Брой 09, 2010

Тема: ПРОЕКТИ

Работен семинар на специалистите от "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"


На 2 и 3 септември 2010 г. в Банкя, хотел Хармония се проведе семинар "Интензивно подкрепящо обучение тип "брейнсторминг" на специалистите, работещи в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания в град София и град Пловдив по проект "Създаване на социално предприятие "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания" № BG051PO001-5.1.01-0046-С0001". Лектори и фасилитатори на семинара бяха проф. д-р Иван Кацарски и проф. д-р Владимир Радулов, директорът на Националния център за рехабилитация на слепи гр. Пловдив Стефан Данчев и д-р Петър Стайков в качеството му на ръководител на проекта. В семинара взеха участие всички, ангажирани с работата на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания, функциониращо на територията на градовете София и Пловдив. Заседанията бяха провеждани в широко използваната вече интерактивна форма "брейнсторминг". Работата на семинара в този формат предразполагаше към фокусиране вниманието на участниците  върху свободна дискусия по предварително набелязаните теми.
Представен беше досегашният опит на Бюрото по труда. Беше отчетено, че след преодоляване на сериозните затруднения, които работещите по проекта имаха при неговото започване, нещата вече са се нормализирали и дейността на Бюрото по труда навлиза в своята същинска част. Вече имаме регистрирани повече от 50 кандидати за работа със зрителни увреждания от София и Пловдив. Формиран е и екипът на трудовите посредници, които провеждат срещи с различни работодатели с цел намиране на подходящи работни места и съответно подходящи социалнопсихологически условия за приемането на работа на хора с увредено зрение.
В този контекст участниците обсъдиха плюсовете и минусите на различни модели на взаимоотношения между работодател и лице със зрително увреждане.
Стана ясно, че днес сме в ситуация, в която трябва радикално да променим представите си за основните характеристики на тези взаимоотношения. Поради това, че до неотдавна масовият опит, който можехме да анализираме, беше опитът придобит в работата на специализираните предприятия ние все още изоставаме в набирането и анализа на информацията за спецификите на взаимоотношенията между работодател и работник или служител със зрителни увреждания, които се формират в резултат на сключен между тях договор в условията на конкурентност, несигурност и повишени изисквания предявявани от свободния пазар на труда.
В тези условия особена важност придобива спецификата на мотивацията за работа или казано с други думи - кой и защо иска да работи.
Сериозен дебат възникна по проблемите, отнасящи се към подготовката на нашите кандидати за работа за общуването им с бъдещите им работодатели. Като най-приемлив модел на тези отношения се разглежда моделът, при който имаме висока степен на партньорство при съблюдаване изискванията на съществуващата във фирмата или администрацията субординация. За постигането на такива взаимоотношения новопостъпващите работници и служители трябва да подпомагат своите работодатели, за да могат те от своя страна да се освободят от доминиращите чувства на съжаление и милосърдие, на притеснение и суеверен страх, желание за прекомерно покровителство.
При дискусиите по проблема за съотношението между формалното равенство на правата и трудностите за достигането на истинска равнопоставеност на преден план излязоха обсъжданията за меко казано нееднозначното, ако не и противоречиво влияние на заложените в нашето трудово и социално законодателство различни защитни механизми. Отново беше потвърдено становището, че за създаването на нови възможности за трудова реализация на незрящите в България трябва много деликатно да се отнасяме към проблема за степените на консумиране на предвидените в законите права и привилегии.
След това участниците разгледаха въпросите за съвременните измерения и специфики на организационната култура на модерния български мениджър, естествено  през призмата на взаимоотношенията с работници и служители със зрителни увреждания.
В този контекст бяха поставени за разглеждане въпросите за фирмената политика като променлива величина, колебаеща се между печалбата и социалната отговорност на бизнеса, между пазарния фундаментализъм и социално ориентираните ангажименти на предприемачите, както и проблемът за нормата на печалбата в съотношение към относителния дял на заетите във фирмата работници и служители с увреждания.
Цялата дискусия разбира се беше подчинена на идеята да бъдат набелязани конкретни техники за работа на екипа на Бюрото - психолози и трудови посредници – с кандидатите за работа от целевата група и потенциалните техни работодатели.
Участниците в семинара дадоха много висока оценка за качеството на извършената работа и препоръчаха при организирането на следващ такъв семинар да се акцентира повече върху конкретни случаи от работа с работодатели, както и да бъде по-детайлно разгледан натрупаният в работата на трудовите посредници опит в процеса на медиация на пазара на труда.

Петър СТАЙКОВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
С Йордан МЛАДЕНОВ, дългогодишен редактор в списание "Зари", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
25 напрегнати и ползотворни години
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания 2011
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Обръщение на председателя на ССБ до председателите на РСО
Становище
Открито писмо
Становище
ЕСПЕРАНТО
Активна дейност на българските слепи есперантисти
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Плевен
Средец
Бургас, 19 август
Добрич
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Не доказаха връзка между рака и употребата на мобилен телефон
ООН: Озоновият слой бавно се възстановява
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
125 години от Съединението
ПРОЕКТИ
Работен семинар на специалистите от "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"
СПОРТ
Страсти край големия язовир
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6