Брой 11, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"


На девети октомври 2010 г. в хотел "Релакс" в Шипковски минерални бани се проведе Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". От общо 14 клуба, членове на федерацията, на събранието взеха участие представители на 12: Съюзът на слепите в България, представляван от Васил Долапчиев, Спортен клуб "Успех" Варна - Петър Дечев, СК "Пауталия спорт" Кюстендил - Кънка Витова, СК "Изгрев" Пловдив - Тома Паскалев, "Спортен клуб за хора със зрителни увреждания" Плевен - Павлин Ангелов, Спортен клуб "Верея" Стара Загора - Дина Желева, Спортен клуб "Светлина" Шумен - Братой Братоев, Спортен клуб "Витоша" София - Иван Янев, Спортен клуб "Пираните" София - Пламен Бакърджиев, Спортен клуб "Туида" Сливен - Тодор Радев, Спортен клуб "Феникс" Монтана - Атанас Иванов и Спортно-туристически  клуб на хора със сензорни увреждания "Родопи" Кърджали - Нели Камбурова.
В работата на отчетно-изборното общо събрание взеха участие и председателят на федерацията Велик Атанасов, председателят на нейния контролен съвет Маньо Алексиев и Борислав Лазаров - член на управителния съвет.
За провеждане на избора на нови ръководни органи на федерацията членовете на общото събрание избраха комисия с председател Петър Дечев и членове Братой Братоев и Недялка Камбурова.
Отчетно-изборното общо събрание на федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" премина при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" за периода 2008 - 2009 г.
2. Годишен финансов отчет на федерацията за 2009 г.
3. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения в устава на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания".
4. Избор на ръководни органи на федерацията.
По точка първа участниците в общото събрание единодушно приеха отчета за дейността на федерацията за периода 2008 - 2009 г. Беше приет и финансовият отчет по точка втора от дневния ред. Преди да преминат към избирането на ръководните органи на федерацията членовете на общото събрание приеха изменения и допълнения в нейния  устав.
Беше решено новоизбраният управителен съвет да се състои от пет члена, а контролният съвет от трима. По решение на участниците изборът беше проведен с явно гласуване. За председател на федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" беше избран Иван Димитров Янев, а за председател на контролния съвет беше избрана Кънка Георгиева Витова. Освен новоизбрания председател в управителния съвет на федерацията бяха избрани Атанас Иванов, Борислав Лазаров, Петър Дечев и Доброслав Илиев. В състава на контролния съвет бяха избрани Братой Братоев и Тома Паскалев.
Участниците в отчетно-изборното общо събрание на федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" отделиха голяма част от времето за дебати за обсъждане на бъдещата работа на федерацията. Те обсъдиха перспективите за нейното по-нататъшно развитие чрез използване на възможностите за финансиране на нейните дейности, които се предлагат по различни местни, национални и европейски програми. В това направление членовете на федерацията могат да постигнат значими резултати, като по-активно се включат в разработване и управление на предлаганите по тези програми проекти.
Особено внимание беше обърнато на необходимостта мрежата от спортни клубове на хора със зрителни увреждания да се разраства, като се работи активно за тяхното създаване на онези места, където съществува необходимият потенциал и където те биха могли да бъдат в полза на нашите незрящи колеги.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5