Брой 01, 2011

Тема: ПРОЕКТИ

Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания


Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 "Инвестираме във Вашето бъдеще"

През 2011 г. фондация "Хоризонти" започва изпълнение на два проекта за подпомагане на хора със зрителни увреждания. И двата са по програма "Развитие на човешките ресурси" и се финансират от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания" е на обща стойност 204 203 лева. Предвижда се предоставяне на следните услуги: повишаване на мобилността и ориентирането; оказване на съдействие при преодоляване на ежедневни битови затруднения в дома на хора със зрителни увреждания посредством интернет и подходящи софтуерни продукти; повишаване на възможностите за електронно включване чрез оказване на помощ при ползването на специализирани говорещи програми; психологическо, правно и семейно консултиране; преодоляване на последиците от застоялия начин на живот на хора със зрителни увреждания чрез организиране на групови посещения на туристически обекти и културни прояви.
През месеците януари и февруари тази година фондацията ще организира и проведе конкурси за набиране и подбор на персонал за предлагане на специализирани социални услуги, както и заявки на желаещите да ползват услугите. Подборът на персонала ще се извърши от комисия на базата на автобиография, препоръки и интервю. Ще бъдат сключени договори с 11 служители: двама консултанти по мобилност и ориентиране, двама консултанти по информационни и комуникационни технологии, двама виртуални асистенти, психолог, семеен консултант, юридически консултант, организатор на групови дейности и супервайзър. Подбраните служители ще преминат обучение за работа с лица със зрителни увреждания. В края на м. февруари комисия ще извърши подбор на лицата, желаещи да ползват специализираните социални услуги на базата на индивидуална социална оценка въз основа на социална анкета. Ще се вземат предвид специфичните потребности на потенциалните потребители, обусловени от зрителното увреждане, както и общото физическо и психическо състояние, социална активност и интереси, социални контакти, възможности за трудова заетост, възможности за повишаване степента на образование и т. н. Ще бъдат подбрани 50 потребители, които ще могат да ползват услугите по проекта. Предоставянето на услугите започва през м. март и ще продължи 12 месеца.
По проекта се предвижда още изграждане и поддържане на сайт за управление на предлаганите социални услуги, издаване на информационен аудио бюлетин, издаване на методика за организиране и управление на специализирани социални услуги за хора със зрителни увреждания. Предвижда се и заключителна конференция.
Проектът "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания" е на обща стойност 157 358 лева.
През месеците януари и февруари се приемат и одобряват молби на желаещите да работят като социални асистенти и домашни помощници, както и молби на потенциалните ползватели. Комисия ще извърши подбор на желаещите да предоставят тези социални услуги на базата на автобиография, препоръки и интервю. Ще бъдат одобрени 10 социални асистенти и 10 домашни помощници, след което с тях ще бъдат сключени договори и ще се проведат обучения, които да ги подготвят за предстоящата им работа.
Комисия ще извърши подбор на ползвателите на услугите на базата на индивидуална социална оценка на лицата, като се вземат предвид специфичните потребности на потенциалните потребители, обусловени от зрителното увреждане, общото физическо и психическо състояние, социалната активност и интереси, възможностите за трудова заетост, възможностите за справяне с ежедневни битови дейности в дома и т. н. Ще бъдат подбрани 20 потребители на услугата социален асистент и 20 потребители на услугата домашен помощник, за всеки от които ще се изготви индивидуален план.
Доставката на услугите започва през месец март и ще продължи 12 месеца.
Предвижда се още консултантска помощ, поддържащо обучение на екипа, както и провеждане на заключителен семинар по проекта.
Фондация "Хоризонти" кани хората със зрителни увреждания от София да кандидатстват за включване в кръга на потребителите на социалните услуги по двата проекта. Те са достатъчно разнообразни и профилирани, за да могат да се възползват от тях хора с различни потребности и интереси – както младежи, така и възрастни, както работещи, така и пенсионери, владеещи и не владеещи компютърните технологии. Приканваме да кандидатстват и онези, които се чувстват компетентни да влязат в екипа за предоставяне на съответните услуги.

Фондация "Хоризонти"


Назад

Всички статии на Брой 01, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пътуване във времето
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
В духа на добрите традиции
ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН
Забележителна победа в битката за човешките права
Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото десетилетие
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Кюстендил
Добрич
Бургас – Казанлък
Горна Оряховица
Асеновград
Долни Дъбник
Русе
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Когато гориш в работата си...
ПРОЕКТИ
Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8 9 10