Брой 07-08, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ


Четвърто заседание

На 25 и 26 юни тази година в хотел „Ясен” в град Банкя се проведе четвъртото заседание на XV Общо събрание на пълномощниците на ССБ.
На заседанието бяха регистрирани 52 пълномощника от общо 56, като двама от регистрираните представляваха други двама с нотариално заверени пълномощни и по този начин общият кворум бе от 54 гласа.
След като бяха избрани преброители и бе гласуван дневният ред, Общото събрание на пълномощниците пристъпи към своята работа.
В началото бяха прочетени обръщение към пълномощниците на XV Общо събрание от Стефан Пенчев – пълномощник от Русе и изказване на Янаки Градев, внесено от негов представител.
В двете обръщения пълномощниците Стефан Пенчев и Янаки Градев бяха направили ретроспективен анализ, обоснован с конкретни факти, на състоянието на ССБ, което за съжаление действително никак не е розово.
От двете изказвания личеше неприкрито недоволство от сегашното управление на организацията, както и силна загриженост и безпокойство за нейното бъдеще. В тази връзка в обръщенията се съдържаха и някои конкретни предложения, които впоследствие бяха подлагани на гласуване.
Едното от тези предложения бе на Стефан Пенчев за обединяване на предприятията в Шумен и Плевен, тъй като дейността им е свързана и според г-н Пенчев такова сливане би реализирало икономии на транспортни разходи, работни заплати и т.н.
Друго негово предложение бе за окрупняване на някои ТСО с цел стимулиране на работата на техните председатели и сътрудниците им с по-високи хонорари, тъй като в момента някои от тях са наистина, меко казано, мизерни - от порядъка на 30-40 лв.
В обръщението си г-н Пенчев също така предложи преразглеждане на Устава на ССБ, като от него бъдат изчистени някои „тоталитарни заемки”. Той настоя в него отново да се въведе мандатност, при това относително кратка, а също така и конкретни дефиниции за някои конкретни положения в Устава, като например разпоредбите в чл. 45 и 46, където се говори за „злоупотреба с доверието” и „уронване доброто име и престижа на ССБ”. Според г-н Пенчев, а и в действителност, никъде в Устава не е формулирано какво точно означава това, което в много случаи дава възможност за лична саморазправа с инакомислещи или неудобни хора.
Междувременно той спомена и редица други слабости в Устава, които следва да бъдат преразгледани и отстранени.
Като член на Общото събрание г-н Пенчев настоя да бъде даван отчет за всеки един от спечелените проекти - по какъв начин се усвояват сумите и какъв е ефектът от тях.
Друго негово настояване бе в нормативните документи на ССБ да бъдат направени промени, които да стопират възможността за допускане на конфликт на интереси, като например членовете на УС да не бъдат хора на щатна заплата към ССБ или Холдинга, тъй като тази зависимост би могла да влияе върху взимането на важни за организацията решения.
Като конкретни проекторешения г-н Пенчев предложи:
1. В срок до 20 декември 2009 да се проведе ново заседание на ОС на ССБ, в чийто дневен ред да бъдат включени актуализация на Устава на ССБ, като се въведат ограниченията за конфликт на интереси, легално да бъдат дефинирани някои понятия, като например „злоупотреба с доверието” и „уронване доброто име и престижа на ССБ” и други. Въвеждане на мандатност във всички нива на управление, както да бъде обсъдена и приета антикризисна програма на ССБ. Да бъдат обсъдени проблемите и да се реши какви мерки да бъдат предприети в стопанската дейност, на основата на доклад и изслушване на управителя на Холдинга г-н Мирчев, защото не е редно да се вземат решения без неговото становище и съгласие. За целта да бъдат сформирани комисии.
2. Да се задължи Управителния съвет на ССБ до следващото заседание на ОС да представи анализ и предложения за съдбата на инструменталното звено в Русе, като по този въпрос се представи доклад и от управителя на дружеството.
3. Да се внесе в Общото събрание предложение за реорганизиране на ТСО с цел тяхното окрупняване.
4. ОС отказва да приеме предложенията относно дъщерните дружества, разпродажбата безконтролно на недвижими имоти и разпределяне на средствата, както е предложено в доклада за стопанската дейност.
В срок до следващото заседание на ОС да се направи анализ на извършените СМР /строителни и монтажни работи/ и други дейности в рех. базата в Дряново, оставащите за изпълнение видове работи, тяхната стойност и срокове за изпълнение, респективно за въвеждане в експлоатация на базата, като се предложат конкретни решения в тази насока.
5. Задължава председателя на ССБ, главния счетоводител и управителя на дружеството да внесат детайлна информация за задлъжнялостта на ССБ като цяло, както и на дъщерните дружества, като се посочи план за погасяване на задълженията, източниците за набиране на средствата, сроковете за погасяване, както и степенуването им според тежестта на задлъжнялост, срока за погасяване и т.н.

Към тези предложения имаше и други - председателят на ССБ и главният счетоводител да внесат в ОС отчет за разходването на средства от Републиканския бюджет, същото да направи и директорът на НЦРС, като посочи приходоизточниците на всички средства, начина за разходването им по пера, както и резултатите от това разходване.

