Брой 03, 2011

Тема: **СЪОБЩЕНИЕ

XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква първото заседание на ХVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ на 18.ІV. от 15.00 часа, 19 и 20.ІV.2011 г. в Рехабилитационна база "Релакс" - Шипковски минерални бани.
Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Избор на ръководство и помощни органи на ХVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ.
2. Доклад на мандатната комисия.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет ССБ през периода 01.VII. 2006 - 31.III. 2011 г.
4. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2010 г.
5. Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 01.VII.2006 - 31.III.2011 г.
6. Избор на председател на ССБ и председател на  КС на ССБ.
7. Информация за дейността на търговските дружества на ССБ през периода 01.I. 2010 - 31.ХІІ.2010 г.
8. Избор на членове на Управителния съвет и Контролния съвет на ССБ.
9. Обсъждане изменения и допълнения в Устава на ССБ.
10. Приемане бюджета на Съюза на слепите в България за 2011 г.
11. Приемане програма за дейността на ССБ през периода 2011-2016 г.
12. Актуализация на вътрешно-съюзни нормативни документи.
13. Обсъждане на постъпили сигнали и жалби.


Назад

Всички статии на Брой 03, 2011

**СЪОБЩЕНИЕ
XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ
*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортно-туристическа дейност
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Стара Загора
Велики Преслав
Варна
Силистра
Асеновград
КОНКУРС
90 години ССБ
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Емоции, гостоприемство и ползотворни срещи в сърцето на Европа
ОЧЕРК
Списанието беше моят буквар
СТРАТЕГИИ
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
Архив на изданието
1 2