Брой 09, 2008

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Балканско заседание без българско участие


Сутоморе - град на Черногорското приморие, неотдавна беше домакин и организатор на поредното 16-то заседание на Балканския консултативен комитет, който функционира като регионална организационна структура към Европейския съюз на слепите. Инициативата се осъществи,  благодарение на грижите на Съюза на слепите в Черна гора. Сутоморе е малко градче с 3000 души население, което предложи благоприятни условия за дискусии, размяна на становища и обмен на приложни практики.
Според разпоредбите в устава на регионалната балканска организация тя е доброволна и неполитическа общност на слепите от нашия регион. Нейни членове са националните съюзи на слепите от Балканските страни. Главната цел на организацията е защитата на човешките, гражданските, социалните и другите права и привилегии на невиждащите хора от региона. Тя трябва и да съдейства за тяхната реална интеграция в обществото на отделната държава.
Принципите на партньорството, които са прокламирани още при създаването на организацията, са актуален фактор в работата на комитета. Това гарантира международното сътрудничество, което в условията на големите икономически затруднения, през които преминават всички балкански страни, е част от утвърдената по-нататъшна стратегия за дейността на комитета. Това се потвърди от участниците в рамките на самото заседание. Необходимо е да се създадат още по-трайни връзки между националните асоциации на слепите от Балканския регион, но в същото време да има неограничени възможности за изразяване на взаимните интереси и нуждите на слепите относно по-скорошното и по-цялостното решаване на неотложните проблеми, което да даде нов подтик на невиждащите хора и да насърчава сътрудничеството между съюзите на слепите от Балканските държави. Това може да се изразява в размяна на групи от невиждащи, които работят в обсега на различните изкуства и да се осъществяват нови по-атрактивни форми на творчески, артистични и спортни изяви.
В работата на заседанието от 10-те страни-членки на регионалната организация участваха чрез представители на своите национални съюзи на слепите 6 - Черна гора, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Хърватска. Неучастието на представители на слепите от Гърция, Кипър, България и Румъния е израз на неуважение към ролята и мястото на тази организация  в живота и делото на слепите от Европа. Съюзът на слепите от Молдова изгуби вече членството си в Комитета поради неявяването на негови представители в заседанията на организацията.
Турският съюз на слепите се отказа от членството си в Комитета по свои съображения.
Според учредителния протокол и устава на Балканския консултативен комитет лидери на организацията са председателите на националните съюзи на слепите от отделните страни. В заседанието в Сутоморе участваха не само председатели на съюзите на слепите, а в състава на делегациите бяха включени и други невиждащи функционери от националните организации.
По утвърдения дневен ред за работата на 16-ото заседание на Балканския консултативен комитет присъстващите избраха ново ръководство на регионалната организация - председател и подпредседател. Водещите на отделните делегации направиха кратки изложения по проблемите на националните организации на слепите в своите страни, за тяхното участие в общото движение на хората с увреждания и за възможностите за взаимно сътрудничество при постигане на социалната защита. Стигна се до договореност на международно равнище да се реализират активни инициативи по приетия план за 3-годишен период от 2006 до 2009 година и се определи домакинът на следващото заседание на Комитета. За председател на Балканския консултативен комитет в сегашния 3-годишен мандат беше избран представител на Черна гора. Поради досега показан голям интерес и активна деятелност към проблемите и потребностите на слепите в Черна гора и изобщо в балканските страни и за доброто на слепите в Европа за първи път беше направен нов подход в работата на Комитета, като за председател на организацията не беше избран някой от председателите на националните съюзи на слепите, а на този пост беше избран Фадил Мучич, който е изпълнителен директор на Съюза на слепите в Черна гора. Подпредседателската длъжност ще изпълнява Милан Стошич, който е председател на Съюза на слепите и слабовиждащите в Сърбия. Според устава на Балканския консултативен комитет председателят и подпредседателят ще изпълняват функциите си в рамките на 3-годишен мандат. В периода между двете заседания на Комитета не се посочват някои радикални промени в обсега на правната защита на слепите и слабовиждащите граждани в страните от Балканите.
В рамките на общата дискусия беше констатирано, че през изминалите 3 години не са реализирани успешно договорените инициативи, които бяха залегнали в акционния план на Комитета за периода 2006 - 2009 година, което по договореност трябваше да се осъществи през времето, което лежи зад гърба ни и да се обсъжда точно на това заседание. Договорено е да се изработи уебстраница на Комитета, на която ще могат между заседанията да се разменят информации относно регулирането на правата и преференциите за хората с увреждания в държавите-членки на организацията. Решено беше също така да се изготви официален сборник от документи, в чието съдържание са регулирани конкретно правата на слепите граждани, за да могат да се използват позитивните постановки в отделните държави. Остава също така като задължение да се проучват възможностите на тази регионална организация да бъде регистрирана като юридическо лице, което ще й предостави възможностите да участва със свои проекти към фондовете на Европейската комисия или към други дарителски кръгове за подпомагане на решаването на нашите наболели проблеми.
Домакин на следващото поредно заседание на Балканския консултативен комитет ще бъде Съюзът на слепите и слабовиждащите в Сърбия. Да се надяваме, че в него ще вземат участие български представители, тъй като самоизолацията не носи полза на слепите и е негативен показател за международните връзки на нашата организация. Ще ми се да посоча, че в миналото ние бяхме много активни в това регионално звено на слепите.

Данчо ДАНЧЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2008

ЗА КУЧЕТАТА - ВОДАЧИ
Една година с лабрадора-водач Вита
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Средец
Хасково
ИЗСЛЕДВАНЕ
Възприемане чрез допир на керамичните повърхности от виждащи ученици
КОНКУРС
Брайлът е жив
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
ОБЩЕСТВО
Докога ще сме все на опашката!
ОБЯВИ
Конкурс
Обява за запознанство
ПРАЗНИЧНО
100 години независимост
ПРОЕКТИ
Спорт за пълноценен живот
Предстоящи семинари
СТУДИО "ПОЕЗИЯ"
Поетесата на равна Добруджа
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Балканско заседание без българско участие
ЮБИЛЕЙ
Мениджмънтът е в кръвта му
Архив на изданието
1 2 3 4