Брой 10, 2010

Тема: *60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"

Следваме традицията с обич


След временното прекратяване на изданията предназначени за незрящите читатели - "Съдба" и "Вестител", по време на Втората световна война и непосредствено след нея, се получава пълна липса на информация за тази категория български граждани. Назрява нуждата от нов тип медия, запълваща споменатата информационна празнота.
От септември 1950 г. като орган на Дружеството на  българските слепи и читалище "Луи Брайл" започва да излиза списание "Животът на слепите", а след проведения през 1951 г. обединителен конгрес на различните сдружения на незрящите в България то става орган и на общия Съюз на слепите в България. Първоначално списанието се е ръководило от комитет, в който са влизали изявени дейци на делото на слепите като Димо Колев, Никола Димитров, Христо Маринов, Стоян Орозов, Димитър  Домусчиев, Кирил Костов, Стойчо Милчев, Минчо Стоянов и други. Председател на издателския комитет е бил Стефан Ненков, който по това време е председател и на Съюза. Всички членове на комитета изпълняват тези си задължения на обществени начала.

Вече от 1951 г. списанието има и своя пръв главен редактор. С тази задача се заема един високо образован за времето си незрящ ентусиаст - Минчо Стоянов.
В първите години централно място на корицата на списанието заемат релефно изображение на лира – символ на музиката, и стилизирани маслинови клончета – символ на мира. Наименованието е на брайлов и на  плоскопечатен шрифт. Списанието излиза ежемесечно в обем 80 – 100 брайлови страници. Първоначално списание "Животът на слепите" се отпечатва само на брайлов шрифт, но от 1963 г. започва да излиза и на циклостил (на черно), а от бр. 5/1964 г. то започва да излиза на редовен печатарски шрифт с богат илюстрационен материал.

След провеждането на продължителна и много интензивна дискусия от 1973 г. списание "Животът на слепите" променя своето име и започва да излиза като списание "Зари".
Интересно е това, че в брой 1 от 1963 г. на сп. "Животът на слепите" се споменава, че след списание "Съдба" през 1945 и 1946 г. е излизало и сп. "Зари", но за съжаление няма запазени  данни за него.
Още от първия си брой „Зари” започва да излиза  на обикновен печат, на брайл и в аудио формат.
Както вече споменахме до този момент главен редактор на списание "Животът на слепите" е бил Минчо Стоянов, той става и първия главен редактор на списание "Зари".
Водещото място на списание "Зари" е фиксирано в устава на Съюза на слепите в България, който го определя като печатен орган на организацията.

"Задачата на списанието е да информира своите читатели и обществеността за дейността на ССБ във всичките й аспекти - организационна, стопанска, рехабилитационна, културна, международна, спортна, да запознава с живота и проблемите на слепите хора и техните семейства, да поставя важни въпроси на социалната политика, свързана с хората с трайни увреждания, да предлага актуална информация за очите и зрението, за очните болести и тяхното лечение, за постиженията на българската и световната офталмология, да обогатява духовния свят на незрящите с художествени произведения, наука, религия, четива за отдих – любопитни факти, хумор."
Списание "Зари" е организирано като месечно издание и излизат 12 книжки в годината.
На плоскопечатен шрифт излиза в 32 страници, формат А4, с цветни корици. Използват се много рубрики. Богат и разнообразен е тематичният и жанров диапазон на списанието.

Независимо че като издателска форма "Зари" е списание, налице е стремеж да откликва бързо на текущите събития, което е характерно предимно за вестниците. Сравнително бързо се съобщават и коментират съюзните и по-важните обществено-политически събития. За това спомага и обстоятелството, че ССБ разполага и със своя собствена печатна база - брайлова печатница, където се отпечатват всички, излизащи на брайл, издания на ССБ. В печатницата на Съюза на слепите в България се изработва и плоскопечатният вариант на списанието, което първоначално се е набирало ръчно, по-късно Съюзът на слепите закупува линотипна машина, а от 1994 г. се набира на компютър и придобива съвременен графичен облик.

