Брой 12, 2010

Тема: ОБЩЕСТВО

На гости на шуменци


По покана на териториалната организация към РСО Шумен в края на ноември прекарах два незабравими дни в гостоприемния град.
Възползвайки се от посещението си, реших да видя как живеят незрящите шуменци в по-широк план, как е осигурен техният комфорт по отношение социалната политика на държавата и общината и как работи днес откритият преди 4 години дневен център за рехабилитация.
Първото ми посещение бе в Областната управа, където се срещнах и разговарях с доктор Емилия Станчева – заместник областен управител.
Тук е задължително да подчертая, че доктор Станчева от много години е изключително тясно обвързана и сериозно ангажирана с проблемите на хората с увреждания в Шумен и в частност с проблемите на незрящите.
В момента по приблизителни данни на територията на областта има над 8000 души с различни увреждания – данни, придобити по обращаемост, тоест според това колко души са заявили под една или друга форма, че са хора с увреждания. Най-често това става чрез ТЕЛК или чрез организациите на и за хора с увреждания, но за момента не съществува единен регистър.
Според доктор Станчева по отношение на статистиката организациите на хората с увреждания в момента вършат и са вършили по-добра работа, отколкото държавните и обществените органи, защото са пряко заинтересовани и загрижени за решаване на проблемите на хората с увреждания.
По отношение на координиране на действията и усилията на различните организации от неправителствения сектор е приета областна стратегия за социални услуги, която, прилагайки добрия опит на вече разкритите социални услуги и споделяйки го на различните работни срещи с общините, е една добра и работеща стратегия.
Конкретен пример за това са центровете за социална рехабилитация и интеграция, които на територията на областта в момента са 3 на брой и то само на територията на Шумен. Планирано е разкриването на още 7 такива центъра във всяка една от общините на територията на областта.
По отношение на вече съществуващите центрове са планирани няколко вида социални услуги, като една от тях е разширяването на техния капацитет.
Предвидено е разкриването на втори център за деца и младежи с увреждания, който обаче да предоставя седмична грижа за тях. Планирано е и разкриването на 4 дневни центъра за възрастни с увреждания, като един от тях ще бъде нов, в село Друмево, а трите вече работят в Смядово, Кюлевча и в Шумен.
Голяма част от планираните социални услуги са резултат от предстоящата деинституционализация, тоест извеждането на хора от социалните домове. Това ще бъде дълъг и отговорен процес, в който подходът трябва да бъде много тактичен и индивидуален към всеки един човек, защото това е едно тежко наследство от обратния процес, когато обществото и държавата са смятали, че отлично са си свършили работата, настанявайки хората в различни социални институции.
Попитах доктор Станчева какво е мястото в тази схема на хората с увредено зрение.
"Хората със зрителни и с ментални увреждания като че ли изпитват най-големи трудности във всяка една житейска ситуация – от образование до реализация, което означава на практика всичко, свързано с качествения живот. Човек, ако няма достъп до образование, ако няма възможност след това да намери работа, да създаде семейство, да получава разумни доходи, той на практика е изключен от обществото. Какво повече да кажа... Трудно е на тези хора. Явно, че не сме положили достатъчно усилия. Всички сме ходили в Европа, всички сме виждали, че всеки край на тротоар и на най-малката уличка в един английски град завършва със скосяване до нула и с плочки, които са релефни. Видели сме, че има плочки в средата на всеки тротоар, които да водят незрящия човек."
"От една страна има много общи неща между всички хора и тези с увреждания – много хора са безработни, както и хората с увреждания, но от друга страна наистина съм убедена, че всички, според вида на увреждането, са много специфични и не могат да бъдат поставени под един знаменател."
На територията на областта центърът за социална рехабилитация за незрящи е един и комуникацията между неговото ръководство и доктор Емилия Станчева е много тясна. Техните отношения и взаимното доверие са градени с години, още от времето, когато доктор Станчева е работила в общината. И сега тя често се отбива дори просто да види как вървят нещата в центъра и има ли нужда от нещо там. Тя е чест гост и рядко пропуска мероприятие, организирано от центъра или от регионалната и териториалната организации на ССБ.
Самата доктор Станчева е един много слънчев и социално ангажиран човек, експерт в работата си и винаги готов да подаде ръка.
И тъй като функциите на заместник областния управител са преди всичко координиращи, естествено бе следващото ми посещение да бъде в общината, където се срещнах с директора на дирекция "Социални дейности" госпожа Симона Паносян – една също усмихната, енергична млада жена, чиито врати винаги са отворени за хората със специфични потребности.
Нашият разговор започна с въпрос за видовете социални услуги, които общината предоставя в настоящия момент на хората с увреждания и в частност на хората с увредено зрение.
По думите на г-жа Паносян, въпреки големия брой центрове за социална рехабилитация, услугите никога не са достатъчни, тъй като постоянно се очаква повишаване на техния капацитет поради голямото количество чакащи.
На територията на общината са създадени защитени жилища и за хора с увреждания, което означава осигуряване на нормална среда за хората, изведени от социалните домове в периода на адаптацията им към условията на живот сред обществото.
