Брой 07-08, 2010

Тема: ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални дирекции за социално подпомагане


Публикуваме писмото от Агенцията за социално подпомагане към МТСП до директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане, свързано с чл. 16 от Правилника за социално подпомагане:
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДО
ДИРЕКТОРА
НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ГРАД ........................................

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с промените в Закона за социално подпомагане и тези приети с Постановление на Министерски съвет № 53 от 01.04.2010г. (публикувано в ДВ, бр. 27 от 09.04.2010 г.) за изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) да се има предвид следното:
При преценка на възможността за отпускане на еднократна помощ, по реда на чл. 16 от ППЗСП, моля да имате предвид и случаите на лица с увреждания, пътували след 09.04.2010 г. с автобусен транспорт в страната, във връзка с провеждане на лечение, рехабилитация или друга инцидентно възникнала потребност.

Настоящото да се сведе до знанието на дирекциите "Социално подпомагане" във Вашата област, за сведение и изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Ив. Иванов)

Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) (1) За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход.

(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя от директора на дирекция "Социално подпомагане" в зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи.


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Добре дошла отново, Мира!
160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ
Автобиография
Дядо Йоцо гледа
АВТОРСКИ КОНЦЕРТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Първите авторски концерти на български композитор на художествена музика в САЩ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
Четвърти Национален фестивал на хора с увреждания - Перник 2010
На събор край Асеновград
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Изхвърлиха слепец с куче-водач от тролея
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Плевен
Добрич
Пловдив
Кюстендил
ОБЯВИ
Покана
Запознанства
60 години списание "Зари"
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Невидимото за очите
Фаворитката на "България търси талант" изпя пред пловдивчани бъдещият химн на града
ПЪТЕПИС
Париж - романтика и завръщане към славното минало на една империя
РАЗКАЗ
Тайният език на слепите музиканти
ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални дирекции за социално подпомагане
Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ
Архив на изданието
1 2 3 4 5