Брой 02, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 9-и и 10-и февруари УС на ССБ проведе своето първо заседание за тази година. Първа точка от дневния ред бе анализ на реалното състояние на "Успех Филтър ССБ" ЕООД гр. София, на "Успех Техноком ССБ" ЕООД гр. Дряново и мерки за съществуването и стабилизирането им.
По тази точка на вниманието на членовете на управителния съвет бяха предоставени аналитични материали изготвени от управителя на Холдинга г-н Веселин Мирчев и от управителя на "Успех Филтър ССБ" ЕООД г-жа Нина Нейкова. Относно "Успех Филтър ССБ" ЕООД беше констатирано, че като основна задача пред предприятието стои разширяването на номенклатурата на произвежданите филтри при добро качество и конкурентни цени. Към момента в предприятието работят 55 човека, като 50% от тях са със зрителни увреждания.
В докладната на г-н Мирчев и г-жа Нейкова се припомня, че към 2006 г. предприятието "Успех Филтър ССБ" ЕООД е произвеждало твърде ограничен брой номенклатури. Това от своя страна е предопределяло и броя на клиентите. Използваните материали са били с добро качество, но с високи цени. Себестойността на произвежданата продукция е била висока, но поради това, че предприятието все още е единствено в страната с този предмет на производство, то все пак е имало и има своите  клиенти.
Конкуренцията на пазара обаче става все по-голяма. Европейски и американски фирми търсят пазар за своето производство. Те предлагат широка гама от филтри, които задоволяват изискванията на клиентите. Предприятието трябваше много бързо да реагира на реалностите на пазара и очакванията на клиентите. Ето защо екип от специалисти от "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и "Успех Филтър ССБ" ЕООД разработи проект пред Агенцията за малки и средни предприятия за внедряване на производство на компактни филтри от типа "Мини плийт" и като резултат от проекта бе направена първата сериозна инвестиция в предприятието със закупуването на плисираща машина за НЕРА филтри по системата "Мини плийт" от фирма "Рабофски" за сумата от 502 916 лв. Субсидията по проекта е 140 000 лв. Тази машина осигурява на предприятието възможност за сериозно разширяване на номенклатурите от произвежданите филтри, при това при много високо качество. Със закупуването й скоро беше спечелен и първият сериозен клиент – Болница "Токуда", която и до днес доставя филтрите си от "Успех Филтър ССБ" ЕООД. Трябва да се отбележи, че оборудването във филтърното производство е специфично и не може да се очаква, че една машина ще е достатъчна  за да задоволи изцяло търсенето на пазара от филтри. Тя дава възможност за производството на много видове филтри, чийто пакети са от типа „Мини плийт”, но все пак само на филтри, които са от една група. Така в предприятието беше разработен високодебитен филтър със сложна конструкция за АЕЦ "Козлодуй", като до този момент доставчик на този вид бе фирма "Camfil", Швеция – лидер във филтърното производство. Към края на 2008 г. предприятието закупи и линия за производство на вътрешни и външни рамки за джобни филтри от Тайван за сумата от 100 000 лв. Тази линия позволява сериозно увеличаване на производителността на труда и подобряване на качеството на джобните филтри. Като се има в предвид увеличения брой на клиентите на предприятието, може да се каже, че без нея то не би могло да изпълни поръчките им в нормални срокове. Само за сравнение - за производството на филтрите, заявявани от  Летище "София", по старата технология бяха необходими около шест месеца, а сега поръчката се изпълнява за около 20 дни.
Тази линия е лесна за обслужване, а инструменталната екипировка към нея се поддържа от специалистите от самото предприятие. Сериозно е намален и технологичният отпадък, тъй като тя работи с ламарина от определен размер. За закупуването на линията предприятието си осигури 50 000 лв. овърдрафт от ООБ. Останалите 50 000 лв. са осигурени от акумулирани средства в предприятието и от продажби на материали и машини.
Към Януари 2010 г. "Успех Филтър ССБ" ЕООД изцяло е възстановило парите в сметката си по овърдрафта и може да се каже, че това предприятие е единствено в системата, което съумя да закупи оборудване със собствени средства. От кандидатстването с бизнес проекти към АХУ и спечелването им, предприятието успя сериозно да поднови оборудването на лабораторията за изпитване на НЕРА филтри. Днес тя разполага с нов лазерен брояч на частици, генератор на аерозол, манометри и др. Бяха закупени по проект към АХУ телоподаващ апарат за заваряване и машина с ултразвук за залепване на джобовете на джобните филтри. Най-сериозната придобивка за тази година е машина от Китай за плисиране на филтърна хартия, полиестерна материя и ламинирана материя. Тази машина е с широки възможности и ще може да се използва ефективно както в производството на филтри за вентилация, така също и в производството на филтри за ДВГ. Машината е закупена по проект към АХУ от 2009 г. и ще бъде въведена в производство след пристигането й през началото на март.
