Брой 12, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 29 и 30 ноември 2009 г. управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе своето рутинно заседание. По първа точка от дневния ред членовете на УС приеха, на практика без коментари, отчета за финансовата дейност на ССБ за деветмесечието на 2009. От предложената информация е видно, че за отчетния период Съюзът е реализирал печалба от регламентирана стопанска дейност в размер на 76 659 лв., като по-голямата част от нея се дължи на получени през периода дарения в натура.
Следващата точка от дневния ред бе посветена на информацията за финансовата дейност на НЦРС Пловдив за деветмесечието на 2009 година.
От отчета става ясно, че за отчетния период Рехабилитационният център отчита печалба от стопанска дейност - две хиляди лева, и загуба от нестопанска дейност 21 000 лв.
След това членовете на управителния съвет приеха информацията за стопанската дейност на предприятията в структурата на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за деветмесечието на 2009 г. Като цяло към 30-и септември холдингът приключва на печалба в размер на 117 000 лева спрямо 808 000 лева за деветмесечието на предходната година. Резултатите по предприятия са както следва: София - печалба 81 хил. лв., Дряново - загуба 200 хил. лв., Варна - печалба 27 хил. лв., Пловдив - печалба 33 хил. лв., Русе - печалба 27 хил. лв., Шумен - печалба 14 хил. лв., Сливен - загуба 21 хил. лв., Плевен - печалба 26 хил. лв. и Централа - печалба 130 хил. лв. Това е финансовият резултат като цяло, за съжаление обаче няма предприятие, което да е отчело печалба само от производствена дейност.
Членовете на управителния съвет решиха  на следващо свое заседание да обсъдят по-детайлен  анализ на реалното състояние на "Успех Филтър ССБ” ЕООД и „Успех Техноком ССБ” ЕООД и да разгледат възможните мерки, необходими за стабилизирането и съществуването на тези предприятия.
След това бе обсъден и приет договор с фондация "Очи на четири лапи" за отдаване под наем на фондацията на складово помещение, представляващо хале от 270 кв. метра, находящо се на територията на софийското предприятие. Помещението се отдава на фондацията за безвъзмездно ползване в срок от 10 години. При поява и реализация на одобрено от управителния съвет инвестиционно предложение, засягащо имота - предмет на този договор, праводателят има право да прекрати договора с тримесечно предизвестие, но не по-рано от две години от датата на сключване на договора.
В случай на такова предсрочно прекратяване на договора за ползване праводателят е длъжен да възстанови част от средствата, инвестирани в обекта, пропорционално на остатъка до крайния срок на договора. 
Управителят на холдинга г-н Мирчев информира членовете на управителния съвет за резултатите от дейността и сегашното състояние на развойната база в Русе. В момента на трудов договор към базата са само 4 човека, които могат да бъдат освободени във всеки един момент, в който това се наложи. От страна на ръководството се правят опити базата да се съживи чрез приемането на външни поръчки, а не само на поръчки от нашите предприятия.
Както всяка година управителният съвет обсъди въпроса за членския внос в организацията - съответно за съюзни членове, за асоциирани членове на ССБ и членския внос за ползвателите на съюзните фонобиблиотеки. Управителният съвет реши през 2010 година членският внос за съюзни членове да остане в размер два лева  за година. Членският внос за асоциирани членове на съюза да се запази в размер на 20 лв. Размерът на членския внос за ползване на фонобиблиотеките е както следва: за съюзни членове - два лева, за други читатели - 20 лв.
След това УС прие решения, отнасящи се до организирането и графика на провеждане на предстоящите отчетно-изборни събрания в териториалните съюзни организации. Съгласно решението на УС те трябва да се проведат през периода 1-и март - 30-и май 2010 г. В срок до 15-и февруари 2010 г. председателите на РСО трябва да представят график за провеждане на общите отчетно-изборни събрания  на ТСО в ЦУ на ССБ. Управителният съвет определи норма на представителство за избор на пълномощници за регионалното събрание на пълномощниците – на 30 съюзни членове един пълномощник и за остатъка над 15 членове ТСО да има право на още един пълномощник.
Управителният съвет обсъди направените от правителството на Република България предложения за промени в закона за социалното подпомагане и в закона за интеграция на хората с увреждания. В тази връзка членовете на УС изразиха мненията си по отношение на изразеното от Национално представените организации на и за хора с увреждания становище по предложените изменения. Председателят на ССБ г-н Долапчиев запозна членовете на УС с предложените промени в закона за социалното подпомагане и закона за интеграция на хората с увреждания. Управителният съвет одобри изготвените становища, свързани с промените в тези закони, както и предприетите мерки и действия от Национално представените организации на и за хора с увреждания.
В точката "Обсъждане оферта за продажба на недвижима собственост на имот в София на ул. "Иван Асен ІІ" управителният съвет разгледа и отхвърли променената от страна на брокерската фирма оферта и възложи на комисия в състав В. Долапчиев, Борислав Лазаров и Стефан Данчев да проведе разговор с цел координиране на позициите в преговорите с потенциални купувачи на имота, с другия собственик на имота.
В рамките на следващата точка - дискусия по проблемите на организацията, членовете на УС изразиха  своето безпокойство от затвърждаващата се тенденция към намаляване на броя на съюзните членове и причините за това. Беше възприето  становището, че  трябва да се засили работата с очните ТЕЛК.
Особено трудна става работата с младите съюзни членове, тъй като днес, за разлика от предишни години, организацията не може вече да им предложи възможности за тяхната трудова реализация.
Все в рамките на тази дискусия бе обсъден въпросът за необходимостта и съществуващите възможности от страна на ССБ да осигури преференциални цени за членовете на организацията за ползване на мобилен и стационарен телефон, и интернет.
Отчетена бе острата нужда от осигуряване на помощно-технически средства за съюзните членове.
Членовете на управителния съвет се съгласиха, че е препоръчително да се засили присъствието на ССБ в публичното пространство.
След това те  изслушаха устна информация от председателя на ССБ за хода на процедурите за продажба на двата парцела в Шумен. От информацията стана ясно, че, при приетите от управителния съвет цени на имотите, към настоящия момент не са се появили никакви купувачи. Поради това Управителният съвет реши да покани на свое заседание за разговори  фирма "Артемис" - наемател на промишлени сгради на територията на "Успех Металпринт ССБ" Шумен, вземайки предвид не особено атрактивното от пазарна гледна точка местоположение и спада на цените на пазара на имотите. 
Управителният съвет даде съгласието си определените с решение от 21-и април 2009 година цени за продажба на свободните апартаменти в село Богомилово да се намалят с 10 процента.
С това решение дневният ред на заседанието бе изчерпен и то бе закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2009

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА
Рецепти за празничната трапеза
Сурвакането
Коледна приказка
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Европейски пакт за хората с увреждания - бъдещето не може да чака!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Тополовград
Дупница
Кюстендил
Русе
Пловдив
Добрич
Габрово
София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
100 години от рождението на Никола Вапцаров
Поетът символист Христо Ясенов
СПОМЕНИ
Жажда за живот
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Хор "Академик Петко Стайнов" продължава активната си творческа дейност
ЮБИЛЕЙ
Иван Крумов на 75 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5