Брой 01, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 18 декември 2008 г. се проведе последното за годината заседание на Управителния съвет на Съюза на слепите в България.
Точка първа в дневния ред на заседанието беше "Отчет на финансовите резултати на ССБ за деветмесечието".
Г-жа Дина Желева постави въпроса за необходимостта от по-точно разчитане на бюджета на организацията още при самото му съставяне и приемане.
Председателят на съюза Васил Долапчиев изрази принципното си съгласие с нейното предложение, но уточни, че това може да стане едва след като се изчистят всички финансови задлъжнялости. Само при такова положение на съюзните финанси ще бъде възможно да се прави разчетен до стотинка бюджет. Към сегашния момент трябва да имаме предвид това, че ангажиментите към кредиторите, които има холдингът, правят това предложение нереалистично. Така или иначе при нас стопанската и организационната система са тясно свързани и не е възможно състоянието, а значи и задлъжнялостта на едната да не оказва влияние върху състоянието на другата. Ето защо едва след като се преодолее кредитната задлъжнялост на предприятията бихме могли да пристъпим към разработването на такъв бюджет, за какъвто говори Дина Желева.
В изказването на Тодор Радев личеше явно безпокойство и загриженост. Той сподели своето мнение, че вече е крайно време да се престане с тегленето на нови заеми и предложи Управителният съвет да вземе решение за налагане на мораториум.
Методи Андонов изрази своето възмущение от държавните институции за това, че субсидията, която се отпуска на съюза от републиканския бюджет е всичко на всичко 412 500 лв. и е съвсем недостатъчна. С тези пари общо взето нищо не може да се свърши. След това той препоръча в отчетите да се отразява по някакъв начин и приносът на онези председатели на регионални организации на ССБ, които са работили добре с общините, успели са да придобият допълнителни финансови средства и по този начин са облекчили съюзните разходи. Той също обърна внимание на необходимостта от по-прецизно изработване на бюджета за следващите години, за да не се допуска повече приемането на бюджети със завишени разходи.
Председателят на контролния съвет Маньо Алексиев призова да се предприемат всички необходими мерки за  намаляване на задлъжнялостта. Няма никакъв смисъл  да се наливат пари напразно. Той също така предложи в отчетите на ССБ да се включва и информация за получените приходи по проекти, а също така и информация за бюджета на рехабилитационния център в Пловдив. За нас не е без значение какви пари се получават, както при реализацията на проекти, така и при средствата, които идват от бюджета целево за издръжка на рехабилитационния център. Ние трябва да знаем за какво се харчат тези пари, тъй като парите са влезли в съюза и това са пари на съюза.
С 9 гласа за и 1 въздържал се членовете на управителния съвет приеха отчета за финансовите резултати на ССБ за деветмесечието на 2008 г. Приеха и решение от следващата година в отчетите за финансовите резултати от дейността на ССБ да се включва и информация за приходите и разходите на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. 
Втора точка от дневния ред беше "Отчет за финансовите резултати на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД". Любомирка Лазарова се солидаризира с Методи Андонов в оценката, че държавата отпуска много малко средства за работата на съюза. Според нея регионалните съюзни организации нямат повече накъде да свиват разходите. 
"Говорим за норми и правила, които държавата в бъдеще ще въведе. Хайде ние да си ги въведем! Държавата все още не е склонна да обръща сериозно внимание на нашите предприятия. Едва ли можем да се надяваме, че в бъдеще стопанската ни дейност ще се ползва от някакви по-значими преференции. Ние трябва сами да си изработим норми и правила, по които да се управляват предприятията, да ги изработим въз основа на нашите изказвания, а не да чакаме държавата да ни ги изработи."
Стефан Данчев и Васил Долапчиев акцентираха върху необходимостта да се продължи дейността на предприятията. За целта трябва да се намерят и да се влеят в тях необходимите финансови средства.
"Всички усилия трябва да се насочат към намиране на необходимия ни ресурс, за да се накарат машините да работят. Необходимо е още веднъж да се огледат кадрите, да се увеличат разходите, за да можем да се надяваме и на увеличаване на приходите."
Със седем гласа за Управителният съвет прие отчета за деветмесечието на 2008 г. на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, прие също така налагането на мораториум за теглене на кредити на всички нива, на които не се изисква специалното разрешение на Управителния съвет.
В изпълнение на решението на Общото събрание на пълномощниците членовете на Управителния съвет решиха до 30 януари отново да се открие процедура за избиране на управител на холдинга.
По следващата точка Управителният съвет реши за следващата година да не се променя размерът на членския внос. Така той се запазва в размер на два лева за членството в ССБ, запазват се и досегашните размери на членския внос за асоциираните членове на ССБ, както и за читателите, ползващи услугите на фонобиблиотечната мрежа на съюза.
