Брой 03, 2011

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 28-и февруари членовете на управителния съвет на Съюза на слепите в България проведоха своето поредно заседание. Основните моменти от тяхната работа бяха концентрирани около вземането на решение за насрочване на заседанието на общото събрание на пълномощниците на ССБ и подготовката на материалите, които трябва да бъдат предложени за обсъждане от пълномощниците.

По точка първа от дневния ред управителният съвет реши:
Първото заседание на ХVI общо събрание на пълномощниците на ССБ да се проведе на 18 април от 15.00 часа, 19 и 20.ІV.2011 г. в Рехабилитационна база "Релакс" - Шипковски минерални бани.
Членовете на управителния съвет приеха и проекта за състава на ръководството и помощните органи за провеждане на първото заседание на ХVІ общо събрание на пълномощниците на ССБ.
По точка втора - "Обсъждане изменения и допълнения в устава на ССБ", беше свършена значителна по обем предварителна работа. В изпълнение на решение на управителния съвет от месец декември във всички регионални организации бяха проведени обсъждания на устава, в които взеха участие активисти на организациите. Направените предложения бяха изпратени в ЦУ на ССБ и на 8-и февруари 2011 г. те бяха разгледани от специално създадената за тази цел работна група. Резултатът от това обсъждане беше представен на заседанието на управителния съвет като проект за изменения и допълнения на устава на ССБ.
С цел облекчаване на дискусията по тази проблематика в докладната записка, с която председателят на Съюза на слепите г-н Долапчиев представи проекта на вниманието на членовете на УС бяха обобщени най-съществените моменти от обсъжданията и предложенията на работната група.
1. Приемане за членове на организацията граждани с намалена работоспособност 50 и над 50%. Работната група с 1 глас "за" и 6 "против" отхвърли това предложение със следните мотиви: Организацията ни покрива четирикратно количествения критерии за национална представителност. Около половината национални организации на слепите в Европейския съюз са далеч под тази численост. Приемането на граждани със значително по-запазено зрение ще измести акцентите в политиката на организацията. Европейска и национална традиция е законодателните преференции да подкрепят лица с намалена работоспособност 71 и над 71%. Съюзът на слепите в България в настоящия момент и в обозрима перспектива ще разполага с ограничен финансов ресурс, което няма да позволи активното включване в дейността ни на чувствително повече членове. Надделя становището, че тази група ще бъде силно демотивирана за участие в съюзните дела, поради обстоятелството, че няма да ползва финансови облаги.
2. Въвеждане на принципа на мандатност – с 1 глас "за" и 6 "против" членовете на работната група отхвърлиха това предложение. Мотивите за това се свеждат до липсата на този принцип  във всички НПО в страната и Европейския съюз. От историческа гледна точка в 90-годишната история на ССБ той е въвеждан само през последните двадесет години с цел решаване на междуличностни конфликти. Фактите доказват, че впоследствие надделялата страна в противоборството веднага е отменяла регламента за мандатност.
3. Срокът на мандата да бъде 4 години. Работната група беше единодушна, че трябва да се запази максимално разрешеният от закона срок от 5 години. Преобладаващата част от НПО са с този срок на мандат. Преди приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Законът за лицата и семейството е разрешавал максимална продължителност на мандата 4 г., т.е. и тогава нашето сдружение е било на върховата точка за продължителност на мандата.
4. Промяна режима на предсрочно прекратяване на мандата. Работната група се обедини около позицията, че избраните от общите събрания колективни и еднолични органи могат да бъдат предсрочно освободени само от избралия ги орган. Остава  досега действащият принцип за квалифицирано мнозинство. Отчитайки обстоятелството, че организацията ни е сложна многозвенна структура, обединяваща около 17 000 членове с различни човешки характеристики и интереси, работната група счете за правилно да се запази възможността висшестоящият колективен орган да прекратява предсрочно мандата, поемайки отговорността за разрешаването на конфликти, при които на местно ниво не е налице потенциал и добра воля за това. Подобно властово администриране е характерно за всеки управленчески процес, ограничава възможностите за отклонения от провежданата политика на сдружението и възпрепятства процесите на разпад на отделни структури.
