Брой 05, 2009

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Обръщение


на хората с увреждания в Европа към кандидатите за депутати в Европейския парламент

“Нищо относно жените и мъжете с увреждания без жените и мъжете с увреждания”

Нашите 10 искания за да остане дискриминацията на инвалидите в историята.

Ние сме повече от 50 милиона жени и мъже с увреждания в Европейския съюз, подкрепени от Европeйския форум на инвалидите, представящи едно на всеки четири семейства, в които има човек с увреждане, и 15% от вашия електорат и имаме потенциала да направим промени в изборите в Европа. Ние бихме искали чрез вас като кандидати за Парламентарните избори в Европа през 2009 година, които ще се проведат през месец юни, да се ангажирате да включите нашите искания във вашата политическа кампания, както и в бъдещата си роля на член на Европейския парламент.
Всички граждани на ЕС ще бъдат поканени да участват на парламентарните избори в Европа – най-важният и директен демократичен процес в Европейския съюз, който ще се проведе през месец юни 2009 година. Това е уникална възможност за бъдещите членове на новия Европарламент да се ангажират сериозно с конкретни промени, които да осигурят на жените и мъжете с увреждания възможността изцяло да са удовлетворени от гражданските, социалните, икономическите и политическите си права.
Хората с увреждания не са малцинство - ние сме повече от 50 милиона граждани на ЕС /55-60% от които жени/ с увреждания, представляващи над 15% от населението на ЕС, включително жени, мъже, девойки и младежи с увреждания от етнически малцинства, с различна сексуална ориeнтация, с различни религии или вярвания.
Едно от четири семейства има член с увреждане.
По-малко от 50% от нас имат завършено средно образование спрямо хората без увреждания. Много деца с увреждания нямат еднакви възможности за достъп до образование. Ситуацията e по-лоша при жените и девойките с увреждания в сравнение с мъжете и младежите с увреждания.
Ние повече разчитаме на установените от закона помощи отколкото на спечеленото от самите нас. При това нашите доходи като цяло са чувствително по-ниски от тези на хората без увреждания. Заплатите на жените с увреждания като цяло са по-ниски и спрямо тези на мъжете с увреждания.
Ние се сблъскваме не само с безработица, която е два пъти по-висока при нас спрямо хората без увреждания, а безработицата при жените с увреждания е даже и по-висока според статистики от трудовия пазар, но хиляди от нас са въобще изключени от трудовия пазар и следователно и от статистиките за безработица.
Ние живеем в недостъпна среда, независимо от факта, че ние заедно с хората с временно намалена мобилност представляваме 40% от населението.
Сред хората с увреждания всеки втори никога не е участвал в мероприятия свързани със свободното време, културата и спорта и не е имал достъп до театри, кина, концерти, барове и ресторанти, библиотеки. В частност за жените с увреждания има недостиг или няма достъп до услуги или програми достъпни по принцип за жени.
Жените и мъжете с увреждания се сблъскват с изолация и предразсъдъци. В допълнение жените с увреждания са подложени на голям риск от гледна точка на насилие и всякакъв вид обиди.
Девойките и жените с увреждания са подложени на по-голяма дискриминация, отколкото мъжете с увреждания и жените без увреждания. Наличието на предразсъдъци и стереотипи изопачава техния собствен имидж и възприемането им като граждани с пълни човешки и граждански права.
Има над 200 000 жени и мъже с увреждания, които са принудени да живеят в затворени институции, без да имат правото на избор в живота си, лишени от най-фундаменталните човешки права.
Свободното движение на хора в ЕС е само един идеал за нас, защото повечето от времевите бариери ни пречат да напускаме домовете си.
В кампанията „милион за инвалидността” повече от 1 300 000 граждани се подписаха в подкрепа на едни всестранни Европейски мерки, които да изпратят дискриминацията на инвалидите в историята.
Ние разчитаме на вас да подкрепите правата на вашите избиратели – жените и мъжете с увреждания и техните семейства.
Ние разчитаме на вас да гарантирате за вашето цялостно ангажиране, както и включване в консултации с хора с увреждания, родители на жени, мъже, девойки и младежи с увреждания, които не могат да се представят лично, и с представители на организациите, в които те членуват, по всякакви въпроси свързани с тях на база на принципа „Нищо за хората с увреждания, без хората с увреждания”.
Ние разчитаме на вас петицията, подписана от повече от 1 300 000 граждани, за оставяне на дискриминацията към хората с увреждания в историята да не остане без отговор.
Ние разчитаме на вас да включите нашите 10 най-важни приоритета във вашата предизборна кампания.

