Брой 11, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Заслужено признание за един успешен председател


Отчетно-изборно общо събрание на пълномощниците от РСО София

На 30 октомври пълномощниците от Регионална съюзна организация София проведоха отчетно-изборно Общо събрание, на което присъства и председателят на ССБ Васил Долапчиев, както и председателят на КС Маньо Алексиев в качеството му на пълномощник.
От избраните 62-ма пълномощници по регистрация на събранието присъстваха 60, които, съобразно Устава на ССБ, с гласовете си избраха водещ и протоколчик на събранието, както и председателите и членовете на двете комисии – по избора и по програмата. Приет беше и дневният ред на заседанието, в който като първа точка бе отчетът на РУС за дейността през периода 2005-2010 г.
Един от основните акценти в отчета бе организационната дейност, преминала през отчетния период под ръководството на трима председатели на РСО.
През 2005 г. на свое редовно заседание Общото събрание на пълномощниците от регион София избра за председател на РСО Боян Чонос, чиято работа половин година по-късно бе квалифицирана като незадоволителна и на заседание на РУС през пролетта на 2006 г. той бе освободен от длъжност.
На негово място като временно изпълняващ длъжността бе избрана Надка Томбушева до провеждане на общо събрание.
Година по-късно обаче, на 14 март 2007 г., въз основа на постъпила в КС и РКС жалба от Петър Йосифов – председател на ТСО Люлин, отново бе свикано заседание на РУС, на което работата на г-жа Томбушева също бе отчетена като незадоволителна и несъобразена с решенията на Управителния съвет на РСО, и бе взето решение за провеждането на извънредно Общо събрание на пълномощниците на РСО София за избор на нов председател.
На 22 април 2007 г. на извънредното общо събрание за председател на РСО София бе избран Асен Алтънов за времето до провеждане на настоящото отчетно-изборно общо събрание.
Отчетено бе редовното провеждане на заседания на РУС. През периода поради смърт и прекратено членство числеността на организацията е чувствително намаляла. Докато през 2005 г. в организацията са членували 2496 души, към 1.1.2010 г. числеността на съюзните членове е 1911.
През 2008 г. са осигурени спонсори, които със собствен труд и с финансовата подкрепа на ССБ започват основен ремонт на сградата на клуба.
В момента съюзните членове от София се радват на един напълно обновен и уютен клуб, блестящ от чистота и оборудван с модерна техническа база.
През същата година на нашите членове от Перник е предоставено помещение за клуб, благодарение на ползотворните контакти с общината. Активни са и контактите на ръководството на РСО със столичното управление "Социални дейности", както и с общинските служби за социално подпомагане.
През 2009 г. е създадено женско дружество към РСО, обединяващо незрящите жени от региона.
При проведените отчетно-изборни събрания в периода март – май 2010 г. са преизбрани всички председатели на ТСО, което е показателно за ефективната им работа.
Силно застъпена в отчета е социално-битовата дейност като една от изключително важните и приоритетни дейности на всяка социална организация.
През периода финансово са подпомогнати 575 съюзни членове, а известен брой съюзни членове, отговарящи на определени критерии, са били натурално подпомогнати с продукти на индивидуална стойност 20 лв. Тези пакети са осигурени по проект, спечелен от ССБ и финансиран от фонд "Социално подпомагане" към МТСП. Чрез спонсори редовно са осигурявани награди за всяко провеждано състезание по шахмат и спортен риболов, както и продукти за коледните празници за подпомагане на съюзните членове.
По отношение на рехабилитационната дейност е отчетено издействаното назначаване на 4 лица с нарушено зрение на работа по програма на бюрото по труда, а във фирма "Нортехник" е назначен един незрящ, който вече е на постоянен трудов договор.
До 2009 г. към бюрото по труда "Люлин" са били назначени по програма момичета за обслужване на слепи хора по домовете, включващо пазаруване, придружаване при лекар и други. За тях са били издействани и закупени чрез председателя на РСО г-н Алтънов карти за цялата градска транспортна мрежа.
Поради острата необходимост от разкриване на център за рехабилитация в столицата през 2009 година по спечелен проект ССБ предостави необходимите помещения, а Столичният общински съвет реши да бъде разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица. Той бе изграден на втория етаж в сградата на клуба на слепите на ул. "Цар Симеон". Огромна заслуга за изграждането и оборудването на центъра има председателят на РСО, ръководството на ССБ и фирми-дарители.