В своето писмено изказване пред пълномощниците г-н Янаки Градев по подобен начин постави и анализира многобройните и наболели проблеми в организацията, произтичащи както от обективни, така и от субективни фактори. Критикувайки сегашното управление и неправилния според него управленски подход от страна на ръководните органи и ръководителите в ССБ, той направи следните предложения:
Промяна на Устава;
Промяна на Наредбата за избор на пълномощници, като се разшири кръгът на участници в ОС;
КС да ревизира всички досегашни сделки за извършени продажби на съюзно имущество и да представи доклад на следващото ОС;
Категорична забрана за разпродажба на каквато и да е съюзна недвижима собственост, тъй като в момента и икономическата конюнктура по отношение на недвижимите имоти е много неблагоприятна;
Да се потърси незабавна отговорност на виновните лица за разпродажбата на съюзна собственост без търг и да се докладва къде са изразходвани средствата;
Да се даде пълен отчет за банковите кредити - как се обслужват, какви са финансовите резултати от кредитите, колко слепи са назначени и на какви заплати;
Да се засилят функциите на Контролния съвет, да му се гласува отделен бюджет и необходимите щатни бройки за осъществяване на независимите му контролни функции;
Да се приеме незабавно антикризисна програма, каквато на това Общо събрание УС беше длъжен да ни предложи;
Банковите кредити да се обслужват само и единствено от стопанска дейност, тъй като те са теглени именно за тази цел;
Свикване на извънредно ОС в разумно най-кратък срок.

Тъй като част от предложенията се припокриваха с направените от г-н Пенчев и се отнасяха до различни точки от дневния ред на заседанието, те бяха формулирани и гласувани на по-късен етап.
Не бе прието обаче предложението за свикване на допълнително заседание на ОС през тази година.
Отчетът за дейността на ССБ за 2008 г. бе приет от пълномощниците, като в дискусиите всички се изказаха много позитивно за работата, извършвана от председателите на РСО и ТСО. Пълномощникът Георги Генов от Пловдив призова в бъдеще отчетите за работата на регионалните структури на ССБ да бъдат по възможност в по-описателна форма, а не във вид на сухи статистически данни в цифри.
Спас Карафезов обърна внимание върху факта, че в последно време е изместен фокусът на дейност на ССБ, който би следвало преди всичко да дава предимство на социалната сфера. Той наблегна на това, че в организацията не се привличат младите хора, че е задължително да се търси възможност за снабдяването на незрящите хора с безплатни тифлосредства, да се полагат повече грижи за възрастните и самотни незрящи наши членове, които са преобладаваща част – дейности, които се практикуват от организациите на инвалиди в други страни. За пореден път г-н Карафезов наблегна на необходимостта да се търси по-сериозна подкрепа от страна на държавата за финансирането на повечето социални дейности на ССБ.
Към думите на г-н Карафезов се присъедини и Веселина Стоилова от Варна, като акцентира върху въпроса за техническите помощни средства и достъпната околна среда за незрящите. В тази посока според нейното мнение, което едва ли някой би оспорил, Съюзът на слепите е длъжен да се бори за промяна на нормативната уредба и установяване на стандарти за архитектурната среда и приспособяването й към нуждите на хората с увреждания.
Тя предложи към програмата за дейността на ССБ да бъде добавено стартиране на законодателна инициатива за трудовата реализация на хората с увредено зрение, каквато е практиката в европейските страни, където законово съществуват защитени професии.
Катя Кряжева изказа благодарност на НЦРС и звукозаписното студио на ССБ и предложи към помощно-техническите средства да бъде включено и закупуването на mp3 плейъри за хората с увредено зрение, като средство за достъп до информация.
Не липсваха разбира се и критични изказвания, като например на пълномощника от Дряново Пламен Семов, който като компютърен специалист обърна внимание върху незадоволителната поддръжка на сайта на ССБ и поместената там информация, която по негово мнение не е обработена във форма, която подобаващо да представя организацията ни. Той също така напомни, че на първото заседание на Общото събрание бе взето решение да бъде създадена стратегия за жилищните комплекси на слепите.
Стефан Пенчев пък от своя страна предложи всички протоколи от заседанията на УС на ССБ, заедно с взетите решения, да добият публичност, като или се поставят на сайта на ССБ, или се разпращат до всички РСО, където съюзните членове ще имат достъп до тях. Той настоя това предложение да се протоколира като предложение за решение на Общото събрание.
На въпроса за помощно-техническите средства Васил Долапчиев отговори, че в момента се водят преговори с различни фирми, от които те да се закупуват на достъпни цени и да се предоставят на желаещите съюзни членове за закупуване, а главният счетоводител на ССБ г-жа Янчева поясни, че относно разходването на средствата от Републиканския бюджет за тифлотехнически средства няма закононарушение, тъй като начините за разходването им са или чрез закупуване от ССБ и безвъзмездно предоставяне на нуждаещите се, или чрез покупко-продажба, каквато е практиката, като приходите завишават размера на субсидията.
Голяма част от фирмите, занимаващи се с търговия на помощно-технически средства предлагат много високи цени за тях или предоставят стоки с твърде съмнително качество – това пък обясни г-н Долапчиев.
По негови думи трябва да се ориентираме към азиатския пазар, като най-евтин, но за целта е необходимо да се намери връзка със стабилни търговски партньори.
Имаше пълномощници, които категорично се изказаха против отчета в този му вид. Такова бе изказването на г-жа Мардеросова, пълномощник от Русе. Имаше и обратни становища, че отчетът и програмата за дейността на ССБ на практика няма как да бъдат по-различни и по-разнообразни от тези, които се предоставят всяка година, поради това, че основните дейности на организацията на практика си остават неизменни.
В крайна сметка се пристъпи към гласуване на предложенията, направени по време на дебатите.
По такъв начин към програмата за дейността на ССБ за 2009 г. бе добавена и точката протоколите от заседанията на УС, КС  и ОС с направените предложения и взетите решения да бъдат изпращани до членовете на ОС на пълномощниците на ССБ.
В програмата залегна също така и провеждането на Национален конкурс по брайлова грамотност с участието на миналогодишните победители в регионалните конкурси.
Друга добавка към програмата стана ангажиментът на ръководството на ССБ да влезе в контакт с БТК и да лобира за безплатен или по-ниско платен интернет за незрящите хора в България.
След това пълномощниците приеха отчета за дейността на ССБ за 2008 г. и програмата за дейността на ССБ и търговските му дружества за периода юли 2009 – юни 2010 год.
Без коментари бе приет и финансовият отчет на ССБ за 2008 г., който така или иначе вече е факт.
