Брой 07-08, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на Съюза на слепите в България


На 29-и юни Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе своето първо заседание след общото събрание.
Като първа точка от дневния ред членовете на УС обсъдиха и приеха с 11 гласа "за" отчета за финансовата дейност на ССБ през първото тримесечие на 2010-а година.
Следващата точка се отнасяше до финансовия отчет на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД.  В рамките на дискусията по тази точка управителят на холдинга призова да се съберат вземанията, за да се превеждат редовно на държавата.  Главният счетоводител Р. Янчева предложи да се увеличат вноските от предприятията към холдинга, но това предложение ще трябва тепърва да се обсъжда. Без повече обсъждания отчетът беше приет с 11 гласа "за".
Развойната база в Русе бе следваща точка от дневният ред на УС. Новото в ситуацията около нея към датата на заседанието на управителния съвет е това, че базата има сключен договор за изработване на три щанцови инструмента за едно варненско предприятие на стойност 7 500 лв. За тяхното изработване ще бъдат необходими още два месеца. Ето защо г-н Мирчев предложи въпросът за базата да се отсрочи за след три месеца.
Управителният съвет взе решение да се продължи дейността на инструменталния цех в Русе, като се препоръчва да се приемат необходимите мерки за оптимизиране на разходите за дейността му. На заседанието на УС, което ще се проведе през септември 2010-а, управителят на холдинга да внесе в УС на ССБ информация за финансовото състояние на инструменталния цех клон Русе. Гласували 7 "за", един "въздържал се" и двама "против".
УС прие за сведения докладната записка на В. Мирчев, управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, за освобождаването му от отговорност по отношение събирането  на вземания към свързани лица и свързаното с тези вземания финансово състояние на ръководеното от него дружество.
След това УС разгледа докладната записка за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на отчетите и балансите на ССБ и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2010 г. По тази точка с 11 гласа "за" УС реши: Избира за одитори на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и ССБ за отчетната 2010-а година регистрираните одитори Мария Вълканова и Севдалина Паскалева.
Членовете на управителния съвет обсъдиха и въпроса за определяне на периода за провеждане на регионалните общи събрания на пълномощниците и нормата на представителство при избор на пълномощници за 16-ото Общо събрание на пълномощниците на ССБ и промяна на наредбата за реда и условията за свикване и провеждане на Общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците.
Управителният съвет реши регионалните събрания на пълномощниците да се проведат през периода 15-и септември - 30-и ноември 2010-а година. Членовете на УС определиха нормата на представителство за 16-ото Общо събрание на пълномощниците на ССБ: на 300 члена - един пълномощник и за остатъка над 150 члена съответната РСО да има право на още един пълномощник. Броят на пълномощниците се определя на база численост на РСО към 31 декември 2009 г. Тези решения бяха приети с шест гласа "за" и пет "против".
Регионалните съюзни организации с членски състав под 300 човека имат право на един пълномощник. В срок до 30-и август 2010 г. председателите на РСО да съгласуват с председателя на ССБ датата за провеждане на Регионалното общо събрание на пълномощниците, като се вземат предвид ангажиментите на ръководството на Съюза.
Бяха приети и решения за промени в чл. 30, ал. 2 и ал. 3, от наредбата за реда и условията за свикване на Общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците. Промените са следните: чл. 30, ал. 1 - Регионалното събрание на пълномощниците избира пълномощници за Общото събрание на пълномощниците на ССБ. Ал. 2 - за пълномощници на Общото събрание на пълномощниците на ССБ се избират съюзни членове от състава на Регионалното събрание на пълномощниците. Заличава се текстът "или от избраните пълномощници в системата".
Като следствие от това решение се заличава и текстът на ал. 3, който урежда процедурата за избор за пълномощник за общото събрание на съюзен член, който е пълномощник в регионалното събрание на пълномощниците в друга регионална организация, но не може лично да присъства на регионалното събрание, на което неговата кандидатура ще се издига за пълномощник на Общото събрание на пълномощниците на ССБ.  Тези предложения бяха приети единодушно от всички единадесет члена на управителния съвет.
По следващата точка бе обсъдена и приета програма за отбелязване на 60-годишния юбилей на списание "Зари".
След това УС прие информациите за участие на представители на Съюза на слепите в мероприятия, организирани от Балканския консултативен комитет. Членовете на УС дадоха положителна оценка на участието на делегацията ни в конференцията за помощните информационни технологии за хората със зрителни увреждания, проведена в Рушка Гора, Сърбия. УС даде също положителна оценка и на работата на нашата делегация, която взе участие в 18-ото поредно заседание на Балканския консултативен съвет към Европейския съюз на слепите, проведено в Хърватска.
