Брой 06, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ


Пето заседание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ на 21 и 22 май 2010 г. в Рехабилитационна база на ССБ – Шипковски минерални бани беше проведено V–то заседание на ХV-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01. 2009 г. – 31.12. 2009 г. и  програма за дейността му през периода м. юни 2010 г. - м. май 2011 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2009 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. юни 2009 г. - м. май 2010 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през  периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
5. Обсъждане бюджет на ССБ за 2010 г.
6. Обсъждане предложение за решение, свързано с отдаване на част от клуба на РСО София, находящ се в София, ул. "Цар Симеон"  № 110, за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Столична община за  разкриване социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност -  Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания.
7. Докладна записка от В.Долапчиев - председател на ССБ.
Относно: Спрени решения на Управителния съвет на ССБ от КС на ССБ.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХV Общо събрание на ССБ.

Заседанието бе открито с участието на 50 пълномощници, които присъстваха лично. Двама пълномощника бяха упълномощили свои колеги да ги представят с писмено пълномощно. По този начин общото събрание гласуваше с кворум от 52 гласа.
Естествено работата на общото събрание започна с разглеждане на точката за отчета  на ССБ за 2009 г. В предварително разпратените на пълномощниците материали беше отбелязано, че в началото на разглеждания период в ССБ са членували 17 946 човека, а към 31.12.2009 г. те са 17 399, от тях – 6 зрящи. С намалена работоспособност от 71 до 90% са 4 490 члена и над 90% - 12 903 члена. Новоприетите са 876, прекратили членство в ССБ – 305, починали съюзни членове – 1117.
През отчетната година сдружението включва 16 регионални организации, обединяващи 109 териториални структури. Организацията ни извършва своята многообразна дейност с 49 щатни служители, от които 25 с увредено зрение и 237 активисти на хонорар, от които 128 незрящи.
По полов признак членовете ни са: мъже – 8 212, жени – 9 187. Възрастовата структура е: до 30 години – 662, от 30 до 60 години – 5140, над 60 г. – 11 597. Образователният ценз на членовете ни е: с начално образование – 3 115, с основно образование – 7 772, със средно образование – 5 277, с полувисше образование - 453, с висше образование – 782. От посочените данни можем да направим извода, че в организацията преобладават членове от третата възраст – 65,84%, както и че значителна част от тях са с ниска образователна степен – 62,54%.  Тези обстоятелства продължават да оказват значително въздействие върху вида на решаваните проблеми. Безспорно те са от голямо значение за кадровия ресурс на ССБ и ефективността на дейността ни.
От отчетните данни е видно, че 561 членове на Съюза са работещи. Тази цифра е крайно незадоволителна, тъй като само 10% от членовете в икономически активна възраст намират възможност за трудова реализация. В системата на ССБ на трудови договори са 45 човека, в специализираните предприятия "Успех" работят 130, а останалите 386 намират препитание във фирми и чрез частен бизнес. През 2009 г. със съдействието на организацията ни по програми на Агенцията по заетостта и в частни фирми са осигурени работни места за 60 незрящи граждани. ССБ осигурява финансова помощ в размер на 98 000 лв. за хонорари за почасова заетост на 165 активисти на организацията.
В изказванията по тази точка г-н Карафезов поздрави звукозаписното студио и рехабилитационния център в Пловдив за тяхната работа, която се е увеличила многократно. Като основен проблем пред нашата организация той маркира проблема за заетостта на съюзните членове. Пътят, по който трябва да вървим е този, по който бихме могли да постигнем  интегрирането на наши членове в друга работна среда. Насоките, в които трябва да се работи са настаняване на работа на съюзните членове, увеличаването на техните доходи и тяхното интегриране в обществото - това трябва да са насоките, в които Съюзът да полага основните си усилия.
Според г-н Карафезов 10 хиляди лева са напълно недостатъчни за осигуряване на помощни технически средства, а известно е, че тези средства осигуряват голяма част от самостоятелността на слепия човек. Той предложи да се увеличат средствата за тази дейност.
Лиляна Елицина сподели, че от положителните резултати, отчетени в материалите, става ясно, че нашата организация върви към сериозно развитие.
Изключително важно според нея е развитието на нашия рехабилитационен център в Пловдив, който вече има и лиценз за обучаване на деца. Защото, за да можем да преодолеем проблемите в нашата организация с възрастта, ние трябва да се грижим и за децата, които са наши потенциални кадри. Трябва да се насочват повече грижи и внимание в областта на образованието.
Дина Желева, регионален председател за Стара Загора, обърна внимание върху наличието на много добро взаимодействие между общинските и териториалните ръководства с ръководните кадри по места. Това се доказва и от факта, че 77 от нашите териториални клубове са предоставени от общините и само 18 от Съюза на слепите. Разбира се тя не пропусна да отбележи неуморния и много ангажиращ труд на всички териториални и регионални председатели, в резултат на което се достига до увеличаване на средствата, достигащи до редовите съюзни членове.
