Брой 12, 2010

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

По пътя на конструктивния диалог


По искане на национално представителните организации на и за хора с увреждания бяхме приети от премиера по повод Световния ден на хората с увреждания. На срещата присъстваха министърът и зам. министърът на труда и социалната политика и съветникът по социална политика на министър-председателя. Ще ви запозная с най-съществените въпроси, които поставихме и отговорите, които получихме.
Първият проблем, който поставихме бе ратифицирането от България на Международната конвенция за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания, приета от ООН 2006 г. и приемането на плана за действие по програма 2020 на Европейския съюз.
Българското правителство счита за правилно през следващата година да се пристъпи към преглед на националното законодателство, регламентиращо правата на хората с увреждания и синхронизирането му с регулациите на Конвенцията. След доклада на работната група, в която ще участват наши представители, ще се прецени обемът на необходимите законодателни промени и подходящият период за ратификация на Конвенцията.           
Представителите на национално представителните организации на и за хора с увреждания настояхме при приемане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване в параграф 67 да се дадат ясни и категорични гаранции. А именно, че след прехвърляне на добавката в размер на 25% от социалноинвалидната пенсия, съгласно чл.101 от Кодекса за социално осигуряване, в Закона за интеграция на хората с увреждания ще бъде запазен досега действащият ред и няма да се предприеме ограничаване на правоимащите. Ние категорично сме против въвеждането на подоходни критерии за получаването й. В процеса на бъдещи промени на Закона за интеграция на хората с увреждания не бива да се допуска под претекст въвеждане на индивидуален бюджет за интеграция, платим във ваучери, да бъдат намалени драстично доходите на хората с увреждания чрез отнемане на плащания по досега действащи нормативни актове.
Премиерът разпореди на министъра на труда и социалната политика с наше участие да бъде разработен текст в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който да бъде внесен в Народното събрание от депутати на ГЕРБ между първото и второ четене. По искане на министъра на труда и социалната политика на 6 декември 2010 г. председателят на ССБ и председателят на Съюза на инвалидите предложиха редакция на параграф 67 от Закона, отнасящ се до чл.101, ал.3, изречение второ, който да гарантира запазване на правото на добавка при сега действащия ред след преместването му в Закона за интеграция на хората с увреждания. За голямо наше разочарование парламентът отхвърли предложението ни. Национално представителните организации сме категорични, че ще продължим диалога с правителството, за да не се допусне отнемането на права на хората с увреждания.
В унисон с Европейската практика и Международната конвенция за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания, приета от ООН 2006 г., ние настояваме при предстоящата административна реформа да бъде повишен статутът на Агенцията за хората с увреждания от изпълнителна в държавна агенция. Тя трябва да се развие като уникален инструмент на изпълнителната власт, който формира, координира и контролира политиките в тази област. Държавната агенция трябва да изгради висок експертен капацитет по мултидисциплинарните проблеми на хората с увреждания, да създаде и поддържа базата данни, както й вменява законът, за да се проследява социално-икономическият статус на хората с увреждания.
По този въпрос се очаква правителството да вземе решение през месеците май-юни 2011 г. и бъдещето на АХУ ще зависи от резултатите на работната група, в която участват и наши представители, определена със заповед на министъра на труда и социалната политика. Подобна институция трябва да съществува, но трябва да бъде натоварена с повече функции и да има по-висока ефективност от дейността й.
Представителната група пледира за създаване на гаранции за достъпно и добро образование на децата и младежите с увреждания и разкриване на специализирани институции за професионално обучение и преквалификация; увеличаване на времетраенето на рехабилитационния процес, платим от Здравната каса, за деца с тежки увреждания, за които това е единствената възможност за забавяне на процеса на влошаване на тяхното заболяване. Настояхме също да се повишат плащанията за семейства, грижещи се за деца и лица с увреждания. Времето за отглеждане да се счита за трудов стаж и държавата да внася здравни и социални осигуровки. Тази нова социална политика ще обезвъзмезди частично отговорните родители, които по обективни причини не могат да работят и ще доведе до рязко намаляване на децата с увреждания оставени в социални домове.
Премиерът разпореди под ръководството на министъра на труда и социалната политика да се създаде работна група с участието на зам. министрите на образованието, здравеопазването, финансите, министерство на труда и социалната политика и представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, която да обсъди поставените проблеми и да предложи на правителството решение.
Процесът на ресоциализация на хората в неравностойно социално положение е непълноценен, ако не бъдат създадени условия за тяхната трудова реализация. През 2011 г. след обсъждане в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, орган с консултативни функции към Министерски съвет, правителството трябва да приеме национална стратегия за трудова реализация на хората с увреждания, план за действие, обезпечен с необходимия ресурс и програма за държавна защита на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания. Да се създадат подходящи условия за участие на специализираните предприятия и кооперации по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Правителството ще приеме до края на годината национален план за трудова заетост през 2011 г., в който ще бъде отделено необходимото внимание на субсидираната трудова заетост на хората с увреждания, социалните и лични асистенти, програмите на АХУ за подкрепа на специализираните предприятия и кооперации и други форми за трудова реализация на хора със специфични възможности. Определените мерки ще са в пряка зависимост с ресурсите на правителството за следващата година. С цел намиране на дългосрочни решения премиерът разпореди да започне активна дейност работната група за изработване на стратегия за трудовата реализация на хората с увреждания. По разпореждане на министъра на труда и социалната политика тази работна група ще проведе първото си заседание на 14.12.2010 г. За създаване на подходящи условия за участие на специализираните предприятия и кооперации по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" премиерът разпореди на министъра на труда и социалната политика, заедно с представители на министерството на икономиката, енергетиката и туризма, да бъде проучена възможността за създаване на гаранционен фонд, облекчаващ участието по проекти.
Срещата продължи един час и по обща преценка на участниците премина при висок прагматизъм и добър тон.
     
Васил ДОЛАПЧИЕВ


Назад

Всички статии на Брой 12, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
На чашка кафе с колегите
Приятни мигове сред добри и искрени приятели
Среща с читатели в Пловдив
IN MEMORIAM
Сбогом, приятелю, сбогом, бате Петьо
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Бургас
Долни Дъбник
Асеновград
Добрич
Силистра
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есетата, които си поделиха третото място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОБЩЕСТВО
На гости на шуменци
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Едва 110 незрящи в активна възраст работят в специализирани предприятия, сочат данните на Съюза на слепите в България
ПРЕМИЕРА
Представяме ви подбрани стихове от новоиздадената стихосбирка "Сълза в окото" на Иван СЕВЕРНЯШКИ.
СПОРТ
Първата шоудаун зала в България вече е реализирана мечта
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
По пътя на конструктивния диалог
ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!
Коледни рецепти
ЮБИЛЕЙ
75 години смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5