Поради липса на достатъчно средства центърът не беше открит своевременно, като надеждите са това да се случи в началото на 2011 г.
Редовно се провеждаха вътрешно-регионални конкурси за бързо и правилно четене и писане на брайл, като наградите бяха осигурявани от РСО, а победителите в тях взимаха участие в националните конкурси. Създадена е седемчленна комисия за достъпна градска среда и транспорт. Благодарение на активните контакти и провежданите многократно разговори на Асен Алтънов и Петър Йосифов с тогавашния кмет на София Бойко Борисов, на територията на жилищно-производствения комплекс е извършено асфалтиране и подмяна на водопровода.
Ремонтирани са пешеходната пътека и тротоарите, водещи до основните транспортни възли около сградата на Централно управление на ССБ, която ежедневно е посещавана от много незрящи хора. На много от големите кръстовища в столицата са поставени звукови устройства на светофарите, а някои от спирките на градския транспорт вече са оборудвани със гласови GPS-табла.
Немалко внимание е отделено на културно-просветната и спортната дейност. За  организатор по културно - масовата дейност към РСО София е назначена Десислава Горанова, а за спорта отговаря Пламен Бакърджиев.
Отчетена бе богатата дейност на софийската вокална група "Люлин" и фолклорната група към ТСО Перник  активното им присъствие в културния живот на Съюза на слепите с многобройните им участия на различни национални и местни културни прояви.
Групите са носители на множество престижни награди.
През юли 2009 г. е регистриран спортният клуб "Пираните" към РСО София. Активно се развиват и набират привърженици популярните сред незрящите спортове -спортен риболов, шахмат, канадска борба и голбал. Представители от РСО София са постоянни участници в различни спортни прояви на регионално и национално ниво, както и на състезания с международно участие.
Ежегодно се организират туристически походи в Национален парк "Витоша" по случай Международния ден на белия бастун, както и посещения на културни и исторически обекти в околностите на София. Реализирана е организирана почивка на наши членове в почивната база в Шипково през лятото на 2010. Редовно се осигуряват билети за множество театрални постановки в няколко от столичните театри, благодарение на Елена Александрова и със съдействието на Десислава Горанова и Валя Петрова.
Това е само малка част от богатия и разнообразен живот на софийската организация в различните му аспекти, отразен в един доклад от над 20 страници.
Отчетена бе дейността и на Регионалния контролен съвет, която през отчетния период - 2005-2010 г., също се осъществяваше под ръководството на двама председатели.
Изчетени бяха и проектопрограмите за дейността на РУС и РКС за период 2010-2015, след което на пълномощниците бе дадена думата за изказвания по отчетите и програмите.
Тук ще се спра само на някои от изказванията.
Пълномощникът Георги Минчев предложи към регионалната организация да бъдат създадени обществени комисии, занимаващи се и работещи по конкретни направления – комисия по професионална ориентация и трудова реализация на слепите, комисия за създаване на web-сайт на РСО, комисия по младежта и студентите, занимаваща се с решаването на техните проблеми.
Последното предложение бе подкрепено и от изказването на г-жа Пиринка Горанова, която като териториален председател на ТСО Студентска заяви, че на младите трябва да се дава път и че нейните момчета и момичета са голямата й гордост.
Г-жа Лиляна Елицина коментира програмата на РСО като стратегическа рамка, която трябва да бъде отворена за допълване и фиксиране на конкретни срокове за изпълнение. В тази връзка нейното предложение бе за събиране на работна група, която да разработи конкретна програма за 2011 г., както и в бъдеще за всяка последваща година от периода до 2015 г.
Маньо Алексиев в изказването си подчерта присъщата за системата ни несменяемост на 90 % от кадровия състав, като се започне от териториалните, премине се през регионалните председатели и се стигне до ръководните органи на ССБ.
"Няма как тогава да говорим, че организацията не е капсулована – абсолютно капсулована организация. Няма как да говорим, че уставът е демократичен, след като там нещата са така уредени, че водят към това капсуловане."
Не за пръв път г-н Алексиев, а също и г-н Карафезов призовават в изказванията си за приемане на промяна в Устава, регламентираща мандатност.
