Брой 09, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Становище


на национално представителните организации на и за хора с увреждания относно административната реформа по отношение на статута на Агенцията за хората с увреждания

Агенцията за хора с увреждания е създадена на основание чл.7, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Този член напълно кореспондира с разпоредбите на чл. 33 от Конвенцията за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания на ООН, според който:
"Член 33
Национално прилагане и мониторинг

1.    Държавите - страни по настоящата Конвенция, всяка в съответствие със своето държавно устройство, се задължават да определят едно или две звена в държавната администрация по въпроси, свързани с прилагането на настоящата Конвенция, като обърнат подобаващо внимание на създаването или определянето на координиращ механизъм в държавната администрация за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища."

Проблемите на хората с увреждания имат комплексен (мултидисциплинарен) характер, поради което в основата на държавната политика за интеграция на хората с увреждания би следвало да залегне координацията между различните институции, посочени в Закона за интеграция на хората с увреждания – Министерство на труда и социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването и други. Нуждите на целевата група са много близки по своето естество до тези на децата и засягат проблеми от здравно, образователно, архитектурно, транспортно естество, проблеми на трудовата заетост и прочие. От тази гледна точка статутът на Агенцията за хората с увреждания би следвало да се доближи максимално до този, предлаган за Държавната агенция за защита на децата, тоест Агенцията за хора с увреждания да се преструктурира в държавна агенция. По този начин ще се създаде един независим орган, който ще осъществява координация, мониторинг и контрол върху цялостната политика за интеграция на хората с увреждания. Създаването на държавна агенция за хората с увреждания ще отговори и на изискванията на Конвенцията за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания на ООН и на Европейската директива за недискриминация на хората с увреждания, която е в процес на приемане.
В действащия закон за интеграция на хората с увреждания държавната политика за интеграция на хората с увреждания се определя от Министерския съвет. Считаме това за правилно, но в закона, а и в предлаганите промени, не е ясно кой следва да формулира основните насоки и цели на тази политика. На практика всяко ведомство разработва собствена политика, без това да е обвързано в една обща визия за крайната цел на нейното осъществяване. Липсва политическият и административен превод на принципа "Нищо за хората с увреждания без хората с увреждания".
С предлаганата комисия към народното събрание се предвижда осъществяване на контрол за правата на хората с увреждания, което се припокрива в значителна степен с правомощията на Комисията за защита от дискриминация.
Същевременно координацията на политиката за хора с увреждания се възлага на министъра на труда и социалната политика.
Относно предложението услугите предоставяни от Агенцията за хора с увреждания да преминат към Агенцията за социално подпомагане считаме, че е налице неразбиране на същността на тези услуги. Всички те са насочени главно към генериране на заетост и в това отношение дейността на Агенцията за хора с увреждания е по-близка с дейността на Агенцията по заетостта, отколкото с тази на Агенцията за социално подпомагане. Случилото се с прехвърлянето на предоставянето на помощните средства от Агенцията за хора с увреждания към Агенцията за социално подпомагане е красноречив пример за вземане на решения различни от добрите европейски практики. Съгласно закона Агенцията за хора с увреждания води регистри на специализираните предприятия и кооперации, на търговците на помощни средства и приспособления и най-важното на регистър на хората с увреждания. По същество това са инструменти за правене на интеграционна политика и тяхното място е в институция, осъществяваща такава политика.
Поставянето на знак на равенство между политиката на подпомагане и интеграция е движение в погрешната посока, което ни връща десетилетия назад. Използвайки открития метод на координация  както и насоките заложени в стратегия 2020, следва да се придържаме към утвърдените практики в ЕС за изграждане на специализирани администрации, иницииращи, координиращи и контролиращи осъществяването на политики насочени към интеграцията на хората с увреждания. Считаме, че под формата на административна реформа по същество се променя цялостната визия за политиката към хората с увреждания. Преди да се превърнат в социален проблем хората с увреждания много често са тежък медицински проблем, те са тежък образователен и квалификационен проблем. Те са затворници, обградени от архитектурни и транспортни бариери, които с десетилетия не могат да бъдат премахнати. Ако към всичко това прибавим и пряката, и непряка дискриминация във всички сфери на обществения живот, разбираме, че като държава сме изправени пред сериозно предизвикателство. Скромните успехи постигнати в преодоляването на посочените проблеми очевидно означават, че е необходима смяна както на политиката в съответствие със стандартите и принципите заложени в Конвенцията за защита правата на хората с увреждания, така и с успешните практики на страните от ЕС, така и на инструментите за нейното провеждане.
Административната реформа (по отношение на хората с увреждания) има своя смисъл само ако оптимизира администрацията като инструмент за провеждане на определена политика. В този смисъл ние, като национално представителни организации на хората с увреждания и членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, считаме, че е необходимо да се проведат консултации в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както относно бъдещите промени в закона, така и за произтичащите от това промени в държавната администрация, касаещи проблемите на хората с увреждания.

С уважение и най-добри пожелания:

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Председател - Лазар Живанкин

Асоциация "Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите
и Съюз на военноинвалидните кооперации в България"
Председател - Маринела Ангелова

Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Председател - Мария Кръстева

Асоциация на родители на деца с епилепсия
Председател - Веска Събева

Българска асоциация за невро-мускулни заболявания
Председател - Виолета Антонова

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Председател - Мария Недялкова

Българска асоциация "Диабет"
Председател - Димитър Богданов

Комисия по интеграция на хората с увреждания
Изпълнителен директор - Васко Кузев

Съюз на глухите  в България
Председател - Васил Панев

Съюз на инвалидите в България
Председател - Красимир Коцев

Център за психологически изследвания
Председател - Д-р Диана Инджова, Ph.D.

Национален център за социална рехабилитация
Председател - Пламен Захариев

Съюз на слепите в България
Председател - Васил Долапчиев

Съюз на  военноинвалидите и военнопострадалите
Председател - Петър Велчев

Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Председател - Димитър Парапанов

Национален център за рехабилитация на слепи
Изпълнителен директор – Стефан Данчев

Национална потребителна кооперация на слепите в България
Председател - Михаил Кърлин

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Председател - Стилиян Баласопулов

Национална организация "Малки български хора"
Президент - Светослав Чернев

София,  30 август 2010 г.


Назад

Всички статии на Брой 09, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
С Йордан МЛАДЕНОВ, дългогодишен редактор в списание "Зари", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
25 напрегнати и ползотворни години
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания 2011
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Обръщение на председателя на ССБ до председателите на РСО
Становище
Открито писмо
Становище
ЕСПЕРАНТО
Активна дейност на българските слепи есперантисти
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Плевен
Средец
Бургас, 19 август
Добрич
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Не доказаха връзка между рака и употребата на мобилен телефон
ООН: Озоновият слой бавно се възстановява
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
125 години от Съединението
ПРОЕКТИ
Работен семинар на специалистите от "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"
СПОРТ
Страсти край големия язовир
Архив на изданието
1 2 3 4 5