5. Драстично ограничаване на функциите на управителния съвет на ССБ и практическото му ликвидиране като оперативен орган: Работната група единодушно отклони всички предложения в тази посока. Динамиката на живота налага ежедневно вземане на решения от многообразно естество, поради което не е възможно тези правомощия да бъдат прехвърлени на върховния орган, който заседава един път годишно. Предложеният режим на последващо утвърждаване е абсурден от юридическа гледна точка, тъй като решенията на УС на ССБ  имат незабавен ефект, поради което последващата им отмяна може да доведе единствено до тежки конфликти и правни санкции. Контролът върху действията на УС на ССБ трябва да се упражнява чрез отчет за дейността му и при констатиране на решения, които увреждат интереса на организацията да се пристъпва към цялостна или частична смяна на членовете на този висш орган. В исторически план цялостното управление на Съюза на слепите в България се е извършвало винаги от оперативния колективен орган - Бюро, Изпълнителен съвет, Управителен съвет, които са се отчитали пред Централния съвет и на 4-годишни интервали пред Конгреса на организацията. След 2002 г., когато беше приет Законът за юридическите лица с нестопанска цел, общите събрания на пълномощниците на ССБ заседават минимум 1 път в годината, което дава възможност за стабилен контрол върху провежданата политика. Същевременно в устава ни са предвидени широк кръг от възможности за свикване на извънредни заседания на върховния орган, което обаче трябва да се използва при екстремни ситуации, тъй като заседанията му струват на организацията ни значими финансови разходи.
6. Избор на зам. председател на ССБ. Работната група единодушно прецени, че действащият сега устав решава по подходящ начин този въпрос, давайки възможност на управителните и контролните съвети на всички нива при необходимост да избират зам. председател.
От информацията, с която разполагаме подобна длъжност фигурира в много малко на брой устави и винаги е на обществени начала, изпълнявана от някой служител по съвместяване. Например Съюзът на инвалидите при 43 хил. членове и 350 дружества и организации няма зам. председател, Съюзът на глухите при 12 регионални и 45 териториални организации има зам. председател и тази роля изпълнява един от регионалните им председатели. Другият значим аргумент, който работната група взе предвид беше, че ССБ отдели през годините някои много важни дейности на самостоятелно управление, със своите избрани съгласно уставите им ръководители - "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, "Релакстур ССБ" ЕООД, НЦРС - Пловдив и Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". Ако приложим старите критерии, ние имаме във време на дефицит на ресурс много повече секторни ръководители отколкото в миналото. Днес основната дейност на председателя на ССБ се свежда до работата му със структурите на организацията и държавните институции. Създаването на една длъжност, натоварена с индивидуални очаквания, без каквито и да е било реални задължения и отговорности, може да създаде повече проблеми отколкото решения. За съжаление примери и опит в тази посока имаме достатъчно.
7. Въвеждането на избор на резервни пълномощници за регионалното и националното общо събрание. Работната група възприе подобен механизъм за попълване на върховния съюзен и регионалните органи. Въвеждането на резервни пълномощници дава възможност те да заседават винаги в пълен състав и от всички региони на страната да има представители. Впоследствие във вътрешно съюзен нормативен документ ще бъдат разработени редът и условията за провеждане на този избор.
Останалите предложения за изменения и допълнения на устава имат редакционен характер и отразяват настъпили промени в дейността на организацията.
По тази точка от дневния ред управителният съвет с 11 гласа "за" реши:
Приема предложените от работната група изменения и допълнения в устава на ССБ и възлага на председателя на ССБ да ги внесе за обсъждане на І-то заседание на ХVІ-то общо събрание на пълномощниците на ССБ.
По точка трета - "Обсъждане на програма за дейността на ССБ през периода  2011-2016 г.", управителният съвет с 11 гласа "за" реши:
Приема предложената програма за дейността на ССБ през периода 2011-2016 г. и възлага на председателя на ССБ да я внесе за обсъждане на І-то заседание на ХVІ-то общо събрание на пълномощниците на ССБ.
По точка четвърта - "Обсъждане изменения и допълнения на Наредбата за предоставяне на помощни технически средства и  подпомагане на членове на ССБ, учещите се във висши учебни заведения, колежи и специалисти с висше образование, работещи извън  системата на ССБ и вътрешните правила за възнагражденията в системата на ССБ", управителният съвет прие направеното предложение за допълването й с нов параграф 2 със следното съдържание: ССБ изплаща парична помощ за четец на учещите се съюзни членове във висши учебни заведения и колежи за периода от 1 октомври на текущата година до 30 юни на следващата година, независимо от датата на започване и завършване на учебната година. Определеният период за изплащане на помощта влиза в сила от учебната 2010/2011 г. Досега действащият параграф 2 става параграф 3. Гласували: 10 "за", 1 "въздържал се".
По следващата точка от дневния ред членовете на управителния съвет обсъдиха докладна записка на председателя на ССБ, в която се аргументира необходимостта от преразглеждане на разходите за ръководство на организацията, които Съюзът на слепите може да си позволи и които по-точно би трябвало да отразят настъпилите изменения в количеството на извършваната работа и степента на поеманата отговорност от различните управленски нива. Като първа стъпка в тази посока управителният съвет прие следните промени във вътрешните правила за възнагражденията  в системата на Съюза на слепите в България:
"В раздел ІV б.А, чл.15, ал. 2 в текста:
- за председател на КС от 0.5  до 1.5 бални единици;
- за управителите на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и "Релакстур ССБ" ЕООД от 1 до 3 бални единици.