Алексиев призова пълномощниците да избират за пълномощници в Общото събрание на ССБ кадърни и работещи хора, а в новото ръководство да влязат нови, качествени хора, независими и приемащи избора си като ангажимент, а не като обстоятелство, повишаващо личния им престиж.
По отношение на бъдещето на нашата организация неговото виждане никак не е оптимистично, каквото впрочем е и на голяма част от незрящите, принудени да разчитат единствено на малките си пенсии и трохите, които държавата им подхвърля във вид на добавки за интеграция.
Изключително конкретно и полезно бе предложението на Румяна Димитрова да се обърне внимание и да се издействат асистенти за незрящите при посещенията им в големите търговски обекти, автогарите, банките и други подобни места.
На всички изказвания и зададени въпроси отговори председателят на ССБ Васил Долапчиев. По повдигнатия въпрос за мандатността той категорично отсече, че в нашата държава, с изключение на президентската институция, мандатност не съществува на никое държавно, общинско или местно ниво, както не съществува и в сродните ни организации на хора с увреждания.
Относно устава той заяви, че нашият устав е един от най-демократичните действащи устави на НПО в България. Като примери той посочи числеността на членската маса в съюзите на глухите и на инвалидите и квотите на представителство в тези организации. По негови думи числеността на пълномощниците в Общото събрание на ССБ, съпоставена с тази на пълномощниците в сродните организации, съобразно членския състав е напълно в рамките на средната норма на представителство.
Няма да коментирам възникналия дебат около стопанската дейност на Съюза, тъй като неговото място съвсем не беше тук, а подобен спор би следвало да се води в Общото събрание на пълномощниците на ССБ. Подобни дискусии обаче винаги възникват при провеждането на всяко едно събрание в страната, без значение дали е регионално или териториално.
В заключение г-н Долапчиев апелира: "Когато се издават присъди, моля ви, те да бъдат честни, а не пристрастни". Той бе категоричен, че, въпреки допусканите грешки, направеното от ССБ при днешните реалии никак не е малко и то не бива с лека ръка да се подценява и омаловажава.
В крайна сметка бяха приети предложенията за допълнения към програмата, които комисията по програмата прецени за разумни и целесъобразни, както и двата отчета и програмите на РУС и РКС, след което пълномощниците преминаха към следващата точка от дневния ред - избор на председатели на РУС и на РКС.
Прието бе гласуването да е явно. След издигната кандидатура на досегашния председател на РСО г-н Алтънов, която бе и единствена, той бе преизбран с голямо мнозинство.
Председател на РКС стана един от досегашните му членове - Христо Христов.
Пълномощниците приеха съставът на РУС да е от 9 човека, а на РКС от трима, включително председателите.
За членове на РУС бяха издигнати 14 кандидатури, като всеки от кандидатите представи себе си с няколко думи. След гласуване в състава на РУС влязоха:
Румяна Янева, Надка Томбушева, Десислава Горанова, Соня Захариева, Пламен Бакърджиев, Милетка Костова, Петър Йосифов и Веселка Иванова.
Голям оптимизъм навява фактът, че в състава на РУС влязоха млади и енергични хора, което дава надежда за така дългоочакваното раздвижване, още повече че всички софиянци вече са свидетели на възраждането на регионалната организация след избирането на г-н Алтънов.
След като бяха издигнати няколко кандидатури за членове на Районния контролен съвет, в състава му влязоха Иван Бакърджиев и Любомир Василев.
След като бяха избрани ръководните и контролните органи на РСО София, събранието премина към следващата, много важна точка от дневния ред - избор на пълномощници за XVI Общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Поради намалелия брой членове и според изборните квоти нашата РСО има право да излъчи от състава си шестима пълномощници.
Предложенията бяха многобройни, което не е прецедент, но след гласуване и прегласуване хората, които ще ни представляват в общото събрание на организацията са: Иван Янев, Нина Нейкова, Лиляна Елицина, Асен Алтънов, Надка Томбушева и Веселка Иванова.
Събранието премина при отлична организация и изцяло съобразено с Устава на ССБ.
Надеждите ни са всички новоизбрани и преизбрани членове на ръководните и контролни органи, както и пълномощниците на общото събрание да работят отговорно и всеотдайно, да съзнават огромния си ангажимент пред всички невиждащи хора, гласували им доверие, и да оправдаят това доверие.
Успешен мандат и на председателя Асен Алтънов, вече доказал себе си като много работлив, всеотдаен и успешен председател.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5