Като следваща точка от дневния ред на заседанието предстоеше обсъждане на отчета за дейността на Контролния съвет на ССБ за периода юли 2008 – юни 2009 год.
През отчетния период Контролният съвет е провел общо 3 заседания, на които са били обсъждани различни въпроси, един от които са резултатите от извършена проверка по проведения търг за продажба на недвижим имот, собственост на ССБ, находящ се в град Дупница, както и на взетите във връзка с това решения за преминаването от търг към преки преговори и обявяването на купувач.
След изслушване на всички членове на комисията и запознаване с цялата налична документация, констатацията на КС е, че е допуснато нарушение на Наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства, а именно - не са извършени процедурите и действията, предвидени за продажба чрез преки преговори, не са изпълнени изискванията по чл. 8 от наредбата - решението не е обявено, липсват публикации в местни и национални ежедневници.
Обявата трябва да сочи, че продажбата ще се извърши чрез преки преговори. В нея  трябва да има определен срок за набиране на кандидати, посочени час и място. КС препоръча на УС и на комисията да извърши на ново всички действия за реализиране на процедура за пряко договаряне, предвидени в наредбата.
Контролният съвет предложи, а впоследствие УС, в присъствието на председателя на КС, обсъди и прие промени в Наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства и потвърди решението на Комисията за продажба на имота в  Дупница.
За допълнителни разяснения по извършена проверка на състоянието на рехабилитационната база в Дряново на заседанието на ОС бяха поканени двама от експертите, привлечени отвън и участвали в проверката.
Това бяха инженер Александър Димитров, представляващ фирма, занимаваща се със строително-инвестиционна дейност и строителство на обекти и колегата му - специалист в областта на инвестиционното строителство.
Тези двама специалисти са били поканени от КС на ССБ за извършване на проверка на организацията на инвестиционния процес на базата ни в Дряново. При извършването на проверката им е бил предоставена документация, отнасяща се до строително-инвестиционния процес и въз основа на която да може да бъде извършена самата проверка.
След като се запознават с цялата налична документация и проект, по които е извършена съответната дейност, и всички документи, свързани с тях от началото до настоящия момент, както и документите, удостоверяващи извършените строително монтажни работи на обекта, заедно с фактурите за извършените плащания, специалистите са предоставили становището си на възложителя, с други думи на КС.
Тяхното категорично становище е, че по отношение на строително-инвестиционния процес и организацията му, както и по отношение на текущото му изпълнение са налице  редица пропуски.
Според специалистите самият процес не е организиран правилно – липсват количествени сметки, което означава, че е работено на парче. В детайли инженер Димитров разясни на пълномощниците какви именно документални пропуски са допуснати, което е довело до значителна загуба на средства, без обектът да е пуснат в реална експлоатация.
До настоящия момент в сградата няма окончателно завършени СМР в нито една част от нея. Експертът подчерта, че в никакъв случай не става дума за умишлена злоупотреба и присвояване на средства, но въпреки това заяви, че става въпрос за безстопанственост и разхищение на средствата.
От всичките пояснения на инженер Димитров се наложи изводът, че повечето СМР, тъй като са правени една по една в големи времеви интервали са се оказали нерентабилни именно поради факта, че са извършвани поединично.
Логично е когато даден ремонт е недовършен, след време направеното да се разрушава. Очевидната причина за това е перманентната липса на средства, което пък е следствие от неправилна инвестиционна политика. Тук е налице и липсата на протоколи за спиране на дадена СМР, т.е. какво е състоянието на обекта към момента на спирането. При наличие на такъв протокол след подновяване на ремонтната дейност той вече е основа, от която  се преминава към следващ етап от СМР.
По този начин в базата в Дряново според експертите са налети до момента около 600 000 лв., без тя да е годна за експлоатация.
Инженер Димитров най-отговорно заяви пред пълномощниците, че тази сума е прекалено висока за строителните дейности, извършени в базата, а за да заработи тя ще са необходими още средства, точният размер на които в момента никой не е в състояние да назове.
Конкретната препоръка на експертите е да се възложи на фирма или физическо лице да направи на място пълен и подробен опис на онова, което остава да се извърши. На база този опис се съставя количествена сметка и се възлага извършването на СМР на фирма изпълнител, която е препоръчително да е една, при необходимост работеща с подизпълнители, а не да се възлага на различни фирми, които нямат връзка помежду си.
На много от документите фигурира подписът на г-н Янков, за когото малко от присъстващите изобщо бяха чували. Г-н Долапчиев поясни, че г-н Янков е бил назначен от 1 януари 1992 г. на длъжност инвеститорски контрол на обекта в Пчелище. Работил е като такъв до пускането на обекта през 2001 г., след което ССБ продължава да ползва услугите му.
След обстоятелственото изложение на инженер Димитров беше изслушан инженер Евтимов, завеждащ капитално строителство в ССБ и имащ пряко отношение към проблема с рехабилитационната база в Дряново.
Той заяви, че на първо място от 2001 г. до момента за СМР на обекта са изразходвани 401 579,15 лева с ДДС. За довършването му са необходими 199 598 лева, като тази конкретна цифра е на база сключен договор с два анекса към него със строителна фирма.
Евтимов разгледа нещата в ретроспекция, разделяйки ги на 2 периода. Първият е от 2000 до 2001 година, когато се взима решение за започването на ремонта на базата в Дряново. Първоначално ремонтни работи на хотелската част са извършени, но не изцяло. Следва изготвянето на проект за ремонт на останалата част, възложен на г-н Евтимов през 2002 г. Към този проект е налице количествено-стойностна сметка и проектът е одобрен от главния архитект на община Дряново, налице е и строително разрешение за обекта. Г-н Евтимов подчерта, че за текущия ремонт на хотелската част, който все още е недовършен, не се изисква строително разрешение.
