Брой 04, 2011

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В Управителния съвет на ССБ

На 24-и и 25-и март Управителният съвет, избран от Петнадесетото общо събрание на ССБ, проведе своето последно заседание.
По точка първа от дневния ред членовете на УС приеха отчета за дейността на ССБ за периода от 01.07.2006 г. до 31.03.2011 г. Този материал ще бъде предоставен на пълномощниците на предстоящото Общо събрание за обсъждане и приемане.
По точка втора – "Отчет за финансовата дейност на ССБ - 2010", членовете на управителния съвет приеха представения отчет. Обобщените данни в него са следните:
Приходите по бюджет за отчетната 2010 възлизат на 1 182 899 лева.
Фактическите приходи по отчет са в размер на 1 455 691,12 - процент на изпълнение - 95 % (при изчисляване на процента на изпълнение от общия размер на приходите са приспаднати приходите от продажба на активи, приходите от центъра в Габрово, приходите от бюрата по труда, другите приходи - т.е. тези, които не са участвали при изготвянето на бюджета).
Тази сума включва:
Приходи от регламентирана дейност - 1 087 233,43 лв.
Приходи от стопанска дейност - 368 457,69 лв.
Отчетените приходи от стопанска дейност са формирани от приходите от наеми за отдадена недвижима собственост от ЦУ на ССБ и от РСО.
Според утвърдения за 2010 г. бюджет разходите на организацията са в размер на 1 182 899 лева.
Фактически направените разходи за отчетния период възлизат на 1 320 647,01 лв.
По точка три беше разгледан и приет отчетът за финансовата дейност на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2010 г. Обобщеният резултат от дейността за отчетния период на дружеството като цяло - т.е. обединяващо резултатите от клоновете, дъщерните дружества и централата е загуба в размер на 48 хил. лв.
Управителният съвет обсъди въпроса за издръжката на холдинга. Новият управител на холдинговото дружество г-н Шекеров изрази своите очаквания, че през месец март 2012 г. ще отпаднат около 13 хил. от необходимата за издръжката на холдинга сума. Към този момент дружеството дължи сумите по погасяването на кредитите, суми за издължаване на заплатите, за покриване на данъците и разбира се за покриване на овърдрафта. Общата дължима сума е 1 милион 388 хиляди лева.
Въпросът на г-н Тодор Радев към управителите П. Ангелов и Г. Изворски кога ще са в състояние да се издължат на холдинга, получи отговор от Павлин Ангелов, че е издължил 350 хил., а в момента дължи 300 хил. Предприятието се издържа от наеми и от тези наеми ще се погасяват задълженията към холдинга. Предложения за промяна на издръжката нямаше. УС прие с 11 гласа "за" правилника за издръжката на холдинга. По следващата точка от дневния ред УС, отново с 11 гласа "за", прие правилника за промяна и в дейността на холдинга.
По следващата точка членовете на управителния съвет разгледаха информация от председателя на Съюза на слепите за посещението на Европейския парламент и Европейската комисия от делегация на ССБ.
От 2 до 3 март 2011 година в столицата на Белгия Брюксел по покана на г-н Евгени Кирилов - евродепутат от групата на "Прогресивен алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент", бе командирована тридесет членна делегация с ръководител Васил Долапчиев. В делегацията взеха участие 11 председатели на РСО, 14 младежи и девойки - активисти на съюза, и един представител на списание "Зари". Целта на посещението бе запознаване с работата на Европейската комисия и Европейския парламент, най вече в областта на политиката насочена към хората с увреждания.
Трябва да се отбележи активното участие на членовете на делегацията по време на срещите, проведени по време на визитите в Европейския парламент и Европейската комисия.
Също така не на последно място трябва да се отбележи отличната организация и перфектното обгрижване от страна на екипа на г-н Евгени Кирилов, координирани от г-н Кеворк Кабзамалян по време на престоя на делегацията на ССБ в Брюксел.
След обсъждането по тази точка управителният съвет реши:
Одобрява и дава положителна оценка за посещението на делегацията на ССБ в Брюксел, Белгия, осъществено по покана на г-н Евгени Кирилов - евродепутат от групата на "Прогресивен алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент".
Членовете на УС разгледаха и приеха с 11 гласа "за" правилника за организиране и провеждане на 16-ото общо събрание. Толкова единодушни бяха и при вземане на решение за отличаване на г-жа Лиляна Елицина с най-високото съюзно отличие - почетен член на Съюза на слепите в България.
Този път най-сериозна дискусия предизвика точката по отчета на "Релакстур". Велик Атанасов предложи да се изравнят цените на стаите за почивка с и без климатици в почивната ни база "Хоризонт" в Обзор само за неактивния сезон. Той се аргументира с това, че тогава никой няма да има нужда от допълнително затопляне или охлаждане.
Борислав Лазаров е човекът, който в продължение на 10 години води групи на почивка:
"Досега никога не е имало климатици и нито през юни, нито през септември сме се нуждаели от тях."
Дина Желева направи предложение към мерките, посочени в материала за подобряване на условията, да се добави и разчистването на фитнесзалата, в случай че има къде да се преместят ненужните неща.
Тодор Радев постави основателния въпрос по какъв именно начин ще се осъществи финансирането по набелязаните мерки. Отговорът на г-н Кабзамалян бе, че тези средства ще се заделят от приходите на базата. Отчетът на "Релакстур" получи одобрението на УС. След дебатите и като взеха под внимание препоръките членовете на управителния съвет го приеха с 10 гласа "за". Предложението на г-н Атанасов в неактивния сезон стаите с и без климатици да се ползват на цена от 18 лв. получи 8 гласа. С този въпрос приключи и мандатът на настоящия управителен съвет. А сега всички можете да помислите за вашата почивка, като прочетете цените на нашите почивни бази.


Назад

Всички статии на Брой 04, 2011

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Рехабилитацията като основно направление в дейността на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ГОДИШНИНА
50 години от първия космически полет
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Добрич
Харманли през погледа на другите медии
Левски
Пловдив
Асеновград
Горна Оряховица
ИСТОРИЯ
Българският Великден
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Създадоха кредитна карта за слепи
Сайтът на НАП вече е достъпен за хора със зрителни затруднения
Незрящите вече ще могат да четат обикновени книги с помощта на Haptic Braille
ОБЯВИ
Актуално предложение
90 години ССБ
ПОЧИВКИ В СЪЮЗНИТЕ БАЗИ
Цени за почивка в съюзните бази
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оферта за Съюз на слепите в България
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Прелести
Търновград празнува
Птиците и пролетта
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022