Катя Кряжева - председател на ТСО Горна Оряховица, изказа своята болка, с която се сблъсква ежедневно в своята работа - плачевно ниските доходи на нашите съюзни членове. Според нея Националният съвет за защита правата на хората с увреждания е длъжник на инвалидите. Вярно е, че меморандумът беше много хубаво написан през 2009 г. Вярно е и това, че ръководството на ССБ положи много усилия,  за да не се приеме подоходният принцип при предоставянето право на получаване на интеграционните добавки. Но на 5-и май, европейския ден за протести на хората с увреждания, за съжаление не се проведе масова демонстрация. Крайно време е да се премахне терминът "минимален доход" и да се приеме терминът "линия на бедността". Ако някой може да направи бюджет със 180 лв., така че човек да живее здравословно и достойно, той ще спечели Нобелова премия.
Г. Генов от Пловдив постави два вълнуващи всички нас въпроса - първият се отнася за билетите за автобусите в междуселищната система и вторият – за помощните технически средства, чието разпределяне през тази година се очаква да премине от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на здравеопазването.
На тези и други поставени въпроси г-н Долапчиев отговори: "Бях информиран, че в Държавен вестник е публикувана промяна в правилника за приложение на правилника за социално подпомагане и е променен чл. 19 т. 1, и по този начин отпада правото на двукратно ползване на автобусен транспорт. Всички национално представени организации веднага реагирахме, като написахме и изпратихме писмо до премиера, социалния министър, финансовия министър, парламента, медиите и президентството, но до този момент отговор не е получен. По време на Пловдивския пролетен панаир се проведе ден на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Там се проведе и кръгла маса по проблемите на трудовата реализация на инвалидите в страната. Използвахме случая и се срещнахме с министъра и зам. министъра по социалните въпроси. При поставянето на въпроса за билетите министърът отговори, че правото няма да бъде отнето, но тъй като с това право се злоупотребява по информация на агенция "Социално подпомагане" правото се ползва от роднини или се осребряват билетите с цел повишаване на доходи, това право няма повече да се ползва така. Оттук нататък се готви методика, в която ще има ясни критерии и комисии за оценка кой има право да се ползва от това. На въпроса какви ще бъдат критериите ни отговориха, че ще ни информират. Предполагам, че в рамките на тази година няма да се случи.
По въпроса за техническите средства - преместването на функциите по предоставянето и разпределянето им не би трябвало да поражда проблеми, особено ако процедурата е изчистена от бюрократичност, защото в цяла Европа се работи така. За съжаление не можем да увеличим списъка с тифло средства, които държавата заплаща. Въпреки нашите усилия, държавата категорично отказва."
Господин Атанасов от Дряново постави въпроса за различното прилагане на закона в различните градове.
След проведената дискусия отчетът на организацията ни се прие с 51 гласа, а по програмата за дейността й през 2010 г. нямаше никакви предложения и тя се прие с 52 гласа.
Пълномощниците преминаха към разглеждането на точка втора - финансовия отчет на ССБ.
Тъй като това са данни за миналата година, те могат да се коментират, но не подлежат на промени. На въпроси, поставени от Р. Диков от София, главният счетоводител на Съюза Роза Янчева отговори, че приходите от наеми са предимно от трите големи фирми наемателки - "Дусман", "Булмар" и "Бестфуудс".
В. Мардеросова от Русе помоли управителния съвет да уеднакви наредбата и устава на Съюза по въпроса за събирането на членския внос, защото в единия документ пише, че членският внос се събира през цялата година, а в наредбата този срок е фиксиран до края на юни. Това предизвиква редица спорове по събранията. Вторият въпрос, повдигнат от г-жа Мардеросова, бе за програмите по заетостта. Защо не са се възползвали повече наши организации, а само тези в Бургас, Пловдив  и Русе? Колко човека наистина са назначени?
Председателят на Съюза поясни, че догодина уставът вероятно ще се разглежда на заседанието на общото събрание. Наредбата е направена така, че ако сумата от членския внос се събере през първото полугодие, то тя ще може да се използва през второто.
Той даде и допълнителна информация по въпросите поставени от Р. Диков и посочи точните суми, които се получават от трите големи фирми наематели в София: фирма "Булмар" плаща месечен наем от 7 хил. 300  лева, като е поела и охраната, и осветлението в двора на Съюза; фирма "Дусман" се помещава на територията на софийското предприятие и плаща месечен наем от 5 хил. и 300 лв. Наемът на фирма "Бестфуудс" е 5 хил. и 900 лв.
След тези пояснения финансовият отчет на ССБ се прие. Единодушно.
Заседанието започна разглеждането на материали, свързани с дейността на контролния съвет и по-специално на въпроса за двукратно правената проверка на ремонтните дейности на съюзната почивна база в Дряново. Тази тема стои на вниманието на пълномощниците още от предишното общо събрание, но тогава беше предизвикана от контролния съвет, а повторната проверка от ръководството на Съюза.
След подробна информация от страна на проверителя г-н Димитров стана ясно, че нашата рехабилитационна база е скъпо струваща и не е целесъобразно тя да се продава, а трябва да се намерят около 250 хил. лв, за да се довърши и пусне в експлоатация.