По отношение на фирмите-изпълнители са били поканени 3 такива, поради ограничения избор в региона. Всяка от тези фирми предлага да извърши ремонти в определена сфера, според своята компетентност и спецификата на дейността си. Договорени са и определени цени документацията за които се намира при главния счетоводител на ССБ и по думите на г-н Евтимов не е била предоставена, тъй като обемът й е твърде голям и не е била изискана.
След това дискусиите преминаха към отделни части от базата и много конкретика със строителна терминология. Към г-н Евтимов бяха отправени различни въпроси, по които той даде обяснения. Такива обяснения са приложени и към самия отчет на КС.
Това, което той категорично заяви е, че досега на обекта няма платена и неизвършена работа и че няма извършени строително-монтажни работи на по-високи цени.
От всичко това налице е фактът, че близо 10 години базата в Дряново е в ремонт, чийто край изобщо не се вижда, че в този ремонт са вложени много средства и не е ясно още колко ще са необходими и по какъв начин ще се набавят за окончателното й пускане в експлоатация.
От изказванията на пълномощниците излезе, че отговорността пада изцяло върху  г-н Евтимов, който в случая е един служител на ССБ с дългогодишен стаж и опит. Като изпълнител на решения, вземани от по-горестоящи, наложи се той единствен да поеме всички упреци и негативи.
Дебатите по казуса за базата в Дряново продължиха и на следващия ден, когато пълномощникът Стефан Пенчев предложи като проекторешение Общото събрание да отмени решението на УС за отпускане на средства за строителство на рехабилитационна база Дряново до изготвянето на проектосметна документация и да задължи председателя на ССБ да възложи изготвянето на такава на компетентни лица.
От Динко Атанасов постъпи предложение изготвянето на проектосметна документация да се възложи на досегашната фирма, привлечена и взела участие в проверката на КС.
Обсъжданията се сведоха до следното:
Експертите да изготвят акт 10, което означава констатация на извършеното до момента;
Заедно с фирмата на Димитър Мандров, с която ССБ е работил последно и която и според експертното мнение е извършила качествена работа, експертите да изготвят количествено-стойностна сметка - какви средства и материали са необходими за окончателното завършване на СМР в базата.
Според мнението на Катя Кряжева обаче не би било правилно фирмата, извършила СМР да оценява сама себе си и би следвало след експертната оценка да бъде обявен търг за фирма изпълнител, за да бъде спазена процедурата. По мнението на г-н Долапчиев пък, след като е установено, че въпросната фирма е извършила качествено работата си, няма причина тя да бъде подменяна, след изготвянето на експертизата.
Предложенията, постъпили от пълномощниците бяха формулирани по следния начин:
Представители на фирмата, извършвала анализа на обекта, заедно с представители на фирмата, която последна работи по него и инвеститорският контрол да изготвят акт 10 за констатации на извършеното до момента и оценка на това какво още трябва да се извърши, на базата на който да бъде изготвена количествено-стойностна сметка.
Това решение бе взето от пълномощниците на Общото събрание. Гласувано бе и решение за смяна на инвеститорския контрол.
С това се премина към обсъждане на други теми от отчета на Контролния съвет.
Голямо внимание в него бе отделено на проверка, извършена в НЦРС Пловдив, но с гласуване пълномощниците решиха тази част от отчета да отпадне, т.е. не я приеха.
Сериозно място в отчета намира и информацията за извършена проверка за резултатите и целесъобразността от създаването на развойна база в Русе, обхванала периода от 2004 до 2008 г. включително.
Всички са добре запознати с основанията за създаването на тази развойна база. Резултатите от проверката недвусмислено сочат, че за няколкото години откакто съществува икономическият ефект от нея е нулев, поради което КС настоява за незабавното вземане на адекватни мерки от страна на ръководните органи на ССБ, в противен случай Контролният съвет счита, че инструментите ще бъдат продадени за скрап, а машините на базата ще бъдат разпродадени на безценица.
В тази връзка препоръката на КС към УС на ССБ е да възложи на съответните специалисти да изготвят и представят анализ на фактическото положение и перспективите, стоящи пред развойната база, след което незабавно да се вземе решение за нейното реорганизиране или закриване.
В отчета са показани и резултатите от извършена проверка на закупената втора употреба втора поточна линия за производство на то-капачки от „Успех Металкап-ССБ” ЕООД. Целта на проверката е установяването по категоричен начин дали е пусната в експлоатация закупената линия, какви количества капачки са произведени с нея и каква част от тях са реализирани. Тъй като по този пункт от отчета темата бе повдигана неведнъж на заседанието и дискусиите се отнасяха в по-голяма степен към обсъжданията на производствената дейност, тук ще ви запознаем само с констатациите от проверката.
Навлизайки в детайли около закупуването на линията и всички направени последващи инвестиции, свързани с пускането й в експлоатация и позовавайки се на сегашното фактическо положение, в отчета си КС категорично заявява, че към дата 17 март 2009 г. поточната линия не е произвела продукция за реализиране на пазара, като според управителя г-н Ангелов причина за това е оскъдният технически персонал, с който разполага.
В случай, че се докаже, че тази инвестиция е нечие поредно недомислие, струващо ни много разходи, КС предлага на УС на ССБ да потърси най-строга отговорност от виновните лица. Ако инвестицията се окаже неподходяща и няма шанс средствата да бъдат възвърнати, за минимизиране на по-нататъшните разходи КС препоръчва да се вземат навременни и адекватни мерки за евентуалната продажба на линията и ако се прецени, че моментът е подходящ, тя да бъде продадена на добра цена.
В отчета на КС е включена информация по различни жалби и сигнали от съюзни членове, по които КС е излязъл с необходимите становища и е предприел необходимите мерки там, където има основание за такива.
Част от тези мерки са залегнали и в програмата за дейността на КС за следващия период.
Констатирани са някои неточности в отчитането на разходваните средства, придобити от проекти, във връзка с което КС препоръчва при реализиране на бъдещи проекти да има по-голяма прозрачност и целевата група, за която той е предназначен, да бъде по-подробно запозната с отчитането.
