Брой 07-08, 2009

Тема: ПРОЕКТИ

Завърши успешно работата по проект „Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания”


На 11-и юни се проведе заключителният семинар по проект: „СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ В ПОМОЩ НА МЛАДЕЖИ СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” на Европейския Съюз. Този проект фондация „Хоризонти” изпълни в партньорство с Национално читалище на слепите „Луи Брайл”.
При откриването на семинара ръководителят на проекта г-н Иван Кацарски обобщи основните цели и постигнатите резултати. Основни цели на проекта:
- помощ и съдействие в процеса на активно включване на пазара на труда на младежи със зрителни увреждания
- подкрепа и съдействие при социалната адаптация на младежи със зрителни увреждания при завършване на специализирани училища
- предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на членовете на семействата и близките на младежи със зрителни увреждания завършили специализирани училища
- асистиране в процеса на обучението, квалификацията, развитието и самообразованието на зрително затруднени млади хора
- асистиране при реализиране на социални контакти и контакти  с публични институции, както и при организиране на свободното време на зрително затруднени младежи.
- натрупване на професионален и организационен опит при ефективното предлагане на услугата социален асистент за лица със зрителни увреждания.
- повишаване на интереса, квалификацията и практическите умения на студенти от социално ориентираните специалности за приложението на социалната услуга „асистенти на лица с увреждания”.
Освен за младежи със зрителни затруднения, проектът предвиждаше предоставянето на услугата социален асистент и на възрастни хора, които покриват съответните критерии за предоставяне на услугата.
Предвидените по проекта средства  са 87 956 лева, като почти 97% от тази сума бяха получени като безвъзмездна финансова помощ.
Изпълнението на проекта започна на 12 май 2008 г и протече на няколко етапа:

Набиране и подбор на желаещи да работят като социални асистенти.
Трябваше да се определят конкретните лица за участие в обученията – кандидатите за социални асистенти. За тази цел бе изработена длъжностна характеристика на социалния асистент, с която бяха запознавани кандидатите. Извършван бе внимателен подбор на желаещите от тричленна комисия.

Провеждане на обучение за социални асистенти.
С това се целеше повишаване на квалификацията и придобиване на практически знания и умения за предоставяне на услугата социален асистент на зрително затруднени лица. За целите на обучението бяха ангажирани хабилитирани лица с отлична теоретична и практическа подготовка. Изработени бяха обучителни материали и програми за обучение. През първия месец бе проведен основният курс на обучение, а след това бе осигурено поддържащо обучение с предимно конкретна практическа ориентация.

Доставка на услугата социален асистент на младежи и студенти със зрителни увреждания.
Тази дейност определя основната цел и смисъл на проекта – удовлетворяване  на конкретните и специфични потребности на ползвателите на услугата „социален асистент” и гарантиране на високо качество и надеждност на услугата. За да се постигне тази цел, бе направено следното: Организирани бяха опознавателни срещи между потребител и асистент в присъствието на социалния консултант. Изготвени бяха план-графици на социалните асистенти. Създаден бе регистър за жалби и оплаквания. Фондация „Хоризонти” изработи надежден  план за управление на рискови и кризисни ситуации. Социалните асистенти бяха инструктирани за правилата и нормите, които трябва да се спазват в отношенията между потребител и асистент – в обичайни и извънредни рискови ситуации.
На този заключителен семинар присъстваха представители на институции и организации, имащи отношение към предлагането на социални услуги за хора с увреждания, а също най-мотивираните и изявени участници в  проекта.
Проектът е изпълнен успешно. Качеството на предоставените услуги е високо, за което говорят положителните отзиви, а също липсата на жалби и оплаквания. Същевременно се създаде човешки потенциал в лицето на социалните асистенти, способни да предоставят квалифицирана помощ на хора със зрителни увреждания.
Нека да поздравим екипа на Фондация „Хоризонти” за успешно завършения проект!
 
Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2009

БЛАГОДАРНОСТ
В името на истината
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Бургас
Асеновград
Добрич
Монтана
Кюстендил
НАСГБ София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Спомените на твореца
Бележка за Автора
Интервю без микрофон
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
от Милка Кирилова Иванова – председател на ТСО ”Оборище”
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Носителят на литературната награда "Георги Братанов" за 2009 година в раздел "Проза" Илия Богданов.
ПРОЕКТИ
Постигнати резултати по проект
Завърши успешно работата по проект „Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания”
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сърце назаем
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
НЦРСГ "Хелън Келър" е на световно ниво
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6