Проверката е установила, че няма фалшиви документи и затова той гарантира с поставяне на своя подпис. Според експертите проблемът, който възникна през миналата година, се е породил от непълното предоставяне на всички документи и непълното им окомплектоване. Сега те са в наличност, подредени по съответния ред и няма съмнение за злоупотреби. Но поради изтеглянето на заседанието на общото събрание на по-ранна дата от обичайната, контролният съвет не е имал възможност своевременно да реагира на констатациите в тазгодишната проверка и евентуално да поиска допълнителна експертиза. Това породи нови спорове, за чието разрешаване Борислав Лазаров от Кюстендил формулира две предложения. Общото събрание да възложи още една допълнителна експертиза, която да се направи от избрани от контролния съвет експерти и второ - общото събрание да приеме резултатите от представената му на това заседание експертна оценка и да приключи въпроса с гласуване дали се приема или не проверката.
Здравка Каменова, пълномощник от Берковица, подчерта, че по-подробен и нагледен анализ не може да се очаква. Тя е строителен инженер в гражданско и промишлено строителство. Пред всички пълномощници тя заяви своята готовност да съдейства с каквото може, дори обеща да  направи абсолютно безплатно конструктивния проект за укрепване на терасата, покриваща столовата на базата в Дряново.
С 49 гласа "за" пълномощниците прекратиха дискусията по тази част от материала за дейността на контролния съвет. След това те с гласуване отхвърлиха предложението да се прави нова проверка и приеха предложението - да се приеме експертизата на фирма "България драй къмпани", като по този начин се приключи въпросът за проверките на базата и се чака да се намери финансиране за нейното довършване.
Работата на общото събрание продължи с отчета за дейността на контролния съвет и проверката в Бургас.
Бончо Бонев, член на контролния съвет, обясни на пълномощниците, че напрежението в този регион се засилва от повече от три години, а сега ескалира. Тъй като проверките на контролния съвет не са нещо подобно на съд, е по-добре да обърнем внимание на съществените резултати от самата проверка. "Както навсякъде и тук има пропуски, но проверките са затова, за да се поправят грешките."
Тази част от заседанието премина повече емоционално отколкото рационално, но в крайна сметка в изказванията си пълномощниците изразяваха становището, че има нужда от уеднаквяване на нормативната база, която трябва да се спазва, въпреки че счетоводните закони позволяват доста голяма степен на свобода, но която, пак по думите на  г-н Бонев, е "за умни хора и много зависи кой как се възползва от нея."
Работата по отчета за дейността на контролния съвет продължи с дискусия в доста разгорещен тон за правомощията на контролния съвет, определени в  устава на ССБ и от приета от самия контролен съвет наредба за дейността на контролните органи в Съюза на слепите в България.
Повод за тази толкова разгорещена дискусия стана едно решение на контролният съвет, с което неговите членове дават мандат на председателя на КС, при констатиране на данни за извършени престъпления, да сезира компетентните държавни органи и след това да информира контролния съвет за предприетите действия.
Според текста от устава на ССБ, даден в чл. 21, ал. 2, във връзка с направените констатации контролният съвет внася информация пред Управителния съвет на ССБ  и Общото събрание на пълномощниците. Ал. 3: Контролният съвет има право да спира незаконните и несъобразени с Устава нормативни документи и решения на Управителния съвет на ССБ и внася въпроса за разглеждане в Общото събрание на пълномощниците.
В член 7 от приетата от контролния съвет наредба за дейността на контролните органи е изцяло възпроизведен същият текст, но в края на алинея трета е добавено и правомощието, че контролният съвет има право да сезира компетентните държавни органи. 
Според председателя на Съюза контролнияг съвет има право да прави проверки както намери за добре и където намери за добре, разбира се като подходи сериозно и отговорно, "но информациите за резултатите от тези проверки трябва да бъдат внасяни за разглеждане в УС на ССБ". В тези информации контролният съвет може да прави и  препоръки с цел отстраняване причините за допуснатите слабости и нарушения. След което контролният съвет в определени срокове представя и отчет за направените проверки.
В този случай проверките за Бургас, Пловдив и София не са внесени за разглеждане в УС, а именно той е управляващият орган, той е оперативният орган, който може да промени нещата.
В материала на контролния съвет е написано, че контролният съвет няма право да наказва. Контролният съвет може само да констатира и дава информацията и съответните констатации на управителния съвет - това е написано много ясно в Устава.
Г-н Долапчиев се противопостави на това решение, като продължи аргументацията си с това, че контролният съвет не е представителен орган на ССБ, той не е и управляващ орган. Поради това според него контролният съвет няма право като орган на ССБ да изпраща каквито и да било материали в прокуратурата и т.н.
Да, наистина контролният съвет трябва да прави повече проверки, тези проверки ни помагат, но нека да не забравяме, че става дума за вътрешно ведомствен контрол и техните констатации трябва да бъдат насочени към това да се подобри работата на проверяваните, а не да се правят с цел да омаскарят някого.