През последните три години бяха разработени и филтри с картонени рамки - тип „Зиг-Заг”, фини филтри с пластмасови рамки, ULPA филтри и много други. Бяха оптимизирани по отношение на качество и цена използваните материали. Материалите, с които предприятието работи са основно вносни – от Ирландия, Италия, Индия, Китай и Германия, при това директно от производители, а не чрез посредници. Не случайно досега няма рекламации и клиентите са доволни от това, което получават от "Успех Филтър ССБ" ЕООД.
Тук може да се припомни, че предприятието е първото в системата на Съюза на слепите в България, което е сертифицирано  по ISO 9001 още през 1999 г.
"Успех Филтър ССБ" ЕООД  е все още единствен в България производител на филтри за вентилация.
Ориентацията в това производство е към промишлени филтри и по-специално филтри за прахово очистване. С новата плисираща машина става възможно изцяло да бъдат удовлетворени очакванията на клиентите и да бъде разширена сериозно номенклатурата от прахови филтри. Но въпреки това без сериозен договор, като този от миналата година, предприятието трудно ще издържи финансово.
Цехът за производство на филтри за ДВГ е пред реорганизация. Ще е необходимо да се редуцира съставът на работещите в него и да се подбере екип от работници, които имат познания и в производството на филтри за вентилация. За сериозни инвестиции в производството на филтри за ДВГ е вече твърде късно да се мисли, защото те към момента са много закъснели и носят голям риск, какъвто не следва да бъде предприеман. Решението за бъдещето на това производство е отложено във времето и обективните условия ще подскажат какво ще трябва да се прави с него. Най-надеждната част от него е производството на прахови филтри и за това усилията ни са насочени към тях, още повече, че инвестицията, направена със закупуването на новата плисираща машина, ще е от полза и за двете производства на предприятието.
В "Успех Филтър ССБ" ЕООД действа и брайлова печатница. В продължение на няколко години тя изработваше брайловите учебници за специализираните училища за деца с нарушено зрение в София и Варна. Приходите от това бяха съществени и подпомагаха издаването на брайловите издания на ССБ. Те се реализираха с малък екип от зрящи и незрящи брайлисти. След закупуването на брайлови принтери на училищата от МОН в предприятието се преустанови тази дейност. Основните приходи сега се формират от разработването на брайлови надписи на лекарства и други издания на брайл. Предприятието единствено разполага с лицензиран шрифт за тази дейност, но от липсата на ясна политика и контрол от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата към този момент на пазара с тази дейност се занимават и организации, които не отговарят на европейските норми, но работят на по-ниски цени. Няма единна политика по отношение на цените в средите на брайлистите, която да защитава интересите на брайла и на фирмите и организациите, които се занимават с това. Сега съставът на печатницата е редуциран до 4 човека, като част от екипа участва и в производството на филтри.
При  анализа на дейността на предприятието става ясно, че без чистия приход от наеми, то е на загуба от производство в размер на 94 хиляди лв. Основен дял  при формирането на тази загуба се пада на високата амортизация поради закупуването на нови машини за 101 хил. лв., както и проблемите, които "Успех Филтър ССБ" ЕООД наследи от времето, преди създаването на холдинговото дружество, като необслужвани стари задължения, неизписани продажби, неосчетоводени фактури, върнати депозити и други.  
Коректно е да се отбележи, че върху формирането на финансовия резултат не оказва влияние субсидията по проект на АХУ, тъй като тя се усвоява с месечните амортизации.
Предприятието има само текущи задължения към доставчици, към държавни институции и няма вътрешни задължения. Редовно се плащат осигурителните вноски и възнагражденията на персонала. От създаването си предприятието няма задължения за наеми към Централата по Наредбата за отчисляване на приходите от наеми. Предприятието заплаща по 2500 лв. месечно издръжка на Централата.
Основните задачи за 2010 г. са следните:
- Оптимизиране на разходите, свързани с производството, включително оптимизиране на списъчния състав спрямо очаквания обем производство.
