Брой 02, 2010

Тема: ПРОЕКТИ

Нов спечелен проект заработи в услуга на слепите хора


Презентацията му се състоя в сградата на ССБ на 14 януари и протече при повишен интерес както от страна на някои медии, така и най-вече от страна на самите незрящи, присъствали на мероприятието.
Проектът е на сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети", в партньорство с фондация "Рехабилитация на слепи" и се финансира по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Негов ръководител е г-н Петър Стайков, който е и председател на сдружението, а координатор – г-жа Павлина Стефанова. Ръководен от днешните реалии и факта, че възможността на незрящия човек сам да успее да се реализира на трудовия пазар е много по-ограничена, в сравнение с тази на виждащите хора, г-н Петър Стайков стига до идеята за създаване на бюро по труда за лица със зрителни увреждания, което е и основната цел на настоящия проект. За невиждащите хора днес е много трудно, практически невъзможно не само намирането на работа, съответстваща на техните опит, умения и образователен ценз, но и намирането на каквато и да е работа, или с други думи - тяхната реализация на трудовия пазар е не просто трудна, но и е на границата на неосъществимото. Ето защо, създаването на подобно предприятие и успешното реализиране на тази инициатива в огромна степен ще помогне на много невиждащи хора в тяхната трудова реализация и същинската им интеграция в обществото.
На представянето на проекта, който стартира от месец ноември 2009 г. и първоначално ще работи 18 месеца, бяха зададени множество въпроси, отнасящи се до практическата му реализация. За това ще стане дума в последващи публикации.

Основни цели и дейности на проект "Създаване на социално предприятие "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"
Предвидените в проекта дейности имат за цел облекчаването достъпа до пазара на труда и увеличаването на възможностите за професионална реализация на слепите и слабовиждащите от София и Пловдив, които са в икономически активна възраст.
За постигането на тези цели се предвижда извършването на следните основни дейности:
- създаване на юридическо лице "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания" и осигуряване на необходимите за неговата дейност материално-технически условия
- подбор на специалисти – психолози и трудови посредници
- създаване на специализирана информационна банка – база данни за кандидатите за работа от целевата група и потенциалните работодатели
- установяване на контакти и разгласяване работата на бюрото сред заинтересованите лица
- регистрация на кандидатите, уточняване на спецификите на тяхната мотивация и равнището на тяхната професионална подготовка
- уточняване на потребностите на кандидатите от допълнително предреализационно обучение
- осигуряване на възможности за предреализационно обучение
- намиране на подходящи работни места, установяване на контакт и работа по убеждаването на потенциални работодатели да наемат лица със зрителни увреждания
- организиране на срещи между кандидати за работа и работодатели
- подпомагане на работодателите за адаптиране на работното място на назначения на работа кандидат от целевата група
- подпомагане на назначеното лице и екипа, в който то ще работи, за преодоляване на първоначални недоразумения и бързо решаване на появяващи се в процеса на адаптация конфликти между тях
- последващ мониторинг и медиация при утвърждаването на човека със зрителни увреждания на новото работно място
- разработка и издаване на наръчници, подпомагащи професионалната реализация
- провеждане на семинари и заключителна конференция за обобщаване резултатите от работата по проекта.
Настоящият проект се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За контакти:
Е-mail на бюрото по труда: labourforblind@gmail.com
Интернет-страница: www.labourforblind.bg
Телефон: +359-2-943-44-89
Е-mail на Сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция – приоритети": sdrujenie.prioriteti@gmail.com

Материала подготви
Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 02, 2010

14 ФЕВРУАРИ
Ден на виното и любовта
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Гатанки
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ИНВАЛИДИТЕ "НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС"
Европейският парламент продължава да защитава правата на хората с увреждания
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Велики Преслав
Русе
ЛЮБОПИТНО
Слепият музикант
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ.
Права и задължения на здравноосигурените пациенти през 2010 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява конюнктивитът?
ПРОЕКТИ
Нов спечелен проект заработи в услуга на слепите хора
ТРЕТИ МАРТ
Михаил Скобелев
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА, СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ!
Голям Сечко, Малък Сечко и баба Марта
Архив на изданието
1 2 3