Брой 01, 2010

Тема: * ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ССБ *

Длъжни сме и се стремим да оправдаем доверието ви


Обръщение на председателя на ССБ

Уважаеми съюзни членове и читатели на списание "Зари",
           
От зората на човешката цивилизация до днес, всяка нова година е свързана с очаквания за по-щастливо бъдеще. В този контекст, въпреки неблагоприятните последици от настъпилата световна икономическа криза, и новата 2010 година не прави изключение. За това ви пожелавам много здраве, повече поводи за радост и удовлетворение и никога да не губите надеждата, че във вашия живот предстоят по-добри дни.
Отминалата 2009 г. премина под знака на парламентарните избори в страната, които подмениха тотално представителите в Народното събрание. Политическата партия "ГЕРБ", получила впечатляващото доверие на избирателите, състави ново правителство.
 Независимо от продължителната ни работа в създадените експертни групи, тройната коалиция, управлявала до средата на годината, не финализира процеса по приемане на изменение и допълнение в Закона за здравето, правилника за неговото приложение и правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. В обръщението си  по повод световния ден на хората с увреждания, 3 декември 2008 г., министърът на труда и социалната политика Е. Масларова обяви като правителствен приоритет разработването на модел за стабилизиране и развитие на специализираните предприятия и кооперации за трудова реализация на хора с увреждания. В създадената работна група беше включен и председателят на ССБ, но за съжаление тя проведе само две заседания и не постигна положителен резултат по комплекса от обсъждани проблеми поради липсата на воля и финансов ресурс от страна на правителството. 
Съвсем естествено беше националнопредставителните организации на и за хора с увреждания да поставят пред новото правителство пакета от нерешени въпроси, които влияят отрицателно върху качеството на живот на гражданите, които представляваме.
През септември  ние  приехме  меморандум, който връчихме на президента, председателя на народното събрание, министър-председателя, на министрите на финансите и труда и социалната политика. В този период Националният съвет за интеграция на хората с увреждания, орган с консултативни функции към Министерски съвет, прие комплекс от антикризисни мерки за защита на специализираните предприятия и кооперации и за подкрепа на хората с увреждания. Ние настоявахме този документ да влезе за обсъждане в тристранния съвет – правителство, синдикати и работодателски организации, и да стане част от националния антикризисен план. За съжаление нито едно от нашите предложения  не намери поддръжка от факторите, определящи  политиката в тази област.    
Главният Рубикон през изминалата година се оказаха предложените от новото правителство изменения и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания, правилника за неговото приложение и Закона за социално подпомагане. В грубо нарушение на установения в продължение на четиринадесет години социален диалог, членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания получихме подготвените предложения три дни преди датата на насроченото заседание. Тревожното в този случай беше, че наши представители не взеха участие в разработването на тези документи. По-долу ще изложа основните моменти, променящи философията на действащия Закон за интеграция на хората с увреждания, с които категорично не бяхме съгласни, както и нашите аргументи за това.
1. Пренасяне на интеграционната добавка и правото на санаториално лечение при преференциални условия от Закона за интеграция на хората с увреждания в Закона за социалното подпомагане и въвеждането на подоходен тест. Ние отново бяхме изправени пред угрозата на хората с увреждания в България да се гледа единствено и само като на обекти на социално подпомагане и безполезни за обществото граждани. В мотивите си цитирахме данни за размера на интеграционната добавка в съседни държави – членки на Европейския съюз, а именно за Румъния - от 65 до 110 евро и Гърция - от 650 до 900 евро. Приемането на първоначално планирания размер на подоходен тест от 195.00 лв. лишаваше от интеграционна добавка над 150 хиляди граждани в неравностойно социално положение.
2. Въвеждането в правата на комисиите за социална оценка определянето на целева помощ за помощни технически средства, медицински изделия и съоръжения – в този случай проблемът произтичаше от факта, че се въвежда терминът "целева помощ", който практически в двата закона, подлежащи на промени, преобладаващо е обвързан с подоходен тест. Нашите аргументи бяха, че това ще противоречи на Европейската практика за подкрепа на остатъчните възможности на хората с увреждания чрез подобни съвременни технически средства. Ние сме за въвеждането на ясни процедури при предоставянето на помощни технически средства, медицински изделия  и съоръжения и за строг контрол в тази област. Ние категорично сме за тежки санкции за нарушителите на установения ред. Не трябва обаче да се допуска хората с увреждания да стават заложници или дори жертви на съществуващи порочни практики при предоставянето на тези изделия, вследствие на което реално нуждаещите се да бъдат лишавани от тях.
3. Разширяване на състава на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, даващ становища по всички нормативни актове и социални програми, отнасящи се до правата на хората с увреждания, с организации работещи в тази област, но нямащи статут на националнопредставителни, определен с решение на Министерски съвет, съгласно приети тежки критерии – опитът за подмяна на националнозначимите сдружения, основни легитимни представители на хората с увреждания, ще повлияе отрицателно върху гражданското участие в социалния диалог и поемането на отговорности при формирането на социалната политика. Като аргументи в този случай посочихме обстоятелството, че в страната са регистрирани над 300 партии, но отговорността за управлението й поемат от 4 до 6 формации.