- Предприятието трябва да продължи да търси нови клиенти в страната и чужбина. Сега, след като са направени обмислени инвестиции, предприятието има много по-голяма производителност и е в състояние да изпълнява в кратки срокове поръчките на клиентите си. Най-важната задача е увеличаването на продажбите
- Разработване и внедряване на производството на карбонови филтри.
- Увеличаване на номенклатурите на произвежданите филтри.
"Успех Филтър ССБ" ЕООД ще продължи да търси допълнителни източници на финансиране като участва с проекти пред АХУ, ИАНМСП и др., с които може да подпомага дейността си.
Всички членове на УС изразиха своето задоволство от поднесената им информация като приветстваха управителката г-жа Нейкова за нейната находчивост. Те изразиха надежда, че тази или най-късно следващата година предприятието не само ще бъде на нула, а дори ще успее да излезе и на печалба. Г-н Долапчиев обясни, че за да се стигне до това трябва да се увеличат два пъти обемите на произвежданата и реализирана на пазара продукция, което за тази година е невъзможно. Г-жа Нейкова сподели, че за тази година не може да поеме подобен ангажимент.
В рамките на същата точка членовете на управителния съвет обсъдиха и предложения материал от управителя на холдинга г-н Мирчев за финансовото състояние и перспективите за съхраняване на производството в "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново.
Производствената гама на предприятието в Дряново се състои основно  от 3 производствени серии - "Селект", "Елеганс" и влагозащитена серия. Към настоящия момент електроинсталационните изделия на предприятието все още намират реализация на вътрешния пазар, макар и в по-малка степен спрямо предходните години.
Във връзка с неотдавнашния бум в строителството, реализацията на продуктите от старата серия е била задоволителна. За съжаление продуктите от новата серия се харесват от клиентите, но в същото време са изключително трудно продаваеми заради сравнително високата си спрямо турските и китайските изделия цена. Изделия от същия пазарен сегмент с произход Турция притежават средно с 30% по-ниска пазарна цена. След последното повишение на цените на старата серия "Селект" тя се позиционира над турските аналози от по-горен сегмент, които притежават редица преимущества пред нашата гама, като по-качествени материали ABS, пълна гама, изградена при това на модулен принцип и разнообразни цветови решения. При сега създалата се тежка обстановка, вследствие на кризата в строителния бранш, старата серия е трудна за реализация без решително понижаване на себестойността и като следствие постигане на конкурентоспособна крайна цена, съобразена с аналозите си на пазара. За щастие тези констатации не се отнасят до влагозащитените изделия. Тяхната реализация е задоволителна, дори в сегашния момент. Изразено с простички  констатации - произвежданите от нашето предприятие изделия имат своята пазарна ниша, но на приемливи за потребителите цени. Друг въпрос е, че пазарната ситуация към момента и в частност мъртвия за строителство зимен сезон предполага отдръпване на клиенти, независимо от предлаганите изгодни цени и отстъпки. Отстъпките от цените към редовните клиенти на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново към момента достигат до 25%.
Цифровото изражение на състоянието на предприятието към деветмесечието на 2009 г. изглежда по следния начин:

- Общо произведени електроинсталационни изделия - 144 914 бр.
- Пълна себестойност - 397,7 хил. лв.
- Заводска себестойност - 233,6 хил. лв.
В това число влизат щепсел, щекер  "Шуко" 16А и куплунг със следните обеми:              
- Пълна себестойност - 73,5 хил. лв.
- Заводска себестойност - 37,1 хил. лв.
- Кронки - 920 000 бр.
- Пълна себестойност - 8 хил. лв.
- Заводска себестойност - 3.3 хил. лв.
- Ел. табла - 21 бр.
- Пълна себестойност - 28.3 хил. лв.
- Заводска себестойност - 1.6 хил. лв.
- Конзолни кутии - 4.4 хил. лв.

Общо, произведената продукция за деветмесечието, заедно с конзолните кутии, възлиза на 438,4 хил. лв.
Складовите наличности не са големи и не надхвърлят стойността от 32 хил. лв. за старата серия и за влагозащитената. За серия "Елеганс" складовите наличности са за около 25 000 лв.
Задълженията към Републиканския бюджет и доставчиците имат текущ характер, като стойностите са минимални. Максималното просрочие към доставчиците само в инцидентни случай е до 2 месеца.
Задълженията към работници и служители за заплати е 2 месеца.
Списъчният състав наброява 48 човека, в това число 17 лица със зрителни увреждания и 4 лица инвалидизирани по общо заболяване.