Този орган по устав има право да прави проверки и след това да внася информации за резултатите от тях, както и да прави предложения за предприемането на определени действия и вземането на определени решения в управителния съвет и в общото събрание на организацията. Решения за това дали някакъв случай да бъде предаден на прокуратурата могат да вземат само управителният съвет и общото събрание. По тези съображения той предложи заедно с отмяната на гореспоменатото решение на контролния съвет да бъде направена и промяна в член 7, ал. 3 от Наредбата за организация на дейността на контролните органи на ССБ. Както вече беше казано, в този член изцяло са пренесени съответните текстове от Устава на ССБ, като накрая е добавено само едно положение, което не фигурира в текстовете на устава, а именно, че контролният съвет има право да сезира компетентните органи. Този текст не фигурира в устава на ССБ и следователно трябва да бъде отстранен и от наредбата. Това правомощие не е дадено на КС от устава, те сами са си го разрешили и по тази причина този текст трябва да отпадне от наредбата. Ако догодина на заседанието на Общото събрание добавим такъв текст в устава, тогава и контролният съвет ще има право да си го добави в наредбата. Към този момент обаче той не може да си присвоява това правомощие.
Противоположно мнение изрази г-н Изворски. Според него това решение ще доведе до стопиране на контролния съвет, защото ако има налице някакво сериозно нарушение контролният съвет не може да постигне нищо друго освен да предложи на общото събрание да порицае нарушителя.
Председателят на контролния съвет обърна внимание на пълномощниците, че този текст е включен в наредбата за дейността на контролните органи на ССБ още във времената преди той да поеме поста председател на КС. Тогава на някого е било удобно този текст да се включи, сега текстът става неудобен и дайте да го махнем. Г-н Алексиев изрази скептичното си отношение относно възможностите на Общото събрание на пълномощниците на ССБ да взема решения по съвест, тъй като голяма част от неговите членове се страхуват да гласуват по съвест, за да не изгубят положението си в организацията. Според него в ССБ има едно ядро, "което аз на заседанията на контролния съвет съм нарекъл добруващи, добре нахранени, добре поминуващи хора в този съюз. Не сте длъжни да ми вярвате, а и да ми повярвате знам, че няма да гласувате по съвест." По същността на обсъждания проблем г-н Алексиев изрази становище, че дълг на всеки съюзен член е, ако констатира някакви престъпления, да сезира компетентните държавни органи. И ако той днес се обръща към прокуратурата с някакви данни за извършени престъпления членовете на общото събрание могат да му потърсят лична отговорност, ако се окаже впоследствие, че тези негови твърдения са били клеветнически, и естествено би било в този случай "да му бият дузпата" и да го изхвърлят.
Г-н Карафезов призова участниците в заседанието към повече искреност и по-голяма строгост към онези, които си позволяват да злоупотребяват със средствата на организацията. Той изрази опасенията си, че с приемането на предлаганите решения ССБ ще лиши от права своя контролен съвет, на което г-н Долапчиев реагира с тезата, че "с това решение ние не го лишаваме от права, а само го възпираме да не върши глупости"...
Борислав Лазаров от Кюстендил подкрепи предложеното  от председателя на ССБ решение с аргумента, че правото, което контролният съвет е гласувал за своя председател еднолично да решава кой случай трябва да бъде предаден на прокуратурата означава, че самото общо събрание се отказва от правомощията си и ги делегира на няколко или дори само на един човек.
Георги Желев се противопостави на предложението, защото заседанията на общото събрание са само веднъж годишно и излиза така, че всеки може да си прави каквото иска, да допуска всякакви нарушения и престъпления в продължение на времето между събранията, като знае, че само следащото заседание на общото събрание може да му потърси някаква отговорност. Според него приемането на предлаганото решение ще направи за смях Съюза на слепите в България.
На този аргумент г-н Долапчиев отговори, че не бива повече да се спекулира с тези едногодишни срокове, защото в устава на Съюза са предвидени различни механизми за свикване на извънредно заседание на общото събрание и в случай на необходимост това може да бъде направено и лесно, и бързо. В края на краищата ще се съберем сутринта в нашата база, ще го обсъдим до обяд и до вечерта ще се разотидем. И това няма да струва повече от 5000 лева. И е по-добре да похарчим пет хиляди лева отколкото да се маскарим пред цялата държава.
Радко Диков предложи да бъде гласувано поотделно за отмяна решението на контролния съвет за даване мандат на неговия председател и предложението на г-н Долапчиев за отпадане на обсъждания текст от наредбата.
Г-н Долапчиев се противопостави с думите, че тук не е необходимо тези въпроси да се разглеждат в отделна точка от дневния ред. Общото събрание има право да отмени решение на контролния съвет, то има съответно и правото да отмени и текст от документ, който преди време е приет от самия контролен съвет.
