Брой 11, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Меморандум


НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До г-н Георги Първанов,
Президент на Република България

До г-н Бойко Борисов,
Министър-председател на Република България

До г-жа Цецка Цачева,
Председател на Народното Събрание

До г-н Тотю Младенов,
Министър на труда и социалната политика

До г-жа Йорданка Фандъкова,
Министър на образованието, младежта и науката

До г-н Симеон Дянков,
Министър на Финансите

До д-р Божидар Нанев,
Министър на здравеопазването

До всички парламентарни групи

МЕМОРАНДУМ на Национално представените организации на и за Хора с Увреждания в България 2009

Бяха ни отнети редица изконни права, в резултат на което бяхме принудени да проведем два Национални протеста - 2007 и 2008 г. Дискриминационната политика на Българските правителства потресе Европа.
Ние, легитимните представители на хората с увреждания настояваме за зачитане на нашите права и преодоляване на засилващото се ограничаване на възможностите ни за интеграция и достоен живот.
Убедени в своите възможности, ние, хората с увреждания, сме като всички останали граждани. След 3-годишно членство на България в ЕС крайно време е българските държавни и местни органи на власт да са разбрали, че съгласно Конституцията на България, Европейските директиви и Конвенцията на ООН сме със специална защита.
Проявата на отговорна, адекватна и комплексна държавна политика ще  докаже, че не само на думи, а и на дело е постигната позитивна промяна в отношението към хората с увреждания като равноправни граждани на България.
Национално представените организации на и за хора с увреждания са подготвили искания към правителството на Република България за подобряване на качеството на живот на хората с увреждания и изваждането ни от позицията на бедност и изолация.

Именно хората с увреждания в България най-силно чувстват бездушието на законотворците и обществото. Именно хората с увреждания са най-бедните и най-зле живеещите граждани. Именно те са обект на най-силна дискриминация, остават без работа, без адекватно лечение и с постоянното напомняне, че са ненужни и абсолютно нежелани.

Крайно време е да престане популисткото и пренебрежително отношение към нашите справедливи искания. Не последваха действия и не получихме отговори на   приетите от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/ към МС антикризисни мерки за подкрепа на хората с увреждания в условията на икономическа криза като част от Правителствени мерки.

Липсата на социален диалог доведе до отнемане на права за хората с увреждания. Не получихме отговори на предложения и протестни изявления за нередности и нерешени проблеми по нормативни актове като ТЕЛК.

В нашата страна инвалидните пенсии си остават сред най-ниските, а в сравнение с европейските те са мизерно символични и без никаква перспектива да осигуряват дори физическото оцеляване на хората с увреждания в тежката зима в период на криза.

Хората с увреждания получават интеграционна добавка, която се превърна в подигравка за тях. Тя е толкова нищожна – 9,75 лева, че е извън всякаква представа за компенсиране на увреждането и интеграцията на хората с увреждания. Въпреки нашето искане да се въведе Европейският критерий "Линия на бедността", служещ за база при изчисляване на всички социални плащания, продължава да се използва терминът "Гарантиран минимален доход".

С изключително бавни темпове се решава проблемът за достъпност на архитектурната среда и транспорта, което възпрепятства процеса на интеграция в образованието и трудовата реализация на  хората с увреждания.