Във връзка с постъпила до КС на ССБ докладна записка от управителя на Холдинга Веселин Мирчев, КС препоръчва на председателя на ССБ за в бъдеще да се въздържа от извършването на действия, които са от компетентността на друг орган.
Отчетена е и дейността на Регионалните контролни съвети през отчетния период.
В заключение Контролният съвет на ССБ декларира, че в изпълнение на дадените му от Устава правомощия и в бъдеще ще продължава все по-задълбочено и отговорно да изпълнява приетата от XV Общо събрание програма, както да контролира и изисква от останалите същото. Уверява, че ще работи за повишаване на превантивния контрол по спазването и изпълнението на Устава, нормативните документи и решенията на органите на ССБ, финансовата дисциплина, опазването и доброто стопанисване на имуществото на съюза.
Пълномощниците приеха отчета за дейността на Контролния съвет на ССБ, без частта му, отнасяща се до НЦРС Пловдив, както и програмата за дейността на КС в периода юли 2009 – юни 2010.

Информация за стопанската дейност и финансовите резултати  на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД от 1.1.2008 до 31.12.2008 г. Обсъждане бюджета на ССБ за 2009 г.

Голяма част от въпросите, засягащи пряко стопанската дейност на съюза бяха обсъдени подробно при разглеждане отчета за дейността на контролния съвет. Особено сериозни дебати предизвика отчетът за извършената проверка на дейността на развойната база в Русе, която е част от самото холдингово дружество. В хода на дискусията се потвърди убеждението, че  базата не е в състояние да се самоиздържа, но също така стана ясно, че и холдинговото дружество не може да поеме издръжката й.  По повод на тази дискусия  управителят на холдинга г-н Мирчев даде пояснение и за кредитните задлъжнялости на холдинга. Той обърна вниманието на пълномощниците върху много тревожния факт, че „СЖ Експресбанк” изисква от дружеството до месец ноември да възстанови ползваните за  оборотни средства суми в размер на  860 хил. лв.. Причината за това неблагоприятно за нас решение на банката се корени в занижените ни обороти, които минават през нашите сметки в банката. Това пък е резултат от известната самостоятелност, която беше предоставена  на предприятията, на петте дъщерни дружества, за да могат самостоятелно да оперират на пазара и самостоятелно да закупуват необходимите за производствената им дейност материали, и сами да реализират своята продукция, за разлика от по-рано, когато по-голямата част от суровините и материалите на Шумен и Плевен са били закупувани централизирано и оборотите по тези сделки са минавали през банковите сметки на холдинга. 
От тази година сумите, които преминават през тези сметки, са сведени до минимум.  Банката основателно търси своите гаранции за възвръщаемостта на ползвания овърдрафт.

„Сумата стои на моето внимание и лично мен сериозно ме притеснява” - каза г-н Мирчев. ”860 хил. лева с падеж месец ноември, трудно могат да бъде погасени от стопанската дейност на холдинга. Засега нещата са в ред, сумите се погасяват от постъпления от наеми от Пловдив в размер на 35 хил. лева месечно и от тържищната борса в София. Както вече казах  почти е невъзможно подобни суми да бъдат осигурени от стопанската дейност. И това именно налага поставянето на въпроса за необходимостта от продажби на имущество.”
Що се отнася до издръжката на базата в Русе тя е приблизително около 30 хил. лева месечно. Върху дружеството тежат задълженията по ползваните кредити и овърдрафти, което прави осигуряването и на тази сума напълно непосилно за холдинга.
Цялостният размер на кредитната задлъжнялост на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД е приблизително около милион и шестстотин хил. лв. в това число и споменатите вече  860 хил. лв. дължима сума към месец ноември тази година. Стойността на заложеното имущество значително надхвърля размера на дължимите суми по кредитите. Тя възлиза приблизително на 3 милиона и 300 хил. лв. Обезпеченията значително надвишават сумата на задълженията, защото обхващат целия период на използвания кредит.
Понастоящем като обезпечения са заложени  следните активи:
Линия за производство на винтови капачки - 596 хил. и 500 лв.,  литографска автоматична линия - 1 милион и 26 хил. лв., машина за производство на филтри - 32 хил. лв., машина за производство на ел. изделия – 568 хил. и 410 лв., кароселни вакуум формовъчни машини – 47 хил. лв., шприцове и преси – 178 хил. лв., екструдерна линия за обличане на проводници - 80 хил. лв., машина „Рабофски” за филтри - 510 хил. и 470 лв. и административна сграда в Пловдив – 300 хил. лв. В тези данни не са включени обезпеченията по овърдрафта в Плевен. 600 хил. лв. са обезпечени със сградите и терена на плевенското предприятие.
Същинската дискусия по проблемите на стопанската дейност започна със изказването на г-жа Соня Иванова - управител на варненското ни предприятие. Тя изрази своето задоволство от протичането на работата на Общото събрание и своето разочарование от някои виждания в писмото на г-н Градев за по-младите управители и особено зрящите управители, които според него управляват своите предприятия „некомпетентно и некадърно”. Г-жа Иванова изрази надежда, че критиката е добронамерена и градивна и ще помогне за отстраняването на някои грешки, които неминуемо се допускат в хода на работата. Според нея не трябва да започваме да се разделяме и да се противопоставяме едни на други. Това се отнася и до тези, които във времената на криза и рецесия продължават да ръководят стопанската дейност на ССБ. Варна  няма никакви финансови задължения. В продължение на двадесет години предприятието на ССБ във Варна винаги е превеждало толкова, колкото е било необходимо и някак не е коректно сега да се поставя въпросът дали то трябва да продължи да съществува.
”Към днешна дата  нашето предприятие се е разплатило с всички свои контрагенти и всички работници”.