Г-жа Лиляна Елицина предложи двете решения да бъдат обединени в едно: "Общото събрание отменя решението на контролния съвет за даване мандат и в тази връзка отменя текста от наредбата за работата на контролните органи на ССБ". След още малко процедурни спорове на гласуване беше предложено решението в редакцията на г-жа Елицина и с 32 гласа "за", 13 гласа "против" и 3 гласа "въздържали се" това решение беше прието. След това с 42 гласа "за" беше приет и целият отчет на контролния съвет с направените от пълномощниците корекции.
След тези разгорещени дебати пълномощниците преминаха към отчета на търговските дружества.
В писмените материали за общото събрание можем да видим следните обобщени данни за работата на холдинговото дружество, неговите клонове и дъщерни дружества.
В тях са отразени дейността на фирмата, структурата на приходите и разходите, показват се данни за  предходния и отчетния период и са дадени достатъчно данни, които могат да служат за база за анализ на ефективността на фирмата. Краен показател за осъществяваната дейност е финансовият резултат.

Таблица на финансовия резултат, отчетен по предприятия за текущата и предходни години (поместените справки съдържат обобщени данни за клона и дъщерното дружество)

Предприятие    2006       2007       2008       2009
                         По ОПР  По ОПР  По ОПР  По ОПР

Варна               +217         +93         +61         +74
Дряново           +160       +169          -65        -132
Сливен                -23         +46         +72        -574
Русе                    +31         +67         +19         +40
Плевен                +44         -13         +75          -10
Шумен                +17          -10           +1       +132
Стара Загора      -55       +204         +48         +17
Пловдив                +7          -11          -24            -1
София                 -43          +52       +246         +73
Централа           +74        +237        +251      +179
Общо                +429        +834        +684       -202

Финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:
Приходи от реализирана продукция и услуги;
Приходи от реализирана стока;
Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи;
Приходи от наеми;
Приходи от финансирания.
Дискусията по тази точка бе открита от Господин Атанасов, който изрази своите опасения за перспективите на дряновското ни предприятие. В отговор управителят на холдинговото дружество г-н Мирчев каза, че дряновското предприятие все още е жизнеспособно и има своята ниша на пазара. Гамата "Елеганс", която то произвежда все още се търси на пазара, а влагоустойчивата серия няма конкуренция. Разбира се обаче трябва да се редуцира съставът в рамките на възможното и Дряново засега няма да загине. Управителят на предприятието ни във Варна Соня Иванова взе отношение и обясни състоянието на предприятието, което тя ръководи. Управлението на едно предприятие включва обективни и субективни фактори. Върху обективните фактори управителят не може да влияе. Кои са обективните фактори в момента - криза, за която всички знаете, нарушено потребление, неблагоприятни пазарни тенденции, дистрибутори, на които разчитаме на сто процента за реализация на нашата продукция, които не желаят да вземат стока от нас, защото не се продава. Какъв е отговорът на ръководството на тези обективни фактори? Оптимизация и редукция на числения състав и на всички възможни разходи – вода, ток, нафта и т.н. Това вече е направено във варненското предприятие. Миналата година са съкратени 15, а тази година 12 човека. Всички разходи са сведени до минимум. Търговската отстъпка е вдигната от 20 на 28 процента. През миналата година за цялата страна е официално регистриран спад от 40 процента за икономиката като цяло, а спадът при нас е 33 процента. Значи сме в класическия пример на спад. "И аз не мога да разбера заяжданията на колегите, че сме на загуба. Хора, как може в национален мащаб всичко да е на загуба, а вие да искате нашите социални предприятия да са на печалба?"
"За първото тримесечие на тази година варненското предприятие е на загуба, защото спадът е 60 процента. Какво още може да се направи? Само за първото тримесечие имаме 16 хиляди лева извънредни разходи и наистина се питам при това положение как може едно предприятие да е на печалба?"
Г-жа Иванова обясни подробно откъде са тези извънредни разходи - тежката зима, постоянен ремонт на водопровода, чистене на шахти и много други. В момента, казва тя, нашата парола е "оцеляване".
Според г-н Мирчев варненското предприятие няма драстични загуби. То ревизира печалба в клона в размер на 135 хиляди лева. Загубата от дъщерното дружество е в размер на 61 хиляди. Или общо 74 хиляди в плюс.
Напълно очаквано, сравнително бързо дискусията по проблемите на стопанската дейност се ориентира към най-парливия днес въпрос за предлаганото сдружаване на нашето предприятие в Плевен "Металкап" с дружество "Голдкап" и създаването на ново търговско дружество с наименование "Голдкапс".
Г-н Карафезов попита какви са рисковете от това сдружаване, тъй като подобно обяснение липсва в материала.
Изпълнителният директор на холдинга г-н Мирчев изрази категоричното си мнение, че в идеята за сдружаване няма нищо лошо, но така както тя се реализира в документите, с които ще се създаде това дружество, тя е абсолютно неприемлива. В подкрепа на своето становище той приведе следните съображения: първо - нарушава се свързаността между нашите две предприятия в Шумен и Плевен; нашите нови съдружници не се ангажират да поръчват лакиране и литография в Шумен на друг принцип, освен на пазарен. Второто съображение се отнася до това, че новите ни съдружници имат собствена фирма за инструментална екипировка и тяхното оборудване е много по-добро от нашето. Третото съображение - амортизационните отчисления са лимитирани. Четвъртото е, че печалбата  подлежи на разпределяне едва след първата година или не знам точно кога. Следващото съображение касае реда на напускане. Според приетите документи напускането на дружеството от страна на един съдружник може да става само с общо съгласие на съдружниците. Т.е., ако ние решим "Металкап" да напусне дружеството, това може да стане само със съгласието и на другата страна.