На база на изложените счетоводни данни може да се направи изводът, че предприятието няма просрочени задължения към момента и може да продължи дейността си без опасения от увеличаване на задлъжнялостта за бъдещ период.
В докладната записка на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново и РСО Дряново са изложени редица опасения от страна на ръководството на предприятието, че фактурирането на стойностите по приемо-предавателните протоколи между "Успех Техноком ССБ" Дряново и "Успех Лайт ССБ" Сливен при заприходяването на материали, възли и детайли, готова продукция и ДМА ще утежнят значително финансово-икономическото състояние на дружеството. За да се избегне този ефект ръководството на холдинга предприе мерки, според които ще се пристъпи към бракуване и преоценка на изделия със занижено качество още в "Успех Лайт ССБ" Сливен, като по този начин проблемът ще бъде разрешен. Същото се отнася  за инструменталната екипировка и дълготрайните активи. Фактури до момента не са издавани и би могло тези факти да имат единствено косвено влияние върху финансовия резултат. До момента са фактурирани и прихванати като задължение само 3 вида месинг, пружини и сикофлекс на обща стойност 11 хил. лв. Прехвърленото оборудване е с нулева стойност и засега няма да бъде въвеждано в експлоатация. Изложените по-горе обстоятелства не касаят пряко визирания деветмесечен период от 2009 г. Те се отнасят за бъдещи периоди, но разбира се следва да се имат предвид.
Към момента са направени известни разходи за сметка на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново във връзка с транспортирането, окомплектоването, складирането и опазването на изделията между "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново и "Успех Лайт ССБ" Сливен. Те действително оказват влияние в отрицателна посока на финансовия резултат. Тези резултати трябва да се отчетат, но като се вземе предвид техния произход за тях няма да се търси отговорност, тъй като това са необходими разходи, които не могат да бъдат избегнати при прехвърляне на производство от едно място на друго.
За съжаление, географското местоположение на предприятието не е атрактивно, а също и икономическата ситуация в град Дряново не позволява високи приходи от наеми, които да компенсират частично загубата от производствена дейност, подобно на другите дружества от системата на холдинга.
В заключение може да се подчертае, че ще бъдат използувани резерви от следните направления за оптимизиране на разходната финансова част на "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново:
- Отстъпки при реализацията на продукцията до 30%, което ще доведе до увеличаване на продажбите през активния сезон.
- Съвместяване на длъжности от охраната на дружеството с длъжности от производствената дейност.
- Намаляването на част от персонала и използването на почасова заетост е за съжаление непопулярна, но необходима мярка в сегашната ситуация, доколкото не се нарушава съотношението на лица с увреждания към средносписъчния състав.
- По-активно търсене на наемодатели за свободните площи също би било приход от съществено значение.
Веселин Мирчев изрази убедеността си, че предприятието към момента е жизнеспособно и не е целесъобразно да бъде прекратявана дейността му по какъвто и да е начин.
Г-н Габровски - управител на предприятието в Дряново, отговори на въпроси на членовете на управителния съвет. Той поясни, че разходите, извършени по прехвърлянето на дълготрайни материални активи от сливенското предприятие, не са  взети предвид и оказват влияние върху формирания за деветмесечието финансов резултат на предприятието. На въпроса дали е изпълнено решението на Общото събрание за превеждане на дължимите от холдинга суми на дряновското предприятие Габровски отговори, че все още остават дължими 150 000 лв. Според него предприятието може да оцелее поне още една година. Към настоящия момент предприятието е слязло под допустимия минимум на продажбите. Той отново повтори становището си, че прехвърлянето на активи  от Сливен по никакъв начин не бива да се отразят на финансовия резултат на Дряново.
Управителният съвет прие информацията за състоянието и перспективите на двете предприятия и изрази подкрепата си за направените предложения за оптимизиране на дейността им и задържане развитието на негативните процеси. 
По точка втора членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от Веселин Мирчев, управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД относно прекратяване на подписания договор между "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и фирма "CAPITAL ONE BENNET NORTH AMERICA" Ltd, представлявана от г-н Генадий Ходжаев.
