Брой 04, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Отговор от Васил Долапчиев - председател на ССБ

на обръщение на председателя на Контролния съвет на ССБ

                                           УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ССБ,

Считам за свое задължение да отговоря на разпространеното от председателя на Контролния съвет на ССБ обръщение към членовете на Общото събрание на пълномощниците и Управителния съвет на организацията ни и публикувано в сп. "Зари".
Съдбата на стопанската дейност на Съюза на слепите в България в новите икономически условия в продължение на много години тревожи всички висши колективни органи, ръководители и членове на организацията ни. Всички ние помним развитието и разцвета на производствените предприятия "Успех". Няколко поколения хора със зрителни увреждания намираха в тях своята трудова реализация и се интегрираха пълноценно в обществото. Те осигуряваха и доходи, гарантиращи достоен живот на членовете ни. Напълно разбираемо е желанието ни да положим усилия и средства за запазване на стопанската дейност, защото ако тя веднъж бъде преустановена, никога повече в своята история Съюзът на слепите в България няма да има капацитета да я възстанови. Икономиката обаче изисква реализъм и прагматизъм и ни налага своите изключително тежки правила, поставяйки ни в условията на свободна конкуренция, без защита и подкрепа от страна на държавата.
Истината за развитието на нашето Сдружение през последните 19 години  трябва да се роди чрез задълбочен диалог. Необходим е анализ на обективните и субективни причини, довели до задълбочаване на кризисните явления в нашата система. От 1990 г. до днес ръководните органи на ССБ  са приемали  множество  стабилизационни програми и програми за развитие на стопанската дейност.
Независимо от полаганите усилия от предходните ръководства на Сдружението и търговското дружество "Успех ССБ" ЕООД  ежегодно е отчитан спад на реализираната продукция, намаляване на работните места и влошаване на финансовите резултати. Не мога да отрека, че и аз съм сред тези, които отстоявахме позицията, че Съюзът на слепите в България трябва да запази и развива производствена дейност. Участвал съм в значителен брой дискусии, провеждани с участието на специалисти в стопанската област и винаги се е стигало до становището, че тя има шанс единствено, ако стартира траен процес на модернизиране на наличното оборудване и внедряването на нови изделия, конкурентни в условията на свободен пазар.
За да дадем отговор на въпросите, които ни вълнуват е необходимо да се обърнем към езика на цифрите и фактите, а не да си служим с недомлъвки, полуистини и тенденциозни интерпретации на събития и обстоятелства.
На ХIII конгрес на ССБ, през м. юни 2000 година, в разгледания и приет материал "Стопанска дейност – проблеми и перспективи" беше направен задълбочен анализ на процесите в производствената област през изминалото десетилетие.
Обемите реализирана продукция през 1989 година, съпоставени с тези през 1999 година в основните ни производства, бележат драстично намаление – капачки за пивоварната и безалкохолна промишленост от 3 623 994 000 бр.  на 570 115 000 или спад с 84%, филтри за двигатели с вътрешно горене от 1 516 000  бр. на 84 709 - спад с 94%  и електроинсталационни изделия от 13 415 000 бр. на 2 957 000 бр. или спад със 72%. Преустановени са производството на багажни и дипломатически куфари, канцеларски изделия и други основни производства и са се разпаднали структуроопределящи кооперирани  взаимоотношения с държавната промишленост.
В резултат на това са преустановили дейността си 5 предприятия – Строителна фирма и Съюзна база за развитие и внедряване - гр. София, клоновете на "Успех ССБ" ЕООД – Пловдив, Кюстендил и "Филтех" - София. Паралелно с това са закрити и 33 филиала в страната. Отчетено е намаляване на персонала от 6 660 души, в т.ч  3 310 слепи, на 1400, от които слепи са 588.
