Брой 11, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите


На 16 и 17 август 2008 участвах в IV Форум на жените с увредено зрение, проведен непосредствено преди VII-та Генерална асамблея на Световния съюз на слепите. И двете събития се състояха в Женева, Швейцария.
Форумът се проведе в "Конгресния център" на Женева, с участието на около 150 представителки на женските движения и организации от националните държави от всички континенти.
Приветствени слова към участниците отправиха: Уилям Роуланд - тогавашен президент на ССС, г-жа Мериан Даямънт от Австралия – първи вицепрезидент, г-жа Кристина Фасер – председател на Федерацията за хора със зрителни увреждания в Швейцарската конфедерация.
През двата дни се изнасяха интересни и полезни доклади по определени теми, свързани с мотото, под което минаваше форумът, а именно: "Световен съюз на слепите: промяна в тълкуването на понятието да бъдеш сляп – да заемем своето място в света."  
След всеки доклад се сформираха работни групи, в които се дискутираха оживено въпросите и проблемите по съответната тема. След това, всички участници се връщахме в Пленарна зала за обобщение и обединяване на различните мнения от работните групи. Комисията по проекторезолюциите обобщи мненията и форумът прие следните резолюции, които да бъдат гласувани от делегатите на асамблеята.
Ето накратко взетите резолюции на форума:
Равно участие на половете  в Световния съюз на слепите.
Въпреки че ССС спазва прилагането на истинска демокрация чрез балансирано равно участие на половете в неговото ръководство, националните членове имат отговорността да го осигурят наистина и да наредят на регионалните ръководства да разработят програми за обучение на незрящи и зрително увредени жени за следващите 4 години, позовавайки се на решението на ръководството на ССС, и също така да разработят Контролни указания за обучение. Те също така трябва да набират, обучават и задържат жени в ръководните места, като организират съответните улеснения и указания за тяхното участие. Трябва да изпращат с равно участие – мъже и жени – делегации на Генералната асамблея през 2012 г., включително председателят на съответния национален комитет и комисия да изпратят представителки от националния женски комитет на следващия Форум на жените, организиран от Световния съюз на слепите.
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания вече влезе в сила и включва специални указания за момичетата и жените. Много важно е, че ССС, в своите усилия да прилага Конвенцията, обръща специално внимание на правата на незрящите и слабовиждащи жени и момичета. Служителите на ССС трябва да създадат Комитет в сянка, който да контролира изпълнението на правата на незрящите и слабозрящи жени и момичета в рамките на Конвенцията на ООН. Той трябва да събира информация и практика в обучението, които се прилагат в регионалните организации на ССС, за да обучава жените.
Тук ще кажа, че е необходимо НСХУ, където членува и нашият съюз, да настоява за по-бързо ратифициране от Парламента на Конвенцията от ООН.
Следващата резолюция се отнасяше до повишаване на здравната култура, разширяване на информацията по отношение и на половата култура за предпазване от ХИФ и СПИН. Световните проучвания показват, че зрително увредените жени и момичета са подложени на по-голямо сексуално насилие от зрящите. Затова се счита, че трябва да се вземат мерки за повишаване на образованието и обучението на здравна тематика за незрящите жени и момичета.
Друга резолюция се отнасяше до създаване на женски организации, които да формират лоби в правителствата на националните държави за по-правилно решаване с нормативна база на проблемите на жените и момичетата със зрителни увреждания.
Предложените от форума резолюции бяха внесени за приемане от Генералната асамблея.
На 16 август, след приключване на работата на Форума за деня, късно вечерта участвах в проведеното първо заседание, "лице в лице", на Стиринг груп по въпросите на жените с увредено зрение към Съюза на слепите в Европа.
В заседанието на Европейската комисия участваха Биргита Бокланд – генерален секретар ССЕ, както и г-жа Кики Нордстрьом – бивш президент на ССС.
Разисквахме "Стратегическия план за работа на Стиринг груп" за следващите 4 години. Обсъжда се и въпросът за сформираната мрежа на европейското движение на зрително увредените жени и други въпроси, касаещи работата на Стиринг груп.

Живка ПАВЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Форум на жените с увредено зрение към Световния Съюз на слепите
Извънредно общо събрание на пълномощниците от район София
ГОДИШНИНА
Необикновеният човек академик Лев Понтрягин
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Харманли
Добрич, Да се запознаем
Добрич, Вести
Чирпан
Стара Загора
София
Силистра
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Майски спомени през есента
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Макулна дегенерация свързана с възрастта
ПРОТЕСТ
Втори национален протест на хората с увреждания в България!
Протестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и за хора с увреждания
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Няма по-слепи, Джо Холдеман
СЪОБЩЕНИЕ
Покана
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Любовта
Приказна утрин
Архив на изданието
1 2 3 4 5