Брой 09, 2008

Тема: ПРОЕКТИ

Предстоящи семинарипо проект
"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България"

През месец септември Съюзът на слепите в България започва провеждането на 4 семинара по актуални проблеми на българското законодателство, касаещо хората с увреждания. Семинарите са част от проект "Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Семинарите са насочени към представителите на местните структури на Съюза на слепите в България и ще обхващат следните теми:

1. Институционална рамка за хората с увреждания в България и в ЕС - основни ценности и принципи.
 • Лични и колективни права на хората с увреждания.
 • Правото на образование и труд.
 • Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.
 • Универсална декларация за правата на човека.
 • Световна програма за действие по отношение на хората с инвалидност.
 • Международни и български институции, свързани с човешките права.

2. Законова среда и социално предприемачество за хората с увреждания.

 • Трудова заетост на хората с увреждания - специфични практики и успехи в европейските страни.
 • Институционализация и деинституционализация на хората с увреждания в процеса на тяхната професионална реализация.
 • Специализирани защитени предприятия и алтернативни форми на заетост.
 • Обществени и държавни форми на насърчаване на заетостта на хората с увреждания в европейските страни - принципи на реализация и критерии за оценка на резултатите.
 • Социалното предприемачество начини на организиране, форми на поощряване и финансиране - права, ценности и интереси.
 • Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.

3. Социално приобщаване на хората с увреждания. Сегрегация, интегритет, включване.

 • Цената на сегрегацията, границите на интеграцията - включването формално и реално.
 • Създаване на достъпна среда.
 • Действащи нормативни документи за транспорт, телекомуникации, образование и свободно време за хората с увреждания.
 • Информационната революция и нейното влияние за промяна на стереотипите на обществото и на хората с увреждания по отношение на възможностите за тяхното приобщаване във всички сфери на социума.
 • Стандартни правила за изравняване на възможностите на хората с увреждания.

4. Насърчаване на информираността на обществото по отношение на проблемите на хората с увреждания.

 • Институционална рамка за разработване и приложение на политики по отношение на хората с увреждания. Знание, незнание, предразсъдъци.
 • Субекти на информационно въздействие.
 • Адресатите на информационното въздействие и проблемът за специфицирането и адаптирането на формите на информация.
 • Форми на организация начини на финансиране и проблемът за гъвкавостта на регламентациите.
 • Държавни политики по отношение на хората с увреждания и проблемът за поставянето им в благоприятна информационна среда.

Диана ТОДОРОВА


Назад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3 4