукозапис на ССБ в София и в Националния център за рехабилитация на слепи Пловдив, който е партньор по проекта.
В подкрепа на настоящия проект са привлечени финансови ресурси и от други две фирми: „БС Дизайн” ООД и „Мур Стивънс БулМар” ООД.

Настоящото стана възможно, благодарение на Програма „Грант М-тел”, финансирана от „Мобилтел” ЕАД. Изразените тук становища са на автора /ССБ/ и не отразяват непременно мнението на „Мобилтел” ЕАД.

Павлина СТЕФАНОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2008

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
В памет на Владимир КРИВОШИЕВ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Проведе се третото заседание на петнайсетото общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Еньовден в Стария Добрич
„И те могат"
Сляпо –глухите с награди от Републиканския фестивал в Перник
Честит рожден ден „Антица”!
Старопланински преходи
Жените от дамски клуб "Орхидея" гостуваха на детски дом
Събра ни празникът на розата
Който си го може, го може
ИНТЕРВЮ
Заповядайте на почивка в Шипково
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗАРИ
Стиви Уондър направи видеоклип за слепи
Пчелите говорят на различни езици
Японец създаде телефон за слепи и глухи
Шапка помага на слепи хора чрез технология на ехолот
Откриха уязвимо място на вируса на СПИН
Динята като "виагра", но без странични ефекти
Бирата и виното намаляват риска от рак на бъбреците
Сокът от червени боровинки може да замени антибиотиците
ИСТОРИЯ
Малко известно за Петър Дънов
105 години от Илинденско-Преображенското въстание
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ПРАЗНИЧНО
Илинден
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Стефка СТОЙЧЕВА: Вярвам, че Бог е създал за всяка болка и билка
ПРОЕКТИ
Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица
Учредена е мрежа на и за сътрудничество между организации за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Любов с главно "Л"
ФЕСТИВАЛ
Втори национален туристически фестивал за хора с увреждания
Архив на изданието
1 2 3