Брой 03, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ

На 17-и и 18-и февруари управителният съвет проведе своето първо заседание за тази година.
По първа точка беше обсъден отчета за дейността на „Релакстур” ЕООД за 2008 г. Членовете на УС направиха някои препоръки за подобряване на условията в рехабилитационните бази на ССБ. За базата в Обзор те препоръчаха да се поднови вече остарелият постелочен материал; да се подобри предлаганата храна като качество и количество; стаите редовно да се зареждат с хавлии, тоалетна хартия и сапуни. Въпросът за цените на услугите в рехабилитационните бази и този път беше дебатиран много сериозно. Членовете на управителния съвет разгледаха възможностите за евентуално намаляване на цените, за да могат повече съюзни членове да се възползват от правото си на почивка. След проведената дискусия стана ясно, че ССБ не може да си позволи намаляване на цените. След това управителният съвет прие ценоразписа за почивка в рехабилитационните бази, който публикуваме в същия брой на списанието.
Във връзка с това, че в различни съюзни организации съществува практика на организирано, групово  прекарване на почивката в рехабилитационните бази на ССБ управителният съвет реши, че ръководител на такава група, който е с над 90% загубена работоспособност и при условие, че организираната група не е по-малко от 40 души, заплаща за почивка в Рехабилитационна база „Шипковски минерални бани” пълен пансион в размер на 19.50 лв. на ден. В случай, че през същата календарна година ръководител с над 90% загубена работоспособност организира втора група, както и ако ръководителят е зрящ или със загубена работоспособност над 71%, той не заплаща за престоя си в рехабилитационната база. Ръководител на организирана група не по-малко от 30 души за почивка в хотел „Хоризонт” в Обзор не заплаща престоя си в хотела.
По следващата точка членовете на управителния съвет обсъдиха Докладна записка във връзка с наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти собственост на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства от сделките. Управителният съвет прие промяна на решенията, с които се определя начална продажна цена на филиалите в Добрич и село Бутан. За парцела в гр. Добрич и построените на него сгради началната продажна цена да бъде два милиона лева с включен ДДС, дължим върху данъчната оценка на стойността на земята. За другия парцел в Добрич с номер 72624 618 200 – 120 000 лв. с включен ДДС. Променя решение за определяне цената на имота – земя и сгради в село Бутан като определи нова продажна цена – 12 000 лв. с включен ДДС.
Управителният съвет задължи председателя на ССБ да публикува обяви за продажба на имотите.
По следващата точка членовете на управителния съвет разгледаха предложение за промени в наредбата за реда и условията за настаняване в общежитието в София. На това място от заседанието  страстите се нажежиха много и беше проведена бурна дискусия. Членовете на управителния съвет прецениха, че нямат достатъчно информация на базата на която да вземат решение и отложиха разглеждането на този въпрос за своето следващо заседание.
Във връзка с направено предложение за създаване на работна група, която да разработи предложения за промени в устава на ССБ, които да бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общото събрание на пълномощниците членовете на управителния съвет с осем гласа за, един въздържал се и един против се обединиха около становището, че към настоящия момент такива промени не се налагат и предложението не беше прието.
И на това свое заседание управителният съвет разгледа предложения за удостояване със съюзни отличия.
За значителен принос в международната дейност на ССБ удостоява Морфи Христов Скарлатов със званието почетен член на ССБ. 
За дългогодишна активна дейност в системата на ССБ и по повод юбилейна годишнина награждава Димитър Парапанов със съюзното отличие „Медал за особени заслуги”. Стоян Иванов Бързев - сътрудник на ТСО Средец към РСО Бургас се награждава със съюзно отличие сребърна значка.
Управителният съвет на ССБ  прие интеграционната програма за 2009 г. за лица с увредено зрение и намалена работоспособност над 90% във връзка с чл. 52 от правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания.   
Управителният съвет даде съгласието си за стартиране на процедура за продаване на филиалите в Гоце Делчев, Попово и Троян, както и на обособен парцел от територията на „Успех Екоком ССБ” ЕООД в село Богомилово.
Беше разрешена продажбата на имот собственост на ССБ, находящ се в София на ул.“Иван Асен ІІ” за сумата от 1 130 000 лв.
Управителният съвет препоръча със средствата получени от продажбата да се закупят имоти на атрактивни места. Беше даден мандат на председателите на ССБ и на Контролния съвет да проведат срещи с кандидат купувачи на имота, находящ се на бул. “Сливница” 234.
Управителният съвет промени член 7 от „Наредба за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане на съюзни членове, учащи се във висши учебни заведения и колежи и специалисти с висше образование, работещи извън системата на ССБ”. Паричната помощ за учащите се във висши учебни заведения, в зависимост от успеха, ще има следните размери: за успех от 4 до 4.99 – 20 лв., за успех от 5 до 5.99 – 30 лв., при отличен успех 6.00 – 40 лв. Новоприетите студенти получават минималния размер месечна парична помощ до края на първия семестър. Паричната помощ отпускана по чл. 5 ал. 2 е в размер на 60 лв.
Управителният съвет проведе конкурс за назначаване на управител на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД. Комисията за подбор на кандидатите към ССБ е разгледала  подадените документи от 105 кандидата, от които до участие в следващия етап са били  допуснати  десет кандидата. На предварителния разговор с комисията са се явили осем кандидата. След проведеното събеседване с членовете на управителния съвет беше пристъпено към гласуване за избор между явилите се кандидати. Гласуването се  проведе по реда на явяването им пред управителния съвет. С мнозинство от осем гласа за и един въздържал се конкурсът бе спечелен от Веселин Мирчев. Управителният съвет реши: на основание чл. 18, ал. 1, точка 6 от устава на ССБ за управител на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД избира г-н Веселин Димитров Мирчев.  
Управителният съвет възложи на председателя на ССБ да сключи с г-н Веселин Мирчев договор за възлагане на управлението на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД.
 
Димитрина МИХАЙЛОВА

Назад

Всички статии на Брой 03, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАИЛ
Луи Брайл, продължение от миналия брой
БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА
Грижи за финландските брайлисти
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
Габрово, Една година ЦСРИ
КОНКУРСИ
За брайловото писмо или ода за любовта
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година
Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани
ОТВОРЕНО ПИСМО
На председателя на КС
ПРОЕКТИ
За нашите приятели книгите
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Война на цивилизациите
ТРЕТИ МАРТ
Патриотизъм, родолюбие – забравени ли са тези думи?
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6