Брой 09, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Становище


                                        ДО
                                        МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                        Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

               КОПИЕ:            ДО
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                        НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
                                        Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

               КОПИЕ:            ДО
                                        ЗАМ. МИНИСТЪР-
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                        И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
                                        Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ

               КОПИЕ:            ДО
                                        МИНИСТЪРА НА ТРУДА
                                        И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
                                        Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ

               КОПИЕ:            ДО
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                        НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА
                                        И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
                                        КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ
                                        Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

С Т А Н О В И Щ Е

На национално представителните организации на и за хора с увреждания

ОТНОСНО:  Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Предвижданите от правителството съществени промени в пенсионната система водят до ограничаване правата на хората с увреждания. Те  чувствително намаляват техните доходи, формирани основно от пенсия за инвалидност и добавка в размер на 25% от социалната пенсия за инвалидност.  Съгласно данни, публикувани в сайта на НОИ - "Средният размер на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест е 227.56 лв., а пенсионерите с пенсии, несвързани с трудова дейност, които са за сметка на републиканския бюджет получават средно по 140.00 лв."
Ние, национално представителните организации на и за хора с увреждания, легитимни представители на 180 000 български граждани със специфични възможности, не приемаме параграф 40 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, отменящ чл.101, ал. 3, изречение 2.
Ние категорично настояваме за гаранции от страна на Правителството, че бъдещата пенсионна реформа няма да се отрази негативно върху доходите на гражданите в неравностойно социално положение.
С цел избягване на всякакви спекулации и бъдещи дискриминационни решения предлагаме:
Правителството да приеме проектозакон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, в който да се регламентират редът и условията, при които ще се получава добавката в размер на 25% от социално-инвалидната пенсия.
Ние защитаваме действащия режим в Кодекса за социално осигуряване, който не обвързва това право с подоходен тест.

МОТИВИ:

В обсъждания проект за закон не са предвидени  гаранции за запазване на дискутирания доход за правоимащите в момента хора с увреждания. От публични изявления в медиите и на организираните кръгли маси във връзка с пенсионната реформа на представители на НОИ и МТСП научихме, че това право ще бъде преместено в Закона за социално подпомагане. Правителството планира то да се реализира при нови условия и ред, които не са ни известни. Ние сме убедени, че при липсата на яснота при бъдещото законодателно решение се създават условия за въвеждането на подоходен принцип или други тестове, ограничаващи във висока степен кръга на правоимащите.

Добавката в размер на 25% от социалната инвалидна пенсия, видно от цитираните по-горе данни, представлява 13-25% от средната пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест или от  средната пенсията несвързана с трудова дейност. Чувствителният спад на доходите на хората с увреждания, вследствие отнемането на това право, ще доведе до значително влошаване на качеството им на живот, което и без това е далеч от средните  европейските стандарти.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания твърдим, че от тази мярка ще пострадат 350 000 - 400 000 граждани в неравностойно социално положение. Ние считаме, че българското правителство няма право да стовари цялата тежест на кризата в икономиката и пенсионната система върху хората с увреждания. От предвидените реформи най-пряко ще бъдат засегнати доходите на хората със специфични възможности, които имат най-малък шанс за ресоциализация и интеграция в обществото поради водената държавна политика през последните 20 години.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания сме убедени, че само паралелното разглеждане на проектозаконите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и Закона за социалното подпомагане ще гарантира запазване правата на хората с увреждания в България.

Уважаеми господин министър-председател,

Вие многократно заявихте в публичното пространство, че предвижданите промени в пенсионната система няма да доведат до намаляване на доходите на българските граждани. Ние категорично настояваме да изпълните декларираните ангажименти и да не допуснете при изменения на Закона за социално подпомагане въвеждането на подоходни или друг вид тестове, които ще целят отнемане на права на няколкостотин хиляди български граждани с увреждания.

С уважение:

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Председател - Лазар Живанкин

Асоциация "Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите
и Съюз на военноинвалидните кооперации в България"
Председател - Маринела Ангелова

Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Председател - Мария Кръстева

Асоциация на родители на деца с епилепсия
Председател - Веска Събева

Българска асоциация за невро-мускулни заболявания
Председател - Виолета Антонова

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Председател - Мария Недялкова

Българска асоциация "Диабет"
Председател - Димитър Богданов

Комисия по интеграция на хората с увреждания
Изпълнителен директор - Васко Кузев

Съюз на глухите  в България
Председател - Васил Панев

Съюз на инвалидите в България
Председател - Красимир Коцев

Център за психологически изследвания
Председател - д-р Диана Инджова, Ph.D.

Национален център за социална рехабилитация
Председател - Пламен Захариев

Съюз на слепите в България
Председател - Васил Долапчиев

Съюз на  военноинвалидите и военнопострадалите
Председател - Петър Велчев

Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Председател - Димитър Парапанов

Национален център за рехабилитация на слепи
Изпълнителен директор – Стефан Данчев

Национална потребителна кооперация на слепите в България
Председател - Михаил Кърлин

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Председател - Стилиян Баласопулов

Национална организация "Малки български хора"
Президент - Светослав Чернев

София,  27 август 2010 г.Назад

Всички статии на Брой 09, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
С Йордан МЛАДЕНОВ, дългогодишен редактор в списание "Зари", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
25 напрегнати и ползотворни години
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания 2011
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Обръщение на председателя на ССБ до председателите на РСО
Становище
Открито писмо
Становище
ЕСПЕРАНТО
Активна дейност на българските слепи есперантисти
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Плевен
Средец
Бургас, 19 август
Добрич
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Не доказаха връзка между рака и употребата на мобилен телефон
ООН: Озоновият слой бавно се възстановява
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
125 години от Съединението
ПРОЕКТИ
Работен семинар на специалистите от "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"
СПОРТ
Страсти край големия язовир
Архив на изданието
1 2 3 4 5