Ръководени от стремежа за съхраняване на стопанската дейност на организацията ни,  ръководството на ССБ и “Успех ССБ” ЕООД с управител Петър Стайков внасят на заседанието на Централния съвет през м.април 2001 г. материал за стопанската дейност на ССБ при новите икономически условия, включващ и дългосрочна програма за развитие на търговското дружество. В работата на висшия ни ръководен орган от избраните 31 присъстват 28 членове, които чрез поименно гласуване с 27 “за” (в т.ч. и настоящият председател на КС в качеството си на член на ЦС на ССБ) и 1 “въздържал се” вземат решение за развиване на стопанска дейност и приемат предложената програма. Всеки желаещ може да се запознае с документа за развитие на търговското дружество, който включва няколко основни момента:
1. Метален амбалаж – покупка на 2-4 цветна литографска линия и внедряване на основните размери капачки “Туист офф”, търсени от консервната промишленост;
2. Електроинсталационни изделия – внедряване на нови гами на модулен принцип, съответстващи на европейските стандарти и подобряване на дизайна и конструкцията на налични произвеждани изделия в тази област;
3. Филтърно производство – внедряване на нови изделия, вграждани във вентилационни и климатични инсталации и за двигатели с вътрешно горене (панелни филтри);
4. Изграждане на развойна база на производствената площадка на клона в гр. Русе, ползвайки наличната материална база, конструкторски и производствено-технически персонал.
В цитираната програма са посочени необходими инвестиции в различните области на производство в размер на 17 – 20 милиона лева. В приетия от този форум основен документ ясно бяха посочени новите икономически правила и практики, налагани от частните компании, даващи им възможността да извършват дейността си на ръба на закона, а нерядко и извън него. Подобно стопанско поведение за нашето търговско дружество е невъзможно, което го поставя в значително по-слаби позиции на пазара. В материала са отчетени и заложените естествени противоречия между дейността на неправителствена, правозащитна организация със силно изразена социална ориентираност, какъвто е Съюзът на слепите в България и икономическите механизми за оцеляване и развитие на стопанския субект, каквото е търговското дружество в условията на  свободни пазарни отношения. Голямата сложност да се организира ефективна стопанска дейност в нашия случай произтича и от обстоятелството, че в Европа, а може би и в света няма фирма, която да развива три коренно различни вида производство, всяко изискващо своя високо квалифициран персонал, специфични търговски партньори и значителни средства за инвестиции.
На 3 юли 2003 г. Управителният съвет разгледа и прие внесените от г-н Петър Стоянов - управителя на “Успех ССБ” ЕООД, технико-икономическа обосновка на проект “Развойна база” - Русе и доклад за състоянието на литографската линия в “Успех ССБ” ЕООД клон Шумен, базиращ се на експертна оценка на специалисти от фирмата производител на оборудването „ЛТГ Майлендер” – Германия.
През лятото на същата година Управителният съвет ми възложи да изпълнявам и длъжността управител на “Успех ССБ” ЕООД. Висшият ни ръководен орган през следващите пет години се ангажира с изключително тежката задача да реализира част от основните инвестиционни намерения, заложени в приетата  програма през 2001 г. от Централния съвет на ССБ. Всички реализирани проекти през този период бяха подготвени от управителя и мениджърите “Координация и иновации” на  търговското ни дружество “Успех”, ръководния екип на Развойната база и управителите на дъщерните дружества. Те бяха внасяни за обсъждане и вземане на решения от Управителния съвет на ССБ.
В обръщението, по повод на което пиша настоящия материал, няма посочени данни за еднолично взети решения от управителя извън правомощията му, регламентирани от вътрешносъюзните нормативни документи и решенията на ръководните органи.
Управителният съвет системно получаваше информация за реализацията и последващите резултати от инвестиционните проекти. Той приемаше графиците за производствената дейност на Развойната база и отчетите за изпълнението им.
В следващата част от материала ще ви запозная със съдбата на основните  реализирани иновационни проекти:
1. Метален амбалаж
Лакиращият и литографиращ конвейери в гр.Шумен, предназначени за нанасяне на лаково покритие и печат върху електролитно покалаена или алуминиева  ламарина са закупени през 1976 и 1982 година. От момента на тяхното внедряване до 2003 г. те са обработили над 130 000 т. метал. През последните години на експлоатация, поради голяма амортизираност на конвейерите, беше отчетено чувствително намаляване на тяхната производителност и влошаване на качеството на извършваната дейност. Събраната информация за производителите на метален амбалаж в страната и Балканския регион показа, че всички разполагат с технологични лакиращи и печатащи мощности. Отчитайки това обстоятелство и в стремежа да се утвърдим като производител на капачки "Туист офф" за консервната промишленост, Управителният съвет на ССБ взе решение  да бъде извършен основен ремонт на наличното оборудване. С цел снижаване себестойността на произвежданата продукция в производството беше внедрен и природен газ. През периода 2000 – 2004 г. клонът в гр. Шумен, поради загуба на клиенти, в резултат на посочените причини, е отчитал средногодишна  загуба в размер на 100 000 лв. След ремонта дъщерното ни дружество започва да подобрява финансовия резултат от цялостната си дейност.