И на последно място трябва да имаме предвид, че плевенското предприятие - и клона, и дъщерното дружество взети заедно дължат на холдинга повече от два милиона лева, към това трябва да добавим и овърдрафта на Плевен, има и други задължения и усложнения, които не ми е ясно как ще се регулират, след като "Металкапс" влезе в новото дружество.
Като алтернатива на създаването на новото дружество г-н Мирчев вижда единствено договор за ишлеме, защото ние нямаме достатъчно пари, за да си закупуваме необходимите ни материали, а договорът за ишлеме обикновено се реализира с материали на клиента. Той вижда рисковете и в този тип договаряне, но въпреки всичко неговото мнение все пак клони именно към това решение, а не към влизане на плевенското предприятие в предлаганото дружество.
На въпрос на Господин Атанасов от Дряново за това кой ще връща овърдрафта на Плевен, в случай че предприятието влезе в новото дружество, г-н Долапчиев поясни, че и в предложения на вниманието на пълномощниците материал е посочено, че с активите, които Плевен притежава към момента във вид на материали, готова продукция и оперативни вземания, предприятието ще бъде в състояние да погаси овърдрафта и дължимите суми по лизинга.
Г-н Долапчиев направи пространно описание на работата и проблемите на производството на метални капачки "Туист Оф" в "Металкап" Плевен. Той припомни, че още през 1997 г. от тогавашния изпълнителен съвет е било взето решение за вземане на банков кредит в размер на един и половина милиарда неденоминирани лева, от които половината е трябвало да отидат за закупуването на линията в Плевен, а останалите за оборотни средства за закупуване на тенеке, лакове и пластизоли. Четири години след това не е направено нищо за обезпечаването на предприятието с необходимите му материали и едва през август 2002 г. чрез банков кредит в размер на 200 000 лева е започнало по-мащабното закупуване на ламарина.
Така или иначе към днешна дата, за да може предприятието да отговори на нуждите и сроковете на пазара, то трябва да има наличности не по-малко от 250 - 300 тона ламарина и поне от двадесет милиона готови капачки на склад. Срещу тези неща стоят не по-малко от 550 хиляди лева. Към това разбира се трябва да се прибавят и необходимите средства за набавяне на лакове и пластизоли. Вярно е, че в този случай става дума за по-малки суми и по-кратки срокове за доставка, но така или иначе видно е, че това са средства, с които ние не разполагаме.
Ако погледнете работата на другите производители, ще видите, че те имат да събират между два и четири милиона лева задължения. В това производство поради голямото предлагане потребителите направо се глезят и всеки производител предлага отложено плащане поне с три месеца, а когато успее да договори четири купувачът му се издължава някъде към шестия. В това производство обръщаемостта на средствата е не повече от един път годишно.
Дали това ни харесва или не е все едно, но така или иначе на Плевен са му нужни два - три милиона лева, за да може ефективно да работи. Ние не можем да осигурим тези средства и именно поради това предприятието не работи ефективно.
Не искам никого да плаша, но ако днес ние не вземем решение за влизане в това съдружие, ние трябва да вземем друго решение, а именно за ликвидация на предприятието. Ликвидация, защото Плевен просто ще изяде парите, които все още има. Защото поради липсата на средства предприятието работи три месеца, а през останалото време е спряло. Спряло, но Павлин Ангелов плаща заплати, защото ще изгуби работниците, които са му необходими. Предприятието по този начин ще свърши парите някъде догодина през май. И тогава никакви кредити няма да можем да върнем. Това, че няма да бъдем производители е ясно, но би трябвало да е ясно и това, че при тези условия предприятието ще изяде готовите пари и по никакъв начин няма да може да обслужва задълженията си към банките.   
В момента на пазара в България има само шест производители на този тип метален амбалаж, очаква се появата на седми, а може би и на осми. Хората, които ни предложиха това сдружване са отдавна в тоя бранш. Г-н Йордан Георгиев е най-добрият специалист в сферата на инструменталната екипировка за производство на метален амбалаж, а г-н Кольо Атанасов е може би най-големият производител в България. От своя страна те са преценили, че имат интерес да ползват и нашите производствени мощности, защото колкото и да не ни се вярва, но според тях нашето оборудване е най-доброто в страната. За да може обаче един производител да стои стабилно на този несигурен и пренаситен пазар, е нужно той да може да оперира поне с 12-15 милиона лева. И именно по тези причини те дойдоха при нас и ни предложиха да създадем това сдружение, за да можем заедно да стабилизираме положението си на пазара.