Определя основно месечно възнаграждение, считано от 01.03.2011 г., на  Маньо Кирилов Алексиев - председател на КС на ССБ, в размер на 348.80 лв., което представлява 0.8 бални единици при размер на бална единица 436.39 лв." Гласували: 6 "за", 2 "против", 3 "въздържали се".
По следващата точка бе приет отчетът за международната дейност на ССБ през 2010 г.
След това бе разгледан и приет отчетът за дейността на Студиото за звукозапис и фонотеките на ССБ. За нашите читатели ще бъде интересно да знаят, че през изминалата 2010 г. във фонда на фонобиблиотеката са постъпили още 257 заглавия, записани на 140 диска. Фондът на фонобиблиотеката достигна 1479 диска. Заглавията, които са на разположение на читателите са 1872. Регистрираните читатели на библиотеката са 240, от тях 170 са в София, 70 в пунктовете по места.
През 2010 година библиотеката е посетена 1509 пъти, раздадените заглавия са 10 200, а раздадените дискове - 9 900. Продължи практиката за абонаментно разпространение на книги на дискове, като броят на абонатите достигна 64. Тази форма на разпространение на книгите се оказа изключително успешна, особено за регионите, където нямаме базови библиотеки, а и по този начин читателите оформят лични библиотеки. Над 80 читатели от цялата страна получиха заявените от тях дискове с книги със заглавия по техен избор, включително и дискове с комбинирани заглавия. Богатата информация, която дава говорещият вариант на списание "Зари" получи доста почитатели. За 2010 година 142 абонати получиха своите говорещи списания. Има вече абонати не само от България, но и от Турция, Украйна и Македония.
И през 2011 година срещу минимално заплащане читателите ще могат да си поръчват и дискове с желани от тях вече записани заглавия, които да получават до 1 месец от датата на поръчката.
Точка седма - "Определяне размера на членския внос за съюзни членове за 2011 г."
По тази точка управителният съвет реши да не се променя размерът на членския внос за членовете на ССБ, който си остава два лева за годината и трябва да се заплати до края на текущата година.
Членският внос на асоцииран член на ССБ за 2011 г. се определя на 20 лева, както и читателите на фонобиблиотеките да не заплащат членски внос за 2011 г.
По следващата точка управителният съвет реши: Приема становището на национално представителните организации на и за хора с увреждания за статута на Агенцията за хората с увреждания.
След това членовете на управителния съвет трябваше да изразят становището си по разработения от Агенцията за хората с увреждания и национално представителните организации на хората с увреждания проект за дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.
Управителният съвет даде своята положителна санкция на този проект.
По точка десета беше обсъдена и приета Интеграционна програма за лицата с увредено зрение и намалена работоспособност над 90 на сто във връзка с чл. 52 от ППЗИХУ.
Точка единадесета:
По повод на постъпили жалби от съюзни членове от София и Пловдив във връзка с актуализиране наемите на съюзните жилища и общежития на заседанието на управителния съвет се разгоря много остра дискусия, в която най-ангажирано участие взеха председателят на контролния съвет г-н Маньо Алексиев и председателят на регионалната организация на ССБ в София г-н Асен Алтънов. В края на обсъждането членовете на управителния съвет решиха да отменят решение 5.3, взето на заседание на Управителния съвет на ССБ с протокол № 8 от 16.ХІІ.2010 г., свързано с актуализиране наемите на съюзните жилища и общежития. Това решение означава, че размерът на тези наеми не се увеличава и остава на равнището за 2010 г. Гласували: 6 "за", 5 "против".
По точка дванадесета беше обсъден проект за бюджет на ССБ за 2011 г.
В докладната записка, с която г-н Долапчиев внася този проект за разглеждане на заседанието на управителния съвет е отбелязано, че при изготвянето му са взети предвид фактическите приходи и разходи от предшестващата година, предложенията за бюджети на РСО, неотложните задачи и приоритети на ССБ, а така също и действащите нормативни разпоредби.
По този проект Приходната част на бюджет 2011 година възлиза на 1 153 240 лева и е формирана от следните източници:

Източници на приходи:
Субсидия  от републикански бюджет - 610 000 лв.
Приходи от членски внос - 33 672 лв.
Приходи от наеми в регионалните съюзни организации - 81 391 лв.
Приходи от дарения и съвм. дейност РСО в т.ч. за награди - 61 624 лв.
Приходи от наеми в ЦУ на ССБ - 210 000 лв.