Едно от постиженията на община Шумен е разкритият още през 2005 г. социален стоматологичен кабинет, обслужващ извън здравния осигурителен пакет деца и възрастни, както и неосигурени бременни жени и хора с увреждания. За него общината заделя годишно около 24 000 лв., като това е изцяло част от социалната й политика. Както на повечето места и тук доставчиците на социални услуги се определят чрез конкурс. По такъв начин през 2006 г. ССБ печели конкурса и управлява единия от трите центъра за социална рехабилитация.
В сравнение с големите общини в България община Шумен разполага с доста ограничен финансов ресурс и възможностите за финансиране съответно също са в голяма степен ограничени. Освен стоматологичния кабинет, през 2005 година на територията на общината е разкрита и социална трапезария, благодарение на спечелен тогава проект, много преди старта на националната програма за социални трапезарии. Тази трапезария съществува и днес като социална дейност изцяло на общината и успява да покрие годишен капацитет от 90 души.
За хората с увреждания положението с финансирането на общински програми е тежко, отново поради ограничения финансов ресурс. Общината участва във всички национални програми, но бройките за тях са силно орязани, което се отнася и до бройките по програмите на бюрото по труда за хора с увреждания, където от 21 за миналата година за тази година са били отпуснати едва 4 бройки.
Според г-жа Паносян "Това е много жалко, защото хора, които се бяха интегрирали и вписали в работна среда сега останаха без работа и се върнаха по домовете си. Пътят е да се стимулират повече работодателите, те трябва да имат мотива да наемат хора с увреждания, което за съжаление все още не е направено".
Като директор на дирекция "Социални дейности" г-жа Паносян ни увери, че взаимодействието й с Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хората със зрителни увреждания е ежедневно. Провеждат се срещи, планират се различни задачи, включващи текущи ремонти и различни подобрения. При организирането на различни мероприятия община Шумен е постоянният партньор и стои редом с ръководството на Центъра и на РСО на ССБ. В момента е поискано и се очаква увеличаване на капацитета на клиентите на центъра от 25 на 40 човека годишно. Опасенията са, вместо очакваното увеличаване, да се получи още по-голямо съкращаване на тази бройка, както се случва в другите социални дейности като например в програмата "Личен асистент", където от 130 бройки, тази година са отпуснати 26, като молбите, подадени в разстояние само на една седмица, са 240.
Това показва, че държавата наистина няма социална политика, а провежда едни антисоциални действия, орязващи правата и правещи живота на хората с увреждания още по-тежък, вместо да го облекчава. Истината е, че всички негативи от лошата социална политика на държавата падат върху общините, тъй като те са принудени да разпределят оскъдните средства, които им се заделят между много нуждаещи се. Въпреки това Шумен е на първо място в страната по осигуряването на приемна грижа за деца, изведени от социалните домове. В момента на територията на областта има вече 56 професионални приемни семейства и най-хубавото е, че в тях са настанени и деца с увреждания.
Недотам добре стоят нещата с достъпната градска среда в Шумен. В момента звукови светофарни уредби са поставени на две от кръстовищата, а достъп до административните сгради е осигурен само в сградата на общината, но не и за хора на инвалидни колички. Това г-жа Паносян отчита като огромен пропуск в работата на общинската дирекция "Социални дейности", като причина са не само парите, а и самото отношение на отговорните длъжностни лица в други дирекции.
Общината изключително много разчита на партньорството с организациите на и за хора с увреждания, защото всичко, което се прави за тях не може да се прави без тяхно участие. И затова в подобно партньорство нашите организации би трябвало да са водещи, тъй като са наясно с потребностите на своите членове.
Една от приоритетните политики на Община Шумен е отпускането на общински жилища с предимство за хора с увреждания, с което общината много се гордее, но въпреки това признава, че все още те са големи длъжници на тези хора и направеното дотук е недостатъчно.
Социалната политика трябва да бъде приоритет не само на отделните общини, а на държавата заедно с тях, защото при едни съвместни усилия и желание общините с помощта на държавата биха могли да провеждат една малко по-добра политика към хората, които по неведом никому каприз на природата имат огромна нужда от подкрепа.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
На чашка кафе с колегите
Приятни мигове сред добри и искрени приятели
Среща с читатели в Пловдив
IN MEMORIAM
Сбогом, приятелю, сбогом, бате Петьо
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Бургас
Долни Дъбник
Асеновград
Добрич
Силистра
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есетата, които си поделиха третото място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОБЩЕСТВО
На гости на шуменци
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Едва 110 незрящи в активна възраст работят в специализирани предприятия, сочат данните на Съюза на слепите в България
ПРЕМИЕРА
Представяме ви подбрани стихове от новоиздадената стихосбирка "Сълза в окото" на Иван СЕВЕРНЯШКИ.
СПОРТ
Първата шоудаун зала в България вече е реализирана мечта
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
По пътя на конструктивния диалог
ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!
Коледни рецепти
ЮБИЛЕЙ
75 години смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5