В изпълнение на приетата програма и главно поради наличие на пазарно търсене, поетапно  в "Успех Металкап-ССБ" гр. Плевен са внедрени 12 нови размера капачки "Туист офф". Големият асортимент капачки и обстоятелството, че преминаването на производството от един към друг вид изисква смяна на цялата технологичната екипировка на конвейера, отнемаща средно три работни смени, наложи през пролетта на 2007 г. по решение на Управителния съвет да се закупи част от сдвоена линия, втора употреба, за производство на капачки за консервната промишленост. Тя включва два бертващи модула, транспортни пътища и една пещ. от български фирми. Важен аргумент за тази инвестиция беше и обстоятелството, че през последните години реализираната продукция от предприятието бележи траен ръст и се откриват възможности за продажби на румънския, хърватския, сръбския, македонския и гръцкия пазари.
Забавянето на срока за въвеждане в експлоатация на оборудването се дължи главно на обстоятелството, че разполагаме с малоброен компетентен технически персонал  в предприятието - 4-5 специалисти, които са включени паралелно и в текущия производствен процес. Длъжни сме да отбележим, че ръководството на фирмата не можа да направи точна оценка на големия обем работа по окомплектовката и пуска на линията, който по преценка на ангажирания с внедряването технически персонал е към своя край.
2. Филтри за вентилационни и климатични инсталации и за двигатели с вътрешно горене.
Работна група от специалисти в системата ни анализира възможностите за развитието на филтърното производство и установи, че филтрите за вентилационни и климатични инсталации имат добър пазарен дял и е необходимо да бъдат извършени инвестиции в тази област. При вливането на предприятието "Филтех" в "Успех Филтър ССБ" ЕООД през месец октомври 2000 г. ние сме произвеждали 52 вида филтри, от които само три са предфилтри. Пазарното търсене налага чувствително увеличаване на видовете филтри за редварително очистване на въздуха. През последните четири години поетапно са разработени и внедрени в производство над 200 нови продукта от този вид.
В началото на 90-те години на миналото столетие в Европа навлиза нова технология за производство на ХЕПА филтри наречена “мини плийт” /мини плисе/. С цел внедряване в производството на новото поколение ХЕПА филтри и разширяване на пазарния ни дял през 2006 г. е закупена ротационно-плисираща машина, което ни дава възможност в настоящия момент да предложим над 120 вида филтри с висока степен на пречистване на въздуха, тип ХЕПА. В "Успех Филтър" се подмениха основни компоненти от оборудването на лабораторията за изпитание на филтри за вентилационни и климатични инсталации. Закупено беше и ново дозиращо устройство за нанасяне на двукомпонентни лепила, ползвани в производството. В началото на настоящата година въведохме в експлоатация и конвейер за производството на вътрешни и външни рамки за джобни филтри, представляващи 50% от обема на реализираните предфилтри. С осъществените иновационни проекти производството на филтри за вентилационни и климатични инсталации увеличи своята технологична въоръженост и конкурентна способност.
3. Електроинсталационни изделия и Развойна база.
Това производство се характеризира със стокова листа, формирана преди 30-40 години. Произвежданите изделия са остарели в конструктивно и дизайнерско отношение и са неконкурентни на пазара. Започна процес на внедряване на нови изделия, които във функционално отношение са аналози на вече произвеждани, но с нова конструкция и отговарят на европейските и арабски стандарти в тази област. Разработката на изделията и производството на инструменталната екипировка се извърши в Развойна база гр. Русе.
Екипировката се предаваше на предприятието - възложител на разработката след извършване на производствени проби, за което се съставяше протокол подписан от специалисти на Развойната база и дъщерното дружество. Тя произведе и технологичното оборудване за нововнедрените капачки "Туист офф". В системата ни са внедрени две гами електроинсталационни изделия за кръгла и правоъгълна конзолна кутия, разработени на модулен принцип и включват в себе си необходимите основни елементи – контакти за ел.мрежа, телефон, компютър, телевизор и 5 вида ключове за осветление. Внедрени в производство са нови модели шприцвани и разглобяеми щепсели, куплунг и ключ за осветителни тела. Основно поради цените, на които предлагаме новите изделия на пазара, те не намират желаната реализация.