След обсъждане на различни варианти все пак стигнахме до варианта за създаване на търговско дружество, в което страните ще участват с по пет хиляди лева капитал. Казано съвсем отговорно - ако това сдружение не заработи, плевенското предприятие, Съюзът на слепите ще загубят само пет хиляди лева. Естествено е, че ако предприятието не работи то по никакъв начин няма да може да върне и онези два милиона, които дължи на ССБ. Цялата работа обаче е в това, че в продължение на десет години Съюзът на слепите като собственик не създаде на това предприятие необходимите условия за работа. Наистина правилният подход би бил, след като е ангажиран някакъв кредитен ресурс да последва неговото възстановяване с цел реинвестиране и така да се върви напред. Да, това е правилно, но от друга страна наистина собственикът трябваше да има ангажимент към своето предприятие и днес проблемите на Плевен са проблеми не на предприятието, а на собственика.
Относно разпределянето на печалбата, след различни много тежки условия, които ни предлагаха, ние се договорихме, че ще започнем да разпределяме печалба след края на първата година.
И така, според г-н Долапчиев предлаганият договор охранява, ако не на сто процента, то почти на сто процента интересите на Съюза на слепите като собственик.
Стефан Пенчев оспори твърдението, че ако сдружението не заработи ССБ може да изгуби най-много пет хиляди лева. Според него до този момент нито един от предлаганите от г-н Долапчиев разчети не се е потвърдил, няма да се потвърди и този. Г-н Пенчев предложи категорично да се откаже участието в това сдружение и най-накрая отговорно и трезво да помислим въобще трябва ли да продължаваме да се занимаваме със стопанска дейност.
В отговор на неговото твърдение беше прочетен коментар върху търговския закон от професор Поля Колева, където изрично се казва, че съдружниците отговарят само в рамките на вложения от тях капитал, а не с цялото си останало имущество.
Становище против участието на "Металкапс" в това сдружение изрази и г-н Изворски - управител на предприятието в Шумен.
Независимо от това, че в предварително изпратените до пълномощниците материали за общото събрание фигурира и проекто-споразумението със съдружниците за създаване на сдружението "Голдкапс", по предложение на г-н Долапчиев то беше отново прочетено пред участниците в заседанието, за да могат те още по-добре да прецизират своите становища по този въпрос.
Вземайки отново думата, Радко Диков директно обвини Долапчиев за провала на стопанската дейност и поиска от него да се извини пред всички за този резултат. Според него участието ни в предлаганото сдружаване е начин за скрито прехвърляне на собствеността.
Маньо Алексиев каза, че както на проведеното преди доста време заседание на така наречената стопанска комисия към управителния съвет, така и днес на заседанието на общото събрание участниците само ще подискутират и след това ще потвърдят с гласа си това, което много отдавна и без тяхно участие вече е било решено.Той обоснова пред тях решението на контролния съвет за спиране на решението на управителния съвет за създаване на новото дружество. 
В по-нататъшната дискусия думата взеха Йордан Йорданов от Силистра, Георги Генов от Пловдив, Методи Андонов от Варна, управителят на "Успех Металкап ССБ" ЕООД Павлин Ангелов, Генко Изворски, Катя Кряжева, Велик Атанасов, Веселина Стоилова, Соня Иванова.
След нейното изказване пълномощниците решиха да прекратят дебата и да преминат към гласуване. Вече в тази процедура председателят предложи на гласуване процедурното предложение на Генко Изворски за поименно гласуване по тази точка. Това предложение обаче получи подкрепата само на 22 пълномощника при наличен кворум от 52-ма, присъстващи в залата.
След това на гласуване вече беше предложено следното решение: "Общото събрание на пълномощниците одобрява предприетите мерки и взетите решения от управителния съвет на ССБ за продължаване дейността на "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен чрез сдружаването му с фирма "Голдкап" ООД Гурково. С 33 гласа "за", 14 "против" и три "въздържали се" това решение беше прието от членовете на Общото събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България. С този си вот пълномощниците фактически отмениха решението на контролния съвет за спиране на решението на управителния съвет за участието на "Успех Металкап ССБ"  ЕООД в създаването на търговско дружество "Голдкапс" ООД.
Дискусията продължи още малко по отношение на дейността на холдинга. Силно критично изказване направи г-н Пламен Семов, който обвини ръководството на Съюза в целенасочено източване на съюзните предприятия и най-вече на предприятието в Дряново. По това изказване нямаше коментари и пълномощниците преминаха към гласуване на решението за приемането на отчета за дейността на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД. С 48 гласа "за" и един въздържал се и този отчет беше приет.
Без особени дебати с 46 гласа "за" беше приет и отчетът на "Релакстур".
По точката за обсъждане и приемане бюджет на организацията за 2010 г. от писмените материали могат да се видят следните обобщени данни:
При изготвянето на проекта за бюджет на ССБ за 2010 г. са взети предвид фактическите приходи и разходи от предшестващата година, предложенията за бюджети на РСО, неотложните задачи и приоритети на ССБ, а така също и действащите нормативни разпоредби.

