Брой 07-08, 2009

Тема: ПРОЕКТИ

Постигнати резултати по проект"Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България" по Оперативна програма "Административен капацитет"

От 04.02.2008 г. Съюзът на слепите в България в партньорство с "Национален център за рехабилитация на слепи" - гр. Пловдив изпълнява проект: "Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България". Проектът е по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От началото на проекта до момента, дни преди приключването му, са постигнати следните резултати по проекта:

* Проведени обучения:
* Управление на НСО - 34 обучени, 26 от тях жени, 18 - хора с увреждания
* Работа с компютърни програми и Интернет - 32 обучени, 25 от тях жени, 22 - хора с увреждания.

* Проведени семинари:
* Семинари на тема: "Нормативна уредба за хора с увреждания" - 307 участници, 209 от тях жени, 211 - хора с увреждания.
* Семинари на тема: "Управление на нестопанска организация" - Подготвени 44 представители от местните структури на ССБ, от тях 26 жени, 21 - хора в неравностойно положение.

* Разработени и отпечатани информационни материали:
* "Сборник нормативни документи за правата на хората с увреждания в Р. България" в тираж 150 бр.
* "Сборник вътрешни нормативни документи на ССБ" в тираж 150 бр.
* Брошура "Права на хората с увреждания" в тираж 5 000 бр.
* Компакт диск "Структури на ЕС" в тираж 400 бр. - Как работи ЕС, институции на ЕС.
* Дипляна "Структура и дейност на Съюза на слепите в България" в тираж 15 000 бр.
* Дипляна "В помощ на хората със зрителни увреждания" в тираж 10 000 бр.

* Разкрит ресурсен център за стратегическо планиране, информация и консултиране към ССБ - София, който ще бъде интелектуален, социален и маркетингов актив за регионалните структури на ССБ.
* Разработена Обща "Стратегия за развитие на Съюза на слепите в България", на база разработените стратегии за развитие на 16-те регионални организации на ССБ. В момента се разработва оперативен план за изпълнението на стратегията.
* Разработена компютърна програма за администриране на база дани за зрително-затруднени лица. В общи линии програмата осигурява възможност за уеб базирано въвеждане на данни от страна на структурите на  ССБ. След това централизирано всички данни се виждат от едно място, като е осигурена възможност за създаване на справки. Селектирани и обобщени данни се показват (публикуват) в сайта на ССБ.
* Обновена Уеб страница на Съюза на слепите в България - ssb-bg.net. Новите рубрики в сайта на ССБ са:
* Проекти - съдържа подробно описание на осъществяваните от ССБ проекти.
* Статистика - Статистическа информация за членската маса на Съюза на слепите в България.
* Организации - Статистическа информация за всяка от 16-те регионални организации на ССБ.
* Полезни връзки.
В рубриките "Статистика" и "Организации" поетапно се публикуват статистически данни за 16-те регионални организации на ССБ от разработения софтуер по проекта.

* Други резултати по проекта:
* 39 публикации в Уеб страницата на Съюза на слепите в България - ssb-bg.net - в хода на изпълнение на проекта.
* Проведена 1 пресконференция за представяне на проекта, предстои още една заключителна пресконференция.
* 4 публикации в печатни издания, 3 от тях и на Брайл и в "говорещ" вариант.

На 7, 8 и 9 юли 2009 г. в х-л "Латинка", Старозагорски минерални бани, се проведе заключителен семинар за обобщение на резултатите по проекта. На семинара присъстваха представители на 16-те регионални съюзни организации на Съюза на слепите в България - председатели и сътрудници на РСО и председатели на РКС.Анкетно проучване:

За оценка на резултатите по проекта беше извършено анкетно проучване сред преките бенефициенти по проекта - председатели и сътрудници от 16-те регионални структури на Съюза на слепите в България. Бяха анкетирани 25 човека, активно участващи в организираните мероприятия по проекта. По-долу са дадени в обобщение отговорите на въпросите:
Въпрос: Смятате ли, че е полезно организирането на подобни на проведените по проекта семинари и обучения? Вашето мнение и предложения относно организацията им.
100% от участниците в проучването са отговорили, че мероприятията са били полезни или много полезни. Голяма част от тях са изявили желание и занапред да се провеждат подобни мероприятия. 8 човека са пожелали повече прецизност в организирането им.
Въпрос: Оправдахме ли Вашето очакване по темите? Каква е оценката Ви за лекторите / преподавателите? Харесаха ли Ви методите на обучение? Беше ли полезна и актуална информацията?
Оценката за лекторите и преподавателите е от добра до отлична. 100% от отговорите са в посока - харесаха ни методите на обучение. Информацията беше полезна и актуална.
Въпрос: Влизали ли сти в обновения сайт на Съюза на слепите в България /ССБ/? Какво е Вашето мнение за сайта и софтуера за попълване на годишните организационни отчети на регионалните организации на ССБ? Смятате ли, че ще Ви улесни директното им попълване и изпращане онлайн?
7 човека не са влизали в сайта на ССБ, поради липса на компютри и Интернет. Над 90% от отговорите са в посока – Сайтът е добър и трябва редовно да се поддържа и актуализира. Софтуерът за попълване на годишните организационни отчети на местните организации на ССБ улеснява при директното им попълване и изпращане онлайн. 5 човека са имали забележки относно техническата част на софтуерния продукт, която е поправена и се надяваме, че вече удовлетворява изискванията на ползвателите. 3 човека са отговорили, че ще бъде още по-добре, ако и 109-те териториални организации на Съюза на слепите в България /ТСО/ изпращат по този начин в 16-те регионални съюзни организации /РСО/, информацията от организационните отчети. Това на този етап е невъзможно, поради липсата на компютри и Интернет, както и капацитет за работа в 109-те ТСО на ССБ. В бъдеще ще се работи за решаването на този проблем.
Въпрос: Ще Ви бъдат ли полезни за бъдеща работа разработените стратегии за развитие на 16-те регионални организации на ССБ?
С изключение на 1 човек, който не е отговорил на този въпрос, всички отговори са, че разработените стратегии за развитие на РСО ще бъдат полезни в голяма степен. Ще се придържат максимално към тяхното реализиране в регионалните организации на Съюза на слепите в България, но на част от тях ще е необходима допълнителна професионална помощ при реализирането на част от инициативите, за което могат да разчитат на новосъздадения ресурсен център.
Въпрос: Вашите идеи за развитие на проекта?
Изразените идеи за развитие на проекта са:
* Устойчивост във времето чрез продължение на обучението по компютърна грамотност, различни семинари по наболели и актуални теми с цел продължение и увеличение на информационния капацитет - 2 отговора.
* Проучване на европейския опит в областта на НПО /на слепи и други/ - 8 отговора. Повишаване на квалификацията и капацитета на ръководни кадри в Организацията в тази връзка - 5 отговора.
* Обучение на сътрудници и председатели на териториални организации на Съюза на слепите в България /ТСО/, както и доброволци - 2 отговора.

Анализ на прилагането на хоризонталните политики на ЕС по време на осъществяването на проекта:
Проектът прилага принципа на равенство между половете - От всички участници в обученията и семинарите по проекта, 67% са жени.
Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности - Проектът като цяло допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности, като се има предвид спецификата на ССБ - организация на хора със зрителни увреждания. 64% от участниците в обученията и семинарите по проекта са хора с увреждания. Част от ръководния екип на проекта, лекторите на семинарите по нормативна уредба, както и на обучението по компютърни програми и Интернет, също са хора със зрителни увреждания.
Проектът създава условия за превенция на дискриминацията - Чрез обучението за правата на хората с увреждания на служителите в регионалните структури - оттам индиректно чрез тяхната работа със зрително-затруднени лица и тяхното обкръжение до широката общественост.
Проектът предвижда въвеждане на нови или усъвършенстване на съществуващи услуги - Ще се усъвършенстват услугите за крайните потребители - лицата със зрителни увреждания и техните семейства, чрез повишения капацитет на обслужващите ги служители на местно ниво.
Проeктът прилага политиката на устойчиво развитие - Чрез проекта беше утвърдена устойчива схема за работа в областта на социалната политика и социално-икономическото развитие на регионалните структури на ССБ.

Автор:
Диана ТОДОРОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2009

БЛАГОДАРНОСТ
В името на истината
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Бургас
Асеновград
Добрич
Монтана
Кюстендил
НАСГБ София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Спомените на твореца
Бележка за Автора
Интервю без микрофон
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
от Милка Кирилова Иванова – председател на ТСО ”Оборище”
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Носителят на литературната награда "Георги Братанов" за 2009 година в раздел "Проза" Илия Богданов.
ПРОЕКТИ
Постигнати резултати по проект
Завърши успешно работата по проект „Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания”
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сърце назаем
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
НЦРСГ "Хелън Келър" е на световно ниво
Архив на изданието
1 2 3 4 5