Развойната база в гр. Русе беше изградена, ползвайки налично оборудване в системата и са закупени 5 специализирани машини – 2 броя цифрово програмни фрези, нишкова и обемна ерозийна машина и универсална кръглошлифовъчна машина. За конструктивния отдел е закупен необходимият софтуер.
Всеки запознат с икономическата обстановка през последните 10 години не може да отрече, че работихме в условията на изключително трудно предвидими икономически процеси. Стопанската ни дейност беше съпътствана от драстичен скок на цените на основните материали и енергоносители, движещ се в диапазон от 100 до 300%. Курсът на долара спрямо лева отнесен към 2001 г. се обезцени 35-40%. Поради голямото предлагане на вътрешния и международния пазар, цените на нашите изделия в тази обстановка станаха неконкурентни, което се отрази на възможностите за реализация на произвежданата продукция. Процесът на свиване на производството е задълбочи, което ни постави в много тежко финансово състояние.
Длъжни сме да признаем, че един от основните проблеми, с който се сблъскваме системно, е недостатъчната кадрова обезпеченост на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и дъщерните му дружества. Поради ниските трудови възнаграждения при нас е налице текучество на специалисти и не можем да осигурим добри професионалисти, с които разполагат добре развиващите се фирми в страната.
Задълбочаващите се проблеми в стопанската ни дейност наложиха на III-то заседание на ХV-то общо събрание на пълномощниците, проведено през м.юни 2008 година като основна точка в дневния ред да бъде обсъден и приет "Анализ за състоянието на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им". Този документ беше предварително разгледан от комисията по стопанските въпроси и Управителния съвет на ССБ и бяха взети решения на база предложените варианти в него. В материала бяха анализирани икономическите параметри на отделните предприятия. В преобладаващия случай  те показват тенденция на спад на производството, приходите от продажби и влошаване на финансовото състояние на предприятията. Предоставена беше информация за конкурентната среда, в която е поставено всяко от трите ни производства. Също така пълномощниците имаха възможност да се запознаят с размера на необходимите инвестиции за евентуално развитие на производството на филтри, метален амбалаж и електроинсталационни изделия. Общата констатация беше, че в най-благоприятни условия е производството на филтри за вентилационни и климатични инсталации. Производството на капачки "Туист офф" има шанс да увеличи реализираната продукция при условие, че поетапно бъдат осигурени оборотни средства в размер до 1 000 000 лева. В най-тежка пазарна ситуация се намира производството на електроинсталационни изделия, тъй като се налага да се конкурира с фирми от Китай, Турция и всички водещи западноевропейски компании. Производителите в тази област имат десетократно по-големи стокови листи и отделят огромни финансови ресурси за научно-изследователска и развойна дейност. В материала ясно беше казано, че шансовете за оцеляване на производството на електроинсталационни изделия в условията на свободен, глобализиращ се пазар са крайно ограничени. През последните шест месеца обстановката допълнително се влоши от настъпилата тежка криза в строителния отрасъл, която според някои експерти ще продължи в значителен  период от време.
След проведените задълбочени дискусии, върховният ни орган  с 53 гласа "за" от 53 присъстващи реши да продължим да полагаме усилия да развиваме стопанска дейност, като извършим необходимото за концентрацията на електроинсталационното производство и да закрием губещото предприятие в Стара Загора. Общото събрание на пълномощниците на ССБ прие предложения III-ти вариант, който включва осигуряване на средства за погасяване на ползваните кредити и необходимите оборотни средства за предприятията във Варна, Дряново и Плевен, чрез продажба на ненужно недвижимо имущество, продължително време неизползвано за стопанска и организационна дейност. Опитите да се спекулира, че предстои масова разпродажба на съюзно имущество са най-меко казано некоректни и преследват други цели. В тази си част решението се отнася за осигуряване на 4 – 4.5 милиона лева, които представляват ного малка част от недвижимата собственост на ССБ.
За да бъде гарантиран успехът на всеки следващ инвестиционен проект, той трябва, както и досега, да става на база на още по-задълбочени маркетингови и технико-икономически проучвания.
