Брой 06, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.


ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

1. Представители на ССБ активно да участват в рамките на Националния  съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет и работните групи към него за преглед на законодателството, отнасящо се до правата на хората с увреждания. Да се положат необходимите усилия за приемане на:
- Правилник за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).
- Правилник за приложение на Закона за здравето.
- Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
- Методика за оценка на вида и степентта на увреждане.
- План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за 2010 – 2011 г.
- Разработване и приемане на специална мярка по Оперативна програма "Конкурентоспособност", финансираща проекти на специализираните предприятия и кооперации.
- Други нормативни актове от Програмата за 2010 г. на Народното събрание и Правителството, отнасящи се до правата на хората с увреждания.
2. Участие на експерти от ССБ в организираните от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) тематични работни срещи за формиране на становища на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с промени на действащи нормативни актове и по въпроси от социалната политика на страната.
3. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО съвместно с други организации на хора с увреждания активно да настояват пред местните органи на общинска и държавна власт за приемане на програми с конкретни мерки за подобряване достъпността на средата и осигуряване на финансиране от общинските бюджети. Нашите представители  да акцентират главно върху проблемите на хората със зрителни увреждания и да настояват за:
- осигуряване на достъпна урбанизирана среда (озвучени светофари, цветови маркировки, релефни настилки, озвучаване на основни административни, здравни, търговски и др. обществени сгради), осигуряване чрез маркировка и гарантиране ползването на паркоместа в  основните  градски зони;
- градски и междуградски транспорт, включващ и различни форми на предоставяне на информация за маршрути, номера на превозни средства и др;
- обществени сгради, жилища и работни места;
- културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение;
- маркировки на метростанции;
- въвеждане на информационна система в по-големите градове, предоставяща говореща информация за маршрутите и спирките на градския транспорт.
4. Полагане на усилия от ръководители и специалисти на всички нива от структурата на ССБ за набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови работни места за незрящи след разширяване обхвата на "Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания".
5. Активно включване на председателите на РСО и ТСО в работата на областните и общинските обществени съвети за хората с увреждания. Полагане на усилия за превръщането им в значим инструмент за формиране на регионална социална политика, обезпечена с необходимия финансов ресурс.
6. Ръководството на ССБ, след приемане на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и Методика за оценка на вида и степента на увреждане, да организира среща с представители на НЕЛК и очните ТЕЛК от София, Варна, Пловдив и Плевен. На нея с участието на председателите на РСО да бъдат обсъдени всички изменения и допълнения на този важен нормативен документ за членовете на организацията.
7. Актуализиране на базата данни за правата на хората със зрителни увреждания, публикувани в уебсайта на ССБ.
8. Популяризиране дейността на ССБ чрез печатните и електронни медии.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА

1. Да се организира 5-о заседание на 15-ото общо събрание на пълномощниците и първо заседание на 16-ото общо събрание на пълномощниците на ССБ.
2. Да се създадат необходимите условия за ползотворна работа на УС и КС на ССБ.
3. Да се организира и финансира отчетно-изборната кампания на РСО и ТСО. Да се положат усилия за максимално присъствие на членовете на организацията на тези форуми. С участието на представители на ССБ да бъде обсъдена политиката на Сдружението. Да се направи необходимото за осигуряване присъствието на представители от общинската администрация и регионалните дирекции за "Социално подпомагане", с цел информиране на членовете ни за техните права, провежданата местна социална политика и намирането на решения по конкретно поставени  проблеми.
4. Управителният съвет да утвърди план  за отбелязване 60-годишнината  на печатния орган на ССБ през 2010 г.
5. Управителният съвет на ССБ да приеме програма за отбелязване 90-годишнината от създаването на Съюза на слепите в България, включваща мероприятия на национално и регионално равнище. Тържественото събрание да се проведе през есента на 2011 г.
6. Приемане бюджет на ССБ  за 2010 г.
7. С цел преодоляване на тенденцията за спад на членовете на ССБ да се организира национална кампания за издирване и отправяне на покана към граждани, отговарящи  на условията за членство в сдружението.
8. Организиране на среща на УС на ССБ с активни, потенциални кадри на организацията ни на възраст до 35 години. Обсъждане на форми за активиране контактите между младежите и структурите на ССБ и приемане на план от мероприятия, представляващи интерес за тях.

СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

1. ССБ да съдейства за развитието на НЦРС Пловдив, подобряване на неговата материална база и увеличаване обема на предоставяните услуги.
2. РСО и ТСО системно да информират членовете на организацията за организираните от НЦРС Пловдив курсове по основна рехабилитация и професионално обучение. Председателите на структурите да организират пребиваването на желаещи клиенти в Центъра.
3. Ръководствата на РСО и ТСО да работят активно с функциониращите центрове за рехабилитация и социална интеграция. Да оказват системна помощ при набирането на клиенти, членуващи в организацията ни, и за повишаване ефективността от предлаганите публични  услуги.
4. Ръководството на ССБ и РСО София да продължи работата със Столична община и Агенцията за социално подпомагане за разкриване като делегирана дейност на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция в  София.
5. ССБ да разработи проект по Оперативна програма "Човешки ресурси" за разкриване на Центрове за социална рехабилитация и интеграция в Русе и Перник.
6. Да продължи търсенето на сигурни доставчици на помощни технически средства и разширяване на тяхната номенклатура.

ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Да продължи издаването и разпространяването чрез фонотечната мрежа и абонаменти на:
- печатния орган на ССБ списание "Зари" - на плосък, брайлов печат и аудио вариант.  На уебсайта на сп."Зари" да се публикуват месечните издания.
- Месечните говорещи списания - "Знание", "Съвременност", "Литературен калейдоскоп", "Домашен  съветник" и "Булгаро есперантисто" на CD.
- Периодичните брайлови списания "Кръгозор", "Женски свят", "Минерва", "Вариант", "Спортен преглед" и "Светулка".
2. Организиране на кръгла маса с участието на активни читатели с различна възраст и интереси за обсъждане жанровата структура на говорещите книги и списания и да се набележат области, в които трябва да се разшири издателската ни дейност.
3. Студиото за говорещи книги:
- да направи 1400 часа запис на художествена и научна литература;
- да възстанови 2300 часа от "Златния фонд" на ССБ;
4. В уебсайта на ССБ да се публикуват периодично новини за дейността на организацията.
5. Да продължи разпространяването на българоговорещия синтезатор в Windows среда.
6. РСО да осигурят условия за репетиции и концертни изяви на художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители. Да се разширява партньорството с общините с цел осигуряване на финансиране за тази дейност и покриване на разходите при участие в национални и регионални  конкурси.
7. Представители на ССБ, съвместно със Съюза на българските писатели, да вземат участие при определяне на номинациите и връчването на Националната литературна награда "Георги Братанов".
8. ССБ да развива партньорски отношения с "Българската параолимпийска асоциация" и да реализира съвместни проекти в областта на спорта.
9. РСО да подкрепят спортните клубове по места в стремежа им да осигурят средства от общинските бюджети за финансиране на мероприятия.
10. ССБ да съдейства на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" за разработването на проекти за организиране на състезания по шахмат - мъже и жени, спортна табла, спортен риболов, канадска борба и голбал.
11. При наличие на финансови възможности да се осигури участие на представителни отбори  в международни спортни мероприятия.

СОЦИАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО  ПОДПОМАГАНЕ.

1. Да се търсят източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове  в пари и натура.
2. Да се оказва помощ на съюзните членове при: попълване на необходимите документи за отпускане на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки,  данъчни  задължения,  контакти с лични  лекари  и др.
3. УС на ССБ да приеме интеграционна програма за 2010 г., съгласно Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Ръководството на ССБ, съвместно с регионалните и териториалните ни структури, да организира изплащането на целевата помощ за придружител на лица с намалена работоспособност над 90% вследствие загуба на  зрение, съгласно сключен договор с Агенцията за хората с увреждания към МТСП.
4. ССБ да изплаща стипендии на студенти и трудови възнаграждения на сътрудници на интелектуалци, съгласно вътрешно-съюзните нормативни документи.

ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. Съюзът на слепите в България да продължи активно да работи в НСХУ и неговите структури на територията на страната.
2. Представителите на ССБ да участват в заседания на комисиите към Борда на Европейския съюз на слепите за: връзка с Европейския съюз, правата на хората с увредено зрение и в Работната група по равноправие и антидискриминация на жените с увредено зрение.
3. Представители на ССБ да вземат участие в Първата балканска конференция за помощни информационни технологии в Република Сърбия.
4. Представители на ССБ да вземат участие в конференцията по правата на жените, организирана от Европейския съюз на слепите в Кипър.
5. Представител на ССБ да участва в заседанията на Балканския консултативен комитет.
6. Председателката на подкомисията за правата на жените към Балканския консултативен комитет – г-жа Живка Павлова, да вземе участие в заседанието й в Кипър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
В. ДОЛАПЧИЕВ


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6