Брой 03, 2009

Тема: БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА

Грижи за финландските брайлисти


Невиждащите хора по тактилен начин четат брайлографираната информация по всички краища на земното кълбо. През 50-те години на миналия век в отделните страни започваха да се съобразяват с препоръките и констатациите на ЮНЕСКО относно усвояването на брайловия релефно-графичен код като универсална система за писане и четене при обучаване на слепите в целия свят. За едно десетилетие се появили сполучливи адаптации на този релефно-точков код към азбучните системи на много отделни езици. Това, само по себе си, беше една културна революция в живота на невиждащите хора. Във Финландия има повече от 1000 активни брайлисти, които използват този уникален способ като грамотност за получаване на информация във всекидневието си. Разбира се, брайлографирани текстове четат не всички невиждащи хора. Повечето от тях са слабовиждащи, които до известна степен могат да ползват плоскообразна текстуализирана информация и да пишат, използвайки остатъчното си зрение чрез помощни средства. Техническите средства като увеличаващи монитори, различни лупи и други оптически приспособления ги улесняват в тази насока.
Когато започна разпространяването на озвучената книга и списанията на магнетофонни ролки, а по-късно и на касети, мнозина от невиждащите хора си помислиха, че те постепенно ще изоставят употребата на брайловата си грамотност и че този способ повече няма да им бъде потребен във всекидневния им живот.

Разбира се, това досега не се случи и няма никакви реални изгледи да стане в бъдеще. Релефно-точковият шрифт запази своята роля в житейската практика на невиждащите хора и никога досега не се намери специалист, който да го омаловажи. Тази грамотност е била и ще бъде извънредно важен фактор за хората с увредено зрение, която помага на учащите се и на студентите в различни вузове. Подпомага работата на трудещите се, улеснявайки всекидневието им в живота и в развлекателните занимания. С брайловата символика могат да се етикетират вещи, книги, касети, дискове и всичко, което се ползва от невиждащия човек в житейската практика. Това е способ за повишаване на самостоятелността и за завоюване на по-голям периметър от независимост. С арсенала от символни обозначения на тази релефно-графична система може да се пише с брайлова машина, или с обикновена плоча и шило.
Държавната библиотека за слепите във Финландия се намира в Хелзинки. В нея се осъществява, както производството на брайлографирана литература, така и записването на говорещи книги за нуждите на невиждащите хора. С помощта на местни клубове книгите стигат до всички читатели. С брайлографирана версия се издават детски книги, художествена литература и учебни помагала, а също така се предлагат и нотни издания за музикантите.
Освен посоченото, трябва да добавя, че в училищата за слепи и в самата федерация на слепите също така се подготвят и задават различни брайлографирани материали по специфични теми за краткотрайна и дълготрайна употреба. Библиотеката предлага услугата по лична заявка плоскопечатното издание да се превърне в брайлографирана версия. Това се осъществява от Дружеството "Културно обслужване на слепите" и печатницата при Федерацията на слепите.
Във Финландия се издават 11 списания в брайлографирана версия с тясно специализирано предназначение: за начинаещи брайлисти, за учащите се, за сляпоглухите, религиозно издание "Църковна поща", информационен помощник по домоводство и потребителските права, литературно издание, издават се също така и програмите на радиото. Освен брайловите печатни издания - книги, списания и информационни материали, за нуждите на слепите във Финландия се изготвят и предлагат релефно-графични рисунки и географски карти. В тях водната шир и земните площи, релефът на местностите и държавните граници са обозначени с тактилна символика, което е способ в съответствие с възможностите за възприемане и разчитане чрез осезанието.
Специалната комисия, която функционира при националната библиотека по проблемите на брайловата грамотност, издателската дейност и разпространяването на този информационен способ работи като експертен орган в тази културна област. Тя полага постоянни грижи за повишаване на брайловата грамотност, за актуализиране на учебните пособия и за внедряване на новостите в тифлологическото направление.
Усвояването на брайловата грамотност във Финландия започва през 1986 година, когато в Хелзинки се открива първото в страната училище за слепи. Понастоящем брайловата грамотност се усвоява във функциониращите две училища за слепи и в института "Арла", който всъщност е център за професионална подготовка на невиждащите хора в страната. Децата с нарушено зрение, които се обучават интегрирано, посещават обикновените училища по местоживеене, усвояват брайловото четене и писане със своите връстници – подпомагани от ресурсни педагози, което им дава възможност рамо до рамо да усвояват учебния материал заедно със своите виждащи връстници.
Късноослепелите граждани имат възможност да усвояват брайловата грамотност в постоянно организираните курсове по места от Федерацията на слепите в страната и нейните регионални поделения. Освен това се водят интензивни и задочни занимания с желаещите да усвояват този способ за четене и писане. Има подготвени инструктори, които осъществяват обучението за усвояване на брайловата грамотност, които са завършили специални курсове и работят в рамките на Федерацията на слепите в отделните райони на Финландия. За зрящи и за слабовиждащи хора, които самостоятелно желаят да усвояват тази грамотност има подготвено специално учебно помагало, в което едновременно се съчетава върху отделната страница брайловата и плоскообразната версия на съответната учебна единица. Всеки желаещ може да се снабди с него чрез поделенията на федерацията. Всеки, който има потребност и е убеден, че тази грамотност му е необходима, може да се обучи, но за това е нужна вътрешна мотивация, необходимост от употребата на този информационен способ и упорита тренировъчна практика. Четивната скорост се увеличава само чрез практически занимания и чувствително се повишава в зависимост от индивидуалните тактилни възможности за декодиране на релефно-графичния текст. Най-високата четивна скорост постигната от финландски брайлисти се изразява в разчитане от 400 до 800 знака в минута.
Брайловата грамотност може успешно да се използва при новите компютърни технологии. Такава възможност предоставя достъп до информационния поток чрез брайловия дисплей. С негова помощ могат да се разчитат до 80 знака в линия на ред, което превръща текста от екрана в тактилна версия. Това при научните занимания на невиждащи специалисти е много важно, необходимо и полезно. Освен брайловият дисплей, слепите вместо него имат възможност да използват синтетичната реч. Брайловият дисплей се използва от финландски слепи, които работят в различни учреждения, а също така и от учащите се във вузовете. Към персоналните компютри те могат да включват брайлови принтери, което им дава възможност текстът да се свали на хартиен носител в тактилна версия за ползване от повече невиждащи.
Ако персоналният компютър е включен към интернет, неговите възможности за достъп до информация се увеличават извънредно много. Неограничени са възможностите на ползвателите на персоналния компютър за достъп до различни банки с информация и данни. Това открива перспективи за финландските брайлисти при ползването на различните информационни потоци.

Данчо ДАНЧЕВ


Назад

Всички статии на Брой 03, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАИЛ
Луи Брайл, продължение от миналия брой
БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА
Грижи за финландските брайлисти
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
Габрово, Една година ЦСРИ
КОНКУРСИ
За брайловото писмо или ода за любовта
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година
Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани
ОТВОРЕНО ПИСМО
На председателя на КС
ПРОЕКТИ
За нашите приятели книгите
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Война на цивилизациите
ТРЕТИ МАРТ
Патриотизъм, родолюбие – забравени ли са тези думи?
Архив на изданието
1 2