Брой 02, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

Общото събрание на ООН прие "Конвенция за правата на хората с увреждания"

На 13-и декември 2006 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации прие с консенсус конвенцията за правата на хората с увреждания. Това е първият по рода си всеобщ международноправен документ насочен към защита на правата на лица с различни видове физически, умствени и сензорни разстройства.
Генералният секретар на ООН заяви, че това решение се превръща в начало на нова ера, в която хората с увреждания ще имат равни права и възможности с всички останали.
Пред участниците в заседанието на Общото събрание, което беше посветено на приемането на конвенцията, от името на Генералния секретар говори неговият първи заместник Марк Маллок Браун. Той призова държавите – членки на ООН да ратифицират конвенцията и незабавно да осигурят нейното прилагане.
Новият правен документ ще влезе в сила трийсет дни след като двадесет страни предадат на съхранение при Генералния секретар ратификационните документи, с които техните страни възприемат конвенцията.
“За мнозинството в тази зала този ден ознаменува само още едно важно събитие: Приемането на “Конвенция за правата на хората с увреждания”, но за шестстотин и петдесетте милиона хора с увреждания от цял свят този ден обещава да се превърне в начало на нова ера, ера, в която лицата с увреждания вече не ще трябва да търпят дискриминационните практики и дискриминационното отношение към тях, с които толкова дълго им се налагаше да се сблъскват” – каза пред участниците в заседанието Марк Маллок Браун.
Новата конвенция съдържа 50 члена и е насочена към защита и подкрепа на правата на хората с увреждания, ликвидиране на проявите на дискриминация към тях, осигуряване правото им на труд, здравеопазване, образование и пълноценното им участие в живота на обществото, достъпът им до правосъдие, личната им неприкосновеност, свободата им от експлоатация и злоупотреби, свободата им на придвижване, индивидуалната им мобилност и други.
Днес около 650 млн. човека страдат от различни физически, умствени и сензорни разстройства. Много често физическите ограничения не им позволяват да посещават обществени учреждения и да се ползват от обществения транспорт. Нерядко отношението на обществото изключва хората с увреждания от културния живот и от участие в нормални човешки взаимоотношения.
До настоящия момент правата на хората с увреждания никога не са били гарантирани от един цялостен международноправен документ. През 1982 г. Общото събрание на ООН прие “Световна програма за действие в подкрепа на хората с увреждания”. Това е първият документ, в който са формулирани основните принципи на отношението към тях. По-рано пак Общото събрание на ООН обяви 1981 г. за “година на хората с увреждания”, а периода от 1983 до 1992 г. бе обявен за десетилетие на хората с увреждания. Мониторинговите доклади от 1987 и 1992 г. обаче показаха, че независимо от положените усилия хората с увреждания в много страни все още не са получили своите равни възможности и продължават да бъдат изолирани от живота на обществото.
В резолюцията на Общото събрание на ООН за приемане на конвенцията се казва следното:
1. Общото събрание изразява признателност към членовете на специалния комитет, за успешното завършване на разработката на “Конвенция за правата на хората с увреждания” и Факултативния протокол към нея.
2. Приема приложената към настоящата резолюция Конвенция за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол към конвенцията, които ще бъдат предоставени за подписване в централните учреждения на Организацията на обединените нации в Ню Йорк от 30-и март 2007 г.
3. Призовава държавите приоритетно да разгледат въпроса за подписването и ратифицирането на конвенцията и факултативния протокол към нея и изразява надежда, че те скоро ще влязат в сила.
4. Обръща се с молба към Генералния секретар да предостави персонал и помещения, необходими за ефективното изпълнение на функциите на конференцията на държавите - участнички и комитета, съгласно конвенцията и протокола към нея, след влизането им в сила, а също така да съдейства за разпространяването на информация за конвенцията и факултативния протокол.
5. Обръща се с молба към Генералния секретар постепенно да внедрява стандартите и направляващите ориентири, осигуряващи достъпността на обектите и услугите на Организацията на обединените нации, като взема предвид залегналите в конвенцията изисквания, в частност при извършването на ремонтни работи в сградите на организацията.
6. Обръща се с молба към учрежденията и организациите в системата на ООН и предлага на междуправителствените и неправителствените организации да положат усилия за разпространяване на информацията за конвенцията и факултативния протокол и да съдействат за тяхното правилно разбиране.
7. Обръща се с молба към Генералния секретар на 62-та сесия на Общото събрание да представи доклад за състоянието на конвенцията и факултативния протокол и за осъществяването на настоящата резолюция по подпункта, озаглавен “Конвенция за правата на хората с увреждания”.

Източник: http://perspektiva-inva.ru/
Превод: Петър СТАЙКОВ


Назад

Всички статии на Брой 02, 2007

АНКЕТА
Допитване до читателите на "Зари"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бабин ден в Добрич
От нищо нещо
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Дайджест
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МТСП
Харта на клиента
ИСТОРИЯ
Национален център за рехабилитация на слепи - създаване, развитие и перспективи
ОБЩЕСТВО
Общото събрание на ООН прие "Конвенция за правата на хората с увреждания"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очите - огледало на здравето
ОЧЕРК
Да съградиш чешма
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Да надвиеш съдбата си
ПРЕМИЕРА
Литературна вечер
"От бездната на мрака до звездите с Георги Братанов", хомогенна сплав от обзор и спомени
Талант, предопределен от съдбата
ПРИЗНАНИЕ
Спортист на годината - 2006
Личност на годината - 2006
ТВОРБИ НА СЛЕПИ АВТОРИ
Прилика
Архив на изданието
1 2 3 4 5