Издръжката на рехабилитационната ни база в Дряново е тема, която винаги възбужда напрежение и сериозни размисли. Постъпи предложение от юни месец базите ни в Шипково и Обзор да превеждат по 600 лева месечно за издръжка на база "Поп Харитон" Дряново. По това предложение обаче повечето от членовете на УС бяха на мнение, че по този начин ще бъдат ощетени двете ни работещи бази. Бе разгледано и предложение за редуциране на състава на заетите в базата в Дряново. Стана ясно, че това е невъзможно, тъй като там работят само 4 човека. Не е възможно да се мисли и за намаляване на тяхното трудово възнаграждение, тъй като всички те са на минимална работна заплата. С 4 гласа "за" и 7 "против" бе отхвърлено предложението да се превеждат финансови средства на базата в Дряново.
УС прие предложената от председателя на ССБ информация за организираната кръгла маса на тема "Трудовата заетост на хората с увреждания", където са били дискутирани възможностите за повишаване на трудовата ангажираност на хората с увреждания. Председателят на ССБ информира присъстващите за връчените обръщения на председателя на парламента и на министър-председателя.
УС разгледа и прие докладна записка относно стартирането на нови схеми по оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Развитие на конкурентоспособност на българската икономика", които имат отношение към дейността на НПО, специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания.
Членовете на УС задължиха председателя на ССБ да информира всички регионални организации за откритите процедури, по които бенефициент са общините. Председателят на ССБ трябва да информира УС и председателите на РСО за всички новоприети документи, определящи реда и условията за участие по програмите и методиките за оценка. Председателят на ССБ да докладва на следващото заседание на УС за проектите, с които нашата организация ще участва и за партньорите, чрез които тези проекти ще бъдат реализирани.
УС задължи управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД да запознае управителите на дъщерните дружества с параметрите на откритите процедури за безвъзмездна подкрепа на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания и съвместно с тях да работи по конкретни проекти. На следващото заседание на УС управителят на холдинга да докладва намеренията на ръководените от него дъщерни дружества за това с какви проекти те възнамеряват да участват.
С цел събиране на информация за съществуващите практики в областта на трудовата заетост на хора с увреждания и в частност на лица със зрителни увреждания в страните от Европейския съюз УС разгледа предложена от председателя на ССБ анкетна карта, чрез която да се събере информация за различни форми и начини за осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания от съответните страни. Така или иначе, когато се борим за подобряване положението на пазара на труда на незрящите в България, ние трябва да имаме предвид достигнатите стандарти в страните от Европейския съюз.
УС даде право на председателя на ССБ и управителя на холдинга да учредят втори по ред договор за ипотека за обезпечаване на кредита, който ще получи "Успех ССБ Холдинг" ЕООД. Всъщност не става дума за получаване на нов кредит, а само за удължаване срока на действие на договора за овърдрафта, който се ползва и досега от холдинга. Това предложение беше прието с девет гласа "за" и  двама "въздържали се".
По повод на възникнали недоразумения и спорове между предприятията в Плевен и Шумен УС реши: Управителят на холдинга и управителите на предприятията в Плевен и Шумен, в срок до 3 юли, да се срещнат и решат възникналите недоразумения и проблеми във връзка с техните производствени взаимоотношения.
УС даде мандат на председателя на ССБ да проведе преговори с фирма "МВ Груп 2009" ЕООД и след постигане на основните параметри в договора за наемни отношения да го предостави за утвърждаване от управителния съвет.
Г-н Долапчиев запозна членовете на УС с изпратения писмен сигнал от съюзния член Слави Славов от РСО Бургас, изпратено до кмета на града и ръководните органи на общината по повод легитимността на Спортен клуб "Вая".
Във връзка с тази информация г-н Долапчиев каза следното: "Ще си позволя по този въпрос да изразя личното си мнение. Ако следващата година община Бургас стане отново спонсор на РСО Бургас, то ще трябва да признаем, че кметът наистина е изключително толерантен към хората с увреждания, щом може да продължава да ни спонсорира, независимо от това, че  ние  се топим един друг като същински първолаци."

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Добре дошла отново, Мира!
160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ
Автобиография
Дядо Йоцо гледа
АВТОРСКИ КОНЦЕРТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Първите авторски концерти на български композитор на художествена музика в САЩ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
Четвърти Национален фестивал на хора с увреждания - Перник 2010
На събор край Асеновград
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Изхвърлиха слепец с куче-водач от тролея
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Плевен
Добрич
Пловдив
Кюстендил
ОБЯВИ
Покана
Запознанства
60 години списание "Зари"
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Невидимото за очите
Фаворитката на "България търси талант" изпя пред пловдивчани бъдещият химн на града
ПЪТЕПИС
Париж - романтика и завръщане към славното минало на една империя
РАЗКАЗ
Тайният език на слепите музиканти
ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални дирекции за социално подпомагане
Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ
Архив на изданието
1 2 3 4 5