По следващата точка от дневния ред се подложиха на обсъждане проведените отчетни събрания на териториалните съюзни организации. И през тази година се потвърди констатацията, че посещението на събранията е като цяло по-слабо в големите организации и по-масирано в по-малките.
Особено оживена дискусия предизвика материалът, отчитащ лятната практика на незрящите студенти през 2008 г. Стана дума, че това начинание на ръководството на съюза е срещнало затруднения още със самото си стартиране. Вероятно това се дължи на факта, че след завършването на висшето си образование младежите и девойките с увредено зрение на практика не могат да разчитат на професионална реализация в системата на съюза и това ги демотивира.
Информацията беше приета, но тя предизвика една по-задълбочена и по-широка дискусия за работата на ССБ с младите хора. Всички се съгласиха, че е необходимо да се направи анализ колко студенти има във всички университети и да се види кой на каква фаза е в обучението си.
Като друга сериозна причина за намаляващия интерес на младите хора към дейността на ССБ, освен че не им се предлага работа, членовете на управителния съвет виждат и в значителната възрастова разлика между по-голямата част от членовете на ССБ и младите хора, които някак си се губят и не могат да намерят своето място в живота на организацията. Необходимо е всячески да се продължат опитите да се работи с младите хора и един от начините за това е като им се оказва помощ при търсенето и намирането на работа. Трябва да се провеждат повече срещи и разговори с тази част от съюзните членове и разбира се да се търсят нови идеи как да се работи с младите. 
Борислав Лазаров сподели опит с останалите членове на Управителния съвет. Той каза, че е намерил работа на 15 човека по различни проекти и програми.
"На младия човек трябва да се намери работа, на възрастните да се организират развлечения и екскурзии."
Стефан  Данчев обърна внимание на необходимостта не просто да познаваме потребностите и проблемите на младите хора, а да се стремим да опознаваме и самите тях като личности.
"Ние трябва да ги подпомагаме при търсенето на работа и въобще в процеса на тяхната професионална реализация, но те пък от своя страна трябва да имат адекватно образование, за да се реализират на пазара на труда. За съжаление нашите училища за деца с нарушено зрение не дават професионално обучение и това също стои като проблем при назначаването на работа."
Всички се съгласиха, че с младите хора трябва да се работи още по-целенасочено.
След това бе обсъдена и приета информация за участието на г-н Васил Долапчиев в заседанието на "Комисията за връзки с Европейския съюз" към борда на Европейския съюз на слепите. На заседанието са били обсъждани проведени анкети за правата на жените - най-вече в сферата на осигуряване на равни условия за професионалната им реализация. Другият проблем, който е занимавал комисията е образованието на незрящите в Европа.
Информация, засягаща международната дейност на ССБ, се съдържаше и в докладна записка на председателя за посещението му в Москва по покана на Всерусийския съюз на слепите. С особен интерес бе коментирана информацията за това какво прави руската държава за подпомагане на дейността на "ВОС". За разлика от нашата, Руската държава съвсем не се е дистанцирала от грижите и подкрепата за слепите хора. Там културата и спортът са обособени в отделен център. Тези дейности получават много сериозно финансиране извън бюджета на съюза на слепите. В Русия вече са прескочили записите на дискове и записват книгите на флаш памет. Четящите им устройства са дотирани от държавата. Има център за създаване на релефни карти и образи, има и огромна издателска дейност, но зад всичко това стои държавата. Около 40-45 процента от издължения данък добавена стойност се връща в предприятията. Всерусийският съюз на слепите има сключен петгодишен договор с държавата, по силата на който тя го субсидира с около 60 милиона само за придобиване на нови машини.
По следващата точка от дневния ред Управителният съвет реши по случай навършване на кръгли годишнини и за заслуги към дейността на Съюза на слепите в България да награди със съюзно отличие – сребърна значка Преславка Александрова Химирска, Димитричка Лазарова Нешева и Росана Ангелова Георгиева.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2009

* ПРАЗНИЧНО *
От комисията по въпросите на жените с увредено зрение към ССБ
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Успешна година
Новозаписани заглавия през 2008 година
Възстановени заглавия през 2008 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
200 години от рождението на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Казанлък
София
Пловдив
Средец
Плевен
Червен бряг
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Важен международен форум на слепите
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт през 2008 година
ОБЩЕСТВО
Размисли зад борда или тъжна песен за успокоение на сърцето
ПРОЕКТИ
Информация за проект "Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица"
РАВНОСМЕТКА
НЦРСГ "Хелън Келър" – трамплин за по-нагоре и по-нагоре
СКРЪБНА ВЕСТ
На 14 декември бяхме покрусени от скръбна вест
СПОРТ
Добра година за българския голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5