По принцип тя е против да се продава съюзно имущество, но за съжаление към настоящия момент като че ли това е единственият начин, по който биха могли да се набавят необходимите финансови средства. Средства, с които да се даде финансова подкрепа на предприятията. От изказването на Соня Иванова стана ясно, че предприятието във Варна няма кредитни задлъжнялости и изцяло се самоиздържа. Тя помоли централата да възстанови дължимите на предприятието 320 хил. лв. И се обърна към всички пълномощници с апел да вземат само разумни решения. Тъй или иначе в това предприятие работят 30 незрящи и дори това да е само още поне за 2-3 години съвсем не е за пренебрегване. Тези хора все пак няма да останат без работа, затова трябва да се даде поне глътка финансова подкрепа на оставащите пет предприятия.

Методи Андонов, председател на регионална организация на ССБ Варна, изрази своето съжаление, че толкова години ние все още не сме намерили социалния модел, за да настояваме пред държавата. И той също смята, че трябва да се даде шанс на стопанската дейност - „пък, което предприятие оцелее”. „Нашата задача е да създаваме условия за работа и за други дейности. Никога не трябва да се казва, че това е таванът на слепите. Те са живи хора с интереси и не трябва да стоят затворени между четирите стени”.
След него председателят на КС на ССБ г-н Маньо Алексиев каза: „В състоянието, в което се намира Съюзът аз съм за стопанска дейност, но само на тези предприятия, които могат да се самоиздържат”. Той посочи за пример кооперацията на слепите, която не дължи на никого нищо и въпреки това има своя програма за преодоляване на кризата. Според него времето за такава антикризисна програма на ССБ е настъпило и той оценява като пропуск липсата й към този момент. Той помоли председателят на Съюза г-н Долапчиев да посочи поне една своя грешка, която да е допринесла за сегашното състояние на стопанската дейност.
Пламен Семов - пълномощник от Дряново изказа своето недоволство от факта, че Дряново и Варна всеки месец превеждат по 80 хил. лева на централата, а около 3 мил. лева са инвестирани в Плевен и до тоя момент няма резултат. Той смята, че базата в Русе, след като не е самостоятелен стопански субект, а е под шапката на управлението, всъщност е средство за източване на парите на предприятията, на които произвежда инструменти. Със своето изказване, като даваше подробни примери за инструмент излязъл 28 хил. лв., а  бил дефектен, г-н Семов се опита да докаже твърдението си, но преобладаващата част от пълномощниците не проявиха никакъв интерес към това с аргумента, че „това не е производствено събрание”. Г-н Семов се опита да ги убеди, че при разглеждането на точката за резултатите от стопанската дейност точно такива проблеми трябва да се поставят. Той все пак си остана неразбран от мнозинството свои колеги.

Заседанието след почивката започна при  кворум от 42-ма пълномощника. Пръв взе думата г-н  Бончо Бонев от Варна. Според него „най-важно в момента е да се съобразим с предупреждението на г-н Мирчев за плащанията ни към банките през ноември. Ако затова не се осигури финансов ресурс, всичките ни разсъждения да има или не стопанска дейност, всички дебати отиват на вятъра”. Той предлага да се преразгледат решенията на УС за начислените на дъщерните дружества издръжки. Аргумента за това свое предложение той вижда в настъпилите много и различни промени в състоянието на отделните предприятия. Бонев настоява Общото събрание да приеме изрично решение, задължаващо централата на холдинга да възстанови на „Успех” Варна сумите, които му дължи. Той предложи, ако се прави документ за решаване проблемите по време на кризата, първо всяко дружество да разработи своите виждания, съобразени с неговата специфика, и вече на тази база  да се разработи по-голям и цялостен документ от управителя на холдинга. Г-н Бонев смята, че е крайно време да се преразгледа дистрибуторската политика по отношение на електроинсталационните изделия поради съществуването на известни пропуски в нея.
Нина Нейкова - управител на „Успех” София започна своето изказване с информацията, че предприятието вече е изчистило старите задължения към доставчици и държавни инстанции. Към момента софийското предприятие не дължи нищо. Миналата година то е закупило със собствени средства линия за производство на джобни филтри - едни от основните видове филтри, които се произвеждат в него. „В това производство ние окончателно се наложихме като единствени производители на такива филтри на българския пазар. Така, както е направен, представеният на вниманието на пълномощниците финансов анализ не позволява те да добият истински точна представа за състоянието и проблемите на предприятието. Тъй като и софийското предприятие, както и това във Варна има много несвойствени, нехарактерни за едно промишлено предприятие задължения. И ако аз можех да бъда освободена от тях от гърба на предприятието щяха да отпаднат значителни тежести. Софийското предприятие също има своите проблеми, но благодарение на добрия екип се справяме успешно с тях.”
Г-жа Нейкова изрази своето съжаление от отсъствието на г-н Градев, тъй като също се е почувствала засегната от неговите квалификации и би било добре той да се аргументира по-добре. „Така или иначе младостта ми мина в „Успех” и мисля, че каквото съм могла съм дала от сърце на това предприятие, и сега продължавам да давам.”
Велик Атанасов - управител на пловдивското предприятие и председател на регионалната организация на ССБ в Пловдив:
„Никога стопанската ни дейност не е изпадала в такава тежка ситуация, в каквато е сега. Най-тежката, най-трудната, може да се каже на дъното сме. Моето виждане за излизане от това положение, с тази тежка финансова задлъжнялост към банките, е само чрез продажба на съюзно имущество. Не можем да избегнем това. Г-н Алексиев казва да не се продава, но да вземем за пример пловдивското предприятие. То е заложено. Какво ще направи банката? Ще го продаде. Стойността, за която е ипотекирано е 300 хиляди, а струва милиони левове. Ние сме така здраво хванати в този капан, че няма накъде да мърдаме. Единственото разумно нещо, което можем сега да направим, е да продадем, за да си изчистим задълженията към банките, да върнем дължимите на Варна и Дряново пари, да дадем пари за оборотни средства на Плевен, за да им дадем възможност да се развиват и никакви кредити повече. Само това е спасението.”
