Брой 02, 2011

Тема: ЮБИЛЕЙ

И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок


Почти винаги говори много сериозно, официално, стакато, изричайки сякаш заповеди. Изглежда точно затова доста често съм си мислил, че, ако имаше нормално зрение, вероятно щеше да бъде много строг офицер. В своята военна кариера непременно щеше да стигне до звание полковник, а може би и генерал дори. Но съдбата му възложи съвсем други мисии. И тези задачи той изпълни като перфектен войник – прецизно, усърдно, предано, устремно и пожертвувателно.
На 22-и януари 2011 година той навърши една доста кръгла годишнина. Тогава с най-близки роднини отбеляза своя 75-годишен юбилей.  Имало е разбира се тостове и благопожелания към щастливия юбиляр, отнасящи се най-вече до неговото здраве и занимания. Владимир получи десетки телефонни и писмени поздравления от много селища на цялата ни страна, а също и от други държави. Чужди и наши медии по свой начин отбелязаха и се готвят да отбележат този юбилей, публикувайки  подходящи текстове и снимки.
Владимир Желев е роден в Добрич. Въпреки силно увреденото си зрение, което има от ранна детска възраст, той не постъпва в специално училище, а се обучава в масовите училища на родния си град. Веднага след завършване на гимназия започва работа като учител в близко село.
Владимир става член на ССБ през 1958 г., а от следващата година за дълъг период от време работи в специализираните производствени предприятия във Варна и Пловдив, също и в офисите на регионалните организации на ССБ в тези градове. Той обаче се връща към своята първа професия и почти 20 години е талантлив и обичан учител в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. Тази институция известно време г-н Желев успешно и всеотдайно ръководи.
Владимир Желев е многократно избиран в регионалните и национални органи на ССБ, в чиито заседания винаги е вземал много дейно участие. Членовете на тези органи са респектирани от неговите принципни позиции, адекватни анализи и уместни предложения. Колегата Желев е носител на всички възможни съюзни отличия, включително и на медала за особени заслуги.
Нашият юбиляр започва да изучава есперанто в кореспондентски курс през далечната 1958 г. Няма друг незрящ български есперантист, постигнал такива високи позиции в централното ръководство на Българския есперантски съюз. И разбира се съвсем заслужено през 2007 година Владимир е обявен за почетен член на тази организация. Няколко години той е инициативен и взискателен председател и на Пловдивския есперантски дом на културата. Той е може би този български есперантист с нарушено зрение, който е посетил най-много есперантски форуми в чужбина. Владимир Желев е първият българин, който е избиран за член на ръководството на Световната лига на слепите есперантисти. Вероятно той е и единственият български зрително затруднен есперантист - дългогодишен член на Световния космополитен съюз. И още един доста важен факт от биографичните данни на твърде активния Владо Желев - подпомогнат от перфектния езиков консултант Фани Михайлова, Владо като истински вълшебник възкреси в 1995 година списание "Esperanta fajrero"("Есперантска искра"), което след смъртта на своя първи редактор Тодор Шошев бе престанало да се издава. Рестартирайки това списание, той е негов главен и единствен редактор до септември 2001 година, когато тежката редакторска щафета от неговите ръце пое Данчо Данчев.
Повече от четири десетилетия Владо здраво и непрекъснато е обзет от пориви към пътешествия и смело и неуморно пътува на изток и запад. Благодарение на есперанто той е посетил много европейски страни, някои от които многократно. Разхождайки се из бившия Съветски съюз, българският пътешественик успешно намира своята половинка - добродушната украинка Мария Гавриловна, която сега също е всеотдайна есперантистка и негова лоялна секретарка.
Но без никакво съмнение, паметникът, неръкотворен и висок, на Владимир Желев като общественик е учредената през 1998 г. от него и негови съмишленици Асоциация на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ). Само две години след основаването си, в началото на 2000 година, по своя членски състав от 71 души тя вече твърдо заема второто място в Световната лига на слепите есперантисти. АНЕБ успешно организира два световни конгреса на слепите есперантисти - в Пловдив през 2000 година и в Албена през 2007. Международната среща през 2003 г. във Варна според признания на много чуждестранни есперантисти има също всички характеристики на световен конгрес. След основаването на АНЕБ е налице бурен разцвет в дейността на българските невиждащи есперантисти. Ежегодно във Варна се провеждат тридневни летни срещи с разнообразна програма, организират се курсове по есперанто за начинаещи и за напреднали, "Esperanta fajrero" започна да излиза в говореща и в интернет версия, бяха издадени на брайл, на касети, компактдискове и в електронен формат есперантски учебници, речници, книги и други учебни помагала. АНЕБ се сдоби с просторен и добре мебелиран клуб, който използват и останалите пловдивски есперантисти, провеждат се литературни конкурси и други мероприятия. Естествено главна заслуга за постигането на тези достойни за отбелязване успехи има нейният неуморен мотор - председателят Желев.
Владо Желев е написал стотици журналистически текстове, както и много доклади, публикувани в различни есперантски списания и вестници. Той пише и много текстове на български за есперанто и за различни есперантски събития, както и на други теми, предимно в областта на обучението и рехабилитацията на слепите.
Читателите на списание "Зари" от много десетилетия също добре познават неспокойното перо на талантливия добруджанец.
Педагогът Желев е съавтор на интересен брайлов учебник. Нашият съидейник е автор и на книгата "Есперантското движение сред невиждащите хора в България". За някои от любезните читатели вероятно ще бъде интересно да узнаят, че има поетични текстове в литературни сборници, чийто автор е пак нашият многоуважаван юбиляр.
Ние, колегите и приятелите, поздравяваме скъпия юбиляр, като му пожелаваме добро здраве, дълъг живот и много успехи в неговите различни роли и занимания.

Ангел СОТИРОВ


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8