Приходи от ЕООД - 71 702 лв.
Приходи от консумативи - 24 000 лв.
Налични парични средства в РСО - 60 851 лв.
Общо - 1 153 240 лв.

Предвидените в проекта за бюджет на ССБ за 2011 г. разходи са както следва: Разходите за Централно управление възлизат на 546 820 лв., в което се включват разходи за издръжка на дейността на организацията - 257 000 лв. и разходи за работни заплати с начислените към тях осигуровки 289 820 лв.
Предвидените разходи за дейността на контролния съвет са в размер на 10 000 лв.
Разходите на регионалните съюзни организации се формират от разходи за издръжка на организацията - 431 420 лв., за работни заплати заедно с начислените осигуровки - 70 000 лв. или общо 501 420 лв. Предвидените помощи за четец са 25 000 лв., а за закупуване на тифлосредства 15 000 лв.
За международната дейност на ССБ се предвиждат 15 000 лв., а за подпомагане дейността на рехабилитационните бази 30 000 лв.
За КМС дейност се предвиждат 10 000 лв.
Обобщените разходи на организацията за 2011 г. изглеждат така:
- за издръжка на дейностите на организацията 793 420 лв.;
- за работни заплати заедно с начислените осигуровки - 360 000 лв.;
- всичко разходи - 1 153 240 лв.
По точка 12 управителният съвет реши:
Приема предложения проект за бюджет на ССБ през 2011 г. Възлага на председателя на ССБ да го внесе за обсъждане на І-то заседание на ХVІ-то общо събрание на пълномощниците на ССБ. Гласували: 10 "за", 1 "въздържал се".
По точка тринадесета беше разгледана докладна записка относно изтичане на срока на договора за възлагане на управление на управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД на 04.03.2011 г.
След кратко обсъждане беше подложено на гласуване предложението да се продължи срокът на договора за възлагане на управление на управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД г-н Веселин Мирчев. Това предложение обаче беше подкрепено само от един от членовете на управителния съвет и не беше прието. Ето защо логично беше прието следващото предложение, а именно - УС прекратява договора за възлагане на управление на управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД г-н Веселин Мирчев и го освобождава от отговорност, считано от 04.03.2011 г.
Избира г-н Лъчезар Шекеров за управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и възлага на председателя на ССБ да подпише договор за възлагане на управление за срок от 6 месеца, считано от 07.03.2011 г. Гласували: 9 "за", 2 "въздържали се".
Членовете на управителния съвет взеха съответно и решение, с което определиха месечно трудово възнаграждение на управителя на “Успех ССБ Холдинг” ЕООД в размер на 900 лв., което представлява 1.17 бални единици при бална единица 770 лв. Гласували: 10 "за".
По точка четиринадесета - "Обсъждане предложение за разкриване на "Център за  социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение в Дряново", управителният съвет реши:
14.1. Дава съгласието си ССБ да предостави на Сдружение "Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания", клон Габрово, за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на помещения в Културния дом на слепите в Дряново, ЖК "Успех" за изпълнение на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, по проект към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - Социални услуги за социално включване, с капацитет 20 клиента годишно.
14.2. Основният и текущ ремонт на помещенията да бъдат за сметка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение в Дряново. Всички закупени движими вещи - печки, маси, столове и др., остават собственост на РСО Дряново за продължаване дейността на центъра.
14.3. С цел гарантиране устойчивост на услугата задължава ръководството на ССБ и РСО Дряново да кандидатстват пред община Дряново за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увредено зрение като делегирана  държавна дейност. Гласували: 11 "за".
По отколешна традиция в края на почти всяко заседание на управителния съвет се разглеждат и предложения за награждаване на дейци, допринесли за развитието на ССБ.
Традицията беше спазена и този път, и членовете на управителния съвет решиха със съюзни отличия да бъдат удостоени следните лица:
За дългогодишна и активна дейност награждава със съюзното отличие "Златна значка":
- Соня Захариева - председател на ТСО Перник към РСО София;
- Елена Балева Василева - председател на ТСО Хисар към РСО Пловдив.
За дългогодишна и активна дейност награждава със съюзното отличие "Сребърна  значка":
- Мария Георгиева Димова - председател на ТСО Велинград към РСО Пловдив;
- Милка Иванова Танкова - сътрудник на РСО Плевен.
След разглеждането в точка разни на още няколко по-незначителни въпроса това заседание на управителния съвет беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 03, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортно-туристическа дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Стара Загора
Велики Преслав
Варна
Силистра
Асеновград
КОНКУРС
90 години ССБ
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Емоции, гостоприемство и ползотворни срещи в сърцето на Европа
ОЧЕРК
Списанието беше моят буквар
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
Архив на изданието
1 2