Право на еднакъв достъп до гласуване на избори и участие в предизборни кампании

Ние, гражданите с увреждания – жени и мъже, трябва да сме в състояние изцяло да упражним правото си на глас и правото си да сме информирани относно кандидатите и техните предизборни програми, но също така и за правата ни за гласуване. Това означава, че нашият вот трябва да е свободен, получен в резултат на информиран избор, без външна намеса и гласуването трябва да се осъществи там където живеем и там където живеят такива като нас в специализирани жилищни институции. Това включва и правото ни да гласуваме тайно и автономно или с помощта на персонален асистент ако е нужно, осигуряване на достъп до политически мероприятия, достъпни материали за гласуване, предизборни документи, процедури и дебати. Предизборните материали и информацията трябва да се доставят в изцяло достъпни формати като например големи букви, Брайл, електронен формат, жестомимичен език, лесен за четене език, субтитри при телевизионни програми и аудио описание.
Всички ние трябва да можем свободно и независимо да ползваме нашето право да бъдем избирани в обществените органи на ЕС и извън него. В този смисъл жените с увреждания ще трябва да бъдат окуражавани да защитават себе си и да участват в изборите.

Европейският парламент за всички

Ние, гражданите с увреждания – жени и мъже, апелираме за Европейски парламент, който да бъде модел за гарантиране на пълна и еднаква достъпност до неговите офиси, документи, уеб-сайтове и заседания /включително системи със слушалки, жестомимичен превод, Брайл/ и да осигури еднакви възможности за назначаване на работа, включително възможности за жени и мъже с увреждания да кандидатстват за дадена позиция според щатното разписание на Европарламента.

Бърза ратификация и приложение на Конвенцията на ООН за правата на   хората с увреждания   

Ние, жените и мъжете с увреждания, трябва да можем да се възползваме  от първата и най-важна юридически обвързана Конвенция за права на хората с увреждания, чрез бързата й ратификация и последващо прилагане от институциите на страните членки на ЕС. 

Изчерпателен пакт, поставящ насоки и цели свързани с перспективите на половете на европейско равнище

Ние, жените и мъжете с увреждания, апелираме за силен Закон за инвалидите, базиран на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, който да се справи с всички бариери в обществото, на които се натъкват хората с увреждания във всекидневието си. Да се предотврати изграждането на нови бариери, да се осигурят еднакви възможности и равноправно участие във всички аспекти на живота, включително образование, транспорт, здравеопазване, социална защита, социални услуги, достъп до стоки и услуги, подслон, трудова заетост. Жените с увреждания апелират за налагане на равноправие на половете чрез залагане на позитивни дейности и мерки в Пакта за инвалидността.

Право на участие в процеса на вземане на решения в ЕС и насочване     правата на инвалидите през всички райони на ЕС и национални политики, вземайки под внимание перспективата за половете

Ние, жените и мъжете с увреждания, както всички други граждани искаме да съществуваме в нашето общество и да дадем своя принос във вземането на всяко решение свързано директно или индиректно с нашия живот.
Ние, жените и мъжете с увреждания, смятаме, че нашите права ще бъдат уважавани повече само ако те са признати навсякъде в ЕС, мобилизирайки всички основни политики и мерки, взимайки под внимание всички съществуващи разлики между жените и мъжете с увреждания с цел постигане на равноправие за хората с увреждания. При това, когато се дефинират и прилагат тези мерки и политики, трябва систематично да се проверяват за възможните ефекти върху ситуацията, в която се намират хората с увреждания.

Право на еднакъв достъп и възможности за образование

Ние, като девойки и младежи, жени и мъже с увреждания, трябва да можем да се възползваме от еднаквия достъп до образование, за да можем да получим образование в подходяща среда, като се имат предвид нашите специфични образователни нужди и желания.

Право на еднакво отношение и достъп до работа

Ние, като всички други граждани, трябва да се ползваме от еднакво отношение, когато кандидатстваме за работа и при назначаване на работа. Освен това жените и мъжете инвалиди трябва да получават едни и същи заплати и права за еднакъв професионален статус и компетентност. Работодателите трябва да пригодят работното място според нуждите на човека инвалид. Трябва да се направят положителни стъпки за гарантиране на равнопоставеност по полова и етническа принадлежност.

