Брой 11, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 12-и октомври се проведе редовно заседание на управителния съвет на ССБ. Заседанието бе посветено преди всичко на обсъждане и приемане на отчетите за дейността на ССБ и на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД. Поради това и първа точка от дневния ред беше посветена на финансовия отчет за дейността на ССБ през първото шестмесечие на 2009 г. Съответно Управителният съвет на ССБ прие финансовия отчет за дейността на Съюза на слепите в България за първото полугодие на 2009 г.
По втора точка от дневния ред членовете на управителния съвет обсъдиха и приеха изготвената  от Веселин Мирчев – управител и Роза Янчева - главен счетоводител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД информация за финансовите резултати от стопанската дейност на предприятията в структурата на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за първото шестмесечие на 2009 г.
Точка трета от дневния ред бе в пряка връзка с представения по точка втора отчет. В тази част от работата си Управителният съвет на ССБ обсъди доклад на Веселин Мирчев, посветен на перспективите за запазване и развитие на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД София. Докладът съдържаше и кратък анализ на текущите финансови параметри.
В своите изказвания по тази точка г-н Мирчев и г-жа Янчева изразиха тревогата си, породена от тежкото финансово състояние на предприятието. Към настоящия момент наистина е договорен по-благоприятен режим на погасяване на дължимите към банката финансови средства, но е факт, че във всеки момент банката може да ни изненада и отново да поиска ускорено погасяване на наличните ни задължения.
Велик Атанасов заяви, че за да излезем от незавидното положение, в което се намираме, ние трябва да се освободим от част от нашата недвижима собственост - тази, която не можем да използваме пълноценно за нуждите на стопанската дейност. С получените от продажбите средства ще започнем да погасяваме задълженията си към банката. В тази посока беше и изказването на Борислав Лазаров, който обърна внимание на това, че предназначението на стопанската дейност винаги е било да подпомага Съюза на слепите и ако тя не може да изпълнява тези функции резонно се поставя въпросът за смисъла на нейното съществуване. След този дебат членовете на управителния съвет приеха предложената по тази точка информация, както и краткия анализ на финансовото състояние на холдинга. 
По точка 4 беше разгледана докладна записка от Васил Долапчиев за продажба на недвижима собственост на ССБ. След обстойно обсъждане на направените предложения Управителният съвет прие следните решения:
1. Дава съгласието си за продажба на парцел № 421 и № 424 от територията на "Успех Металпринт ССБ" ЕООД Шумен. Определя начална цена за продажба на парцел № 421, с площ 7864 кв. м., включително и построените сгради върху него, от 3 800 000 лв. с ДДС. За парцел № 424, с площ 2884 кв. м., включително и построените върху него сгради, цената е 550 000 лв. с ДДС. Срокът за намиране на купувачи е до 20 ноември 2009 г. Председателят е длъжен в срок до 20 октомври 2009 г. да публикува обяви в едно национално и едно местно специализирани издания за продажба на недвижими имоти, едно електронно специализирано издание за продажба на недвижими имоти, две местни агенции за недвижими имоти и в една агенция с национална мрежа.
На основание чл. 3., ал. 2., точка втора от наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти собственост на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства купувачите следва да се определят чрез процедура търг с явно наддаване. Определена бе четиричленна комисия в състав: Васил  Долапчиев, Мария Картулева, Борислав Лазаров и Бончо Бонев; резервен член - Павлин Ангелов и секретар Росица Гогова – юрисконсулт на ССБ.
2. Дава съгласието си за продажба на къща с дворно място с площ 436 кв. м., находяща се в София, ж.к. "Яворов", район Средец, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 36, за сума в размер 960 000 лв. с включено ДДС. Дава съгласието си при реализиране на сделката Съюзът на слепите в България да заплати възнаграждение в размер на два процента и половина от продажната цена на имота без включено ДДС на посредника. Разходите по сделката са за сметка на купувача. В случай, че не се постигне договореност с кандидат купувача разходите по сделката да се разделят по равно между ССБ и купувача. Дава мандат на председателя на ССБ и председателя на Контролния съвет да проведат преговори с кандидат купувача.
След това членовете на Управителния съвет на ССБ приеха финансовия отчет на "Национален център за рехабилитация на слепи" Пловдив за първото шестмесечие на 2009 г.
Практически без дебат беше приета и информацията от докладната записка, представена от Васил Долапчиев и Роза Янчева, относно проверка на ССБ, извършена от Сметната палата. И пак по тази точка беше приета стратегия за управление на риска за дейностите финансирани с бюджетни средства, както и етичен кодекс на служителите на ССБ. 
