Брой 02, 2011

Тема: **СЪОБЩЕНИЕ

XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква първото заседание на XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ на 18.IV от 15.00 часа, 19 и 20.IV.2011 год.в Рехабилитационна база "Релакс" - Шипковски минерални бани.
Заседанието да протече при следния

Дневен ред:

1. Избор на ръководство и помощни органи на XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ.
2. Доклад на мандатната комисия.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет на ССБ през периода 01.VII.2006-31.III.2011 год.
4. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2010 год.
5. Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 01.VII.2006-31.III.2011 год.
6. Избор на председател на ССБ и председател на КС на ССБ.
7. Информация за дейността на търговските дружества на ССБ 01.I.2010-31.XII.2010 год.
8. Избор на членове на Управителния съвет и Контролният съвет на ССБ.
9. Обсъждане изменения и допълнения в Устава на ССБ.
10. Приемане бюджета на Съюза на слепите в България за 2011 год.
11. Приемане програма за дейността на ССБ през периода 2011-2016 год.
12. Актуализация на вътрешно-съюзни нормативни документи.
13. Обсъждане на постъпили сигнали и жалби.


Назад

Всички статии на Брой 02, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стопанската дейност на ССБ
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Награда за активна дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
ССБ отново протяга ръка на младите
ГЛОБУС
На кръстовището
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
Шумен
София
Червен бряг
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
40-минутна разходка поддържа мозъка във форма
Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини
КОНКУРСИ
90 години ССБ
Национална литературна награда "Кураж"
НОВИ КНИГИ
Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Сляпа жена изумява с таланта си на художник
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.
ЮБИЛЕЙ
И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8