Брой 04, 2010

Тема: * СЪОБЩЕНИЕ *

Общо събрание на пълномощниците на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква V–то заседание на ХV-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ на 21 май от 15.00 часа и 22.V.2010 г. в Рехабилитационна база на ССБ – Шипковски минерални бани.
Заседанието ще протече при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01.– 31.12.2009 г. и програма за дейността му през периода м. юни 2010 г. - м. май 2011 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2009 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. юни 2009 г. - м. май 2010 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през периода 01.01. – 31.12.2009 г.
5. Обсъждане бюджет на ССБ за 2010 г.
6. Обсъждане предложение за решение, свързано с учредяване право за безвъзмездно ползване клуба на РСО-София за срок от 10 години на Столична община за разкриване социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност - Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания.
7. Доклад за предприети мерки и взети решения за продължаване дейността на "Успех Металкап ССБ" ЕООД.
8. Доклад за изпълнение решение на ХV-то общо събрание на пълномощниците на ССБ, взето на ІV-то му заседание, проведено на 25 и 26.VІ.2009 г.
9. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХV Общо събрание на ССБ.


Назад

Всички статии на Брой 04, 2010

* СЪОБЩЕНИЕ *
Общо събрание на пълномощниците на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДАРЕНИЕ
от италианската енергийна компания "Enel"
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Игра на думи
ЗАПОЗНАНСТВА
Казвам се Георг Ранчев
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Гастрономически глезотии - бели ягоди с вкус на ананас
ИСТОРИЯ
На 2-и май се чества паметта на княз Борис І
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени за почивка в базите на ССБ
График
Правила
ПРАЗНИЧНО
Гергьовден
ПЪРВОАПРИЛСКИ ИЗЦЕПКИ
Епиграми
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СРЕЩА – РАЗГОВОР
С Румен ЛЕОНИДОВ
СТАНОВИЩЕ НА КС НА ССБ
Златните капачки са златни пари за едни и кьорфишеци за други
Архив на изданието
1 2 3 4