Ние категорично изразихме съгласието си за разширяване на участниците в социалния диалог по значими въпроси, като за това се ползват утвърдени други форми на граждански дискусии (конференции, семинари и кръгли маси). Окончателните становища по националното законодателство и социална политика в областта на хората с увреждания трябва да се изработват и приемат само от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, включващ представители на държавата, определени от правителството, националнопредставителните организации на и за хора с увреждания, националнопредставителните организации на работниците и служителите, националнопредставителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.
4. Въвеждане на проектен принцип при субсидиране на дейността на националнопредставителните организации от държавния бюджет. Коренната промяна в механизма на финансова подкрепа на дейността на нашите организации поставя под заплаха функционирането им. Утвърдена европейска практика е институционалното укрепване на социалните партньори на държавата с цел гарантиране на устойчив и качествен граждански диалог. В продължение на 14 години ежегодно представяме, съгласно указания на министерство на финансите, подробно разработени разчети по мероприятия и необходимите средства за тях, които имат качеството на проект. Впоследствие ние представяме пред същата институция тримесечни и годишни отчети за получените и изразходвани субсидии по отделни пера. Дейността ни се контролира от Сметната палата. Като организации, регистрирани в обществена полза, представяме годишните си отчети в министерство на правосъдието и министерството на труда и социалната политика.
Ръководителите на националнопредставителните организации на и за хора с увреждания обсъдихме възникналата ситуация и проведохме серия от срещи с министъра на труда и социалната политика, началника на  кабинета и съветника по социална политика на премиера, съветника по социална политика на президента и  депутати от управляващото мнозинството в парламента. Ние разработихме становище, изразяващо категоричното ни несъгласие с предложените промени. Паралелно с това подготвихме обръщения до председателя на Европейската комисия г-н Барозу, председателя на Европейския парламент, председателите на партиите представени в парламента и медиите, които щяхме да изпратим в случай на пренебрегване на нашата справедлива позиция. В делови порядък обсъдихме с нашите регионални структури готовността за организирането на национален протестен митинг при неуспех на провеждания граждански диалог. Ние получихме категоричната подкрепа на нашата кауза и от ръководствата на синдикатите "Подкрепа" и КНСБ. Вследствие на упражнения колективен натиск от националнопредставителните организации на и за хора с увреждания беше формирана работна група. Тя включваше експерти от министерство на труда и социалната политика и председателите  на Съюза на слепите, Съюза на инвалидите, Центъра за психологически изследвания, Националния център за социална рехабилитация, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и Националния съвет на кооперациите на инвалидите. След трудни и продължителни преговори постигнахме консенсус по всички спорни въпроси с изключение на проблема за интеграционната добавка и подоходния тест. В този вариант обсъжданите закони преминаха съгласувателната процедура по министерства. В първата десетдневка на месец декември 2009 г. те бяха приети от правителството и внесени в Народното събрание. Ние продължихме нашата борба и отново се обърнахме към президента на Република България с молба за неговата категорична намеса за преодоляване на този дискриминационен акт, ощетяващ над 100 000 български граждани със специфични възможности при въвеждане на подоходен тест от 350 лв. Длъжен съм да подчертая, че този значително по-висок размер на подоходен праг спрямо първоначално определения също беше договорен от нашите организации, при условие че правителството не отстъпи от своята позиция. На 15.12.2009 г. от публичното изявление на президента научихме, че е постигнал съгласие с министър-председателя за запазване на статуквото. Цялата одисея по тези законодателни промени не свършва дотук, тъй като предстоят сериозни дискусии и гласувания в парламентарните комисии и пленарна зала. Ние, националнопредставителните организации на и за хората с увреждания, ще следим отблизо този процес и активно ще се включваме в него, с цел постигане на краен положителен резултат.
Уважаеми членове на Съюза на слепите в България и читатели на списание "Зари",
С настоящия материал ние не отчитаме цялостната многообразна дейност на нашата организация, а открояваме само най-важните акценти на  нейната основна правозащитна функция.
Новата 2010 г. ще бъде белязана от тежка икономическа криза, водеща до ограничаване на  разходите за социална политика, трудова заетост, здравеопазване и други области, отнасящи се до стандарта на живот на хората с увреждания в страната. Съгласно плановете на правителството предстои цялостен преглед на нормативните актове, отнасящи се до нашите права, включително и приемането на нов Закон за интеграция на хората с увреждания. Това изисква максимална активност от ръководството на нашата организация и регионалните ни и териториални структури. Ние сме длъжни да ангажираме всички политически субекти, национални и Европейски институции и международните  организации, в които членуваме, за да не допуснем отнемането на вече завоювани права и влошаването на качеството на живот на нашите членове, който и без това е далеч под европейските стандарти.

Васил ДОЛАПЧИЕВ


Назад

Всички статии на Брой 01, 2010

* ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ССБ *
Длъжни сме и се стремим да оправдаем доверието ви
* ПРАЗНИЧНО *
Международен ден на жената – 8 март 2010 г.
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Брайловата грамотност - винаги "За"!!!
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2009 – година на успехи
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
София
Долни Дъбник
Лъки
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЕСС спечели наградата "Златни звезди"
ПРЕМИЕРА
Бряг на любовта
СПОМЕНИ
Жажда за живот
ЮБИЛЕЙ
Милка Пеева на 85 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5