Всеизвестен е фактът, че в Европейския съюз няма предприятие за хора с увреждания от нашия вид. Въпросът за трудовата реализация на инвалидите там се решава чрез създаване на подходящи условия за работа в обичайна икономическа среда или в защитени държавни и общински предприятия. Последните се характеризират със субсидирана трудова заетост, дотиране на значима част от режийните разходи и се осигуряват средства за необходимите инвестиции от бюджетите на институциите.
От много години, съвместно със Съюза на глухите, Съюза на инвалидите и Централния съвет на кооперациите на инвалиди настояваме пред българските правителства държавата ни да започне да прилага европейската практика в тази област. В края на миналата година Министерски съвет взе решение за създаване на работна група с представители на различни министерства за разработване на български модел за подкрепа на специализираните предприятия. За съжаление този процес върви бавно, но това е единственият верен път, гарантиращ съществуването на специализираните предприятия за трудова реализация на хора с увреждания в настоящите икономически условия.
В обръщението на председателя на Контролния съвет на ССБ съм обвинен във всички възможни грехове, даже и за това че съм изпълнявал решенията и приетите документи от висшите ръководни органи, свързани с инвестиции, иновации и др.
В качеството си на председател на ССБ от м.юли 1999 година съм готов да поема своята лична отговорност за провежданата политика от Сдружението ни. Не мога да приема обаче твърдението в Обръщението, че върховните и висши органи на управление са създадени, за да осигуряват комфорт на председателя. Уставът на Съюза на слепите в България винаги е възлагал на тях отговорността за вземане на решенията относно бъдещото развитие на организацията. Убеден съм, че избраните в Общото събрание на пълномощниците, Управителния съвет и Контролния съвет на ССБ винаги са осъзнавали своята голяма отговорност за съдбата на Сдружението.
Никога не съм страдал от чувството на непогрешимост. Всеки ръководител обаче има тежкото задължение да формира мнение по широк кръг въпроси и да изработва становища с екипа си, които да аргументира.
Изпълнявайки своите задължения, в една изключително динамично променяща се и труднопрогнозируема икономическа обстановка, със сигурност съм допускал слабости в работата си. Винаги съм се стремял към диалог, защото знам, че в него се ражда истината. Откакто съм избран за председател съм работил с 4 състава на  Управителен съвет и два състава на Общо събрание на пълномощниците. Позволявам си да твърдя, че няма член на тези органи, върху чиято воля съм влиял, възползвайки се от служебното си положение. Всеки е гласувал по съвест, в зависимост от личната си преценка, за правилността на предложените решения.
При изработването на годишните програми за дейността на Управителния съвет и Общото събрание на пълномощниците се прави преглед на взетите решения и се включват въпроси от приетите програмни документи, както за мандата, така и приеманите годишни такива. В зависимост от изискванията на вътрешносъюзните ни нормативни документи по различни въпроси и за цялостната ни дейност са правени тримесечни и годишни отчети.
За пореден път се сблъскваме с практиката да се формулират въпроси и проблеми, без да е налице и най-малкият стремеж да се дадат трудните отговори за намиране на верните решения. През последните 6 месеца в страната ни започна да се чувства силното влияние на настъпилата световна криза. Много фирми в различни отрасли значително ограничават или преустановяват дейността си.
Ежедневно получаваме информация от медиите за отделяне на колосални ресурси от страна на държавите за подкрепа на големи компании, утвърдени на националните и международни пазари, и банковите системи.
В тази обстановка всяко мнение е от изключителна важност. Ръководните ни органи трябва да проявят максимален прагматизъм при изработването на програма за действие в кризисната обстановка, която да ограничи негативните последици от нея.

София, м.март 2009 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
Васил Долапчиев


Назад

Всички статии на Брой 04, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Луй Брайл
IN MEMORIAM
Той не беше шеф, но беше човек
Памет за Георги Братанов
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Организационен отчет на ССБ за 2008 година
Охрид – сбъдната мечта
За Съюза на слепите с любов и благодарност
Работа има за всички, стига човек да има мерак!
Отговор от Васил Долапчиев - председател на ССБ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Русе
Червен бряг
Средец
Левски
ОБЯВА
Общо събрание
ПРОЛЕТ
Да се преборим с пролетната умора
През май е пикът на пролетните алергии
СПОРТ
Стартът е даден
ХУМОР
Първоаприлска шегобиеница
Зъбати хрумвания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6