След смъртта на Минчо Стоянов главен редактор на "Зари" става Лиляна Елицина, след нея до средата на 1990 г. то се ръководи от Спас Карафезов, а след него главен редактор става изявеният български поет и писател Георги Братанов. Георги Братанов беше начело на списанието до смъртта си през май 2000 г. На 11 май 2001 г. за пръв път бе връчена учредената в негова чест литературна награда "Георги Братанов". Наградата е с висок престиж в българската творческа общественост и се връчва съвместно от Съюза на слепите и Съюза на писателите.
Георги Братанов е и един от инициаторите за създаването  на Балкански клуб на журналистите от масмедиите за слепи през 1993 г. и е негов президент до 2000 г.
Под ръководството на Братанов дейността на редакцията на "Зари" излиза от установените рамки и се насочва към развитие на културните контакти с незрящите от другите балкански и европейски страни. Като резултат на тази активност и разбира се с подкрепата на ръководството на Съюза на слепите в България е подготвен и издаден Балкански литературен алманах "ВИСОКА СВЕТЛИНА" – 1996 г.
След смъртта на Георги Братанов не беше назначен нов главен редактор. Понастоящем в редакцията на списание "Зари" работят две редакторки - Димитрина Михайлова и Марина Петкова, които се подпомагат от виждащите служители на ССБ - Зоя Колева и Красимира Томова и коректор на хонорар - Петър Калинов.

Шейсетгодишната традиция на нашето списание задължава всички работещи в него да влагат своите сили за поддържане на авторитета му и високото качество на публикуваните материали. В същото време редакционният екип реагира на промените, които се извършват както в Съюза на слепите, така и в цялото общество. Това естествено налага промени в някои от основните рубрики на списанието. Тъй като то е орган на Съюза на слепите, преобладаващо място в него заема вътрешносъюзната информация.
"Зари" отразява текущата дейност на висшите ръководни органи на Съюза на слепите в България. Публикува приети от тях нормативни документи. Специално внимание се обръща на правозащитната дейност на ръководните органи на всички съюзни нива. На страниците на "Зари" се дава информация за различните срещи с личности от държавната и местната администрация. Оттук съюзните членове могат да научат за борбата на хората със зрителни увреждания за осигуряване на по-добри условия за реализация на техните способности и за подобряване на възможностите за тяхната рехабилитация и социална интеграция. Журналистите от списанието са интервюирали президента на България, министри от различните правителства и други видни политически фигури.
Дава се възможност на читателите да научат за живота, проблемите, успехите и неуспехите на незрящите в други страни, като за целта се провеждат разговори с изявени ръководители на делото на слепите от балканските и европейските съюзи на слепите. Не по-малко внимание се отделя на събития от живота на регионалните и териториалните организации на ССБ. На страниците на "Зари" може да се намери информация за развитието на специалните помощни технически средства за хора с увредено зрение в чужбина.
В рубриката "Юридически консултации" се публикуват становища и разяснения на специалисти по актуални проблеми свързани с нормативни документи, които регулират специфичните права на хората със зрителни увреждания.
Обикновените, всекидневни, човешки проблеми, болките и радостите на читателите на "Зари" имат специално място на неговите страници. Списание „Зари” дава кураж на своите читатели с очерците, публикувани за хора интегрирани в обществото и постигнали сериозни успехи в своята трудова и социална реализация.

Почти няма брой, в който да не може да се прочете очерк за незрящ човек или съкровена лична изповед, коментар на читателски писма и отговор на поставени въпроси.
Списание "Зари" достига до читателите си в плоскопечатен, брайлов и аудио формат, а отпреди три години то вече е достъпно и в интернет. Списанието е удостоено с орден "Кирил и Методий" - втора степен с указ №2270 на Държавния съвет на НРБ от 29 ноември 1975 г. по случай 25 години от излизането на първия му брой.
Освен "Зари" екипът на редакцията издава още десет други списания - пет брайлови и пет на компактдиск.