По точка 7 от дневния ред бе представена докладна записка от Васил Долапчиев за по-ефективното използване на съюзния жилищен фонд в София. Читателите на списание "Зари" навярно си спомнят, че преди няколко месеца този проблем беше поставен за обсъждане в управителния съвет на ССБ и тогава не можа да се стигне до общоприемливо и достатъчно обосновано решение. Ще припомня, че проблемът с използването на жилищния фонд на ССБ в София се изостри драстично през тази година, поради ограничаването на възможностите за настаняване на незрящи граждани в студентски общежития. В резултат на тези рестриктивни мерки повече от тридесет съюзни членове трябва да освободят ползваните от тях помещения в Студентски град.  Всичко това постави на дневен ред проблемът за актуализиране и оптимизиране на режима за ползване на жилищния фонд на ССБ в София.
В представената от председателя на ССБ докладна записка се съдържаха предложения, приемането на които би трябвало да има отношение не само към решаването на сега възникналия проблем, но и въобще към по-оптималното и по-справедливото разпределение на и без това ограничения собствен жилищен фонд, с който разполага Съюзът на слепите. В докладната записка се съдържаха предложения за изменения и допълнения в наредбата за използването на жилищния фонд на ССБ. След разгорещени дебати беше прието следното решение:
В раздел трети от наредбата за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията собственост на ССБ да се добави нов член 10 със следното съдържание:
При наличие на кандидати - съюзни членове и недостиг на стаи в общежитието в дадено населено място комисията е длъжна:
1. Да прекрати наемните договори с външни наематели – зрящи лица, неработещи в организацията.
2. Едночленно или двучленно семейство има право на една стая. В случай, че ползва две стаи наемният им договор да бъде прекратен за втория обект.
3. Тричленно или четиричленно семейство с деца до осемнадесет години има право на две стаи. В случай, че има наематели, ползващи повече от посочените обекти, да бъде прекратен наемният им договор за третата стая.
Член 10 от действащата наредба да стане чл.11. а чл.11 да стане 12 и т.н.
В изпълнение на актуализираната наредба за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията собственост на ССБ и наличие на съюзни членове, нуждаещи се от настаняване в съюзно жилище реши:
1. Управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД София да прекрати наемните договори:
- на зрящи лица, неработещи и нечленуващи в организацията;
- на наематели неизползвали предоставения им жилищен имот повече от три месеца без уважителни причини от страна на наемателя;
- наемните договори на едночленно или двучленно семейство, ползващо две стаи. Да бъде прекратен договорът за втория обект;
- за семейство от три или четири члена с деца до 18 годишна възраст да бъде прекратен наемният договор за третата стая;
- да се прекратят наемните договори с наемателите на апартамента в София, пл. "Славейков" №1. Срокът на предизвестията да тече от първи ноември 2009 г.
По точка 8 Управителният съвет разгледа молба от Фондация "Очи на четири лапи" и прие следните решения:
1. Приема Фондация "Очи на четири лапи" за асоцииран член на ССБ.
2. Дава съгласието си да се предостави за безвъзмездно ползване на Фондация "Очи на четири лапи" на складово помещение – хале 270 кв. м., находящо се на територията на "Успех Филтър ССБ" ЕООД София, за срок от десет години.
Точка 9 от дневния ред бе посветена на награждаването на съюзни членове, допринесли за развитието на ССБ. По тази точка членовете на управителния съвет на ССБ решиха по случай навършването на кръгла годишнина да бъде удостоен със съюзно отличие сребърна значка г-н Стоян Васев – ръководител на звукозаписното студио на ССБ.
По следващата точка членовете на Управителния съвет се запознаха с приетия  Меморандум на Национално представените организации на и за хора с увреждания в България. Редакцията на списание "ЗАРИ" публикува пълния текст на меморандума.  
11. Разни. По тази точка бяха приети следните решения:
Управителният съвет дава съгласието си бюджетът за 2009 г. на РСО Бургас да се завиши с 12 500 лв., осигурени от спонсори за консумативи, спортна дейност и помощи. Упълномощава управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД Веселин Мирчев да извърши продажба на ценни книжа, а именно 6400 броя поименни акции, всяка с номинал 1 лв., от уставния капитал на СЖ „Експресбанк” АД Варна при пазарна цена от 10 лева, предложена за изкупуване на гореописаните акции. Избира одиторска компания да извърши одит на годишните финансови отчети на ССБ и на търговските му дружества за финансовата 2009 г.   

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2009

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за изданията на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Меморандум
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Шумен
Добрич
Асеновград
София
Силистра
Русе
Плевен
Долни Дъбник
Търговище
Тополовград
ПОЕЗИЯ
Наградени автори
ПРЕМИЕРА
Закъсняла пролет
СПОМЕНИ
Жажда за живот
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8