Приходната част на бюджета за 2010 година възлиза на 1 186 049 лева и е формиран от следните източници:

БЮДЖЕТ  2010

НА СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

         Източници  на средства                   Сума в лв

1. Субсидия от Републикански бюджет      610 000
2. Приходи от членски внос                           34 800
3. Приходи от наеми  РСО                             86 191
4. Приходи от дарения и съвм. дейност
    РСО, в т.ч. за награди                                53 966
5. Приходи от наеми в  ЦУ на ССБ              242 000
5. Приходи от ЕООД                                       72 000
8. Приходи от консумативи                            24 000
9. Налични парични средства в РСО             63 092
    Общо                                                       1 186 049

Твърде агресивна дискусия по тази точка се проведе само по отношение на проекта за бюджет на Регионална организация на ССБ Бургас. Пикантният привкус в нея дойде от така или иначе необичайното предложение, което настоящият председател на организацията г-н Атанас Петров направи пред членовете на общото събрание. Той не поиска увеличаване на предвидените за организацията средства, а напротив - предложи те да бъдат намалени. При цялата абсурдност на ситуацията членовете на общото събрание с удоволствие и естествено с малко насмешка приеха това предложение.
Последва точката, касаеща обсъждането и приемането на предложение за решение, свързано с отдаване на част от клуба на РСО София, находящ се в София, ул. "Цар Симеон" № 110 за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Столична община за разкриване социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност - Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания.
По тази точка пълномощниците в Общото събрание на ССБ бяха предварително информирани за надеждите, нагласите и проблемите, които стоят пред регионалната организация на ССБ в София за възможността в столицата най-сетне да се създаде работещ дневен рехабилитационен център.
На основание мотивирано предложение на ССБ Столичният общински съвет прие решение № 367 от 11.06.2009 г.:
"Разкрива социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност -  Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания с капацитет 60 места, персонал – 12 щатни бройки със средна месечна брутна работна заплата 547.88 лв. и стандарт на издръжка 2 530 лв.
Възлага на кмета на Столичната община за нуждите на Центъра да сключи договор със Съюза на слепите в България за предоставяне от тяхна страна за бевъзмездно ползване на недвижим имот за срок от 10 години, находящ се в София, ул. "Цар Симеон" 110.
Настоящото решение влиза в сила след подписване на договор между Столична община и Съюза на слепите в България за ползване на гореупоменатия имот.”
Ръководството на ССБ винаги се е стремяло да подкрепя, в рамките на своите възможности, дейността на сродни организации, отчитайки значимостта на дейността им. През последните години с решение на УС на ССБ са предоставени за безвъзмездно ползване помещения, както следва:
1. Национално читалище на слепите "Луи Брайл" - тристаен апартамент на пл. "Славейков" 1, София.
2. Клуб на Асоциацията на слепите есперантисти в културния дом на предприятието в Пловдив.
3. Помещения на Фондация "Съпричастие" Варна в културния дом към предприятието във Варна.
4. Две сгради и прилежащ терен за полигон за дейността на Фондация "Очи на четири лапи" - на територията на предприятието в София.
5. Ние подкрепяме също така дейността на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, предоставяйки й безвъзмездно ползването на нашите клубове в страната за дейността на нейните териториални структури.
Във вътрешносъюзните нормативни документи и в решението на върховния ни орган - Общото събрание на пълномощниците на ССБ, за определяне допустими нива на компетентност при разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални активи не е посочен изрично органът, който има право да учредява правото на безвъзмездно ползване, което налага неговото регламентиране.
Управителният съвет предлага на Общото събрание на пълномощниците на ССБ да бъде взето следното решение:
1. Общото събрание на пълномощниците на ССБ дава съгласието си сключването на договори или учредяването в нотариална форма на възмездно или безвъзмезно право на ползване върху недвижими имоти на организацията да става с решение на управителния съвет на сдружението.
Без сериозни дебати и това предложение за решение беше прието.
Като последна точка от дневния ред пълномощниците на общото събрание приеха решение, предложено с протокол от комисията по жалбите. Постъпилите жалби бяха от група съюзни членове от ТСО Бургас и група съюзни членове от ТСО Средец към РСО Бургас. Становището на комисията по жалбите бе - манипулиране и нарушаване на чл. 14 от наредбата за реда и условията за свикване на Общото събрание на ТСО и регионалното събрание на пълномощниците.
В тази връзка комисията по жалбите предложи на общото събрание на пълномощниците: да бъде касирано събранието в ТСО Бургас, проведено на 12 април 2010 г. в частта - избор на пълномощниците за регионалното събрание на пълномощници в град Бургас.
Второто предложение на комисията по жалбите беше да бъде касирано събранието на ТСО Средец, проведено на 20-и април, в частта му избор на пълномощници за регионалното събрание в Бургас.
Комисията предложи новите събрания за избор на пълномощници да бъдат проведени до 30-и юни 2010 г. При спазване на наредбата, с приемане решенията предложени от комисията по жалбите, пълномощниците на 15-ото общо събрание приключиха своето пето заседание.


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5