 Брайлови периодични издания
 
Издаването на брайлови списания е уникална област, която обслужва единствено слепите читатели. Колкото и малък да е техният брой в сравнение с аудиторията на останалите масмедии, тази дейност заслужава съществуването си, защото е живата връзка на незрящите с писменото слово, верния правопис и езиковата грамотност.
В света излизат огромен брой брайлови списания, като всяка от националните организации на слепите и за слепите се съобразява с интересите на своите читатели. Както повечето чуждестранни, така и българските специализирани брайлови списания са дайджести.
 От началото на 70-те години като притурка на брайловото списание "Животът на слепите" започва да излиза тримесечното брайлово списание "Музикална самодейност" с редактор Димитър Домусчиев. В края на 1970 г. списанието вече има над 250 читатели. По-късно негов редактор става Кирил Костов, а списанието се преименува на "Лира". От 1971 г. започва да излиза и сп. "За шахматистите". Тези списания излизат приблизително до 1990 година.

Списание "КРЪГОЗОР"

Първата книжка на списанието излиза през 1971 г. от 1972 г. списанието се издава редовно и до днес. Първоначално е тримесечно, към края на 80-те години става дори седмично, а днес е месечно. Съдържа 30 000 брайлови знака. Днес то се подготвя от  Димитрина Михайлова.
"Кръгозор" задоволява интереса на читателите от всестранни познания и по този начин изпълва живота на незрящия с картината на света от атома до вселената. Публикуват се исторически материали, пътеписи, най-различни научни хипотези, любопитни сведения за космоса и човека.

Списание "СПОРТЕН  ПРЕГЛЕД"

Списанието излиза от 1973 г. и е месечно, излизат 12 броя в годината, съдържа 30 000 брайлови знака. Редактор е нещатният сътрудник Стоян Господинов.
Читателите на "Спортен преглед" са предимно млади хора. Предоставена им е възможност да научат нещо повече за най-важното от спортните събития у нас и по света, да прочетат очерци за звездите на спорта, публикуват се програмите на футболните първенства, на големите световни, европейски и олимпийски турнири и състезания.

Списание "ВАРИАНТ"

Списанието е двумесечно, съдържа 30 хиляди брайлови знака. Редактор е Марина Петкова.
“Вариант” е списание за големите ученици и студентите. Публикуват се материали от света на музиката, киното, живота на звездите в шоубизнеса, представят се любими поп-състави, класации. Списанието допринася за развитието и на сексуалната култура на своите млади читатели.

Списание "ЖЕНСКИ СВЯТ"

Списанието е двумесечно. Излиза от 1972 г. Съдържа 60 хиляди брайлови знака. Редактор е Димитрина Михайлова.
Жените са много специфична читателска аудитория. Книжният пазар е наситен с многобройни женски издания. Слепите жени също изпитват нужда от общуване за тях чрез масмедиите. "Женски свят" им предлага богата и разнообразна информация за дома, семейството, за здравето, за секса, предлагат се рецепти за лечение, съвети за поддържане и разкрасяване на дома. На нежната половина се предлага и възможността чрез самостоятелно попълване на различни тестове да провери равнището на своето самочувствие, да провери обича ли я любимият, вярна ли му е самата тя и други вълнуващи младите госпожици и достолепните дами проблеми. Списанието има “Притурка на домакинята”, която помага на читателките във всекидневната им грижа за дома и семейството, увеличава познанията им за приготвянето на всекидневна и празнична трапеза, затова как да се грижат за себе си, така че винаги да изглеждат млади и очарователни.

