Брой 02, 2011

Тема: КОНКУРСИ

Национална литературна награда "Кураж"


В чест на своята 20-годишнина изданието на СИБ вестник "Кураж" – сега вече списание "Кураж", обявява втория конкурс за Национална литературна награда "Кураж" с мото стиховете на Дамян Дамянов:

От мъката аз песни ще направя,
от сълзите – на римите смеха!

В конкурса могат да участват съвременни автори с поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с който авторът не е участвал в други конкурси. Наградата е 1000 лева.
Провежда се и конкурс за СПЕЦИАЛНА НАГРАДА "КУРАЖ" за млад автор – до 35 години. Условието е същото - поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с който авторът не е участвал в други конкурси. Наградата е 600 лв.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят три екземпляра от сборника си най-късно до 1 октомври 2011 година на адреса на редакцията:

София 1000
ул. "Христо Белчев" 8
Съюз на инвалидите в България
За Национална литературна награда "Кураж"


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8