Брой 04, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На десети април 2010 г. в Рехабилитационна база Шипково се проведе поредното заседание на управителния съвет на ССБ. По традиция на заседанията на УС през март и април се разглеждат преимуществено отчетите на различните структурни звена на Съюза и се обсъждат, и приемат материалите, които след това да бъдат представени на предстоящото заседание на Общото събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България.
И този път традицията беше спазена, като заседанието на управителния съвет беше предшествано от работна среща на председателя на ССБ с председателите на регионалните управителни съвети на организацията. На срещата бяха разгледани въпроси, отнасящи се към окончателното формиране на проектобюджетите на организациите. След това пред тях бяха представени и съответно обсъдени графиците и цените за почивка в рехабилитационните бази на ССБ и програмата за работата на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив.
Заседанието на управителния съвет започна с разглеждане на отчета за дейността на ССБ през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. и годишния  финансов отчет на ССБ за 2009 г.
Както обикновено по тези точки нямаше разгорещени дебати и след кратко обсъждане и уточняване на някои от посочените в отчетите данни те бяха приети и бе решено да бъдат представени за разглеждане от Общото събрание на пълномощниците на организацията.
След обособяването на Националния център за рехабилитация на слепи в самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, финансовият отчет за дейността му също вече за втора година се разглежда и приема от управителния съвет на ССБ. Очаквано финансовият отчет на НЦРС  за 2009 г. беше приет без възражения.
Четвърта точка от дневния ред беше "Отчет за дейността на "Релакстур ССБ" ЕООД за 2009 година". Обсъждане на цени, графици и правилата за ползване на хотел "Хоризонт" в град Обзор и РБ на ССБ в Шипковски минерални бани за 2010 година.
Сериозният разговор по тази точка беше проведен още на срещата на председателя на ССБ с председателите на регионалните управителни съвети. Управителният съвет на ССБ прие отчета за дейността на "Релакстур ССБ" ЕООД, а информацията за цени, графици и правилата за ползване на хотел "Хоризонт" в град Обзор и РБ на ССБ в Шипковски минерални бани за 2010 година читателите на списание "Зари" ще намерят публикувана на страниците на списанието в същия брой.     
След това членовете на УС приеха проект за бюджет на ССБ за 2010 г. Проектобюджетът на организацията, вече в този вид, ще бъде предложен на вниманието на пълномощниците в общото събрание.
По следващата точка беше разгледан отчетът,  изготвен от управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за резултатите от  трансформацията на Развойна база - Русе.
По този въпрос В. Мирчев отбеляза, че към настоящия момент базата е относително финансово осигурена.
Иван Пухлев изнесе по-детайлна и актуална към края на м. март финансова информация за базата за шестте месеца, през които тя  се ръководи от него в качеството му на управител на "Успех ССБ" клон Русе.
Разходите за електроенергия за отчетния период възлизат на 1396 лв.
Разходите за работни заплати, с дължимите към тях начисления са: за последното тримесечие на миналата година 13169 лв. и за първото тримесечие на тази година – 11774 лв. Разходите по сключени граждански договори за същия период са на стойност 2096 лв. Или общо разходи за възнаграждения 27040 лв.
Приходите на базата по тримесечия са както следва - за последното тримесечие от миналата година 10244 лв. и за първото тримесечие на тази година – 11771 лв., или общо за шестте месеца – 22015 лв.
Така за отчитания период разходите възлизат общо на 28435 лв., а приходите съответно – 22015 лв.
Пухлев отбеляза, че би искал тези цифри да са още по-благоприятни за предприятието, но към този момент това са реалностите. Той запозна членовете на управителния съвет с временните и относително по-постоянните проблеми, пред които е изправена развойната база и изрази убедеността си, че не след дълго тя ще може да се самоиздържа.  
В дискусията по тази точка отново се оформиха двете основни становища – едното за прекратяване дейността на базата и незабавното отдаване на машините и помещенията под наем, и другото – да продължи работата й за още определено време и след това вече на база на новите данни да се вземе решение.
С шест гласа "за" бе решено Развойната база в гр. Русе да продължи дейността си  до края на тази календарна година, като още през юни Иван Пухлев отново да докладва за нейното актуално състояние.
По точка 7 членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от В. Мирчев – управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД относно определяне на размера на необходимите средства, свързани  с общото управление и функциониране  на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2010 г.
В дебата по тази точка отново се постави проблемът за засилващата се тенденция към намаляване на получаваните приходи от наеми. Приходите от наеми в отделните предприятия драстично намаляват и все по-трудно могат да обезпечават необходимите, макар и много скромни, финансови средства.
Велик Атанасов отбеляза, че в пловдивското предприятие вече 4500 кв. м. стоят свободни и поне към настоящия момент няма кандидати да ги наемат, а това естествено води и до сериозно намаляване на приходите от наеми.
Следващата точка от дневния ред на заседанието на УС беше за  насрочване на V-то заседание на ХV-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ. По нея членовете на управителния съвет решиха да насрочат заседанието на 21-и, 22-и  май 2010 г. Заседанието ще се проведе в Рехабилитационна база Шипково в Шипковски минерални бани.
Девета точка от дневния ред. Решения на КС на ССБ за спиране решения на УС на ССБ. По тази точка управителният съвет изслуша информация от заседание на Контролния съвет на ССБ, на което контролният съвет е взел решение да спре провеждането на решението на управителния съвет за създаване на търговско дружество с участието на "Успех Металкап ССБ” ЕООД гр. Плевен.
В края на заседанието на управителния съвет бе взето решение за намаляване с десет процента на предлаганите продажни цени на апартаментите в село Богомилово поради липса на интерес от страна на потенциални купувачи.
Управителният съвет реши да предложи за продажба старата сграда на Дома за възрастни слепи в село Пчелище и определи цена 16800 лв.
Във връзка с навършване на кръгли годишнини и за принос в развитието на делото на слепите управителният съвет реши да удостои със съюзно отличие "Златна значка" Асен Алтънов от София и Георги Динев от Сливен.
Удостоява със съюзно отличие "Сребърна значка" Донка Томова и Георги Къртев.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 04, 2010

* СЪОБЩЕНИЕ *
Общо събрание на пълномощниците на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДАРЕНИЕ
от италианската енергийна компания "Enel"
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Игра на думи
ЗАПОЗНАНСТВА
Казвам се Георг Ранчев
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Гастрономически глезотии - бели ягоди с вкус на ананас
ИСТОРИЯ
На 2-и май се чества паметта на княз Борис І
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени за почивка в базите на ССБ
График
Правила
ПРАЗНИЧНО
Гергьовден
ПЪРВОАПРИЛСКИ ИЗЦЕПКИ
Епиграми
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СРЕЩА – РАЗГОВОР
С Румен ЛЕОНИДОВ
СТАНОВИЩЕ НА КС НА ССБ
Златните капачки са златни пари за едни и кьорфишеци за други
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6