Списание "МИНЕРВА"

Списанието е двумесечно, от 1995 г. излизат 6 броя в годината, съдържа 60 хиляди брайлови знака. Редактор е Димитрина Михайлова. Наследник е на излизалото до 1993 г. списание "Съвременна литература". Промяната е не само в името, а и  в съдържанието на списанието. Тя  е продиктувана от желанието на читателите му да общуват не само със съвременни автори и герои, а и с най-хубавото в литературата от Омир до наши дни.
Въпреки ограниченията на обема, списанието успява да предложи на читателите си многообразие от сравнително кратки форми от всички литературни жанрове.
 
Списание "СВЕТУЛКА"

Излиза от 1994 г. То също е двумесечно. Съдържа 30 хиляди брайлови знака. Редактор е Марина Петкова. Наследник е на излизалото до 1993 г. списание "Другарче". Новото в "Светулка" е, че предлага четива само за най-малките, за техните родители, баби и дядовци. Публикуват се новоизлезли детски романи с продължение.
 
Говорещи периодични издания

От 1972 г. читалище "Луи Брайл" започва издаването  на информационните списания "Съвременност" и "Знание". Първоначално те са двуседмични и подборът на информацията се извършва въз основа на слушателския интерес. В средата на седемдесетте години тяхното издаване се поема от Съюза на слепите. Днес всички аудио списания, които се издават от редакцията на "Зари" са с времетраене по четири часа всяко.
Текстовете се изчитат от специално подбрани четци в модерното звукозаписно студио на Съюза на слепите.

Списание "ЗНАНИЕ"

Списанието е научнопопулярен дайджест. Излиза всеки месец от 1972 г. Днес негов редактор е Димитрина Михайлова.
По своя тематичен обхват говорещото списание "Знание" прилича на брайловия си събрат "Кръгозор". Разликата е в обема. В списание "Знание" се записват много повече материали, което позволява да се включват откъси от книги,  пространни изследвания, обширни пътеписи за близки и далечни земи, градове, морета, вулкани, фантастика, прогностика, нови открития в науката.

Списание "СЪВРЕМЕННОСТ"

Списанието започва съществуването си като обществено-политически дайджест. Излиза всеки месец.
Като организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ССБ е независима, неполитическа, демократична организация, не развива политическа дейност и не гравитира към никоя политическа сила. Отделните членове на ССБ са в правото си да имат възможност да обогатяват политическата си култура, да следят по-отблизо обществено-политическия живот. Списанието успява да запази един обективен баланс, като използва материали от различни масмедии.
Днес негов редактор е Марина Петкова.
От началото на 2000-та година списанието променя своя облик,  като се трансформира в културно-информационно.
То предлага срещи с известни личности от културната и музикалната сфера, пътеписи, разкази и малко аналитични политически коментари.
Поради определено нарасналия читателски интерес от началото на 2007 г. редакция "Зари" стартира издаването на още две говорещи списания - "Домашен съветник" и "Литературен калейдоскоп".
Общувайки с изданията на Съюза на слепите в България, хората със зрителни увреждания по-лесно могат да превъзмогнат тежките си депресивни състояния, да постигат самостоятелност и независимост не само в пространството, но и в общуването си в рамките на семейството и на цялото общество.

Независимо от огромното многообразие на информационни източници, които стават все по-достъпни за незрящите потребители списание "Зари" има и ще продължава да има своето място сред тях, като удовлетворява техните информационни и културни потребности, като се стреми да откликва не само на интересите, но дори и на капризите на своите верни читатели.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 10, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Следваме традицията с обич
С трайна следа в развитието на списанието
Беше и си остава непримирима
Човекът, който вижда със сърцето си
Недовършена история
Проглеждахме с поезията му
"Разговор с вас"
Винаги ще работим с любов за Вас, приятели!
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето, спечелило първото място в конкурса по случай нашия юбилей
СПОРТ
Сълзи от радост - сълзи на равносметка
Расим Низам зае десето място на световното по шахмат
ФРАГМЕНТИ ОТ НАШИЯ АРХИВ
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8