Става дума за комисионен договор по силата на който г-н Ходжаев се ангажира срещу определено комисионно възнаграждение да реализира на румънския пазар изделия на нашето предприятие. В докладната записка на г-н Мирчев се привеждат следните данни:
Чрез представителството в Румъния през 2009 г. са реализирани 4 943 000 бр. капачки "Туист офф", на стойност 150 710 евро /294 638 лева/ и въздушни и маслени филтри на стойност 76 178 евро /148 987 лева/, в т.ч. за румънските железници – фирма ЧФР – 71 633 евро. Видно от данните по-горе общата реализирана продукция на холдинга на румънския пазар чрез представителя ни там г-н Ходжаев възлиза на 226 878 евро /443 728 лева/, което е с 8.36% по-малко от обема на реализираните стоки през 2008 г., който възлизаше на 247 587 евро /484 230 лева/.
Според управителя на холдинга В. Мирчев и управителите на предприятията в София и Плевен, които директно работят с представителя ни в Румъния, прекратяването на договора с г-н Генадий Ходжаев в настоящия момент би било нецелесъобразно.
На базата на получената информация и обменените мнения УС взе решение да продължи договора с г-н Ходжаев като управителите на двете предприятия сами договарят условията и цените за реализация на техните изделия и представят договорите на вниманието на управителния съвет.
3-а точка от дневния ред. Обсъждане на предложение за партньорство с "Булметал" ООД и "Каппрес" ЕТ. 
Управителният съвет реши да бъдат проведени преговори с двете фирми с цел създаване на съвместно търговско дружество. Комисия в състав Васил Долапчиев – председател на ССБ, Веселин Мирчев - управител на холдинга, Павлин Ангелов - управител на предприятието в Плевен и Емил Узунов - представител на контролния съвет да участва в разработването на учредителен договор. При постигане на споразумение проектът на договора да бъде внесен за разглеждане в управителния съвет.
4-а точка. Становище на КС на ССБ свързано с обсъдени проблеми на заседанието от 22-и януари 2010 г.
По тази точка се проведе много разгорещена и не особено съдържателна дискусия, след която управителният съвет реши:
Управителният съвет приема информацията представена в становището на контролния съвет.
Управителният съвет не приема  направеното в материала на контролния съвет предложение за нуждите на дейността на контролния съвет в щата на ССБ да се назначи ревизор и препоръча на КС да ползва услугите на външни експерти.
Не приема предложението на контролния съвет за смяна на фирмата, която трябва да извърши количествено-стойностен анализ на ремонтните работи в рехабилитационната база на ССБ в Дряново и възложи на председателя на ССБ да поднови договора с фирмата "България драй къмпани".
По следващата точка от дневния ред председателят на ССБ г-н Долапчиев информира членовете на управителния съвет за предстоящото откриване на дневен рехабилитационен център в София. Членовете на управителния съвет единодушно приеха да се предостави за срок от десет години на Столична община, за нуждите на рехабилитационния център, къща собственост на Съюза на слепите, находяща се на ул. "Цар Симеон" № 110, без мазетата.
С цел облекчаване на достъпа до информация на членовете на Съюза на слепите управителният съвет реши да отпадне заплащания досега от тях членски внос за ползване на фонобиблиотеките. В този смисъл следва да бъдат направени съответните промени в наредбата за фонобиблиотеките.
На базата на представени оферти от трите мобилни оператора управителният съвет взе решение да се проведат преговори с представителите на фирмата "Виваком", която е представила най-изгодната оферта. Предвижда се при успешно финализиране на преговорите да се сключи договор за преференциални условия за достъп до предлаганите от компанията комуникационни услуги. Преференциалните условия ще се предоставят на желаещите съюзни членове като физически лица и на структурите на ССБ.
След това управителният съвет прие информацията за проведените през миналата година отчетни събрания на териториалните съюзни организации.
И както обикновено в края на заседанието управителният съвет разгледа предложенията и реши да удостои със съюзни отличия във връзка с навършване на кръгли годишнини Станчо Димитров Добрев от Варна – златна значка, и Анка Пеева Таскова от Пловдив – медал за особени заслуги, след което заседанието беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 02, 2010

14 ФЕВРУАРИ
Ден на виното и любовта
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Гатанки
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ИНВАЛИДИТЕ "НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС"
Европейският парламент продължава да защитава правата на хората с увреждания
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Велики Преслав
Русе
ЛЮБОПИТНО
Слепият музикант
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ.
Права и задължения на здравноосигурените пациенти през 2010 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява конюнктивитът?
ПРОЕКТИ
Нов спечелен проект заработи в услуга на слепите хора
ТРЕТИ МАРТ
Михаил Скобелев
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА, СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ!
Голям Сечко, Малък Сечко и баба Марта
Архив на изданието
1 2