Право на социална защита, социално осигуряване и приличен доход

Ние, жените и мъжете с увреждания, включително и тези, които никога няма да могат да работят, и техните семейства, като първи жертви на финансовата криза и рецесията в ЕС, трябва да имаме правото да живеем с достойнство над прага на бедността.
В този смисъл ние апелираме за подход за разходване на повече инвестиции в достъпна инфраструктура, за ползи и облекчения в данъците, така че бедните, хората от третата възраст, хората с увреждания и техните семейства да могат да купуват стоки и услуги и по този начин да подобряват икономическата ситуация.
Много по-ценно е да се инвестира в хората, отколкото в спекулативни инвестиции и това ще е от полза за цялото общество. Ако пропастта между хората поставени на ръба на бедността и тези които са богати се увеличава, това ще струва много повече на обществото в дълготраен план.
Във връзка с това ние настояваме за ясна дефиниция за минималния доход и разделяне на понятията доход и помощ за инвалидност, а впоследствие трябва да се работи за обезпечаване на допълнителните разходи свързани с инвалидността.
Освен това свободата на движение на хората е едно от фундаменталните права в ЕС - ние трябва да имаме правото на еднакви възможности на социална защита и на ползване на системи за социално осигуряване, когато се местим в друга страна от ЕС, за да учим, работим, придружаваме член на семейството или създаваме семейство.
Жените с увреждания апелират за качествена работа в областта на балансирания живот, включваща социална защита и социално осигуряване, достъп до подходяща социална подкрепа и услуги, както и еднакъв достъп до услуги свързани със здравето и майчинството, подобно на жените без увреждания.

Право на самостоятелен живот в общността и самостоятелен избор в живота

Ние искаме различните жени и мъже да имат възможността като нас да живеят на места по свой избор, да вземат решения сами, да ползват услуги, осигуряващи независимост и равноправно участие /правото на личен асистент/. Семействата трябва да бъдат признати като играещи жизнено важна роля за избор в живота, образованието и социалното приобщаване на децата с увреждания и за нуждите на хората с комплексна зависимост, които не могат да се представляват сами. За да се постигне независим начин на живот, услугите и помощта трябва да се нагодят според нуждите на жените и мъжете с увреждания и техните семейства и това трябва да се осъществи в дадената общност.   
Ние искаме различните жени и мъже да имат правото да се женят и създават семейства на база свобода и пълно съгласие и ЕС ще трябва да вземе всички ефективни и подходящи мерки за елиминирането на дискриминацията по всички въпроси свързани с брака, семейството, бащинството, майчинството и роднинството.

Право на достъп до стоки и услуги, обществен транспорт, обществена инфраструктура, комуникационни и информационни средства

Ние искаме различните потребители да могат да се възползват и избират от една и съща пълна гама от стоки и услуги. В правилата на вътрешния пазар трябва да се вземат законови мерки, гарантиращи, че всички стоки и услуги се изготвят и предлагат така, че те да са изцяло достъпни на база на принципа „проектирано за всички”.
Ние искаме всички различни жени и мъже да могат да пътуват свободно и независимо навсякъде с автобус, влак, самолет или кораб по избрана от тях дестинация.
Ние искаме различните жени и мъже да имат пълен, свободен и независим достъп, също и когато са придружени от водач или куче водач, в която и да било обществена сграда или обществено място, като паркове, игрища, ресторанти, барове, театри, молове за пазаруване, музеи или във всяка застроена част от околната среда, като тротоари, улици, обезопасени кръстовища за пешеходци. Законовите мерки трябва да се наложат, за да бъде застроената околна среда достъпна на база на принципа „проектирано за всички”.
Ние искаме различните жени и мъже да имат пълен достъп до информация в частния и обществения сектор в достъпни формати /електронен формат, Брайл, големи букви, жестомимичен език, аудио описание, субтитри, разбираеми текстове/. Ние трябва да имаме достъп до всички средства за електронна комуникация, предлагани на пазара, като Интернет, мобилни телефони, телевизия, за да ни се даде възможност да участваме на 100% в социалния и икономическия живот на обществото.
Ние искаме всички различни жени и мъже да имат правото да си резервират пътуване или места в театъра, да имат достъп до информация или да могат сами да си управляват банковата сметка чрез интернет, което също ще ни даде възможност да работим и учим като всички останали.

Превод:
Кеворк КАБЗАМАЛЯННазад

Всички статии на Брой 05, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Луи Брайл
Шест вълшебни точки
БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
Старата часовникова кула на Бяла
ДИСКУСИЯ
Стопанска дейност - да, но не на всяка цена
ДРУГИ
Малка обява
ДРУГИТЕ ЗА НАС
Светове
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Незрящите в Бургас се учат да получават европари
ЕСЕ
Приятелят – добрият човек
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Добрич
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Грешката
Слепецът, учителят и коритото
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Жалба
ЛЮБОПИТНО
Вики от "Мюзик айдъл" има шанс да прогледне!
Влошава се зрението на Шер
Стиви Уондър получи наградата "Гершуин" от Барак Обама
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Обръщение
НОВО ОТ БТК
БТК предлага план Инвалиди 300 от 1 април 2009 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки помага при нарушено зрение
Търкането на очите уврежда зрението
Хипертонията атакува зрението
ПОЛЕЗНО
Аптека за хора с увреждания заработи в София
Архив на изданието
1 2 3 4 5