Брой 12, 2008

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В Управителния съвет на ССБ


На 17 ноември Управителният съвет на ССБ проведе своето предпоследно за тази година заседание.
Точка първа от дневния ред беше избор на управител на „УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ” ЕООД.
Управителният съвет изслуша двамата явили се кандидати - Йолиан Маринов Иванов и Веселин Димитров Мирчев.Членовете на управителния съвет изслушаха техните концепции, задаваха им различни въпроси. След дълго обсъждане се проведе гласуване, при което и двамата кандидати получиха само по три гласа. При този резултат нито един от тях не беше избран.
В точка втора бе включено разглеждане на докладна записка на Васил Долапчиев относно преструктурирането на електроинсталационното производство. По тази точка дебатите продължиха най-дълго. Сериозно и задълбочено управителят на Варненското предприятие Соня Иванова изложи своите аргументи и опасения, че може би сега точно не е моментът да се премества производството от сливенското ни предприятие във Варна и Дряново, тъй като идва зима, финансовата криза се задълбочава, а са нужни средства за прехвърлянето на машините. За целта трябва да им бъде намерено подходящо място, да бъдат назначени съответните специалисти, защото много от тях след тяхното освобождаване вече са си намерили нова работа. Това ще бъде ново производство за тях и ще трябва да се осигурят финанси и условия за него, което много ще затрудни предприятието, а то и бездруго е в нелеко състояние.  
Управителят на Дряново изрази почти същите опасения.
И двамата управители заявиха, че те ще се подчинят на решението на управителния съвет, каквото и да е то, но поискаха все пак да се знае, че според тях това вероятно ще доведе до по-сериозни проблеми за тези две предприятия.
По тази точка управителният съвет реши да се прекрати дейността на предприятието в Русе. Предприятието в Сливен ще продължи да функционира още една година, но само при условие, че задълженията на предприятието към персонала, държавата и банките намаляват ежемесечно и се издължават в определените срокове.  Средствата за погасяване на задълженията трябва да се получат от собствени приходи от дейността на предприятието. Не по-късно от три месеца  от настоящото решение управителният съвет на ССБ трябва да обсъди финансовото състояние на предприятието в Сливен и при неизпълнение на поетите ангажименти да вземе кардинално решение за преустановяване на дейността му.
Обсъди се и докладна записка внесена от Господин Атанасов, отнасяща се до неотложни ремонти  на общежитията в Дряново, които са в изключително тежко състояние. Покривът тече, санитарният възел е в окаяно състояние. Има оголени жици, които са особено опасни при наличието на течове.  Необходимите средства за този ремонт са 63 хиляди лева. Дебатите по тази точка се разшириха извън предварително зададения обем и се разпростряха и върху състоянията на всички общежития на ССБ. Заключението е, че всички те са в лошо състояние и при наличието на повече финансови ресурси трябва да се пристъпи към сериозното им реновиране.
Управителният съвет реши – при постъпване на средства от продажба на недвижима собственост на ССБ да се извърши ремонт на покрива на общежитието на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново.
За извършени очни операции управителният съвет реши да подпомогне двама съюзни членове.
По точката за награждаване на дейци, допринесли за развитието на съюза, за дългогодишна активна дейност в системата на ССБ и по повод 10 годишния юбилей на вокална група "Еделвайс" към РСО Варна, награди Недялка Митева Стойнова със съюзното отличие сребърна значка.
Членовете на УС обсъдиха искането на инициативен комитет за свикване на извънредно събрание на пълномощниците в Бургас. След изнесени допълнителни факти В. Атанасов препоръча на председателите на ССБ и КС да посетят на място пълномощниците на РСО Бургас, подписали се за свикването на извънредно заседание на регионалното общо събрание, и ако те отново потвърдят искането си да се свика общо събрание на регионалното общо събрание на пълномощниците на РСО Бургас да се пристъпи към свикването му по предвидените в устава на ССБ начини.
Управителният съвет реши да завиши бюджетите за 2008 г. на регионалните организации в Пловдив и Бургас.  Бюджетът на РСО Бургас се завишава с 5150 лв., получени от фондове, от които две хиляди лева да се изразходват за покриване на командировъчни разходи при заплануваните два семинара през месеците ноември и декември. УС даде съгласие да се завиши бюджетът на регионална организация Пловдив с 9 486 лв. Средствата са получени от индексация на наемната цена на отдадена под наем на община Пловдив съюзна собственост и следва да се разходват за: 3100 за покриване на дефицита за 2008, 1000 лв. за покриване на командировъчни разходи, 1000 лв. за разходи за културно-масова и спортна дейност и 386 лв. за покриване на разходи за телефони.
Управителният съвет даде съгласието си да се открие процедура по продажба на съюзни жилища на живеещи в тях съюзни членове.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2008

ПРАЗНИЧНО
Бъдни вечер и Коледа
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
София
Дупница
Пловдив, Час по България
Пловдив
Велико Търново, При веселите момичета
Пловдив, Вечери край Струма
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Появи се монета с брайлови символи
КОЛЕДНА ТРАПЕЗА
Рецепти за Бъдни вечер, Коледа и Нова година
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
НОВО
В студиото за звукозапис
ОБЩЕСТВО
Трети декември - Международен ден на хората с увреждания
Читалище "Луи Брайл" отбеляза 80-ата си годишнина
"Слепите не се нуждаят от опекуни, те се нуждаят от приятели"
ПОЕЗИЯ
Витлеемската звезда
СПОРТ
Спорт за пълноценен живот
СЪОБЩЕНИЯ
Нови телефонни номера на РО София
Нови издания
ХУМОРИСТИЧНА СТРАНИЦА
Нова Коледна приказка
Архив на изданието
1 2 3 4 5