Изхождайки от всичко казано, ние настояваме за разрешаване на следните проблеми:
1.Организацията на обединените нации през 2006 г. прие Международна конвенция за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания. Тя вече е ратифицирана от десетки държави в света. ОЧАКВАМЕ ясен отговор на въпроса кога Българската държава ще ратифицира този документ и ще се съобразява с него.
2. Редно е да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на Гарантирания минимален доход /ГМД/ и предлагаме критерият на Гарантиран минимален доход да бъде заменен с Европейския критерий "Линия на бедността".
3. Трябва да се усъвършенстват стандартите за социални  услуги.
4. Да се актуализират социалните и инвалидните пенсии.
5. Размерът на интеграционната добавка да бъде 70% от минималната работна заплата за страната.
6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, съобразно действителната им стойност.
7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с увреждания към Правилника за приложение на закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство и многото увреждания и заболявания, невключени досега.
Да не се допуска лишаване на хората с увреждания от медицински изделия (помощни средства) под предлог за корупционни практики и недостиг на ресурс, вследствие на икономическата криза.
Да бъдат предоставяни нови позиции и съвременни медицински изделия и помощни технически средства за децата с увреждания.
8. Децата с увреждания да получават медицински изделия, защото сегашната ситуация  на отказ е срам за една, наричаща се европейска, държава.
9. Да не се допуска отнемане на  облекчения за хората с увреждания.
10. Да се промени статутът на Агенцията за хората с увреждания в държавна агенция.
11. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на национално представените организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството.
12. Да се усъвършенства нормативната уредба, регламентираща медицинската експертиза (ТЕЛК), при разработването на която да се включат Национално представените организации на и за хора с увреждания. 
13. Изработване и приемане на програма за държавна защита на Специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания. Категорично настояваме в Антикризисната програма на правителството като елемент да бъдат приложени в най-кратки срокове приетите от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на 13.08.2009 г. антикризисни мерки за спасяване на Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
14. Настояваме за предоставяне на средствата от Европейския социален фонд /ЕСФ/ за социалните партньори, каквито са Национално представените организации на и за хора с увреждания. Чрез този ресурс ще се осъществи реална промяна на дискриминационния статут на хората с увреждания. Ще се създадат условия за преодоляване на дълготрайната безработица. Такива средства вече бяха отпуснати за Национално представителните работодателски и синдикални организации. Ако тези средства от ЕСФ не бъдат отпуснати, това ще бъде реална дискриминация на хората с увреждания.

Исканите решения са за повишаване на качеството на живот на хората с увреждания. Някои от мерките ще компенсират последиците от финасово-икономическата криза. Все още сред хората с увреждания процентът на безработицата е драстично висок – над 90 %. Този висок процент на хора с увреждания в процеса на дългосрочна безработица, живеейки в ниво на висока бедност, зависими от системата на социално подпомагане, ниското ниво на конкурентна и адаптивна квалификация са факторите за високата степен на риск от социално изключване на хората с увреждания. Изброените сфери трябва да бъдат приоритети.

Ние, хората с увреждания сме хора като всички останали със своите възможности, образование, симпатии и антипатии и ако държавата реши тези няколко основни проблема ще ни даде възможности за равнопоставеност и използване на нашия потенциал.

Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с увреждания в България.

Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови действия в цялата страна, в това число и протестни, ако отново не бъде зачетена нашата гражданска позиция.

28.09.2009 г.
Д-р Диана Инджова, Ph.D. 
Ръководител на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет от страна на гражданските организации – най-висшата гражданска институционална структура в Република България в Социалната сфера
Председател, Глобално движение на хората с увреждания – Ню Йорк
Председател, Център за психологически изследвания
Председател на Координационен съвет (форум) на Конгрес на Европейския модел на гражданската – парламентарна и държавна представителност - власт

Съюз на слепите в България      
Председател Васил Долапчиев

Съюз на глухите  в България 
Председател Васил Панев  

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите
Председател Петър Велчев

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения 
Петко Кенанов

Национален център за социална рехабилитация   
Председател Пламен Захариев

Асоциация "Национален съюз на кооперациите на инвалидите и Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" 
Председател Маринела Ангелова

Национална федерация на  работодателите на инвалидите
Председател Елка Тодорова

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Председател Стилиян Баласополов

Национална потребителна кооперация на слепите в България
Председател Михаил Кърлин

Национална асоциация на сляпо-глухите в България 
Председател Димитър Парапанов

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Председател Лазар Живанкин

Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Председател Мария Кръстева

Комисия по интеграция на хората с увреждания
Изпълнителен директор Васко Кузев

Асоциация на родители на деца с епилепсия
Председател Веска Събева

Българска Асоциация за невро-мускулни заболявания
Председател Виолета Антонова

Съюз на инвалидите в България 
Председател Красимир Коцев 

Българска асоциация "Диабет"
Представител Димитър Богданов

 

Назад

Всички статии на Брой 11, 2009

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за изданията на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Меморандум
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Шумен
Добрич
Асеновград
София
Силистра
Русе
Плевен
Долни Дъбник
Търговище
Тополовград
ПОЕЗИЯ
Наградени автори
ПРЕМИЕРА
Закъсняла пролет
СПОМЕНИ
Жажда за живот
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8