В процеса на дискусията пълномощниците се групираха около две основни позиции.  Около първата гледна точка се обединяваха тези от тях, които не можеха да се помирят с идеята за необходимостта от продажба на съюзно имущество. Основна слабост на тази позиция бе това, че те настояваха, че трябва да си осигурим необходимите ни парични средства, но не можеха да посочат как и откъде това може да стане. Другите, застъпниците на другата гледна точка, приемаха факта, че без продажби на имущество няма как да се получат необходимите ни  финансови постъпления. И едните и другите обаче бяха съгласни с това, че повече не трябва да се вземат никакви кредити. В унисон с тези настроения прозвуча и предложението на г-н Спас Карафезов за налагане на мораториум върху всички възможности за вземане на кредит.
Преди окончателно да се пристъпи към вземане на конкретни решения за продажби на съюзни имоти пълномощниците  трябваше да се ориентират по това за колко пари ще става дума, т.е. на каква сума възлизат финансовите средства, които са необходими за удовлетворяване на най-неотложните потребности. Тук вече дебатите нерядко се преливаха в  шумни разправии, но когато става дума за пари, особено за пари, които ги няма,  винаги е така и колкото по-продължителен е дебатът, толкова повече нужди преминават в раздела „Спешни и неотложни”.
При кворум от 51 присъстващи в залата пълномощници започна процедурата по приемане на конкретни решения. И отново сериозна, много разгорещена, но едва ли чак толкова аргументирана разправия се заформи по отношение на предложенията за това колко пари ще трябва да се осигурят за предприятието в Плевен. Срещу необходимостта да му бъдат осигурени 600 хил. лв. за погасяване на три кредитни линии беше отново лансирано предложението за обединяване на предприятията в Шумен и Плевен. Дебатите се изостриха, тъй като стана ясно, че на практика се предлага да започва преместване на току що напасналите се машини в Шумен.
Г-н Мирчев тактично обясни на пълномощниците, че лично той от техническа гледна точка не би рискувал преместването на производството от Плевен в Шумен по причина на това, че настройките на машините са толкова сложни, че сигурно ще са нужни поне две години. Неговото мнение е, че ако се вземе такова решение реализацията му трябва  да става бавно и постепенно, но на този етап от чисто техническа гледна точка той е против. По отношение на ползваните овърдрафти той счита, че сумата от 600 хиляди лв. трябва да бъде покрита, за да се приключи веднъж завинаги с банките, тъй като лихвите по овърдрафтите са доста сериозни и са по-високи от лихвите по кредитите. Т.е. те вече не са 600 хиляди , а са станали повече, както коректно е посочил г-н Ангелов. 62 хиляди на година е  само лихвата, а главницата си остава. След доста упоритост и търпение до микрофона се дореди и г-н Тодор Любенов. Той се изказа от позицията на бивш машинен техник, какъвто е бил дълго време:
„Знам много добре какво значи демонтаж на една машина. Ако я демонтираш и я преместиш на друго място поне 50 процента от нея не стават вече за нищо. Тази машина, която е в Плевен вече е монтирана, настроена и вече дава, макар и все още малки печалби, но те ще се увеличат.”
Така или иначе при първото гласуване мнозинството от пълномощниците отхвърлиха предложението за предоставяне на 600 хил. лв. на „Успех” Плевен за погасяване на задълженията на предприятието към кредиторите. От друга страна предприятието все пак се размина със закриването.
Г-н Стефан Данчев направи опит да защити предложението да се отпуснат на плевенското предприятие 800 хил. лв., които са му необходими да покрие катастрофалния недостиг на оборотни средства. Този недостиг не позволява на предприятието да си закупи необходимите му материали и без тях то не би могло да продължи да работи. Той се обърна към членовете на Общото събрание с молба да стигнат до по-разумна преценка. Тъй като пълномощниците вече отхвърлиха предложението за първата сума за „Успех - Металкап”, ако сега не се приеме и предложението за сумата от 800 хиляди лв. за оборотни средства - няма да може да се иска от това предприятие да продължава да работи. А ние очакваме положителни резултати от него. Виждаме, че обемите на произведената и реализирана продукция се увеличават и ако предприятието имаше тези средства печалбата щеше да бъде още по-голяма. „Не дадохме 600, ако сега не дадем и тия 800 хил. лв., ние като орган не можем да търсим отговорност за ниските резултати.” Пазарната ниша, която в момента плевенското предприятие запълва със своята продукция, ако се премине към прехвърлянето му в Шумен, моментално ще се заеме от конкурентните фирми, тъй като преместването ще отнеме поне година, година и половина. Стефан Данчев апелира към членовете на Общото събрание да отпуснат поне тази сума като последна и от тук нататък да търсят отговорност и високи постижения.
Главният счетоводител на съюза Роза Янчева поясни, че кредитът на плевенското предприятие е по три овърдрафта. За това тя предложи да му бъдат отпуснати 200 хиляди, за да си покрива частично кредита и 500 хиляди за оборотни средства. 
И така, след този доста напрегнат дебат, пълномощниците приеха да се осигурят на предприятието в Плевен 200 хил. лева за покриване на единия от овърдрафтите и 500 хил. за оборотни средства.
След продължителни спорове на практика по всяко предложение пълномощниците  приеха решение, според което сумата, която е необходима за покриване на най-неотложните потребности възлиза общо на 3 милиона и 900 хиляди лева, разпределени както следва:
1 милион и 500 хиляди за покриване на кредита на холдинга. 500 хиляди на Варна за оборотни средства, от които 320 хил. всъщност са задължения на централата към дъщерното дружество. 400 хил. на Дряново за оборотни средства. 300 хил. на Шумен за оборотни средства. 200 хил. лв. на ССБ за покриване на дефицит в бюджета и други разходи. 700 хил. на Плевен за покриване на овърдрафт и оборотни средства и 300 хил. на софийското предприятие за извършване на неотложни ремонти на общежитията.
Що се отнася до същинската дейност на предприятието г-жа Нейкова увери пълномощниците, че „Успех Филлтър ССБ” ЕООД е в състояние само да си осигурява необходимите за работата му оборотни средства. Така всички необходими суми бяха уточнени и утвърдени.
Със следващото решение Общото събрание упълномощава управителния съвет, след уточняване на необходимите средства за довършване на станцията в Дряново, да осигури необходимите средства чрез продажба на недвижима собственост.
След като бяха формирани размерът и разпределението на средствата за покриване на неотложни нужди, логично трябваше да се стигне и до проблема за това кои обекти от съюзната собственост да се предложат за продажба. С гласуване, в което взеха участие 47 пълномощника, Общото събрание реши да се обявят за продажба следните обекти: Предприятието в Сливен - отчасти или изцяло - 39 гласа "за". Предприятието в Кюстендил - 43 гласа "за". 7 парцела от имота в село Богомилово без блоковете и магазина – 33 "за". Дом за стари хора в село Пчелище да се предложи да бъде закупен от държавата или общината - 38 "за". Парцел и прилежащи сгради в „Успех” Шумен - 30 "за". Бивша пароцентрала в Дряново - 40 "за".
С 30 гласа "за" Общото събрание даде мандат на управителния съвет за продажба на имоти, надхвърлящи сумата от 2 милиона и 400 хиляди лв. до набиране на сумата от три милиона и 900 хиляди лв.
Г-н Долапчиев обоснова пред пълномощниците и следващото решение, което им беше предложено да гласуват. С него, без да се подменят приетите от общото събрание приоритети, се цели да се даде възможност да се вземат предвид всевъзможните промени, които могат да настъпят както и по отношение на вече градираните приоритети на подлежащи на удовлетворяване нужди, така и по отношение динамиката на пазара на недвижимите имоти. Ето защо беше предложено на пълномощниците да дадат малко по-широки правомощия на управителния съвет при изразходването на получените средства.
По този проблем Общото събрание реши:
Управителният съвет при ССБ при реализиране на всяка сделка да взема решение за изразходване на средствата, съобразявайки се с решенията по предходната точка и моментните приоритети на организацията и предприятията ни - 35 гласа "за".
По предложението на г-н Спас Карафезов за налагане на мораториум върху тегленето на кредити, Общото събрание реши да се наложи мораториум върху тегленето на кредити на всички нива на компетентност с 45 гласа "за".
След това пълномощниците преминаха към следващата точка от дневния ред, а именно приемане на бюджета на Съюза на слепите в  България за 2009 г. Г-н Долапчиев обясни, че размествания, с които се цели да се увеличават приходи повече от тези, които са заложени в проекта, са практически невъзможни. Той напомни, че проектът на бюджета е бил изготвен след продължителен диалог с районните председатели. Диалоговият режим продължава да е отворен и той им благодари за разбирането и затова, че са си направили бюджетите близки до миналогодишните. Оказа се, че въпреки „продължителният диалогов режим” все пак започнаха дебати, свързани не с друго, а с предложения за повишаване на разходната част на бюджета. Г. Генов от Пловдив отново постави акцент върху ниското заплащане на сътрудниците на организациите и обяви безпокойствието си от възможността да ги изгубим като сътрудници. В негова подкрепа беше и изказването на Любомирка Лазарова от Шумен. Тя предложи да се повишат възнагражденията на сътрудниците на ТСО и РСО. Необходимите средства могат да се осигурят като се намалят предвидените разходи за международна дейност.  В проектобюджета за международна дейност бяха предвидени 30 хил. лв. След като пълномощниците с 36 гласа утвърдиха прехвърлянето на средства от това перо, средствата в бюджета, които останаха за международна дейност са вече само 10 хил. лв. Г. Желев от Хасково предложи да се увеличат само хонорарите на председателите и сътрудниците на ТСО. При проведеното гласуване беше гласувано и прието точно това предложение. Тук, струва ни се, се получи леко недоразумение, но решението си е решение, независимо от заблудата. Увеличението влиза в сила от 1-ви юли.
По отношение на заложените в бюджета 10 хил. лв. за закупуване на помощни технически средства Катя Кряжева и Живка  Павлова предложиха с тях да се закупят бели бастуни и други най-необходими неща, които  да се раздават безплатно на нуждаещите се съюзни членове. Те получиха уверението на председателя на съюза, че УС ще разгледа сериозно въпроса. Така се стигна до приемане на бюджета с с 43 гласа "за".
При кворум от 45 пълномощника беше подложено на гласуване предложението на Ст. Пенчев за  провеждане на пето общо събрание през декември. "За" предложението на Г-н Пенчев гласуваха 7 пълномощника, "против" – 30 и 3-ма "въздържали се", с което  предложението беше отхвърлено.
Предложенията за решения, които се съдържаха в огласеното пред пълномощниците писмо на г-н Градев също бяха прочетени и подложени на гласуване. С 6 гласа "за", 27 "против" и 8 "въздържали се" предложенията на Градев бяха отхвърлени.
С това дневният ред на четвъртото заседание на петнадесетото общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България беше изчерпан и заседанието се закри.

Марина ПЕТКОВА
Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2009

БЛАГОДАРНОСТ
В името на истината
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Бургас
Асеновград
Добрич
Монтана
Кюстендил
НАСГБ София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Спомените на твореца
Бележка за Автора
Интервю без микрофон
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
от Милка Кирилова Иванова – председател на ТСО ”Оборище”
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Носителят на литературната награда "Георги Братанов" за 2009 година в раздел "Проза" Илия Богданов.
ПРОЕКТИ
Постигнати резултати по проект
Завърши успешно работата по проект „Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания”
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сърце назаем
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
НЦРСГ "Хелън Келър" е на световно ниво
Архив на изданието
1 2 3 4